Object

Planned object

Title: Archaeology and palynology - archaeological perspective. The casus of Lake Gościąż

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 44 (2006)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Abstract:

This report discusses prehistoric settlement and economic issues on the basis of natural (mainly palynological) evidence and data related to the geographic and social sciences. It is focused primarily on palynology or, more generally, on the role of the natural sciences in prehistoric research. An attempt will be made to prove that palynological evidence is of the paramount importance in studies of the type. Persuaded that palynological observation should be regarded as evidence of virtually objective character, we believe it cannot be overestimated in prehistoric studies, especially those targeted on the economy of prehistoric man and its influence on the natural environment. A case in point is provided by the palynological examination of laminated sediments from Lake Gościąż (Gostynin Lake District) confronted with the results of archaeological research carried out on Neolithic-period sites in the imme-diate vicinity of the lake

References:

Barrett, J.C. 1987. Contextual archaeology. Antiquity 61: 468—73 ; Barrett, J.C. and I. Kinnes (eds) 1988. The archaeology of context in the Neolithic and Bronze Age: recent trends. Sheffield ; Binford, L.R. 1962. Archaeology as anthropology. American Antiquity 28: 217—25 ; Binford, L.R. 1965. Archaeological systematics and the study of cultural process. American Antiquity 31: 203—10 ; Binford, L.R. 1968. Post-Pleistocene adaptations. In New perspectives in archaeology, R. Binford and L.R. Binford (eds), 313-41. Chicago ; Churski, Z. 1998. Hydrological conditions of the Gostynińskie Lake District. In Lake Gościąż, central Poland. A monographic study, M. Ralska-Jasiewiczowa, T. Goslar, T. Madeyska and L. Starkel (eds), 267—94. Kraków ; Eliade, M. 1966. Traktat o historii religii. Warszawa ; Flannery, K.V. 1968. Archaeologica l systems theory and Early Mesoamerica. In Anthropological archaeo-logy in the Americas, B.J. Meggers (ed.), 67—87. Washington ; Flannery, K.V. 1972. The cultural evolution of civilization. Annual Review of Ecology and Systematics 3: 399—426 ; Flannery, K.V. (ed.) 1976. The early Mesoamerican village. New York ; Grygiel, R. 1986. The household cluster as a fundamental social unit of the Lengyel culture in the Polish Lowlands. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Archaeological series, 31: 43—334 ; Grygiel, R. 2004. Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek. Wczesny neolit. Kultura ceramiki wstęgowej rytej. Łódź ; Hodder, I. 1984. Burials , houses, women and men in the European Neolithic. In Ideology, power and prehistory, D. Miller and C. Tilley (eds), 51—68. Cambridge ; Hodder, I. 1985. Postprocessual archaeology. In Advances in archaeological methods and theory, M.B. Schiffer (ed.), 8, 1—26. London—New York ; Hodder, I. 1995. Czytanie przeszłości. Poznań ; Hodder, I. (ed.) 2001. Archaeological theory today. Cambridge ; Hodder, I. and C. Orton 1976. Spatial analysis in archaeology. Cambridge. ; Józwiak, B. 2003. Społeczności subneolitu wschodnioeuropejskiego na Niżu Polskim w międzyrzeczu Odry i Wisły. Poznań ; Klichowska, M. 1970. Neolityczne szczątki roślinne z Radziejowa Kujawskiego, Sprawozdania Archeo-logiczne 17: 165—74 ; Klichowska, M. 1979. Pszenica z neolitycznego stanowiska w Opatowicach, województwo włocławskie. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna, 26: 57—65 ; Kobyliński, Z. 1986. Koncepcja „terytorium eksploatowanego przez osadę" w archeologii brytyjskiej i jej implikacje badawcze. Archeologia Polski 31: 7—30 ; Kośko, A. 1981. Z badań nad grupą radziejowską kultury pucharów lejkowatych. In Kultura pucharów lejkowatych w Polsce, T. Wiślański (ed.), 191—205. Poznań ; Kośko, A. 2000. Osadnictwo społeczności kultury pucharów lejkowatych (grupy: wschodnia i radziejowska). In Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, vol. III, Kujawy, part 4. Osadnictwo kultur póżnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brązu: 3900—1400/1300 przed Chr., 19—133. Poznań ; Kowalski, A. 1994. Próba relatywizacji zagadnień gospodarczych neolitu do hipotetycznych reguł kultu-rowych w społecznościach wczesnorolniczych. In Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmiń-skiej, L. Czerniak (ed.), 7—20. Grudziądz ; Kruk, J. 1980. Gospodarka w Polsce południowo-wschodniej w V-III tysiącleciu p.n.e. Wrocław ; Kruk, J. and S. Milisauskas 1999. Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu. Kraków ; Kruk, J., S. Milisauskas, W. Alexandrowicz and Z. Snieszko 1996. Osadnictwo i zmiany środowiska naturalnego wyżyn lessowych. Studium archeologiczne i paleogeograficzne nad neolitem w dorzeczu Nidzicy. Kraków ; Lévy-Bruhl, L. 1992. Czynności umysłowe u społeczeństw pierwotnych. Warszawa ; Levi-Strauss, C. 1969. Myśl nieoswojona. Warszawa ; Malinowski, B. 1967. Argonauci zachodniego Pacyfiku. Relacja o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei. Warszawa ; Malinowski, B. 1986. Ogrody koralowe i ich magia. Studium metod uprawy ziemi oraz obrzędów towarzyszących rolnictwu na wyspach Trobrianda. Opis ogrodnictwa. Warszawa ; Mamzer, H. 2004. Archeologia i dyskurs. Rozważania metaarcheologiczne. Poznań ; Marciniak, A. 1996. Archeologia i jej źródła. Materiały faunistyczne w praktyce badawczej archeologii. Warszawa—Poznań ; Nalepka, D. 2005. Late Glacial and Holocene paleoecological conditions and changes of vegetation cover under early farming activity in the South Kujawy region (central Poland). Acta Palaeobotanica. Supplementum 6: 3-90 ; Nogaj-Chachaj, J. 1994. Dwa obiekty zawierające makroszczątki roślinne ze stanowiska 12 w Parchatce (gm. Kazimierz Dolny, województwo lubelskie). In Warsztaty Archeobotaniczne, Igołomia 1990-1991-1992-1993, Polish Botanical Studies, Guidebook Series 11: 71-81 ; Ostoja-Zagórski, J. 1997. Wstęp. In Jakiej archeologii potrzebuje współczesna humanistyka, J. Ostoja-Zagórski (ed.), 4-12. Poznań ; Ostoja-Zagórski, J. 2000. Humanistyczne i przyrodoznawcze aspekty poznania kultury. In Eidolon. Kultura archaiczna w zwierciadle wyobrażeń, słów i rzeczy, H. Van den Boom, A.P. Kowalski, M. Kwapiński (eds), 43-50. Gdańsk ; Ostoja-Zagórski, J. (ed.) 1997. Jakiej archeologii potrzebuje współczesna humanistyka. Poznań ; Peglar, S. 1993. The mid-Holocene Ulmus decline at Diss Mere, Norfolk, UK: a year-by year pollen stratigraphy from annual laminations. The Holocene 3: 1-13 ; Pelisiak, A. 1991. Kultura pucharów lejkowatych w dorzeczu Grabi: terytorium eksploatowane przez osadę. Archeologia Polski 36: 73-92 ; Pelisiak, A. 2003. Osadnictwo. Gospodarka. Społeczeństwo. Studia nad kulturą pucharów lejkowatych na Niżu Polskim. Rzeszów ; Pelisiak, A. and M. Rybicka 1993. Wstępne wyniki badań archeologicznych w otoczeniu jeziora Gościąż, Polish Botanical Studies, Guidebook Series 8: 63-74 ; Pelisiak, A. and M. Rybicka 1998a. Archaeological evidence of prehistoric settlement in the area near Lake Gościąż. In LakeGościąż, central Poland. A monographic study, M. Ralska-Jasiewiczowa, T. Goslar, T. Madeyska and L. Starkel (eds), 259-65. Kraków ; Pelisiak, A. and M. Rybicka 1998b. Ceramika neolityczna z wielokulturowej osady w Gościążu, st. 12, województwo Włocławek. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna 39: 207-20 ; Pelisiak, A., M. Rybicka and M. Ralska-Jasiewiczowa 1994. Wskaźniki antropogeniczne w osadach laminowanych jeziora Gościąż a osadnictwo prahistoryczne - przykład palinologicznej inspiracji badań archeologicznych. Polish Botanical Studies, Guidebook Series 11: 121-33 ; Pelisiak, A., M. Rybicka and M. Ralska-Jasiewiczowa 2006. From the Mesolithic to the recent time. Settlement organization and economy recorded in the annually laminated sediments of Lake Gościąż (central Poland). Rzeszów ; Ralska-Jasiewiczowa, M. 1981. Wpływ zasiedleń prehistorycznych na kształtowanie się szaty roślinnej okolic Worytów w ciągu ostatnich 5000 lat (wyniki analizy pyłkowej). In Woryty. Studium archeologiczno-przyrodnicze zespołu osadniczego kultury łużyckiej, J. Dąbrowski (ed.), 33-42. Wrocław ; Ralska-Jasiewiczowa, M. (ed.) 1993. Jezioro Gościąż - stan badań nad osadami dennymi i środowiskiem współczesnym. Materiały spotkania roboczego w Gliwicach 30.03-02.04. 1992. Polish Botanical Studies, Guidebook Series 8. Kraków ; Ralska-Jasiewiczowa, M. and B. van Geel 1992. Early human disturbance of the natural environment recorded in annually laminated sediments of Lake Gościąż, central Poland. Vegetation History and Archeobotany 1: 33-42 ; Ralska-Jasiewiczowa, M. and B. van Geel 1998. Human impact on the vegetation of the Lake Gościąż surroundings in prehistoric and early-historic times. In Lake Gościąż, central Poland. A monographic study, M. Ralska-Jasiewiczowa, T. Goslar, T. Madeyska and L. Starkel (eds), 267-294. Kraków ; Ralska-Jasiewiczowa, M., B. van Geel and D. Demske 1998. Holocene regional vegetation history recorded in the Lake Gościąż sediments. In Lake Gościąż, central Poland. A monographic study, M. Ralska-Jasiewiczowa, T. Goslar, T. Madeyska and L. Starkel (eds), 202-19. Kraków ; Ralska-Jasiewiczowa, M., B. Wicik and K. Więckowski 1987. Lake Gościąż - a site of annually lamina-ted sediments covering 12,000 years. Bulletin of Polish Academy of Sciences, Earth Sciences 35 (2): 127-37 ; Ralska-Jasiewiczowa, M., T. Goslar, T. Madeyska and L. Starkel (eds) 1998. Lake Gościąż, central Poland. A monographic study. Kraków ; Rasmussen, P. 1989. Leaf-foddering of livestock in the Neolithic: archaeological evidence from Weier, Switzerland. Journal of Danish Archaeology 8 : 51—71 ; Renfrew, C. and P. Bahn 2002. Archeologia. Teorie, metody, praktyka. Warszawa ; Rybicka, M. 1995. Przemiany kulturowe i osadnicze w III tys. przed Chr. na Kujawach. Kultura pucharów lejkowatych i amfor kulistych na Pagórach Radziejowskich. Łódź ; Rybicka, M. 2004. Kultura pucharów lejkowatych na Pojezierzu Gostynińskim. Chronologia, osadnictwo, gospodarka. Łęczyca ; Schild, R. 1977. Archeologia i palinologia — małżeństwo z rozsądku (w związku z uwagami dr M. Borowik-Dąbrowskiej). Archeologia Polski 22: 185—92 ; Schild, R., M. Marczak and H. Królik 1975. Późny mezolit. Próba wieloaspektowej analizy otwartych stanowisk piaskowych. Wrocław ; Shanks, M. and C. Tilley 1987a. Re-constructing archaeology. Cambridge ; Shanks, M. and C. Tilley 1987b. Social theory and archaeology. Cambridge ; Szafer, W. 1958. Analiza pyłkowa w zastosowaniu do badań historii kultury materialnej człowieka. Kul- tura i Społeczeństwo 2: 50—64 ; Szeroczyńska, K. 1998. Correlation between human activity and trophic stages in Lake Gościąż deve- lopment based on Cladoceran analysis. In Lake Gościąż, central Poland. A monographic study, M. Ralska-Jasiewiczowa, T. Goslar, T. Madeyska and L. Starkel (eds), 294—7. Kraków ; Szmyt, M. 1996. Społeczności kultury amfor kulistych na Kujawach. Poznań ; Tabaczyński, S. 1989. Recenzja, Ian Hodder, Reading the past. Current approaches to interpretation in archeology. Archeologia Polski 34: 463—7 ; Tilley, C. 1994. The phenomenology of landscape. London ; Tilley, C. 1996. An ethnography of the Neolithic: early Prehistoric societies in Southern Scandinavia. Cambridge ; Wasylikowa, K. 1994. Co to jest archeobotanika. In Warsztaty Archeobotaniczne, Igołomia 1990—1991—1992—1993, Polish Botanical Studies, Guidebook Series 11: 17—29 ; Wasylikowa, K. 1999. Pożywienie zwierząt domowych w czasach prehistorycznych w świetle znalezisk archeobotanicznych. In Polish Botanical Studies, Guidebook Series 23: 343—65 ; Whittle, A. 1996. Europe in the Neolithic. The creation of new worlds. Cambridge ; Wiślański, T. 1979. Kształtowanie się miejscowych kultur rolniczo-hodowlanych. Plemiona kultury pucharów lejkowatych. In Prahistoria ziem polskich, Neolit, vol. II, W. Hensel (ed.), 165—260. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

44

Start page:

279

End page:

294

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information