Object structure

Title:

Fałszywy mesjasz. O jednym toposie żydowskim w twórczości Juliana Stryjkowskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2008)

Creator:

Piekarski, Ireneusz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

false messiah ; Stryjkowski, Julian (1905-1996) ; Jewish messianism

References:

1. D. Aberbach, Hebrew Literature in the Post-Imperial Age. The Future of Jewish Identity at the Millenium (strona http://www.arts.mcgilLca/programs/jewish/30yrs/aberbach/).
2. J. Abramowska, Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich. W: Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej. Poznań 1995, s. 5-33.
3. M. Adamczyk-Garbowska, „ Literatura żydowska ” - co to takiego ? W: Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne. Lublin 2004.
4. R. Alter, James Joyce’s Comic Messiah. „American Scholar” 1997, nr 3.
5. R. Alter, Sabbatai Zevi and the Jewish Imagination. „Commentary” 1967, nr 6.
6. B. Bakuła, Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego. (Zarys problematyki). „Teksty Drugie” 2006, nr 6, s. 11-33.
7. H. Bar-Josef, Jewish-Christian Relations in Modern Hebrew and Yiddish Literature: A Preliminary Sketch. W zb.: Themes in Jewish-Christian Relations. Ed. E. Kessler , M. J. Wright. Cambridge 2004.
8. W. Benjamin, O pojęciu historii. Przeł. K. Krzemieniowa. W: Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Wybrał i oprac. H. Orłowski. Poznań 1996.
9. H. Bhabha, Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse. „October” 28, Spring 1984, pp. 125-133.
10. Z. Bieńkowski , Echa ,,Echa”. „Tygodnik Kulturalny” 1989, nr 11, s. 12.
11. M. Bierdiajew, Marksizm i religia. [b. n. tłum.] Poznań 1984.
12. M. Bierdiajew, Problem komunizmu. Przeł. M. Reutt. Warszawa 1937.
13. M. Bierdiajew, Rosyjska idea. Przeł. JC-SW. Warszawa 1987.
14. J. Błoński, Autoportret żydowski, czyli o żydowskiej szkole w literaturze polskiej. W tegoż: Biedni Polacy patrzą na getto. Kraków 1994.
15. R. Brandstaetter, As prozy polemicznej. „Opinia” 1934, nr 42.
16. M. Braun, Żywe stronice. Warszawa 1936.
17. J. Ch. Brenner, Ba ’itonut uwasifrut. „Ha-po’el haca’ir” 24 XI 1910.
18. J. Brinken, Józef Frank. Powieść historyczna z drugiej połowy XVIII w., przetłumaczona z niewydanego rękopisu przez Aleksandra Bronikowskiego. „Biblioteka Warszawska” 1845, t. 3, s. 99-133; 323-340.
19. M. Buber, Gog i Magog. Kronika chasydzka. Przeł. J. Garewicz. Warszawa 1999.
20. M. Buber, Opowieści chasydów. Przeł. P. Hertz. Poznań 1989.
21. A. Ciałowicz, Cadyk, który się w grzechu poplątał. „Midrasz” 2001, nr 10, s. 22-23.
22. A. Cohen, Talmud. Syntetyczny wykład na temat „ Talmudu ” i nauk rabinów dotyczących religii, etyki i prawodawstwa. Przeł. R. Gromacka. Warszawa 1995.
23. H. Cohen, Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. Leipzig 1919.
24. „Czterech weszło do Pardes...” Mistyczny rozdział„ Talmudu”. Cz. 1. Przeł. G. Zlatkes. „Studia Judaica” 2001, nr 1/2, s. 115-168.
25. „Czterech weszło do Pardes...” Mistyczny rozdział „Talmudu”. Cz. 2. Przeł. G. Zlatkes. „Studia Judaica” 2007, nr 2, s. 251-294.
26. J. Dan, Scholem’s View of Jewish Messianism. „Modern Judaism” 12, 1992.
27. E. Dessler, Pożądaj prawdy. Eseje o księgach „Bereszit” i „Szemot”. Przeł. K. Czerwińska. Kraków 2003.
28. Dni Mesjaszowe. Talmud Sanhedryn 97a-99a. Przeł. W. Brojer, J. Doktór , B. Kos. „Literatura na Świecie” 1993, nr 5/6, s. 3-20.
29. J. Doktór, Jakub Frank i jego nauka na tle kryzysu religijnej tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego. Warszawa 1991.
30. J. Doktór, Mesjańskie posłannictwa. „Midrasz” 2001, nr 10, s. 12-15.
31. J. Doktór, Początki chasydyzmu polskiego. Wrocław 2004.
32. J. Doktór, Śladami mesjasza-apostaty. Żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII w. a problem konwersji. Warszawa 1998.
33. A. G. Duker, Mickiewicz and the Jewish Problem. W zb.: Adam Mickiewicz. Poet of Poland. A Symposium. Ed. M. Kridl. New York 1951.
34. A. G. Duker, The Mystery of the Jews in Mickiewicz’s Towianist Lectures on Slav Literature. „The Polish Review” 1962, nr 3.
35. A. G. Duker, Polish Frankism ’s Duration: From Cabbalistic Judaism to Roman Catholicism and from Jewishness to Polishness. „Jewish Social Studies” 1963, t. 25.
36. A. G. Duker, Some Cabbalistic and Frankist Elements in Adam Mickiewicz „Dziady”. W zb.: Studies in Polish Civilization. Selected Papers Delivered at the First Congress of Scholars and Scientists Convened by the Polish Institute of Arts & Sciences in America, November 25, 26, 27 1966 in New York. Ed. D. S. Wandycz. New York 1971.
37. A. G. Duker, The Tarniks (Belivers in the Coming of the Messiah in 1840). W zb.: The Joshua Starr Memorial Volume. Studies in History and Philology. New York 1953.
38. P. J. S. Duncan, Russian Messianism. Third Rome, Revolution, Communism and After. London and New York 2000.
https:/doi.org/10.4324/9780203442357
39. R. Eddon, Arendt, Scholem, Benjamin. Between Revolution and Messianism. „European Journal of Political Theory” 2006, nr 3, s. 261-279.
40. Enuma elisz. Epos babilońskie. Wybór i przekł. A. Lange. Brody 1909.
41. N. Frye, The Great Code. The Bible and Literature. Toronto 1982.
42. H.-G. Gadamer, Sens i zasłanianie sensu w poezji Paula Celana. W: Czy poeci umilkną? Przeł. M. Łukasiewicz. Bydgoszcz 1998, s. 167-180.
43. Gilgamesz. Przeł. i oprac. R. Stiller. Warszawa 1967.
44. L. Ginzberg, Legendy żydowskie. Księga Rodzaju. Przeł. J. Jarniewicz. Warszawa 1997.
45. R. Graves, R. Patai, Mity hebrajskie. Przeł. R. Gromacka. Warszawa 1993.
46. W. S. Green, J. Neusner, The Messiah in Ancient Judaism. Leiden 2001.
47. U. C. Grinberg, Kficat ha-derech. W zb.: Ejma gedola wejareach. Tel Awiw 1924.
48. N. Gross, Film żydowski w Polsce. Kraków 2002.
49. N. Gross, Na rozstaju dróg i czasów. „Nowiny-Kurier” 21 XII 1979.
50. A. Grupińska, Najtrudniej jest spotkać Lilit. Opowieści chasydek. Warszawa 2000.
51. A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej. Warszawa 1988.
52. H. Hever, Poetry and Messianism in Palestine Between the Two World Wars. Transl. from Hebrew M. Ron. W zb.: Ejma gedola wejareach. Tel Awiw 1924.
53. D. Hollander, On Significance of the Messianic Idea in Rosenzweig. „Cross Currents” 2004, nr 4.
54. Hommage à Georges Vajda. Ed. G. Nahon, Ch. Touati. Louvain 1980.
55. D. Horowitz, Religijne korzenie radykalizmu. Przeł. A. Dobrowolska. „Fronda” 2000, nr 19/20, s. 7-29.
56. M. Idel, Pardes: the Quest for Spiritual Paradise in Judaism. (strona http://www.kheper.net/topics/Kabbalah/Idel).
57. S. J. Imber, Co nam i tobie, Tuwimie...? (Z powodu odczytu K. H. Rostworowskiego pt. ,,O sanację literatury polskiej”). W: Asy czystej rasy. Kraków 1934, s. 11-41.
58. Judaisms and Their Messiahs at the Turn of the Christian Era. Ed. J. Neusner , W. S. Green , E. S. Frerichs . Cambridge 1987.
59. Judaizm. Wybór tekstów W. Jaworski , A. Komorowski . Kraków 1989.
60. G. Kanowicz, Wszyscy ludzie są drzewami jednego lasu. Rozm. przepr. J. Bryłowski. „Kresy”1992, nr 11, s. 65-75.
61. Katechizm Kościoła katolickiego. Poznań 1994.
62. J. Katz, Czy mesjanizm jest dobry dla Żydów? „Midrasz” 2001, nr 10, s. 6-11.
63. J. N. D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej. Przeł. J. Mrukówna. Warszawa 1988.
64. J. Klausner, The Messianic Idea in Israel. From Its Begining to the Completion of the Mishnah. Transl. from the third Hebrew ed. W. F. Stinespring. New York 1955.
65. J. Kleiner, Imię „ czterdzieści i cztery ” czy nazwanie czterdziestką i czwórką. „Ruch Literacki” 1929, nr 10, s. 295-299.
66. J. Kleiner, Proroctwo księdza Piotra. W: Studia z zakresu literatury i flozofji. Warszawa 1925, s. 83-100.
67. J. Kobylański, Brinken Juliusz. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 2. Kraków 1936, s. 437.
68. W. Kot, Julian Stryjkowski. Poznań 1997.
69. S. Krajewski, Żydowscy komuniści -problem dla nas?. „Jidełe” wiosna 2000.
70. A. Kraushar, Frank i frankiści polscy. 1726-1816. Monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych i rękopiśmiennych. T. 1. Kraków 1895.
71. A. Kraushar, Sekta Judejev-Sogaristov v Polse i zapadnoj Evropie. Josif Frank, jego ucenije i posledovateli, istoriceskij rasskaz. Petersburg 1892.
72. Księga Słów Pańskich. Ezoteryczne wykłady Jakuba Franka. Oprac. J. Doktór. Warszawa 1997.
73. J. Langer, 9 bram do tajemnic chasydów. Przeł. z ang. A. Golewska. Kraków 1988.
74. E. Lévinas, Trudna wolność. Eseje o judaizmie. Przeł. A. Kuryś, przy współpracy J. Migasińskiego. Gdynia 1991.
75. I. Lewin, Stara tragedia w nowej szacie. „Chwila” 1926, nr 2438-2439.
76. I. Lewin, Z historii i tradycji. Szkice z dziejów kultury żydowskiej. Wprowadzenie M. Horn. Warszawa 1983.
77. J. Liebes, Studies in Jewish Myth and Jewish Messianism. Transl. B. Stein. New York 1993.
78. D. Lifschitz, Z mądrości chasydów. Ponad 600 nie publikowanych wcześniej opowieści o radości, nadziei, humorze z dawnych historii Izraela, aby odnaleźć Boga i siebie samego. Z wł. przeł. M. Dutkiewicz-Litwiniuk. Kielce 1998.
79. Sz. Lindenbaum, Na przymierze bacz, a nie na popęd. Przeł. A. Brauner. „Kontury” 2000, t. 11, s. 78-83.
80. Sz. Lindenbaum, Pomiędzy egzystencją a historią. O poezji Uriego Cwi Grinberga. Przeł. P. Paziński. „Midrasz” 2004, nr 2, s. 46-49.
81. Ch. Löw, Pod znakiem Mesjasza. „Miesięcznik Żydowski” 1931, z. 4.
82. R. Löw, Brzozowski wśród lektur syjonistycznych. Pamięci Michała M. Borwicza, „Brzozowszczyka”. „Teksty Drugie” 2003, nr 6, s.157-166.
83. R. Löw, Znaki obecności. Kraków 1995.
84. M. Maciejewski, „ażeby ciało powróciło w słowo”. Próba kerygmatycznej interpretacji literatury. Lublin 1991.
85. I. Manger, Księga raju, czyli przedziwne żywota opisanie Szmula Abo Aberwo. Przeł. M. Friedman. Warszawa 1988.
86. Th. Mann, Józef i jego bracia. T. 1. Przeł. E. Sicińska. Wyd. 3. Warszawa 1988.
87. L. Marinelli, Polonocentryzm w historii literatury - jego racje i ograniczenia (w uniwersyteckiej syntezie historycznoliterackiej). Przeł. M. Woźniak. W zb.: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków, 22-25 września 2004. Red. M. Czermińska [i in.]. T. 2. Kraków 2005, s. 193-209.
88. S. Mędala, Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej. Kraków 1994.
89. Cz. Miłosz, La Combe. W: S. Vincenz , Po stronie dialogu. T. 1. Warszawa 1983, s. 17-32.
90. B. Naor, Post Sabbatian Sabbatianism. Study of an Underground Messianic Movement. New York 1999.
91. J. Neusner, B. Chilton, Jewish and Christian Doctrines. The Classics Compared. London and New York 1999.
92. K. Obremski, Socrealistyczny apokryf a kult komunistycznych świętych. „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 2, s. 65-74.
93. Opowieści rabina Nachmana z Bracławia. Wybrał i oprac. H. Halkowski. Kraków 1999.
94. J. Osiecki, Zofia Kossakowska. Powieść historyczna. Wiedeń 1863.
95. W. Panas, Bruno od Mesjasza. Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza. Lublin 2001.
96. W. Panas, Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza. Lublin 1997.
97. W. Panas, Literatura polska w perspektywie Rzeczpospolitej wielu narodów. W zb.: Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczpospolitej. Materiały Międzynarodowego Kongresu, Lublin, 24-26 września 2002 roku. Red. S. Wilk. Lublin 2003, s. 459–469.
98. W. Panas, O pograniczu etnicznym w badaniach literackich. W zb.: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów. Red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński. Warszawa 1996, s. 605–613.
99. W. Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej. Lublin 1996.
100. W. Panas, W. Sulisz, Nasze. Rozmowa z Władysławem Panasem, „Scriptores” 2003, nr 1 (27), s. 13-23.
101. I. Piekarski, Szatan, Bóg i Mesjasz. O "Sarnie” Juliana Stryjkowskiego. „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 4, s. 117-132.
102. M. Piwińska, Tragedia docta Juliana Stryjkowskiego. „Dialog” 1964, nr 1, s. 80-87.
103. G. G. Porton, Rabbinic Midrash. W zb.: Judaism in Late Antiquity. Cz. 1 : The Literary and Archeological Sources. Ed. J. Neusner. Leiden 1994.
104. J. Prokop, Intelligentsia juive et le défi communiste. W: Parole partisane. Etudes littéraires. Kraków 1993.
105. E. Prokop-Janiec, Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne. Kraków 1992.
106. E. Prokop-Janiec, Żyd - Polak - artysta. O budowaniu tożsamości po Zagładzie. „Teksty Drugie” 2001, nr 1, s. 120-134.
107. E. Prokop-Janiec, Żydowscy twórcy w literaturze polskiej. „Kultura i Społeczeństwo” 1999, nr 1, s. 19-41.
108. W. Propp, Morfologia bajki. Przeł. W. Wojtyga-Zagórska. Warszawa 1976.
109. L. Rath, Aleksander A. F Bronikowski. Rozdział z dziejów powieści polskiej. Lwów 1937.
110. A. Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism. Przeł. M. Swirsky , J. Chipman . Chicago 1996.
111. P. Ricoeur, Osobie samym jako innym. Przeł. B. Chełstowski. Oprac., wstęp M. Kowalska. Warszawa 2003.
112. P. Ricoeur, Temps et récit. T. 3. Paris 1985.
113. D. G. Roskies, Jews on the Cross. W: Against Apocalypse. Response to Catastrophe in Modern Jewish Culture. Cambridge, Mass., 1984.
114. D. G. Roskies, Literatura jidysz w Polsce. Przeł. M. Adamczyk - Garbowska. „Studia Judaica” 2000, nr 1.
115. B. Russell, History of Western Philosophy. London 1946.
116. G. Safran, Dancing with Death and Salvaging Jewish Culture in „Austeria ” and „ The Dybbuk”. „Slavic Review” 2000, nr 4.
117. A. Sandauer, O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku. (Rzecz, którą nie ja powinienem był napisać...). Warszawa 1982.
118. J. Schatz, Zagadka pokolenia żydowskich komunistów. „Jidełe” wiosna 2000.
119. G. Scholem, Julian [!] von Brinken et son récit romancé sur les frankstes. W: De la création du monde jusqu'à Varsovie. Trad. M.-R. Hayoun. Paris 1990.
120. G. Scholem, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki. Przeł. I. Kania. Warszawa 1997.
121. G. Scholem, O rozumieniu idei mesjańskiej w judaizmie. W: Judaizm. Parę głównych pojęć. Przeł. J. Zychowicz. Kraków 1991.
122. G. Scholem, Sabbatai Sevi. The Mystical Messiah 1626-1676. Transl. R. J. Z. Werblowsky. Princeton 1973.
123. B. L. Sherwin, A wy za kogo mnie uważacie? W: Duchowe dziedzictwo Żydów polskich. Przeł. W. Chrostowski. Warszawa 1995.
124. B. L. Sherwin, R. Smoczyński, Mamy wspólnego wroga. Rozmowa z rabinem Byronem L. Sherwinem. „Fronda” 2000 nr 19/20, s. 162-175.
125. Ch. Shmeruk, Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej. Studium z dziedziny wzajemnych stosunków dwóch kultur i tradycji. Przeł. M. Adamczyk-Garbowska. Warszawa 2000.
126. Ch. Shmeruk, Powieści o Jakubie Franku i frankistach. Przeł. M. Adamczyk-Garbowska. W: Świat utracony. O twórczości Isaaca Bashevisa Singera. Red. M. Adamczyk-Garbowska. Lublin 2003, s. 115-129.
127. D. K. Sikorski, Bóg w XX-wiecznej literaturze polskich Żydów. Zarys problematyki. W zb.: Bóg artystów XX wieku. Red. D. Kulesza, M. Lul, M. Sawicka. Białystok 2003, s. 163-173.
128. H. i M. Simon, Filozofia żydowska. Przeł. T. G. Pszczółkowski. Warszawa 1990.
129. H. Skimborowicz, Żywot, skon i nauka Jakóba Józefa Franka. Ze współczesnych i dawnych źródeł, oraz z 2 rękopismów opowiedział ... Warszawa 1866.
130. K. Skorska, J. Stryjkowski, Kilka centymetrów nad ziemią. Z Julianem Stryjkowskim rozmawiała Katarzyna Skorska. „Businessman” 1993, nr 12.
131. J. Smulski, Juliana Stryjkowskiego „ tragedia optymistyczna ”. Rozważania o „ Biegu do Fragalà”. „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 1, s. 61-78.
132. A. Sobolewska, Ostatnia nitka wiary. Poszukiwania religijne w powieściach Juliana Stryjkowskiego. W: Mistyka dnia powszedniego. Warszawa 1992, s. 161-188.
133. S. Spitzer, Mojżesz Majmonides. Rabin, filozof, lekarz i książę. W 700-ną rocznicę śmierci. Kraków 1904.
134. M. Stanislawski, For Whom Do I Toil? Judah Leib Gordon and the Crisis of Russian Jewry. New York 1988.
135. P. Stark, Sąd. „Czerwony Sztandar” 1940, nr 251.
136. P. Stark, Uczta . „Czerwony Sztandar” 1940, nr 331.
137. E. Steinman, Meszichijut. Tel-Awiw 1932.
138. J. Stryjkowski, Austeria. Wyd. 5. Warszawa 1993.
139. J. Stryjkowski, Bieg do Fragalà. Wyd. 3. Warszawa 1953.
140. J. Stryjkowski, Do czytelnika w Izraelu. „Nowiny-Kurier” 20 V 1977.
141. J. Stryjkowski, Echo. Warszawa 1988.
142. J. Stryjkowski, Głosy w ciemności. Wyd. 2. Warszawa 1957.
143. J. Stryjkowski, Jestem z rodu kapłanów. Rozm. przepr. B. Maciejewski. „Super Express” 1995, nr 100.
144. J. Stryjkowski, Mój majufes w Iowa. „Tygodnik Powszechny” 1986, nr 51/52, s. 4.
145. J. Stryjkowski, Na wierzbach... nasze skrzypce. W: Syriusz. Wybór opowiadań. Warszawa 1984, s. 245-343.
146. J. Stryjkowski, Ocalony na Wschodzie. Rozm. przepr. P. Szewc. Montricher 1991.
147. J. Stryjkowski, Przybysz z Narbony. Wyd. 3. Kraków 1993.
148. J. Stryjkowski, Sarna, albo Rozmowa Szatana z chłopcem, aniołem i Lucyferem. Warszawa 1992.
149. J. Stryjkowski, Sen Azrila. Wyd. 3. Warszawa 1995.
150. J. Szacki, Utopie. Warszawa 1968.
151. J. Szawit, Bejn Piłsudski le-Mickiewicz: medinijut umeszichijut ba-rewizjonizm hacijoni (bahekszer szel ha-tarbut ha-polanit weszel zikato le-folin). Bejt Berl 1986.
152. J. Szawit, Realism and Messianism in Zionism and the Yishuv. W zb.: Jews and Messianism in the Modern Era: Metaphor and Meaning. Ed. J. Frankel. New York 1991.
153. J. J. Szczepański, Kadencja. Kraków 1986.
154. B. Szwarcman-Czarnota, Ostatni z dynastii. „Midrasz” 2004, nr 2, s. 10-13.
155. M. Szymel, Lament o Mesjasza syna Dawidowego. W: Wieczór liryczny. Warszawa 1935.
156. M. Szymel, Mesjasz. W: Skrzypce przedmieścia. Warszawa 1932, s. 19.
157. J. Trznadel, Olbrzymia czarna przestrzeń. Rozmowa z Julianem Stryjkowskim. W: Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami. Lublin 1993, s. 143-154.
158. Twarze w „Zwierciadle”. Julian Stryjkowski. „Zwierciadło” 1962, nr 7.
159. A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich. Przeł. z ang. O. Zienkiewicz. Warszawa 1994.
160. Warszawska awangarda jidysz. Red. K. Szymaniak. Gdańsk 2005.
161. R. J. Z. Werblowsky, Jewish Messianism in Comparative Perspective. W: Messiah and Christos. Studies in the Jewish Origins of Christianity. Ed. I. Gruenwald, Sh. Shaked, G. G. Stroumsa. Tübingen 1992.
162. K. Więcławska, Zmartwychwstałe miasteczko... Literackie oblicza sztetł. Lublin 2005.
163. J. Zawieyski, Brzegiem cienia. Kartki z dziennika (1955-1957). Kraków 1960.
164. Ze skarbnicy midraszy. Przeł. M. Friedman. Wrocław 1995.
165. J. Zerubawel, Recovered Roots. Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition. Chicago 1995.
166. A. Żuk, Proces albo kłótnia z Bogiem. „Więź” 1984, nr 4, s. 85-89.
167. S. J. Żurek, Synowie księżyca. Zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji i teologii żydowskiej. Lublin 2004.

Issue:

2

Start page:

51

End page:

88

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: