Object

Title: Fałszywy mesjasz. O jednym toposie żydowskim w twórczości Juliana Stryjkowskiego

Creator:

Piekarski, Ireneusz

Date issued/created:

2008

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2008)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. D. Aberbach, Hebrew Literature in the Post-Imperial Age. The Future of Jewish Identity at the Millenium (strona http://www.arts.mcgilLca/programs/jewish/30yrs/aberbach/). ; 2. J. Abramowska, Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich. W: Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej. Poznań 1995, s. 5-33. ; 3. M. Adamczyk-Garbowska, „ Literatura żydowska ” - co to takiego ? W: Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne. Lublin 2004. ; 4. R. Alter, James Joyce’s Comic Messiah. „American Scholar” 1997, nr 3. ; 5. R. Alter, Sabbatai Zevi and the Jewish Imagination. „Commentary” 1967, nr 6. ; 6. B. Bakuła, Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego. (Zarys problematyki). „Teksty Drugie” 2006, nr 6, s. 11-33. ; 7. H. Bar-Josef, Jewish-Christian Relations in Modern Hebrew and Yiddish Literature: A Preliminary Sketch. W zb.: Themes in Jewish-Christian Relations. Ed. E. Kessler , M. J. Wright. Cambridge 2004. ; 8. W. Benjamin, O pojęciu historii. Przeł. K. Krzemieniowa. W: Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Wybrał i oprac. H. Orłowski. Poznań 1996. ; 9. H. Bhabha, Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse. „October” 28, Spring 1984, pp. 125-133. ; 10. Z. Bieńkowski , Echa ,,Echa”. „Tygodnik Kulturalny” 1989, nr 11, s. 12. ; 11. M. Bierdiajew, Marksizm i religia. [b. n. tłum.] Poznań 1984. ; 12. M. Bierdiajew, Problem komunizmu. Przeł. M. Reutt. Warszawa 1937. ; 13. M. Bierdiajew, Rosyjska idea. Przeł. JC-SW. Warszawa 1987. ; 14. J. Błoński, Autoportret żydowski, czyli o żydowskiej szkole w literaturze polskiej. W tegoż: Biedni Polacy patrzą na getto. Kraków 1994. ; 15. R. Brandstaetter, As prozy polemicznej. „Opinia” 1934, nr 42. ; 16. M. Braun, Żywe stronice. Warszawa 1936. ; 17. J. Ch. Brenner, Ba ’itonut uwasifrut. „Ha-po’el haca’ir” 24 XI 1910. ; 18. J. Brinken, Józef Frank. Powieść historyczna z drugiej połowy XVIII w., przetłumaczona z niewydanego rękopisu przez Aleksandra Bronikowskiego. „Biblioteka Warszawska” 1845, t. 3, s. 99-133; 323-340. ; 19. M. Buber, Gog i Magog. Kronika chasydzka. Przeł. J. Garewicz. Warszawa 1999. ; 20. M. Buber, Opowieści chasydów. Przeł. P. Hertz. Poznań 1989. ; 21. A. Ciałowicz, Cadyk, który się w grzechu poplątał. „Midrasz” 2001, nr 10, s. 22-23. ; 22. A. Cohen, Talmud. Syntetyczny wykład na temat „ Talmudu ” i nauk rabinów dotyczących religii, etyki i prawodawstwa. Przeł. R. Gromacka. Warszawa 1995. ; 23. H. Cohen, Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. Leipzig 1919. ; 24. „Czterech weszło do Pardes...” Mistyczny rozdział„ Talmudu”. Cz. 1. Przeł. G. Zlatkes. „Studia Judaica” 2001, nr 1/2, s. 115-168. ; 25. „Czterech weszło do Pardes...” Mistyczny rozdział „Talmudu”. Cz. 2. Przeł. G. Zlatkes. „Studia Judaica” 2007, nr 2, s. 251-294. ; 26. J. Dan, Scholem’s View of Jewish Messianism. „Modern Judaism” 12, 1992. ; 27. E. Dessler, Pożądaj prawdy. Eseje o księgach „Bereszit” i „Szemot”. Przeł. K. Czerwińska. Kraków 2003. ; 28. Dni Mesjaszowe. Talmud Sanhedryn 97a-99a. Przeł. W. Brojer, J. Doktór , B. Kos. „Literatura na Świecie” 1993, nr 5/6, s. 3-20. ; 29. J. Doktór, Jakub Frank i jego nauka na tle kryzysu religijnej tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego. Warszawa 1991. ; 30. J. Doktór, Mesjańskie posłannictwa. „Midrasz” 2001, nr 10, s. 12-15. ; 31. J. Doktór, Początki chasydyzmu polskiego. Wrocław 2004. ; 32. J. Doktór, Śladami mesjasza-apostaty. Żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII w. a problem konwersji. Warszawa 1998. ; 33. A. G. Duker, Mickiewicz and the Jewish Problem. W zb.: Adam Mickiewicz. Poet of Poland. A Symposium. Ed. M. Kridl. New York 1951. ; 34. A. G. Duker, The Mystery of the Jews in Mickiewicz’s Towianist Lectures on Slav Literature. „The Polish Review” 1962, nr 3. ; 35. A. G. Duker, Polish Frankism ’s Duration: From Cabbalistic Judaism to Roman Catholicism and from Jewishness to Polishness. „Jewish Social Studies” 1963, t. 25. ; 36. A. G. Duker, Some Cabbalistic and Frankist Elements in Adam Mickiewicz „Dziady”. W zb.: Studies in Polish Civilization. Selected Papers Delivered at the First Congress of Scholars and Scientists Convened by the Polish Institute of Arts & Sciences in America, November 25, 26, 27 1966 in New York. Ed. D. S. Wandycz. New York 1971. ; 37. A. G. Duker, The Tarniks (Belivers in the Coming of the Messiah in 1840). W zb.: The Joshua Starr Memorial Volume. Studies in History and Philology. New York 1953. ; 38. P. J. S. Duncan, Russian Messianism. Third Rome, Revolution, Communism and After. London and New York 2000. ; https:/doi.org/10.4324/9780203442357 ; 39. R. Eddon, Arendt, Scholem, Benjamin. Between Revolution and Messianism. „European Journal of Political Theory” 2006, nr 3, s. 261-279. ; 40. Enuma elisz. Epos babilońskie. Wybór i przekł. A. Lange. Brody 1909. ; 41. N. Frye, The Great Code. The Bible and Literature. Toronto 1982. ; 42. H.-G. Gadamer, Sens i zasłanianie sensu w poezji Paula Celana. W: Czy poeci umilkną? Przeł. M. Łukasiewicz. Bydgoszcz 1998, s. 167-180. ; 43. Gilgamesz. Przeł. i oprac. R. Stiller. Warszawa 1967. ; 44. L. Ginzberg, Legendy żydowskie. Księga Rodzaju. Przeł. J. Jarniewicz. Warszawa 1997. ; 45. R. Graves, R. Patai, Mity hebrajskie. Przeł. R. Gromacka. Warszawa 1993. ; 46. W. S. Green, J. Neusner, The Messiah in Ancient Judaism. Leiden 2001. ; 47. U. C. Grinberg, Kficat ha-derech. W zb.: Ejma gedola wejareach. Tel Awiw 1924. ; 48. N. Gross, Film żydowski w Polsce. Kraków 2002. ; 49. N. Gross, Na rozstaju dróg i czasów. „Nowiny-Kurier” 21 XII 1979. ; 50. A. Grupińska, Najtrudniej jest spotkać Lilit. Opowieści chasydek. Warszawa 2000. ; 51. A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej. Warszawa 1988. ; 52. H. Hever, Poetry and Messianism in Palestine Between the Two World Wars. Transl. from Hebrew M. Ron. W zb.: Ejma gedola wejareach. Tel Awiw 1924. ; 53. D. Hollander, On Significance of the Messianic Idea in Rosenzweig. „Cross Currents” 2004, nr 4. ; 54. Hommage à Georges Vajda. Ed. G. Nahon, Ch. Touati. Louvain 1980. ; 55. D. Horowitz, Religijne korzenie radykalizmu. Przeł. A. Dobrowolska. „Fronda” 2000, nr 19/20, s. 7-29. ; 56. M. Idel, Pardes: the Quest for Spiritual Paradise in Judaism. (strona http://www.kheper.net/topics/Kabbalah/Idel). ; 57. S. J. Imber, Co nam i tobie, Tuwimie...? (Z powodu odczytu K. H. Rostworowskiego pt. ,,O sanację literatury polskiej”). W: Asy czystej rasy. Kraków 1934, s. 11-41. ; 58. Judaisms and Their Messiahs at the Turn of the Christian Era. Ed. J. Neusner , W. S. Green , E. S. Frerichs . Cambridge 1987. ; 59. Judaizm. Wybór tekstów W. Jaworski , A. Komorowski . Kraków 1989. ; 60. G. Kanowicz, Wszyscy ludzie są drzewami jednego lasu. Rozm. przepr. J. Bryłowski. „Kresy”1992, nr 11, s. 65-75. ; 61. Katechizm Kościoła katolickiego. Poznań 1994. ; 62. J. Katz, Czy mesjanizm jest dobry dla Żydów? „Midrasz” 2001, nr 10, s. 6-11. ; 63. J. N. D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej. Przeł. J. Mrukówna. Warszawa 1988. ; 64. J. Klausner, The Messianic Idea in Israel. From Its Begining to the Completion of the Mishnah. Transl. from the third Hebrew ed. W. F. Stinespring. New York 1955. ; 65. J. Kleiner, Imię „ czterdzieści i cztery ” czy nazwanie czterdziestką i czwórką. „Ruch Literacki” 1929, nr 10, s. 295-299. ; 66. J. Kleiner, Proroctwo księdza Piotra. W: Studia z zakresu literatury i flozofji. Warszawa 1925, s. 83-100. ; 67. J. Kobylański, Brinken Juliusz. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 2. Kraków 1936, s. 437. ; 68. W. Kot, Julian Stryjkowski. Poznań 1997. ; 69. S. Krajewski, Żydowscy komuniści -problem dla nas?. „Jidełe” wiosna 2000. ; 70. A. Kraushar, Frank i frankiści polscy. 1726-1816. Monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych i rękopiśmiennych. T. 1. Kraków 1895. ; 71. A. Kraushar, Sekta Judejev-Sogaristov v Polse i zapadnoj Evropie. Josif Frank, jego ucenije i posledovateli, istoriceskij rasskaz. Petersburg 1892. ; 72. Księga Słów Pańskich. Ezoteryczne wykłady Jakuba Franka. Oprac. J. Doktór. Warszawa 1997. ; 73. J. Langer, 9 bram do tajemnic chasydów. Przeł. z ang. A. Golewska. Kraków 1988. ; 74. E. Lévinas, Trudna wolność. Eseje o judaizmie. Przeł. A. Kuryś, przy współpracy J. Migasińskiego. Gdynia 1991. ; 75. I. Lewin, Stara tragedia w nowej szacie. „Chwila” 1926, nr 2438-2439. ; 76. I. Lewin, Z historii i tradycji. Szkice z dziejów kultury żydowskiej. Wprowadzenie M. Horn. Warszawa 1983. ; 77. J. Liebes, Studies in Jewish Myth and Jewish Messianism. Transl. B. Stein. New York 1993. ; 78. D. Lifschitz, Z mądrości chasydów. Ponad 600 nie publikowanych wcześniej opowieści o radości, nadziei, humorze z dawnych historii Izraela, aby odnaleźć Boga i siebie samego. Z wł. przeł. M. Dutkiewicz-Litwiniuk. Kielce 1998. ; 79. Sz. Lindenbaum, Na przymierze bacz, a nie na popęd. Przeł. A. Brauner. „Kontury” 2000, t. 11, s. 78-83. ; 80. Sz. Lindenbaum, Pomiędzy egzystencją a historią. O poezji Uriego Cwi Grinberga. Przeł. P. Paziński. „Midrasz” 2004, nr 2, s. 46-49. ; 81. Ch. Löw, Pod znakiem Mesjasza. „Miesięcznik Żydowski” 1931, z. 4. ; 82. R. Löw, Brzozowski wśród lektur syjonistycznych. Pamięci Michała M. Borwicza, „Brzozowszczyka”. „Teksty Drugie” 2003, nr 6, s.157-166. ; 83. R. Löw, Znaki obecności. Kraków 1995. ; 84. M. Maciejewski, „ażeby ciało powróciło w słowo”. Próba kerygmatycznej interpretacji literatury. Lublin 1991. ; 85. I. Manger, Księga raju, czyli przedziwne żywota opisanie Szmula Abo Aberwo. Przeł. M. Friedman. Warszawa 1988. ; 86. Th. Mann, Józef i jego bracia. T. 1. Przeł. E. Sicińska. Wyd. 3. Warszawa 1988. ; 87. L. Marinelli, Polonocentryzm w historii literatury - jego racje i ograniczenia (w uniwersyteckiej syntezie historycznoliterackiej). Przeł. M. Woźniak. W zb.: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków, 22-25 września 2004. Red. M. Czermińska [i in.]. T. 2. Kraków 2005, s. 193-209. ; 88. S. Mędala, Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej. Kraków 1994. ; 89. Cz. Miłosz, La Combe. W: S. Vincenz , Po stronie dialogu. T. 1. Warszawa 1983, s. 17-32. ; 90. B. Naor, Post Sabbatian Sabbatianism. Study of an Underground Messianic Movement. New York 1999. ; 91. J. Neusner, B. Chilton, Jewish and Christian Doctrines. The Classics Compared. London and New York 1999. ; 92. K. Obremski, Socrealistyczny apokryf a kult komunistycznych świętych. „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 2, s. 65-74. ; 93. Opowieści rabina Nachmana z Bracławia. Wybrał i oprac. H. Halkowski. Kraków 1999. ; 94. J. Osiecki, Zofia Kossakowska. Powieść historyczna. Wiedeń 1863. ; 95. W. Panas, Bruno od Mesjasza. Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza. Lublin 2001. ; 96. W. Panas, Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza. Lublin 1997. ; 97. W. Panas, Literatura polska w perspektywie Rzeczpospolitej wielu narodów. W zb.: Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczpospolitej. Materiały Międzynarodowego Kongresu, Lublin, 24-26 września 2002 roku. Red. S. Wilk. Lublin 2003, s. 459–469. ; 98. W. Panas, O pograniczu etnicznym w badaniach literackich. W zb.: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów. Red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński. Warszawa 1996, s. 605–613. ; 99. W. Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej. Lublin 1996. ; 100. W. Panas, W. Sulisz, Nasze. Rozmowa z Władysławem Panasem, „Scriptores” 2003, nr 1 (27), s. 13-23. ; 101. I. Piekarski, Szatan, Bóg i Mesjasz. O "Sarnie” Juliana Stryjkowskiego. „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 4, s. 117-132. ; 102. M. Piwińska, Tragedia docta Juliana Stryjkowskiego. „Dialog” 1964, nr 1, s. 80-87. ; 103. G. G. Porton, Rabbinic Midrash. W zb.: Judaism in Late Antiquity. Cz. 1 : The Literary and Archeological Sources. Ed. J. Neusner. Leiden 1994. ; 104. J. Prokop, Intelligentsia juive et le défi communiste. W: Parole partisane. Etudes littéraires. Kraków 1993. ; 105. E. Prokop-Janiec, Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne. Kraków 1992. ; 106. E. Prokop-Janiec, Żyd - Polak - artysta. O budowaniu tożsamości po Zagładzie. „Teksty Drugie” 2001, nr 1, s. 120-134. ; 107. E. Prokop-Janiec, Żydowscy twórcy w literaturze polskiej. „Kultura i Społeczeństwo” 1999, nr 1, s. 19-41. ; 108. W. Propp, Morfologia bajki. Przeł. W. Wojtyga-Zagórska. Warszawa 1976. ; 109. L. Rath, Aleksander A. F Bronikowski. Rozdział z dziejów powieści polskiej. Lwów 1937. ; 110. A. Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism. Przeł. M. Swirsky , J. Chipman . Chicago 1996. ; 111. P. Ricoeur, Osobie samym jako innym. Przeł. B. Chełstowski. Oprac., wstęp M. Kowalska. Warszawa 2003. ; 112. P. Ricoeur, Temps et récit. T. 3. Paris 1985. ; 113. D. G. Roskies, Jews on the Cross. W: Against Apocalypse. Response to Catastrophe in Modern Jewish Culture. Cambridge, Mass., 1984. ; 114. D. G. Roskies, Literatura jidysz w Polsce. Przeł. M. Adamczyk - Garbowska. „Studia Judaica” 2000, nr 1. ; 115. B. Russell, History of Western Philosophy. London 1946. ; 116. G. Safran, Dancing with Death and Salvaging Jewish Culture in „Austeria ” and „ The Dybbuk”. „Slavic Review” 2000, nr 4. ; 117. A. Sandauer, O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku. (Rzecz, którą nie ja powinienem był napisać...). Warszawa 1982. ; 118. J. Schatz, Zagadka pokolenia żydowskich komunistów. „Jidełe” wiosna 2000. ; 119. G. Scholem, Julian [!] von Brinken et son récit romancé sur les frankstes. W: De la création du monde jusqu'à Varsovie. Trad. M.-R. Hayoun. Paris 1990. ; 120. G. Scholem, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki. Przeł. I. Kania. Warszawa 1997. ; 121. G. Scholem, O rozumieniu idei mesjańskiej w judaizmie. W: Judaizm. Parę głównych pojęć. Przeł. J. Zychowicz. Kraków 1991. ; 122. G. Scholem, Sabbatai Sevi. The Mystical Messiah 1626-1676. Transl. R. J. Z. Werblowsky. Princeton 1973. ; 123. B. L. Sherwin, A wy za kogo mnie uważacie? W: Duchowe dziedzictwo Żydów polskich. Przeł. W. Chrostowski. Warszawa 1995. ; 124. B. L. Sherwin, R. Smoczyński, Mamy wspólnego wroga. Rozmowa z rabinem Byronem L. Sherwinem. „Fronda” 2000 nr 19/20, s. 162-175. ; 125. Ch. Shmeruk, Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej. Studium z dziedziny wzajemnych stosunków dwóch kultur i tradycji. Przeł. M. Adamczyk-Garbowska. Warszawa 2000. ; 126. Ch. Shmeruk, Powieści o Jakubie Franku i frankistach. Przeł. M. Adamczyk-Garbowska. W: Świat utracony. O twórczości Isaaca Bashevisa Singera. Red. M. Adamczyk-Garbowska. Lublin 2003, s. 115-129. ; 127. D. K. Sikorski, Bóg w XX-wiecznej literaturze polskich Żydów. Zarys problematyki. W zb.: Bóg artystów XX wieku. Red. D. Kulesza, M. Lul, M. Sawicka. Białystok 2003, s. 163-173. ; 128. H. i M. Simon, Filozofia żydowska. Przeł. T. G. Pszczółkowski. Warszawa 1990. ; 129. H. Skimborowicz, Żywot, skon i nauka Jakóba Józefa Franka. Ze współczesnych i dawnych źródeł, oraz z 2 rękopismów opowiedział ... Warszawa 1866. ; 130. K. Skorska, J. Stryjkowski, Kilka centymetrów nad ziemią. Z Julianem Stryjkowskim rozmawiała Katarzyna Skorska. „Businessman” 1993, nr 12. ; 131. J. Smulski, Juliana Stryjkowskiego „ tragedia optymistyczna ”. Rozważania o „ Biegu do Fragalà”. „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 1, s. 61-78. ; 132. A. Sobolewska, Ostatnia nitka wiary. Poszukiwania religijne w powieściach Juliana Stryjkowskiego. W: Mistyka dnia powszedniego. Warszawa 1992, s. 161-188. ; 133. S. Spitzer, Mojżesz Majmonides. Rabin, filozof, lekarz i książę. W 700-ną rocznicę śmierci. Kraków 1904. ; 134. M. Stanislawski, For Whom Do I Toil? Judah Leib Gordon and the Crisis of Russian Jewry. New York 1988. ; 135. P. Stark, Sąd. „Czerwony Sztandar” 1940, nr 251. ; 136. P. Stark, Uczta . „Czerwony Sztandar” 1940, nr 331. ; 137. E. Steinman, Meszichijut. Tel-Awiw 1932. ; 138. J. Stryjkowski, Austeria. Wyd. 5. Warszawa 1993. ; 139. J. Stryjkowski, Bieg do Fragalà. Wyd. 3. Warszawa 1953. ; 140. J. Stryjkowski, Do czytelnika w Izraelu. „Nowiny-Kurier” 20 V 1977. ; 141. J. Stryjkowski, Echo. Warszawa 1988. ; 142. J. Stryjkowski, Głosy w ciemności. Wyd. 2. Warszawa 1957. ; 143. J. Stryjkowski, Jestem z rodu kapłanów. Rozm. przepr. B. Maciejewski. „Super Express” 1995, nr 100. ; 144. J. Stryjkowski, Mój majufes w Iowa. „Tygodnik Powszechny” 1986, nr 51/52, s. 4. ; 145. J. Stryjkowski, Na wierzbach... nasze skrzypce. W: Syriusz. Wybór opowiadań. Warszawa 1984, s. 245-343. ; 146. J. Stryjkowski, Ocalony na Wschodzie. Rozm. przepr. P. Szewc. Montricher 1991. ; 147. J. Stryjkowski, Przybysz z Narbony. Wyd. 3. Kraków 1993. ; 148. J. Stryjkowski, Sarna, albo Rozmowa Szatana z chłopcem, aniołem i Lucyferem. Warszawa 1992. ; 149. J. Stryjkowski, Sen Azrila. Wyd. 3. Warszawa 1995. ; 150. J. Szacki, Utopie. Warszawa 1968. ; 151. J. Szawit, Bejn Piłsudski le-Mickiewicz: medinijut umeszichijut ba-rewizjonizm hacijoni (bahekszer szel ha-tarbut ha-polanit weszel zikato le-folin). Bejt Berl 1986. ; 152. J. Szawit, Realism and Messianism in Zionism and the Yishuv. W zb.: Jews and Messianism in the Modern Era: Metaphor and Meaning. Ed. J. Frankel. New York 1991. ; 153. J. J. Szczepański, Kadencja. Kraków 1986. ; 154. B. Szwarcman-Czarnota, Ostatni z dynastii. „Midrasz” 2004, nr 2, s. 10-13. ; 155. M. Szymel, Lament o Mesjasza syna Dawidowego. W: Wieczór liryczny. Warszawa 1935. ; 156. M. Szymel, Mesjasz. W: Skrzypce przedmieścia. Warszawa 1932, s. 19. ; 157. J. Trznadel, Olbrzymia czarna przestrzeń. Rozmowa z Julianem Stryjkowskim. W: Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami. Lublin 1993, s. 143-154. ; 158. Twarze w „Zwierciadle”. Julian Stryjkowski. „Zwierciadło” 1962, nr 7. ; 159. A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich. Przeł. z ang. O. Zienkiewicz. Warszawa 1994. ; 160. Warszawska awangarda jidysz. Red. K. Szymaniak. Gdańsk 2005. ; 161. R. J. Z. Werblowsky, Jewish Messianism in Comparative Perspective. W: Messiah and Christos. Studies in the Jewish Origins of Christianity. Ed. I. Gruenwald, Sh. Shaked, G. G. Stroumsa. Tübingen 1992. ; 162. K. Więcławska, Zmartwychwstałe miasteczko... Literackie oblicza sztetł. Lublin 2005. ; 163. J. Zawieyski, Brzegiem cienia. Kartki z dziennika (1955-1957). Kraków 1960. ; 164. Ze skarbnicy midraszy. Przeł. M. Friedman. Wrocław 1995. ; 165. J. Zerubawel, Recovered Roots. Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition. Chicago 1995. ; 166. A. Żuk, Proces albo kłótnia z Bogiem. „Więź” 1984, nr 4, s. 85-89. ; 167. S. J. Żurek, Synowie księżyca. Zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji i teologii żydowskiej. Lublin 2004.

Issue:

2

Start page:

51

End page:

88

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63129 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Aug 27, 2020

In our library since:

Sep 26, 2017

Number of object content hits:

550

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/79952

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information