Object structure

Title:

The journeys of the Krzeszowice Gladiator. A case study

Subtitle:

Ethnologia Polona 33-34 (2012-2013)

Creator:

Godyń, Maria

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszwa

Date issued/created:

2012-2013

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Krzeszowice ; local community ; social memory ; revitalization of urban space

Abstract:

The article analyses the process of revitalising selected areas of the urban space in Krzeszowice. This project, undertaken by the town authorities, aims to change the existing order and create a new one, using carefully selected motifs from the town’s past. This project leads to a conflict between the authorities and the local community, presenting mutually exclusive viewpoints. The opinion of the majority is not always taken into account. The whole process is accompanied by a reinterpretation of social memory. The present article is an attempt to show the connection between aspects of revitalisation and the issue of memory, with Krzeszowice as an example

References:

Anderson B. 1983, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London ; Baraniewski W. 1981, Zespół rezydencjonalny w Krzeszowicach w XIX w., [in:] eds. E. Grabowska, T. Lewandowski, Dzieła czy kicze, Warszawa ; Barański J. 2007, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków ; Budzałek A. 2010, Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Przewodnik, obiekt (335) Gladiator, 1881, Brąz, odlew Nellego w Rzymie, Kraków, pp. 118–119 ; Cassirer E. 1963, An Essay on Man. An introduction to a philosophy of human culture, Yale ; Connerton P. 1989, How Societies Remember, Cambridge ; Dant T. 1999, Material Culture in the Social World, Philadelphia ; Durkheim E. 1915, The Elementary Forms of the Religious Life, London ; Dynowski J. 1969 Klimat i hydrografia, [in:] ed. J. Lewandowska, Ziemia Chrzanowska i Jaworzno, Kraków ; Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Nikołajew J., Pucek Z. 1997, Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej, Kraków–Szczecin–Zielona Góra ; Halbwachs M. 1992, On Collective Memory, Chicago ; Holewiński M. 1982, Uzdrowisko w Krzeszowicach. Przekształcenia układu urbanistycznego 1860–1980 oraz współczesne możliwości rozwoju, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, part 1, vol. XV ; Jurek T. (ed.) 2010–2012, Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w Średniowieczu, edycja elektroniczna, Warszawa ; Kłoskowska A. 1992, Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej, Kultura i Społeczeństwo, vol. 36, no. 1, pp. 131–141 ; Kłosowski W. 2004, Metodologiczne problemy rewitalizacji obszarów miejskich w kontekście poddziałania, Bielsko-Biała ; Kubera J. 2012, Przemoc symboliczna w XIX-wiecznym Poznaniu, [in:] eds. K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra, Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, Poznań ; Kurczewska J. 2003, Dwie ideologie lokalności z narodem w tle, Kultura i Społeczeństwo vol. 47, no. 3, pp. 131–148 ; Kurtyka J. 1997, Tęczyńscy: studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, Kraków ; Kurtyka J. 1999, Latyfundium Tęczyńskie: dobra i właściciele (XIV–XVII wiek), Kraków ; Kwiatkowski K. 2012, W stronę permanentnej rewitalizacji, [in:] eds. K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra, Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, Poznań ; Korespondencja Tygodnika Ilustrowanego, Tygodnik Ilustrowany, no. 323, 4 March, 1882, author unknown, pp. 130–131 ; Lafontaine L. 1789, Opisywanie skutków y używania ciepłych siarczystych, y zimnych żelaznych Kąpieli w Krzeszowicach przez Leopolda de Lafontaine, Kraków ; Le Goff J. 1997, History and Memory, New York–Oxford ; Luczys P. 2012, ‘Revitalization’ jako ‘preservation’ – ofensywna ochrona wielokulturowego dziedzictwa polskich miast, [in:] eds. K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra, Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, Poznań ; Nora P. 1989, Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire, Representations special issue: Memory and Counter-Memory, vol. 26, pp. 7–24 ; Pomian K. 1992, Przeszłość jako przedmiot wiedzy, Warsaw ; Posern-Zieliński A. 2005, Tożsamość a terytorium. Perspektywa Antropologiczna, Przegląd Zachodni, no. 3, Poznań, www.iz.poznan.pl (accessed 29 May 2013) ; Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Krzeszowic na lata 2008–2015, Krzeszowice, July 2008, www.um.krzeszowice.pl, accessed 06 June 2013 ; Ricoeur P. 2004, Memory, history, forgetting, Chicago ; Skalny Ł. 2004, Historia Krzeszowic. Okres międzywojenny, Krzeszowice ; Smolarkiewicz E. 2012, Rewitalizacja jako forma przywoływania przeszłości, [in:] eds. K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra, Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, Poznań ; Staszczak Z. 1987, Słownik etnologiczny, Warszawa–Poznań ; Szacka B. 1995, O pamięci społecznej, Znak, no. 5(480), pp. 68–76 ; Szacki J. 1964, Durkheim, Warszawa ; Szpociński A. 2008, Miejsca pamięci (lieux de memoire), Teksty Drugie, no. 4, pp. 11–20 ; Turowski J. 1994, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin ; Urbańczyk M. 1969, Ukształtowanie terenu, [in:] ed. J. Lewandowska, Ziemia Chrzanowska i Jaworzno, Kraków ; W Krzeszowicach kochają rzeźby, Przełom, no. 19 (1040), www.przelom.pl (accessed 06 October 2013) ; Węglarz S. 2003, Identyfikacja lokalna w konstrukcji tożsamości kulturowej, [in:] ed. M. Trojan, Ich małe ojczyzny. Lokalność, korzenie i tożsamość w warunkach przemian, Wrocław ; Wallis A. 1977, Miasto i przestrzeń, Warszawa ; Wolicka E. 1999, Zamiast wprowadzenia, [in:] eds. M. Kitowska-Łysiak, E. Wolicka, Miejsca rzeczywiste. Miejsca wyobrażone. Studia nad kategorią miejsca w przestrzeni kultury, Lublin ; Wódz J. 1989, Poczucie przynależności lokalnej – niektóre czynniki konstytutywne, [in:] eds. B. Jałowiecki, K. Sowa, P. Dudkiewicz, Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, Warszawa ; Zinkow J. 1988, Krzeszowice i okolice, Warszawa–Kraków

Relation:

Ethnologia Polona

Volume:

33-34

Start page:

155

End page:

164

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0137-4079

Source:

IAiE PAN, call no. P 366 ; IAiE PAN, call no. P 367 ; IAiE PAN, call no. P 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: