Object

Planned object

Title: Siedziby dziekanów dekanatu brzeźnickiego w diecezji kujawsko-kaliskiej w XIX w.

Creator:

Szkutnik, Piotr

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 59 Nr 2 (2011)

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

References:

Aleksandrowicz A. 1989, Gnieźnieńska Archidiecezja. Organizacja terytorialna. Dekanaty, [w:] EK, t. 5, Lublin, kol. 1182 ; Baron A., Pietras H. (oprac.), 2004, Dokumenty soborów powszechnych. Tekst łaciński i polski, t. 4: (1511–1870) Lateran V, Trydent, Watykan I, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków, s. 323 ; Chachaj J. 1997, Powstanie dekanatów w archidiakonacie krakowskim, „Rocznik Muzeum w Gliwicach”, t. 11/12, s. 9–20 ; Główka D., Klonder A., Inwentarze mienia w badaniach kultury Europy od średniowiecza po nowożytność, „Kw.HKM”, R. LI, 2003, nr 2, s. 161 ; Gręźlikowski J. Dziekani w ustawodawstwie synodalnym diecezji włocławskiej, tamże, R. 52, 2009, z. 1–2, s. 255 i n. ; Grzybowski M.M. 1987,Teksty źródłowe do dziejów województwa płockiego. Z archiwaliów diecezjalnych płockich XIX wieku, t. 1, z. 1: Dekanat płocki, oprac. M.M. Grzybowski, Płock ; Ihnatowicz I., Biernat A. 2003, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa ; Jemielity W. 2001, Rezydencja duchownych w Krolestwie Polskim, PK, R. 44, nr 3–4, s. 185–186 ; Królik L. 1978, Organizacja dekanalna w diecezji łuckiej i brzeskiej w XVII i XVIII wieku, RTK, t. 25, z. 4, s. 39 i n ; Królik L 1978, Początki organizacji dekanalnej na Podlasiu w diecezji łuckiej i brzeskiej, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”, R. 47, s. 374–378 ; Kujawski W. 2000, Repertorium ksiąg wizytacyjnych diecezji kujawsko-kaliskiej przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku. Część 3. Wizytacje I połowy XIX w., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 74, s. 263–414 ; Kumor B. 1960, Początki organizacji dekanalnej na ziemiach polskich, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, t. 7, z. 2, s. 929 ; Kumor B. 1962, Rozwoj sieci dekanalnej w południowej części diecezji krakowskiej do 1772 r., RTK, t. 9, z. 1, s. 77–98 ; Kumor B. 1980, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772–1918), Kraków, s. 204, 207 ; Lewalski K. 2008, Na plebanii na przełomie XIX i XX w.,[w:] Dom — spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX w. Zbiór studiów, red. Z. Opacki, D. Płaza-Opacka, Gdańsk, s. 167 ; Litak S. 1986, Kościół w okresie reformacji i odnowy potrydenckiej, [w:] Historia Kościoła, red. H. Tuchle, C.A. Bouman, t. 3, Warszawa, s. 386 ; Litak S. 1996, Kościół łaciński w Rzeczpospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin, s. 52 ; Łupiński J. 2006, Dziekani okręgowi w diecezji wigierskiej i diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej, PK, R. 49, nr 1–2, s. 195–226 ; Majdowski A. 1990, O zabudowaniach plebańskich w ustawodawstwie Królestwa Polskiego, „Nasza Przeszłość”, t. 73, s. 178–183 ; Mazur E. 2003, Wykorzystanie inwentarzy w badaniach nad kulturą XIX wieku na ziemiach polskich, tamże, R. LI, 2003, nr 2, s. 177 ; Mohrmann R.E. 2005, Pośmiertne inwentarze mienia — krytyka źródła, problemy badawcze, „Kw.HKM”, R. LIII, nr 2, s. 139 ; Pawluk T. 1979, Dekanat, [w:] Encyklopedia katolicka (dalej cyt.: EK), t. 3, Lublin 1979, kol. 1114–1115 ; Piątkowski S. 2002, Niektóre elementy wyposażenia plebanii we wsi i miasteczku północnej Małopolski w pierwszej połowie XIX wieku, „Studia Sandomierskie”, t. 9, s. 343–355 ; Przybyłko M. 1960, Urząd dziekana w rozwoju historycznym, „Prawo Kanoniczne” (dalej cyt.: PK), R. 3, nr 3–4, s. 195 ; Różański M. 1999, Sieć parafialna w archidiakonacie uniejowskim w świetle „Liber benefi ciorum” Jana Łaskiego, „Łódzkie Studia Teologiczne”, t. 8, 1999, s. 380–382 ; Rutkowski M. 2007, Zmiany strukturalne w Królestwie Polskim wczesnej epoki paskiewiczowskiej. Studium efektywności administracyjnej, społecznej i gospodarczej zniewolonego państwa,t. 2, Rzeszów, s. 72–86 ; Stankowski K. 1982, „Rezydencje dziekanow w archidiecezji poznańskiej na przełomie XIX i XX wieku”, Poznań, mpis, Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu ; P. Szkutnik 2009, „Akta dziekana brzeźnickiego 1819–1867. Studium urzędu i dokumentacji”, Łodź 2009, mpis pracy doktorskiej w Archiwum Uniwersytetu Łodzkiego ; Szkutnik P. 2008, Barwna postać w sutannie ksiądz Wiktor Krakowski (1827–1880), administrator parafii i Borszewice, Część I: okres wikariatu (do 1853 r.), „Biuletyn Szadkowski”, t. 8, s. 64 ; Wlaźlak W. 2005, Dzieje kościelne Pajęczna, Pajęczno , s. 127 ; Wlaźlak W. 2004 Organizacja i działalność Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego w latach 1819–1918, Częstochowa, s. 65 ; Wyczawski H.E.1989, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska, s. 155 ; Zaborski Z. 1999, Parafia Wiewiec. Zarys dziejów, Częstochowa ; Związek J. 1999, Z kościelnej przeszłości miejscowości i parafii i Dobryszyce,„Biuletyn. Instytut Filozoficzno-Historyczny. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie”, 18/6, s. 40–58

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

59

Issue:

2

Start page:

167

End page:

181

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information