Object

Planned object

Title: Propagandist use of history and archaeology in justification of Polish rights to the “Recovered Territories” after World War II

Creator:

Kobyliński, Zbigniew ; Rutkowska, Grażyna

Date issued/created:

2005

Resource Type:

Article

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 43 (2005)

Contributor:

Zych, Iwona. Tł.

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Abstract:

Analysis of the daily newspapers published in Poland in the post-War period allows to contribute in an objective way to the ongoing debate on the role which archaeology played in the politics in the period of Communist government. Local newspapers from Silesia and Lubusz Land as well as the central daily paper of the Central Committee of the Communist Party were analyzed for the period before 1970 to find out if archaeology and history were used in an anti-German propaganda and in justification of the Polish rights to the Western Territories regained after the World War II

References:

Abramowicz, A. 1991. Historia archeologii polskiej. XIX i XX wiek. Warszawa ; Albert, A. 1995. Najnowsza historia Polski 1914–1993. T. 2: 1945–1993. Warszawa ; Babić, S. 2002. Still innocent after all these years? Sketches for a social history of archaeology in Serbia. In Archäologien Europas / Archaeologies of Europe. Geschichte, Methoden und Theorien / History, methods and theories, P.F. Biehl, A. Gramsch and A. Marciniak (eds), 309–321. Münster ; Barford, P.M. 1995. Marksizm w archeologii polskiej w latach 1945–1975. Archeologia Polski 40: 7–75 ; Bursche, A. and T. Taylor 1991. A panorama of Polish archaeology. Antiquity 65: 583–592 ; Burszta, J.1987. Z metodologii badań etnograficznych procesów tworzenia się nowego społeczeństwa na ziemiach zachodnich. In Etnologia i folklorystyka wobec problemu tworzenia się nowego społeczeństwa na ziemiach zachodnich i północnych: (materiały z sesji 10–11.10.1986 r.), D. Simonides (ed.), 11–21. Opole ; Cimała, B. and S. Senft 1985. Ziemie zachodnie i północne – wczoraj i dziś. Warszawa ; Czubiński, A. 1998. Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945–1989). Poznań ; Diaz-Andreu, M. and T. Champion (eds) 1996. Nationalism and archaeology in Europe. London ; Dudek, A. 1995. Państwo i Kościół w Polsce 1945–1970. Kraków ; Dzwonkowski, T. and C. Osękowski 2001. Wstęp. In Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych oraz stosunków polsko-niemieckich: w 100-lecie urodzin Prymasa Tysiąclecia, T. Dzwonkowski and C. Osękowski (eds), 9–10. Poznań ; Gąssowski, J. 1970. Z dziejów polskiej archeologii. Warszawa ; Gąssowski, J. 1998. Archeologia polska. Tradycje i perspektywy. Przegląd Humanistyczny 2: 35–44 ; Gieysztor, A. 1953. Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego w latach 1949–1952. Zapiski Archeologiczne 2. Warszawa ; Godłowski, K. 1976. Zagadnienie ciągłości kulturowej i kontynuacji osadniczej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim, okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów. Archeologia Polski 21: 378–401 ; Godłowski, K. 1979. Z badań nad zagadnieniem rozprzestrzenienia Słowian w V–VII w. n.e. Kraków ; Godłowski, K. 2000. Pierwotne siedziby Słowian. Kraków ; Górska, I., L. Paderewska, J. Pyrgała and W. Szymański 1964. Badania archeologiczne w Polsce w latach 1944–1964. Wrocław ; Härke, H. 1991. All quiet on the western front? Paradigms, methods and approaches in West German archaeology. In Archaeological theory in Europe. The last 3 decades, I. Hodder (ed.), 187–222. London ; Hensel, W. 1946. Potrzeba przygotowania wielkiej rocznicy. Poznań ; Hensel, W. 1965. Archeologia pradziejowa w dwudziestoleciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1944–1964. Archeologia Polski 10: 7–22 ; Hensel, W. 1971. Archeologia i prahistoria. Wrocław ; Hensel, W. (ed.) 1957. Pierwsza sesja archeologiczna Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. Warszawa ; Herrmann, J. (ed.) 1985. Die Slawen in Deutschland. Berlin ; Jasienica, P. 1952. Świt słowiańskiego jutra. Warszawa ; Jasienica, P. 1961. Słowiański rodowód. Warszawa ; Kaczmarek, J.E. 1996. Organizacja badań i ochrony zabytków archeologicznych w Poznaniu (1720–1958). Poznań ; Kaczmarek, J.E. and A. Prinke 2005. Archeologia niewłaściwie wykorzystana: Dialog polsko-niemiecki w Wielkopolsce w okresie narastających nacjonalizmów (1920–1956). Internet: http://www.muzarp.poznan.pl ; Kersten, K. 1987. Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948. Warszawa ; Kłoczowski, J. 2000. Dzieje chrześcijaństwa polskiego. Warszawa ; Kobyliński, Z. 1991. Theory in Polish archaeology 1960–1990: searching for paradigms. In Archaeological theory in Europe. The last 3 decades, I. Hodder (ed.), 223–247. London ; Kobyliński, Z. 1998. Theoretical orientations in archaeology in Poland (1945–1995). In Theory and practice of archaeological research. Vol. III. Dialogue with the data: the archaeology of complex societies and its context in the 90s, S. Tabaczyński (ed.), 225–258. Warszawa ; Kohl, P.L. and C. Fawcett C. (eds) 1995. Nationalism, politics and the practice of archaeology. Cambridge ; Konferencja 1954. Konferencja Śląska Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Wrocław 28 VI–1 VII 1953. Vol. 1. Wrocław ; Kostrzewski, J. 1961. Poland east of the Oder-Neisse. London ; Kozłowski, K. 2001. Obchody Milenium w Polsce Zachodniej i Północnej. In Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych oraz stosunków polsko-niemieckich: w 100-lecie urodzin Prymasa Tysiąclecia, T. Dzwonkowski and C. Osękowski (eds), 53–74. Poznań ; Kurnatowska, Z. 1997. Czy milenium było “tragedią polskiej archeologii“? In Archeologia i starożytnicy. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Abramowiczowi w 70 rocznicę urodzin, 147–156. Łódź ; Kurnatowska, Z. 1998. Program badań nad Początkami Państwa Polskiego. Aspekty poznawcze i konserwatorskie. In Tadeusz Roman Żurowski i konserwatorstwo archeologiczne w Polsce XX wieku, [w:] Z. Kobyliński and J. Wysocki (eds), 159–172. Warszawa ; Kurnatowska, Z. 2000. Badania nad początkami i rozwojem społeczeństwa wczesnopolskiego. In Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, M. Kobusiewicz and S. Kurnatowski (eds), 381–412. Poznań ; Kurnatowski, S. and M. Kobusiewicz 2000. Osiągnięcia i zaniedbania w polskiej archeologii i prahistorii ostatniego półwiecza. In Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, M. Kobusiewicz and S. Kurnatowski (eds), 581–662. Poznań ; Lech, J. 1997. Małowierni. Spór wokół marksizmu w archeologii polskiej lat 1945–1975. Archeologia Polski 42: 175–232 ; Lech, J. 1997–1998. Between captivity and freedom: Polish archaeology in the 20th century. Archaeologia Polona 35–36: 25–222 ; Leciejewicz, L. 1976. Medieval archaeology in Poland: current problems and research methods. Medieval Archaeology 20: 1–15 ; Leciejewicz, L. 1989. Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy. Wrocław ; Marciniak, A. and W. Rączkowski 1991. The development of archaeological theory in Poland under conditions of isolation. World Archaeological Bulletin 5: 57–65 ; Martinez-Navarrete, I. 1997–1998. The development of Spanish archaeology in the 20th century. Archaeologia Polona 35–36: 319–342 ; Martinez-Navarrete, I. 2002. Archaeological thought and practice in Spain (1939–2000). In Archäologien Europas / Archaeologies of Europe. Geschichte, Methoden und Theorien / History, methods and theories, P.F. Biehl, A. Gramsch and A. Marciniak (eds), 361–401. Münster ; Meskell, L. (ed.) 1998. Archaeology under fire. Nationalism, politics and heritage in the eastern Mediterranean and Middle East. London – New York ; Moszyński, K. 1957. Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego. Wrocław ; Musielak, M. 1986. Polski Związek Zachodni 1944–1950. Poznań ; Neustupny, E. 1993. Czechoslovakia: the last three years. Antiquity 67: 129–134 ; Noszczak, B. 2002. “Sacrum” czy “profanum”? – spór o istotę obchodów Milenium polskiego (1949–1966). Warszawa ; Novaković, P. 2002. Archaeology in five states – a peculiarity or just another story at the crossroads of ‘Mitteleuropa’ and the Balkans: a case study of Slovene archaeology. In Archäologien Europas Archaeologies of Europe. Geschichte, Methoden und Theorien / History, methods and theories, P.F. Biehl, A. Gramsch and A. Marciniak (eds), 323–352. Münster ; Obchody 1998. Obchody milenijne 1966 roku w świetle dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Warszawa ; Ordyłowski, M. 1999. Kolektywizacja wsi dolnośląskiej w latach 1948–1956 jako instrument stalinizacji środowiska wiejskiego. In Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie stalinowskim, C. Osękowski (ed.), 69–83. Zielona Góra ; Orwell, G. 1945. Animal farm. London ; Osękowski, C. 1994. Społeczeństwo Polski Zachodniej i Północnej w latach 1945–1956. Zielona Góra ; Osękowski, C. 2002. Specyfika pogranicza polsko-niemieckiego po drugiej wojnie światowej. In Studia historyczne nad polityką, gospodarką i kulturą: księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin prof. Mariana Eckerta, B. Halczak (ed.), 59–74. Zielona Góra ; Paczkowski, A. 1996. Pół wieku dziejów Polski 1939–1989. Warszawa ; Pater, J. 2001. Biskupi na Ziemiach Zachodnich i Północnych jako wikariusze generalni Prymasa Wyszyńskiego. In Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych oraz stosunków polskoniemieckich: w 100-lecie urodzin Prymasa Tysiąclecia, T. Dzwonkowski and C. Osękowski (eds), 33–52. Poznań ; Pazda, S. 1995. Osiągnięcia Katedry Archeologii w badaniach okresów przedrzymskiego i rzymskiego. In Pięćdziesiąt lat Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 81–92. Wrocław ; Piotrowska, D. 2001. Historia archeologii – dziedzina potrzebna a mało znana. Z otchłani wieków 56 (1–2): 155–167 ; Piotrowska, D. 2003. Z dziejów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Wiadomości Archeologiczne 61 (2002–2003): 13–35 ; Pronobis, W. 1996. Polska i świat w XX wieku. Warszawa ; Raina, P. 1994. Kardynał Wyszyński. Losy więzienne. Warszawa ; Rutkowska, G. 2003. Czy archeologia służyła ideologii PRL? Próba odpowiedzi w oparciu o artykuły “Trybuny Ludu” w latach 1948–1970. Unpublished B.A. thesis, Warszawa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ; Rutkowska, G. 2004. Czy archeologia sluzyla ideologii PRL? Tematyka archeologiczna na lamach “Trybuny Ludu” w latach 1948–1970. In Hereditatem cognoscere. Studia i szkice dedykowane Profesor Marii Miśkiewicz, Z. Kobylinski (ed.), 308–333. Warszawa ; Rutkowska, G. 2005. Wykorzystanie wiedzy naukowej w uzasadnianiu polskich praw do Ziem Zachodnich w świetle artykułów prasy lokalnej i centralnej w latach 1948–1970. Unpublished M.A. thesis, Warszawa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ; Schild, R. 1993. Polish archaeology in transition. Antiquity 67: 146–150 ; Simonides, D. 1987. Wstęp. In Etnologia i folklorystyka wobec problemu tworzenia się nowego społeczeństwa na ziemiach zachodnich i północnych: (materiały z sesji 10–11.10.1986 r.), D. Simonides (ed.), 7–9. Opole ; Skrok, Z. 2000. Archeologia niezgody. Rzeczpospolita 10–12 November, annexe “Plus-Minus” 45 (411): D3-D4 ; Smolla, G. 1979–1980. Das Kossinna-Syndrom. Fundberichte aus Hessen 19/20: 1–9 ; Sobczak, I. 1997. Ludność Ziem Zachodnich i Północnych Polski – dynamika i struktura. In Ziemie Zachodnie i Północne Polski w półwieczu 1945–1995, R. Rybiński (ed.), 29–53. Toruń ; Szczegóła, H. 1999. Ziemie Zachodnie i Północne w polityce PZPR w latach 1949–1956. In Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie stalinowskim, C. Osękowski (ed.), 19–24. Zielona Góra ; Tabaczyński, S. 1995. A future for the Marxist paradigm in Central European archaeology? The Polish case. In Whither archaeology? Papers in honour of Evžen Neustupný, M. Kuna i N. Venclová (eds), 69–81. Praha ; Tabaczyński, S. 2000. “Wymuszony przewrót metodologiczny“ w archeologii polskiej i jego nieoczekiwane skutki. In Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, M. Kobusiewicz and S. Kurnatowski (eds), 513–525. Poznań ; Toczewski, A. 1999. Migracje ludności w Polsce zachodniej i północnej w latach 1949–1956. In Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie stalinowskim, C. Osękowski (ed.), 59–67. Zielona Góra ; Tomala, W. 1991. Patrząc na Niemcy. Od wrogości do porozumienia 1945–1991. Warszawa ; Traktat 1990. Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy z 14.11.1990 r., Internet: http://www.vilp.de/Plpdf/04/p063.pdf ; Turnowiecki, W. 1997. Przemiany gospodarcze Ziem Zachodnich i Północnych. In Ziemie Zachodnie i Północne Polski w półwieczu 1945–1995, R. Rybiński (ed.), 54–61. Toruń ; Ułaszyn, H. 1959. Praojczyzna Słowian. Łódź ; Urbańczyk, P. 1983. Dyskusja nie na temat. Przegląd Archeologiczny 32: 213–217 ; Urbańczyk, P. 2000. Political circumstances reflected in post-war archaeology. Public Archaeology 1: 49–56 ; Urbańczyk, P. 2003. Archeologia i polityka. Forum Akademickie 7–8: 78–80 ; Veit, U. 1989. Ethnic concepts in German prehistory: a case study on the relationship between cultural identity and archaeological objectivity. In Archaeological approaches to cultural identity, S. Shennan (ed.), 35–56. London ; Wojciechowski, W. 1995. Dorobek katedry archeologii w badaniach nad neolitem Śląska. In Pięćdziesiąt lat Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 51–63. Wrocław ; Wykurz, M. 1992. Komunizm “negatywem” religii. Prace Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej 49: 129–146 ; Zieliński, Z. 2001. Kardynał Stefan Wyszyński – curriculum vitae. In Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych oraz stosunków polsko-niemieckich: w 100-lecie urodzin Prymasa Tysiąclecia, T. Dzwonkowski and C. Osękowski (eds), 12–19. Poznań ; Żaryn, J. 1997. Kościół a władza w Polsce (1945–1950). Warszawa ; Żaryn, J. 2003. Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989). Warszawa

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

43

Start page:

51

End page:

124

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information