Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Being Swabian, remaining ethnic German. The characteristics of changing ethnic identities in a Hungarian village

Creator:

Schwarcz, Gyöngyi

Date issued/created:

2006

Resource Type:

Artykuł

Subtitle:

Ethnologia Polona 27 (2006)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Abstract:

Artykuł, poprzez analizę materiałów z Tarján, wskazuje na pewne procesy zachodzące w niedalekiej przeszłości oraz obecnie. Teraźniejsze zmiany w użyciu języka, zanik podstawowej socjalizacji etnicznej, tożsamość etniczna, która staje się raczej niemiecka niż szwabska, zachwiana a następnie odbudowana równowaga obydwu tożsamości to procesy, które łączą kilka generacji i mogą być zauważone nawet z daleka. Są to elementy, które najprawdopodobniej charakteryzują też inne Szwabskie społeczności, choć muszą tam przyjmować inne formy. Różnic tych należy upatrywać w realizowaniu się tych procesów, w ich lokalnych interpretacjach — czyli w miejscowej charakterystyce. Lecz to wykazuje potrzebę dalszych badań. Fakt, że lokalna tożsamość etniczna w Tarján zmierza w kierunku ogólnoniemieckiej, jest zapewne tak podstawą, jak warunkiem sukcesu całej społeczności. Nie tylko ze względu na mentalność tworzącą kapitał społeczny ze wspólnego pochodzenia i kapitał ekonomiczny z tegoż kapitału społecznego, ale także dlatego, że długowieczna tradycja współistnienia i akceptacji sama w sobie jest wartościowa

References:

Andrásfalvy Bertalan 1973, Ellentétes értékrendek összeütközese es a polgárosodás (A Clash of Values and Bourgeoisification), Tiszatáj 27. 8, pp. 105—110
Barth Fredrik 1969, Ethnic groups and boundaries. The social organization of culture difference, Bergen — Oslo — London
Bausinger Hermann 1995, Népi kultúra a technika korszakában (Folk Culture in the Age of Technology), Osiris-Századvég, Budapest
Bindorffer Györgyi 2001, Kettös identitás. Etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban (Dual identities. Ethnic and National Identity in Dunabogdány), Új Mandátum Knyvkiadó — MTA Kisebbsegkutató Intezet, Budapest
Bindorffer Györgyi 2002 Törtenelmi tudat, nemzeti identitás. Svábok Baranyában es Pest megyeben. (Historical consciousness, national identity. Swabians in Baranya and Pest county), [in:] ed. Felkai Gábor, Molnár Attila Károly, Pál Eszter, Forrásvidékek. Társadalomtudományi tanulmányok Némedi Dénes 60. szuletésnapjára (Sources. Studies in Sociology for Dénes Némedís 60th birthday), Új Mandátum Knyvkiadó, Budapest, pp. 339—352
Demeter Zayzon Mária 2002, A nemzetiségi anyanyelvi állapotok alakulása 1989—1997 között németek/szlovákok lakta települeseken (The changes in language usage between 1989 and 1997 in German/Slovak villages), [in:] Mária Demeter Zayzon, Kisebbségek-k0z0sségek határon innen és túl. Válogatott írások a kisebbségkutatás könböl (Minorities and communities inside and outside Hungary. Selected studies in minority research), BIP, Budapest, pp. 81—92
Juhász Erika 1996, Újraválasztott polgármesterek es változó összetetelü közgyülesek (Reelected mayors and changing assemblies), [in:] ed. Böhm Antal, Szoboszlai György, Onkormányzati választások 1994. Politikai szociológiai k0rkép (Local elections 1994. A political sociological overview), MTA Politikai Tudományok Intezete, Budapest, pp. 339—364
Kovács Eva 2004, Vakmerö tezisek az identitásról (Daring Theses on Identity), [in:] ed. Fedinec Csilla, Nemzet a társadalomban (Nation in the Society), Teleki László Alapítvány, Budapest, pp. 221—234
Kósa László 1998, Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880—1920) (The bourgeoisification of peasants and different ethnic cultures in Hungary, 1880—1920), Planetás, Budapest
Mikonya József 1992, Tarjáni krónika. Tarján k0zség a t0rténelem túkrében (A Chronicle of Tarján. The village in history), Tarjáni Polgármesteri Hivatal — Tarján Közsegert Baráti Kör
Schwarcz Gyöngyi 2004, Leosztott szerepek, kitöresi kíserletek (Pre-arranged roles, attempts of re-arrangement: women in local councils and local decision-making procedure), [in:] ed. Sáfrány Reka, Eletpályák és mozgásterek: nök a helyi k0zéletben (Walks of life and latitudes: women in local public life), Magyarországi Nöi Alapítvány (Hungarian Woman Found) MONA, pp. 49—65
Treszl Anton 1998, Ein ungarndeutsches Dorf und seine Umgebung Tarian — Tarján. Egy magyarországi német falu és k0rnyéke II., Fülöp István, Tarján

Relation:

Ethnologia Polona

Volume:

27

Start page:

103

End page:

116

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61493 ; 0137-4079

Source:

IAiE PAN, sygn. P 366 ; IAiE PAN, sygn. P 367 ; IAiE PAN, sygn. P 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information