Object

Planned object

Title: Life in time and time in life. From biological time to time in culture

Creator:

Chmurzyński, Jerzy Andrzej

Date issued/created:

2006

Resource Type:

Article

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 44 (2006)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Abstract:

Time is the fourth dimension of the material world, being a correlate of changes. Linear time with a time arrow results from averaged changes in the whole macroscopic Universe and hence is often called “absolute time”, in which changes of phenomena, things (including animated objects) or their systems denote their “individual times”. Cyclic rotational time depends on recurrent changes in the physical world as well as its culture, take place IN such kinds of TIME. But animals and man also use TIME IN LIFE. The duration of their acts often expresses intensity of their emotions – and hence may constitute an element of communication. The simplest time schedule of animal behaviour is denoted by the genetically determined “spatio-temporal system” of its species; individual man’s time schedule of activities, both daily and during the year, moreover depends on his geographical conditions, cultural traditions and individual decisions – hence is another form of “controlling of time”

References:

Amsterdamski, S. 1996. Wypowiedź o Profesorze Władysławie Kunickim-Goldfingerze na Konferencji Naukowej dn. 23 wrzeżnia 1996 r., unpublished
Arnold, S. 1928. Geografia Polski. In Polska, jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, vol. I. Od pradziejów do roku 1572, S. Lam (ed.), 1–14. Warszawa
Aristotle. 1969. Physics. Bloomington [Polish ed. Arystoteles. 1968. Fizyka. Warszawa]
Auffray, J.P. 1996. L’espace-temps. Paris [Polish ed.: 2000. Czasoprzestrzeń. Katowice
Augustinus, A. c. 379. Confessiones [Polish ed. Œw. Augustyn. 1949. Wyznania. Kraków
Augustynek, Z. 1972. Własnożci czasu. Warszawa
Augustynek, Z. 1975. Natura czasu. Warszawa
Bagby, P. 1976. Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacji. Warszawa
Bator, W. 1993. Myœl starożytnego Egiptu. Kraków
Bergson, H. 1907. Évolution créatrice, chapt. IV. Paris [Polish ed. 1913. Ewolucja twórcza. Warszawa]
Bogucka, M. 1994. Staropolskie obyczaje w XVI–XVII wieku. Warszawa
Braudel, F. 1971. Historia i trwanie (selection of Braudel’s papers by B. Geremek & W. Kula). Warsaw [French ed. 1969. Écrits sur l’histoire. Paris]
Bronsztejn, I.N. and K.A. Siemiendiajew 1968. Matematyka. Poradnik encyklopedyczny. Warszawa
Brückner, A. 1930. Dzieje kultury polskiej, vol. I. Od czasów przedhistorycznych do r. 1506. Kraków (reprinted 1991 Warszawa)
Bułhak, J. 2003. Kraj lat dziecinnych. Gdynia
Carrel, A. [1936]. L’Homme, cet inconnu, chapt. V. Paris [Polish ed. [1938] Człowiek istota nieznana. Warszawa]
Chlewiński, Z. 1977. Czas w aspekcie fizjologicznym i psychologicznym. Roczniki Filozoficzne 25 (3):93–117
Chmurzyński, J.A. 1990. Natura – kultura: opozycja czy koniunkcja? Kosmos 39 (1): 77–96 [Internet:http://www/nencki.gov.pl/ptetol/natura-kultura.pdf ]
Chmurzyński, J.A. 1996. Loty błonkówek jako element mechanizmów poznawczych i wskaźnik stanu informacyjnego zwierzęcia. Kosmos 45 (2–3): 403-18
Chmurzyński, J.A. 1999. „”Być sobą”” z perspektywy zwierzęcia i człowieka. In „Być sobą w warunkach współczesnej cywilizacji” (Materiały z konferencji, 11–13.12.1998 r.), A. Wierciński (ed.). The Peculiarity of Man, 4: 83-90
Chmurzyński, J.A. 2002. Piękno i brzydota z perspektywy etologicznej. In „Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo trzecie: Piękno i Brzydota”, et variae (Materiały z konferencji, 7–9.12. 2001 r., Staszów), A. Wierciński (ed.). The Peculiarity of Man, 7: 493–537 [Internet: http:// www/nencki.gov. pl/ptetol/estetyka.pdf ]
Chmurzyński, J.A. 2004. Czas - rytmy - życie. In „O naturze czasu” (Materiały z konferencji, 5–7.12.2003 r., Kielce), A. Wierciński (ed.). The Peculiarity of Man, 9: 387–426 Internet: http:// www/nencki.gov.pl/ptetol/czas.pdf ]
Czernin, A.D. 1988. Fizyczna koncepcja czasu od Newtona po dzień dzisiejszy. Problemy 1(498): 50–5
Denbigh, K.G. 1975. An inventive Universe, chapt. I. London [Polish ed. 1979. Œwiat i czas. Warszawa]
Dröscher, V.B. 1985. Wie menschlich sind die Tiere? München [Polish ed. 1999. Ludzkie oblicze zwierząt. Warszawa]
Dzierżykray-Rogalski, T. 1986. Rytmy i antyrytmy biologiczne. Warsaw
Dzik, J. 2003. Dzieje życia na Ziemi. Wprowadzenie do paleobiologii. Warszawa
Eliade, M. 1949. Traité d’histoire des religions. Paris [Polish ed. 1966. Traktat o historii religii. Warszawa]
Eliade, M. 1970. Sacrum – mit – historia, M. Czerwiński (ed.). Warszawa
Eliade, M. 1978. Histoire des croyances et des idée religieuses, vol. 2: De Gautama Bouddha au triomphe du christianisme. Paris [Polish ed.: 1994. Historia wierzeń i idei religijnych, vol. II. Od Gautamy Buddy do początków chrześcijaństwa. Warszawa]
Eliade, M. 1990. Dajan. Kraków
Emme, A. 1968. Rytmy biologiczne. Warszawa
Flaubert, G. 1950. Salammbo (transl. W. Rogowicz). Warszawa
Geremek, B. 1985. Człowiek i czas: jedność kultury œśredniowiecznej. In Kultura Polski średniowiecznej X–XIII w., J. Dowiat (ed.). Warszawa
Hawking, S.W. 1988. A brief history of time: from the Big Bang to black holes. New York [Polish ed. 1990. Krótka historia czasu - od Wielkiego Wybuchu do czarnych dziur. Warszawa]
Hediger, H. 1942. Wildtiere in Gefangenschaft. Basel [Engl. ed. 1964. Wild animals in captivity. New York]
Hempelmann, F. 1926. Tierpsychologie vom Standpunkte des Biologen. Leipzig
Hoyle, F. 1974. The black cloud. London [Polish ed. 1981. Czarna chmura. Warszawa]
Janik, J.A. 1984. Fizyki a metafizyki. In Nauka – Religia – Dzieje, J. Janik and P. Lenartowicz (eds), 87–107. Kraków
Jelinek, J. 1977. Wielki atlas prahistorii człowieka. Warszawa
Kossak, Z. 1974. Rok polski. Obyczaj i wiara. Warszawa
Kostrzewski, J. 1946. Prasłowiańszczyzna. Zarys dziejów i kultury Prasłowian. Poznań
Kotarbiński, T. 1961. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Wrocław
Kott, J. 1951. Trwałe wartoœci literatury polskiego Oświecenia. Warszawa
Kunicki-Goldfinger, W. 1993. Znikąd donikąd. Warszawa
Kwiatkowski, F. 1947. Filozofia wieczysta w zarysie, I. Kraków
Lawick-Goodall, J. van 1971. In the shadow of Man. London. [Polish ed. 1974. W cieniu człowieka. Warszawa]
Le Goff, J. 1964. Le temps du travail dans la “crise” du XIVe siècle: du temps médiéval au temps moderne. In Le Moyen Age, 69. Paris [Polish ed. 1988. Od czasu średniowiecznego do czasu nowożytnego. In Czas w kulturze, A. Zajączkowski (ed.), 357–74. Warszawa]
Mason, J. ed. 1959. The family of Man, Museum of Modern Art, New York
Montet, P. [1946]. La vie quotidienne en Egypte au temps des Ramsès. Paris [Polish ed. 1964. Życie codzienne w Egipcie w epoce Ramessydów XIII–XII w. p.n.e. Warszawa]
Mostiepanienko, A. 1976. Wymiar czasu a następstwo czasowe. In Przestrzeń, czas, ruch. Warszawa
Narolewski, T. [1935]. Historia starożytnego Egiptu. In Wielka Historia Powszechna, J. Dąbrowski, O. Halecki, M. Kukiel and S. Lam (eds), I: Pradzieje ludzkoœci i historia państw Wschodu, 817-935. Warszawa
Nawara, K. 1978. Rytmy Ziemi w ubiegłych okresach geologicznych. Problemy 5 (386): 14-8
Nowicki, A. 1986. Czas i człowiek. Warszawa
Ochorowicz, J. 1898. Wiedza tajemna w Egipcie. Opowiadanie historyczno-przyrodnicze. Warszawa
Ornstein, R.E. 1969. On the experience of time. Harmondsworth
Palmer, J.D., F.A. Brown, Jr. and L. N. Edmunds, Jr. 1976. An introduction to biological rhythms. New York–San Francisco–London
Patterson, F. 1978. Conversations with a gorilla. National Geographic 154(4): 438-65
Piaget, J. 1968. Le structuralisme. Paris [Polish ed. 1972. Strukturalizm. Warszawa]
Plato. 1949. Timaeus. New York [Polish ed. 1951. Timaios. Warszawa]
Rybka, E. 1933. Czas astronomiczny. In Świat i życie, Z. Łempicki (ed.), vol. I, col. 1091–102. Warszawa
Rybka, E. 1934. Kalendarz. In Œwiat i ¯ycie, Z. £empicki (ed.), vol. II, col. 1103–11. Warszawa
Sadowski, B. and J.A. Chmurzyński. 1989. Biologiczne mechanizmy zachowania. Warszawa
Saggs, H.F.W. [1962]. The greatness that was Babylon; a sketch of the ancient civilization of the Tigris- Euphrates Valley. New York [Polish ed. 1973. Wielkoœć i upadek Babilonii. Warszawa]
Scharf, J.-H. 1977. Dialektik der Zeit. In Chronobiologie ’76 J. Schuh (ed.). Martin-Luther-Universität Halle–Wittenberg, Wissenschaftliche Beiträge 40 (P 6): 5-27
Schayer, S. [1938] Braminizm. In Religie Wschodu, S. Schayer (ed.), 119–90. Warszawa
Słowacki, J. 1932 The father of the plague-stricken at Al-Arish. Transl. from Polish by Marjorie Beatrice Peacock and George Rapall Noyes. London
Smolin, L. 2004. Atomy czasu i przestrzeni. Świat Nauki 2 (150): 52-61
Sokolnicki, M. (ed.) 1931. Historia powszechna, vol. I: Okres starożytny. Barbarzyńcy na gruzach Rzymu. Warszawa
Stenz, E. 1956. Ziemia. Fizyka wnętrza Ziemi, mórz i atmosfery. Warszawa
Szczypka, J. 1984. Kalendarz polski. Warszawa
Szklarski, A. 1988. Tomek wœród łowców głów. Katowice
Thatcher, R.W. and E.R. John 1977. Foundations of cognitive processes. [“Functional neuroscience”, vol. 1]. Hillsdale, N.J
Tinbergen, N. 1951. The study of instinct. London [Polish ed. 1976 Badania nad instynktem. Warszawa]
Uryga, J. 2003. Rok polski w życiu, w tradycji i obyczajach ludu. Włocławek
Whitrow, G.J. [2004]. Czas w dziejach. Poglądy na czas od prehistorii po dzień dzisiejszy. Warszawa
Wierciński, A. 1994. Antropologiczne ujęcie kultury i rewolucji kulturowej. In Magia i religia. Szkice z antropologii kultury. Kraków
Zajączkowski, A. (ed.) 1988. Czas w kulturze. Warszawa
Zajdler, L. 1956. Dzieje zegara. Warszawa
Zajdler, L. 1968. Atlantyda. Warszawa
Zawielski, F.S. 1981. Czas i jego pomiary. Warszawa
Zonn, W. (ed.) 1973. Kopernik, astronomia, astronautyka. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

44

Start page:

95

End page:

120

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information