Object structure

Title:

Las u Wacława Potockiego. Między naturą a kulturą

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2008)

Creator:

Dybek, Dariusz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Potocki, Wacław (1621-1696) ; the forest

References:

1. Anonim tzw. Gall, Kronika polska. Przeł. R. Grodecki. Oprac. przekładu, wstęp i przyp. M. Plezia. Wrocław 1989.
2. C. Backvis, O pozornie niezwykłej metaforze Wacława Potockiego. Przeł. M. Dramińska-Joczowa. W: Renesans i barok w Polsce. Studia o kulturze. Wybór i oprac. H. Dziechcińska, E. J. Głębicka. Warszawa 1993, s. 99-111.
3. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł. i oprac. A. Borowski. Kraków 1997.
4. D. Dybek, Między mitem a historią. Legendy herbowe w ,,Poczcie herbów” Wacława Potockiego. "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie” 2000, t. 38, s. 69-84.
5. W. Dynak, Łowy, łowcy i zwierzyna w przysłowiach polskich. Wrocław 1993.
6. Encyklopedia staropolska. Oprac. A. Brückner. Il. K. Estreicher. T. 2. Warszawa 1990.
7. Filozofia starożytnej Grecji i Rzymu. Oprac. J. Legowicz. Warszawa 1968.
8. J. G. Frazer, Złota gałąź. Przeł. H. Krzeczkowski. Przedm. J. Lutyński. Warszawa 1965.
9. A. Gostomski, Gospodarstwo. Oprac. S. Inglot. BN I 139. Wrocław 1951.
10. M. Hanusiewicz, Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku. Lublin 1998.
11. J. K. Haur, Skład, abo skarbiec znakomitych sekretów ekonomiej ziemiańskiej. W zb.: Staropolskie księgi o myślistwie. Oprac. W. Dynak, J. Sokolski . Wrocław 2001.
12. W. Kadłubek, Kronika polska. Przeł. i oprac. B. Kürbis. Wrocław 2003.
13. M. Kazańczuk, Staropolskie legendy herbowe. Wrocław 1990.
14. J. Kochanowski, Pieśń XIX. W: Dzieła polskie. Oprac. J. Krzyżanowski. T. 1. Warszawa 1955, s. 38.
15. W. Kochowski, Utwory poetyckie. Wybór. Oprac. M. Eustachiewicz. BN I 92. Wrocław 1991.
16. J. Kotarska, „Ze dwojej złożony natury”. Z recepcji antycznych motywów zwierzęcych w poezji staropolskiej. W zb.: Literacka symbolika zwierząt. Red. A. Martuszewska. Gdańsk 1993, s. 37-58.
17. Z. Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku. Łódź 1992.
18. Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku. Łódź 1975.
19. M. Kwiatkowski, Książeczki rozkoszne o poczciwym wychowaniu [...] dziatek. (1567). Wyd. Z. Celichowski. Kraków 1889.
20. B. Latini, Skarbiec wiedzy. Przeł. i oprac. M. Frankowska-Terlecka, T. Giermak-Zielińska. Warszawa 1992.
21. J. Malicki, Słowa i rzeczy. Twórczość Wacława Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej. Katowice 1980.
22. K. Miaskowski, Zbiór rytmów. Wyd. A. Nowicka-Jeżowa. Warszawa 1995.
23. H. J. Morsztyn, Historia ucieszna o zacnej królewnie Banialuce ze wschodniej krainy. W zb.: „ I w odmianach czasu smak jest”. Antologia polskiej poezji epoki baroku. Oprac. J. Sokołowska. Warszawa 1991.
24. J. Pelc, Potomstwo „Satyra ” Jana Kochanowskiego w poezji polskiej od XVI do połowy XVIII wieku. „Pamiętnik Literacki” 1963, z. 4, s.267-311.
25. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Poznań 1980.
26. Poezja i łowy. Antologia. Wybór i oprac. W. Dynak. Wrocław 1994.
27. W. Potocki, Dzieła. Oprac. L. Kukulski. Wstęp B. Otwinowska. T. 1. Warszawa 1987.
28. W. Potocki, Moralia. (1688). Wyd. T. Grabowski, J. Łoś. T. 1-3. BPP 69, 72, 73. Kraków 1915, 1916, 1918.
29. W. Potocki, Odjemek od Herbów szlacheckich. Z rękopisów [...] odczytali, wstępem i komentarzami opatrzyli M. Łukasiewicz, Z. Pentek. Poznań 1997.
30. W. Potocki, Ogród fraszek. Wyd. A. Brückner. T. 1. Lwów 1907.
31. W. Potocki, Poczet herbów szlachty Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kraków 1696.
32. W. Potocki, Wojna chocimska. Wyd. A. Brückner. Kraków 1924.
33. M. Rej, Co dzikiego męża ułapił. W: Figliki. Wstęp J. Krzyżanowski. Oprac. M. Bokszczanin. Warszawa 1970.
34. M. Rej, Postylla. Oprac. K. Górski, W. Taszycki. Wrocław 1965.
35. A. Samsonowicz, Łowiectwo w Polsce Piastów i Jagiellonów. Wrocław 1991.
36. A. Samsonowicz, Łowy - praca, zabawa, obyczaj. W zb.: Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym. Warszawa 2000.
37. J. Sokolski, Słownik barokowej symboliki natury. Tom wstępny: Barokowa księga natury. Wrocław 2000.
38. Staropolska poezja ziemiańska. Antologia. Oprac. J. S. Gruchała, S. Grzeszczuk . Warszawa 1988.
39. D. Śnieżko, Mit wieku złotego w literaturze polskiego renesansu. Wzory - warianty - zastosowania. Warszawa 1996.
40. J. T. Trembecki, Wirydarz poetycki. Wyd. A. Brückner. T. 2. Lwów 1911.

Issue:

1

Start page:

45

End page:

62

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)