Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Man and environment on the Oder river in prehistoric and early historic times: Polish-German research project

Twórca:

Leciejewicz, Lech (1931-2011)

Data wydania/powstania:

2005

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Archaeologia Polona Vol. 43 (2005)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il. ; 24 cm

Abstrakt:

The initiative for joint studies on man and environment on the Oder in prehistoric and early historic times came from the German side in 1992. A team of researchers directed by Dr Eike Gringmuth-Dallmer of the German Archaeological Institute in Berlin proposed to investigate the issue on the example of the lower and middle Oder River basin. On behalf of the Polish side the program was coordinated by the Wroclaw branch of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences. With interdisciplinary research as a general assumption, archaeological and natural sciences investigations were undertaken in conjunction with processing of earlier source material, including especially botanical and osteological remains, and importantly palinological analyses. The results of work over a six-year period, from 1994 to 1999, were presented in a collective publication Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur- und frühgeschichtlicher Zeit (Mainz am Rhein 2002). The investigations verified many older opinions concerning anthropogenic change in the natural environment of the Oder River basin from the final Paleolithic to the Middle Ages; they also expanded substantially the source database. The Oder Project is proof that it is essential to consider river function in a broader environmental context, taking into account all the interactions and transformations taking place in the natural and cultural landscapes

Bibliografia:

Gringmuth-Dallmer, E. ed. 1996-1998. Beiträge zum Oder-Projekt. Vol. 1-5. Berlin
Dzieduszycki, W. and M. Kupczyk 1993. Goplo i człowiek. Poznań
Filipowiak, W. 1995. Die Bedeutung der Binnenschiffahrt im Odergebiet. Germania 73: 481-93
Filipowiak, W. 2000. Kilka uwag do żeglugi odrzańskiej okolo 1000 roku. In Śląsk okob roku 1000,185-8. Wroclaw
Gediga, B. ed. 1997. Rola Odry i Łaby w przemianach kidturowych epoki brązu i epoki żelaza. Wrocław
Gringmuth-Dallmer, E. and L. Leciejewicz eds 2002. Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur- und frühgeschichtlicher Zeit. Mainz am Rhein
Jankuhn, H. 1977. Einfuhrung in die Siedlungsarchäologie. Berlin
KDS 1956-1958. Kodeks Dyplomatyczny Śląska. I-II. Wroclaw
Kultuniak, J. ed. 1992-1002. Rzeki. Kultura — cywilizacja — historia. Katowice
Kurnatowscy, Z. i S. 1996. Znaczenie komunikacji wodnej dla społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. In Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, 1: 117-23. Wroclaw
Kurnatowski, S. 1978. Funkcje analizy osadniczej w procesach badawczych nauk geograficznych i historyczno-społecznych ze szczególnym uwzględnieniem archeologii i prahistorii. Przegląd Archeologiczny 26:147-87
Latalowa, M. 1994. Gospodarka mezolityczna i początki rolnictwa na obszarze polskiego pobrzeża Bałtyku w świetle danych palinologicznych. In Warsztaty Archeobotaniczne Lgolomia 1990—1991— 1992—1993, K. Wasylikowa (ed.), 135-53. Kraków
Latalowa, M. 1999. Palaeoecological reconstruction of the environmental conditions and economy in early medieval Wolin — against a backround of the Holocen history of the landscape. Acta Palaeobotanica 39: 183-271
Leciejewicz, L. 1989. Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy. Wroclaw
Leciejewicz, L. and E. Gringmuth-Dallmer eds 1996. Człowiek a środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu. Badania nad osadnictwem pra- i wczesnodziejowym. Wrocław
Mazurowski, R. ed. 1998. Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego. 1. Ziemia Lubuska. Poznań
Moździoch, S. ed. 1999. Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej. Wroclaw
Moździoch, S. 2000. Człowiek, sacrum, środowisko. Miejsca kultu we wczesnym średniowieczu. Wroclaw
PUB 1970. Pommerches Urkundenbuch. I.K. Conrad (ed.). Graz
Rębkowski, M. 2001. Pierwsze lokacje miast w księstwie zachodniopomorskim. Przemiany przestrzenne i kulturowe. Kołobrzeg
Tobolski, K. ed. 1991. Wstęp do paleoekologii Lednickiego Parku Krajobrazowego. Poznań

Czasopismo/Seria/cykl:

Archaeologia Polona

Tom:

43

Strona pocz.:

143

Strona końc.:

156

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

0066-5924

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 357 ; IAiE PAN, sygn. P 358 ; IAiE PAN, sygn. P 356 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji