Object

Title: "Noc tysiączna druga" Norwida. Kultura i poezja

Creator:

Borkowska, Grażyna. Red.

Date issued/created:

2005

Resource Type:

Article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2005)

Contributor:

Szary-Matywiecka, Ewa

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. B. Andrzejewski, Przyroda i język. Filozofia wczesnego romantyzmu w Niemczech. Warszawa-Poznań 1989. ; 2. B. Andrzejewski, Wilhelm von Humboldt. Warszawa 1989. ; 3. M. Bachtin, Słowo wpowieści. W: Problemy literatury i estetyki. Przeł. W. Grajewski. Warszawa 1982. ; 4. H. Buczyńska, Peirce. Warszawa 1966. ; 5. J. Derrida, Głos i fenomen. Wprowadzenie do problematyki znaku w fenomenologii Husserla. Przeł. B. Banasiak. Warszawa 1997. ; 6. J. Derrida, Niewczesne aforyzmy. Przeł. M. P. Markowski. „Literatura na Świecie” 1998, nr 11/12, s. 9, s. 5-23. ; 7. M. Detienne, L’Ecriture inventive. (Entre la voix d’Orphée et l’intelligence de Palamede). „Critique” nr 475 (decembre 1986). ; 8. M. Frank, Tekst i jego styl. Schleiermachera teoria języka. Przeł. A. Bielik. W zb.: Studia zfilozofii niemieckiej. T. 1: Hermeneutyczna tożsamość filozofii. Toruń 1994. ; 9. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Przeł. B. Baran. Kraków 1993. ; 10. W. Grajewski, Bachtin o powieści. W: Maszyny dialogowe. (1977). Kraków 2003. ; 11. J. Habermas, Modernizm - niedokończony projekt. Przeł. M. Łukasiewicz. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1998. ; 12. Z. Herbert, Labirynt nad morzem. Warszawa 2000. ; 13. R. Jakobson, Co to jest poezja? W zb.: Praska szkoła strukturalna wiatach 1926-1948. Wybór materiałów. Przeł., komentarz W. Górny. Warszawa 1966. ; 14. J. Kleiner, Rola podmiotu mówiącego w epice, w liryce i w poezji dramatycznej. W: Studia z zakresu teorii literatury. Lublin 1956. ; 15. E. Lévinas, Znaczenie a sens. Przeł. S. Cichowicz. „Literatura na Świecie” 1986, nr 11/12, s. 239-279. ; 16. Z. Łapiński, Norwid. Kraków 1984. ; 17. Z. Mitosek, Mimesis. Zjawisko i problem. „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 3, s. 219-230. ; 18. C. Norwid, Noc tysiączna druga. Komedia w jednym akcie. W: Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki . T. 4. Warszawa 1971. ; 19. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności. W: Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001. ; 20. R. Nycz, Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. W: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997. ; 21. A. Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w literackiej komunikacji. (1971). W: Semantyka wypowiedzi poetyckiej. Preliminaria. Wrocław 1985. ; 22. A. Okopień-Sławińska, Semantyka „ja” literackiego. („Ja” tekstowe wobec „ja” twórcy). (1981). W: Semantyka wypowiedzi poetyckiej. Preliminaria. Wrocław 1985. ; 23. Prawdzie w oczy. „Biesiada Literacka” 1898, nr 27, z 25 VI. ; 24. J. P. Sartre, Baudelaire wobec czasu i bytu. W: Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich. Przeł. J. Lalewicz. Warszawa 1968. ; 25. J. Sławiński, O kategorii podmiotu lirycznego. (1966). W: Prace wybrane. T. 2. Kraków 1998. ; 26. J. Starobinski, Jean-Jacques Rousseau. Przejrzystość i przeszkoda. Przeł. J. Wojcieszak. Warszawa 2000. ; 27. Z. Stefanowska, Pisarz wieku kupieckiego i przemysłowego. (1968). W: Strona romantyków. Studia o Norwidzie. Lublin 1993. ; 28. Ta dziwna instytucja zwana literaturą. Z Jacques’em Derridą rozmawia Derek Attridge. Przeł. M. P. Markowski. „Literatura na Świecie” 1998, nr 11/12, s. 176-225. ; 29. J. Tazbir, Staropolskie dewiacje obyczajowe. „Przegląd Humanistyczny” 1985, nr 7/8, s. 8.

Issue:

3

Start page:

5

End page:

32

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:118367 ; oai:rcin.org.pl:118367 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

Object collections:

Last modified:

Jul 22, 2020

In our library since:

Mar 24, 2020

Number of object content hits:

2

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/74749

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information