Object

Title: Funkcjonowanie wiejskich cmentarzy parafii katolickichw dobie przedrozbiorowej na przykładzie dekanatów Nowa Góra, Skała i Proszowice z okolic Krakowa = The functioning of Catholic country parish cemeteries before the partitions of Poland : illustrated with the deaneries of Nowa Góra, Skała and Proszowice near Cracow

Creator:

Wyżga, Mateusz (1981- )

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62. Nr 3 (2014)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. col. ; 24 cm

References:

Ariès Ph. 1989. Człowiek i śmierć. Warszawa, 43 ; Baszanowski J. 1995. Przemiany demograficzne w Gdańsku w latach 1601–1846. Gdańsk, 101–105, 267 ; Bieniarzówna J. and Małecki J.M. 1984. Dzieje Krakowa, t. 2: Kraków w wiekach XVI–XVIII. Kraków, 467 ; Bukowski W., Dybaś B., Janeczek A., Noga Z. 2011. Edycja mapy topograficznej Galicji i Lodomerii (tzw. MapyMieg’a) z lat 1775–1783, „Kw.HKM”, R. LIX, nr 1, 101–106 ; Buśko C. 2006. Wstępne wyniki badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych na Rynku Głównym wKrakowie w 2005–2006 roku, „Wiadomości Konserwatorskie”, nr 19, 67–70 ; Chojecki D. K. and Włodarczyk E. 2010. Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII–XXI wieku. Warszawa ; Chudzińska B. 1998. Dewocjonalia z nowożytnego cmentarzyska we wsi Maniowy na Podhalu. Kraków, 10,47–49 ; Czerwiński T. 2012. Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce. Warszawa, 40, 298, 314–327 ; Dąbrowski P., Gronkiewicz S., Kaczmarek R., Krzyżanowska M., Kwiatkowska B., Witkowski J. 1999. Grób księżnej Karoliny z Piastów legnicko-brzeskich w kościele pocysterskim p.w. św. Bartłomieja w Trzebnicy, „Kw. HKM”, R. XLVII, nr 3–4, 435–444 ; Daniluk M. 2002. Kostnica. In Encyklopedia Katolicka, t. 9. Lublin, 969 ; Dziobek-Romański J. 1999. Cmentarze — zarys regulacji historycznych, prawnych i kanonicznych, „Rocznik Historyczno-Archiwalny”, XIII, 3–32 ; Fijałkowski P. 1999. Polska parafia luterańska w Królewcu w XVI–XIX w. Materialne podstawy funkcjonowania wspólnoty religijnej, „Kw.HKM”, R. XLVII, nr 3–4, 354-370 ; Filarska B. and Pałka P. 1979. Cmentarz. In Encyklopedia Katolicka, III, Lublin, 517–521 ; Fischer A. 1921. Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. Lwów, 354–365 ; Gieysztorowa I. 1971. Niebezpieczeństwa metodyczne polskich badań metrykalnych XVII–XVIII wieku,„Kw HKM”, R. XIX, nr 4, 557–603 ; Girtler K. 1971. Opowiadania. Pamiętniki z lat 1832–1857, II. Kraków, 196 i n ; Górny M. 1985. Stan zachowania pałuckiej rejestracji metrykalnej XVI–XIX w. Staropolski powiat kcyński,„Przeszłość Demograficzna Polski”, t. 16, 207–208 ; Grodziska K. 1982. Powstanie Cmentarza Rakowickiego w Krakowie, „Rocznik Biblioteki PAN i PAUw Krakowie”, R. 27, 5–17 ; Grodziska-Ożóg K. 1983. Cmentarz Rakowicki w Krakowie. Kraków–Wrocław ; Grodziska-Ożóg K. 2003. Dwieście lat krakowskiej nekropolii. In Cmentarz Rakowicki w Krakowie, KrakowskaTeka Konserwatorska, III. Kraków, 12, 14, 21 ; Grodziski S. and Dwornicka I. (wyd.) 1987. Chronografia albo dziejopis żywiecki. Żywiec, 396 ; Informator Archeologiczny. Badania 1996. Warszawa 2005, 249, 276, 292, 293, 298, 301, 308, 309 ; Insadowski H. 1929. Kościelne prawo pogrzebowe, „Ateneum Kapłańskie”, t. 23–24 ; Kaczanowski K., Gołąb H., Wiśniewska-Niedźwiecka E. 2001. Analiza antropologiczna szczątków ludzkichz kościoła św. Marka w Krakowie. In Z. Kliś (ed.), Studia z dziejów kościoła św. Marka w Krakowie. Kraków,93–127 ; Karbownik H., Ofiary iura stolae na ziemiach polskich w latach 1285–1918. Lublin 1995, 25–26, 57–58, 86–90 ; Karpiński A. 1983. Pauperes. O mieszkańcach Warszawy XVI i XVII wieku. Warszawa, 161 ; Karpiński A. 2000. W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI– XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne. Warszawa, 92–94, 163–167 i n. ; Kazusek S. 2013. Rynek regionalny Krakowa w drugiej połowie XVII wieku. In P. Guzowski and K. Boroda(eds.), Rynki lokalne i regionalne w XV–XVIII wieku. Białystok–Kraków, 129–151 ; Kizik E. 1997. Naenia funebris. Pogrzeby w Gdańsku wczesnonowożytnym (XVI–XVIII wiek). In S. Salmonowicz(ed.), Mieszczaństwo gdańskie. Gdańsk, s. 288, 292, 294 ; Kizik E. 1998. Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej.Gdańsk, 71, 99, 142, 208 ; Kleczyński J. (wyd.) 1894. Spis ludności diecezji krakowskiej z r. 1787. „Archiwum Komisji HistorycznejAkademii Umiejętności”, VII, Kraków ; Klonder A. 2011. Koszty pogrzebu w testamentach oraz inwentarzach pośmiertnych mieszczan w dawnej Rzeczypospolitej, „Kw.HKM”, R. LIX, nr 3–4, 415–416 ; Kołodziejski S. 1995. Późne średniowiecze. In Pradzieje i średniowiecze. Natura i kultura w krajobrazie Jury, t. 4. Kraków, 151–159 ; Kowalski M. 2004. „Do zmartwychwstania swego za pewnym wodzem Kristusem…”. Staropolskie inskrypcje północno-zachodniej Małopolski. Kielce, 84–87 ; Kozik J. S., Wyżga M. 2012. Przy wielkiej drodze. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce od wieków średnich do współczesności. Igołomia-Wawrzeńczyce, 133 i n. ; Kracik J. 1989. Miasto zatrzymuje umarłych. Krakowskie nekropolie a kultura duchowa XVII–XVIII wieku. InJ. M. Małecki (ed.), Z przeszłości Krakowa. Warszawa–Kraków, 165–182 ; Kracik J. 1991. Pokonać czarną śmierć. Staropolskie postawy wobec zarazy, Kraków ; Kramarska-Anyszek K. 1977. Dzieje klasztoru PP. Norbertanek w Krakowie na Zwierzyńcu do roku 1840,„Nasza Przeszłość”, t. 47, 108 ; Krasnowolski B. 2013. Leksykon zabytków architektury Małopolski. Warszawa, 246 ; Krawczuk W., Miodunka P. , Nabiałek K. 2009. Dzieje Wojnicza od XVI do XVIII wieku. Wojnicz, 44–45 ; Kuklo C. 2009. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa, 99–101, 123–129, 249–261 ; Litak S. 2004. Parafie w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku. Struktura, funkcje społeczno-religijne iedukacyjne. Lublin, 168–173 ; Łuszczkiewicz W. 1898. Stare cmentarze krakowskie, ich zabytki sztuki i obyczaju kościelnego, „Rocznik Krakowski”, R. 1, 10–11 ; Madurowicz H. and Podraza A. 1958. Regiony gospodarcze Małopolski Zachodniej w drugiej połowie XVIIIwieku. Wrocław ; Małecki J. M. 1963. Studia nad rynkiem regionalnym Krakowa w XVI wieku. Warszawa, 61 ; Marchewka J., Majchrzak Ł., Przybyłok A., Jarzębak K., Mucha N. 2014. „Śmierć puka jednako”. Analiza archeologiczno-antropologiczna cmentarza przy Rondzie Grunwaldzkim w Krakowie (XVII–XVIII w.) — sezon2011. In W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds.), Królowie i biskupi, rycerze i chłopi — identyfikacja zmarłych. Funeralia Lednickie — spotkanie 16. Poznań, 465–477 ; Myszka M. 2003. Dawne cmentarze Krakowa w świetle badań archeologicznych. In Cmentarz Rakowicki wKrakowie, Krakowska Teka Konserwatorska, III. Kraków, 121–143 ; Noga Z. 1997. Osadnictwo i stosunki własnościowe w XVI–XVIII wieku. In Z. Noga (ed.), Osadnictwo i krajobraz od schyłku średniowiecza po współczesność. Natura i kultura w krajobrazie Jury, t. 5. Kraków, 13 ; Nowicki T. 2011. Ministri ecclesiae. Służba kościelna i witrycy w diecezji włocławskiej w XVIII wieku. Lublin,84–85, 154–155, 261, 383–384 ; Orgelbranda S. Encyklopedia Powszechna z ilustracjami, III. Warszawa 1898, 591 ; Pankiewicz A. (ed.) 2012. Nowożytny cmentarz przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim weWrocławiu (lata 1621–1670). Wratislavia Antiqua. Studia z Dziejów Wrocławia, t. 17. Wrocław ; Pasiecznik J. 1980. Działalność klasztoru Franciszkanów-Reformatów w Krakowie 1625–1978. Kraków, 21–30 ; Puchalski F. 1927. O cmentarzach. Warszawa ; Smoczyński W. 1888. Kartka z dziejów Tenczynka. Kraków, 25, 53–54 i n ; Stoksikówna J. 1975. Galicyjski kataster gruntowy. Jego geneza, dzieje i spuścizna aktowa, „Archeion”, LXIII,165–187 ; Sułowski Z. 1997. Księgi zgonów parafii Kijany i Bystrzyca z drugiej połowy XVIII w., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 67, 271–299 ; Sułowski Z. 1997. Wartość badawcza wybranych ksiąg zgonów z Lubelszczyzny w XVIII wieku, „Przeszłość Demograficzna Polski”, t. 20, 115 ; Szostek K., Kondycja biologiczna XVII w. populacji mieszczan krakowskich na podstawie analiz chemicznych pochówków przy kościele św. Marka w Krakowie. In Z. Kliś (ed.), Studia z dziejów kościoła św. Marka w Krakowie. Kraków 2001, 129–137 ; Szulc D., „Zastosowanie rejestracji metrykalnej zgonów w badaniach krypt i cmentarzy szkieletowych na przykładach z dekanatów urzędowskiego i chodelskiego z XVII–XVIII w. Możliwości i perspektywy” ; Tunia K. and Niewiarowski S. 2013. Pałac w Igołomi. Przeszłość i współczesność. Igołomia, 55–63, 69 ; Wachowski K. 2002. Problematyka cmentarzy przykościelnych w średniowiecznym Wrocławiu. In C. Buśko, J. Klápště, L. Leciejewicz, S. Moździoch (eds.), Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej. Wrocław–Praga, 113–122 ; Więcek A. and Gotfryd M. 2004. Cmentarze Krakowa. Kraków ; Wiślicz T. 1997. Chłopskie pogrzeby w Polsce od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku, „Kw.HKM”, R. XLV, nr 3–4, 351–369 ; Wiślicz T. 1999. „Miejsca cudowne” w Małopolsce w XVI–XVIII w., „Kw.HKM”, R. XLVII, nr 3–4, 339–344 ; Wiślicz T. 2001. Ile kosztował pogrzeb chłopa w Polsce XVII–XVIII wieku (i kto za to płacił?). In H. Suchojad(ed.), Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku. Kultura życia i śmierci. Warszawa, 273–286 ; Wiślicz T. 2001. Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIIIwieku. Warszawa, 23–27, 46–47, 104–113 ; Wiślicz T. 2012. Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII–XVIII wieku. Wrocław, 69 ; Wiśniewski J. 1917. Dekanat miechowski. Radom, 60, 70, 82, 256, 268, 287 ; Wiśniowski E. 2004. Parafie w średniowiecznej Polsce. Lublin, 265, 266 ; Wojcieszak M. 2012. Nekropole średniowiecznego i wczesnonowożytnego Wrocławia, Wratislavia Antiqua. Studia z Dziejów Wrocławia, t. 15. Wrocław ; Wojcieszak M., Cmentarz św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim w świetle ksiąg parafialnych. In Nowożytny cmentarz przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim…, 47–48 ; Wójcik W. 1958. Prawo cmentarne w Polsce do połowy XVI wieku, „Polonia Sacra”, nr 10, 165–218 ; Wyżga M. 2011. Księgi metrykalne parafii Wszystkich Świętych w Rudawie pod Krakowem. In Małopolska.Regiony — regionalizmy — małe ojczyzny, t. 13. Kraków, 165–188 ; Wyżga M. 2011. Parafia Raciborowice od XVI do końca XVIII wieku. Studium o społeczności lokalnej. Kraków ; Wyżga M. 2011. Żydówka z Sieborowic pochowana w kościele, „Lokalności. Kwartalnik Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa”, nr 1–2, 44 ; Wyżga M. 2012. Teraz robak, proch i nic. Cmentarze wiejskie pod Krakowem w czasach staropolskich. InM. Wyżga (ed.), O dziedzictwie kulturowym wsi podkrakowskiej. Kraków–Raciborowice, s.73–94 ; Wyżga M. 2013. Szlachta w księgach zmarłych parafii Gorzków z lat 1727–1797. In Małopolska. Regiony —regionalizmy — małe ojczyzny, t. 15. Kraków, 67–75 ; Zań-Ograbek G. 2000. Historia Krakowa kapliczkami pisana. In B. Wierzbicka (ed.), Święci przydrożni, patroni przyuliczni. Materiały sesji naukowej. Warszawa, 20–21 maja 1999 roku. Warszawa, 240, 243, 250 ; Zaremska H. 1974. Żywi wobec zmarłych. Brackie i cechowe pogrzeby w Krakowie w XIV–pierwszej połowieXVI w., „Kwart. Hist.”, R. LXXXI, z. 1, 742, 743 ; Zoll-Adamikowa H. 1967. Małopolskie cmentarzyska z X–XII w. a kwestia recepcji chrześcijaństwa w Małopolsce, „Kw. HKM”, R. XV, nr 1, 43-53 ; Zoll-Adamikowa H. 1971. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski, t. II, Wrocław,142–144

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

3

Start page:

441

End page:

462

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54977 ; oai:rcin.org.pl:54977 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol ; fre ; eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information