Object structure

Title:

„W czasów powodzi”. Koncepcje historii i czasu w polskiej poezji ekspresjonistycznej

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2009)

Creator:

Szewczyk-Haake, Katarzyna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

literatura polska ; historia ; czas ; ekspresjonizm ; poezja ; Zdrój

References:

1. K. Albert, Wprowadzenie do filozoficznej mistyki. Przeł. J. Marzęcki. Kęty 2002. ; 2. G. Bachelard, Ziemia, wola i marzenia. W: Wyobraźnia poetycka. Wybór pism. Wyb. H. Chudak. Przeł. H. Chudak., A. Tatarkiewicz. Przedmowa J. Błoński. Warszawa 1975. ; 3. A. Bederski, Działa biją w Wogezach. "Zdrój" t. 1 (1917), z. 3, s. 68. ; 4. A. Bederski, Poeta a świat. "Zdrój" t. 2 (1918), z. 6, s. 1. ; 5. H. Bergson, Ewolucja twórcza. Przeł. F. Znaniecki. Wstęp L. Kołakowski. Kraków 2004. ; 6. A. Bielik-Robson, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia. Kraków 2004. ; 7. H. Buczyńska-Garewicz, Metafizyczne rozważania o czasie. Idea czasu w filozofii i literaturze. Kraków 2003. ; 8. J. E. Cirlot, Słownik symboli. Przeł. I. Kania. Kraków 2000. ; 9. H. Floryńska, Spadkobiercy Króla Ducha. O recepcji filozofii Słowackiego w światopoglądzie polskiego modernizmu. Wrocław 1976. ; 10. M. Głowiński, J. Sławiński, wstęp w zb.: Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia. Wybór i wstęp ... Przypisy oprac. J. Stradecki. Wyd. 2, przejrz. Wrocław 1997, s. III-CIII. BN I 253. ; 11. L. Głuchowska, ""Rewolucja" - "Syn marnotrawny" - "Noe" - "Dom obłąkanych". Język, motywy przewodnie i symbolika polsko-niemieckich poezji Stanisława Kubickiego. W: K. Kubicki, Ein Poet übersetzt sich selbst, Gedichte zwischen 1918-1921. / Poeta tłumaczy sam siebie. Wiersze z lat 1918-1921. Oprac. L. Głuchowska, P. Mantis. Berlin 2003. ; 12. J. Hulewicz, Gdy Trójca w Jednię się przemienia. "Zdrój" R. 2, t. 5 (1918), z. 2, s. 26-29. ; 13. J. Hulewicz, Na marginesie "Zdroju". "Zdrój" t. 6 (1919), z. 6, s. 137-140. ; 14. K. Jakowska, Z dziejów ekspresjonizmu w Polsce. Wokół "Soli ziemi". Wrocław 1977. ; 15. A. Kowalczykowa, wstęp w: J. Słowacki, Krąg pism mistycznych. Oprac. A. Kowalczykowa. Wyd. 2, przejrz. Wrocław 1997, s. III-LXXX. BN I 245. ; 16. J. Kryszak, Katastrofizm ocalający. Z problematyki poezji tzw. drugiej awangardy. Wyd. 2, rozszerz. Bydgoszcz 1985. ; 17. S. Kubicki, Ein Poet übersetzt sich selbst, Gedichte zwischen 1918-1921. / Poeta tłumaczy sam siebie. Wiersze z lat 1918-1921. Oprac. L. Głuchowska, P. Mantis. Berlin 2003. ; 18. Z. Kuderowicz, Nietzsche. Warszawa 1979. ; 19. J. J. Lipski, Przedmowa. W: J. Kasprowicz, Dzieła wybrane. T. 1. Kraków 1958. ; 20. J. J. Lipski, Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1891-1906. Warszawa 1975. ; 21. S. Marcus, Psychologiczne i filozoficzne źródła ekspresjonizmu. Cyt. ze zb.: Krzyk i ekstaza. Antologia polskiego ekspresjonizmu. Wybór tekstów i wstęp J. Ratajczak. Poznań 1987. ; 22. T. Miciński, Do źródeł duszy polskiej. Lwów 1906. ; 23. E. Miodońska-Brookes, O kompozycji czasu dramatycznego na przykładzie "Achilleis". W: Studia o kompozycji dramatów Stanisława Wyspiańskiego. Wrocław 1972. ; 24. Naczelnikowi hołd [od redakcji]. "Zdrój" R. 2, t. 5 (1918), z. 5/6, s. 122-124. ; 25. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Przeł. W. Berent. Poznań 2000. ; 26. Olwid [W. Hulewicz], Płomień w garści. Poznań 1921. ; 27. K. Piotrowski, Irreligia Buntu. Geneza i morfologia poznańskiej apostazji. W zb.: Bunt. Ekspresjonizm poznański 1917-1925. Katalog wystawy Muzeum Narodowego w Poznaniu: listopad 2003 - styczeń 2004. Red. G. Hałasa. Przedmowa W. Suchocki. Noty katalogowe L. Głuchowska [i in.]. Przeł. J. Kałążny [i in.]. Poznań 2003, s. 130-131. ; 28. M. Piwińska, Słowacki ekspresjonistyczny. W zb.: Słowacki współczesny. Red. M. Troszyński. Warszawa 1999, s.108-123. ; 29. M. Podraza-Kwiatkowska, Wzniosłość, Słowacki i młodopolski ekspresjonizm. W: Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce. Kraków 2001. ; 30. E. Polanowski, Ekspresjonizm poznański. Opole 1967. Masz.653 IBL PAN. ; 31. S. Przybyszewski, Ekspresjonizm - Słowacki i "Genezis z Ducha". "Zdrój" 1918. ; 32. J. Ratajczak, Zagasły "brzask epoki". Szkice z dziejów czasopisma "Zdrój" 1917-1922. Poznań 1980. ; 33. K. Rudzińska, Artysta wobec kultury. Dwa typy autorefleksji literackiej: ekspresjoniści "Zdroju" i Witkacy. Wrocław 1973. ; 34. A. Salamon, Twórczość graficzna jako narzędzie walki o niepodległość. Przyczynek do genezy i historii "Zdroju". W: Bunt, Ekspresjonizm poznański 1917-1925. Katalog wystawy Muzeum Narodowego w Poznaniu: listopad 2003 - styczeń 2004. Red. G. Hałasa. Przedmowa W. Suchocki. Noty katalogowe L. Głuchowska [i in.]. Przeł. J. Kałążny [i in.]. Poznań 2003, s. 114. ; 35. A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie. Przeł. J. Garewicz. T. 2. Warszawa 1994. ; 36. R. Sheppard, Problematyka modernizmu europejskiego. Przeł. P. Wawrzyszko. W zb.: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze. Red. i wstęp R. Nycz. Wyd. 2. Kraków 2004. ; 37. B. Skarga, Kłopoty intelektu. Między Comte'em a Bergsonem. Warszawa 1975. ; 38. W. Sokel, The Writer in Extremis. Stanford 1964. ; 39. S. Stabro, Między nadrealizmem i klasycyzmem - Jerzy Zagórski. W: Poezja i historia. Od Żagarów do Nowej Fali. Wyd. 2. Kraków 2001. ; 40. Z. Stefanowska, Historia i profecja. Studium o "Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza. Kraków 1998. ; 41. B. Urbankowski, Myśl romantyczna. Warszawa 1979. ; 42. S. Vietta, H-G. Kemper, Expressionismus. München 1983. ; 43. A. Walicki, Filozofia historii. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991. ; 44. R.-C. Washton Long, Nacjonalizm i internacjonalizm ekspresjonizmu. W zb.: Bunt, Ekspresjonizm poznański 1917-1925. Katalog wystawy Muzeum Narodowego w Poznaniu: listopad 2003 - styczeń 2004. Red. G. Hałasa. Przedmowa W. Suchocki. Noty katalogowe L. Głuchowska [i in.]. Przeł. J. Kałążny [i in.]. Poznań 2003, s.78. ; 45. T. Weiss, Romantyczna genealogia polskiego modernizmu. Rekonesans. Warszawa 1974. ; 46. E. Wiegandt, wstęp w: J. Wittlin, Sól ziemi. Wrocław 1991. BN I 278. ; 47. J. Wróbel, Misteria czasu. Problematyka temporalna Tadeusza Micińskiego. Kraków 1999. ; 48. J. Wittlin, Do przeciwnika. W: Poezje, Wstęp J. Rogoziński. Warszawa 1981. ; 49. J. Wittlin, Hymn niepokoju, obłędu i nudy. W: Poezje. Wstęp J. Rogoziński. Warszawa 1981. ; 50. M. Zaleski, Przygoda drugiej awangardy. Wyd. 2, popr. i uzup. Wrocław 2000. ; 51. E. Zegadłowicz, Dziewanny. Poemat. Warszawa-Kraków 1927. ; 52. E. Zegadłowicz, Dojrzałość - zaranie. W: Widma wskazówek. Elegie. Poznań 1928. ; 53. E. Zegadłowicz, Eos. "Zdrój" t. 10 (1920), z. 3/4, s. 37-38. ; 54. E. Zegadłowicz, Godzinki. Poznań 1925. ; 55. E. Zegadłowicz, Kantyczka rosista. Gorzeń Górny 1924. ; 56. E. Zegadłowicz, Summa nowych dziejów. "Zdrój" t. 5 (1918), z. 5/6, s. 131. ; 57. E. Zegadłowicz, Syn marnotrawny. "Zdrój" t. 12 (1920), z. 1, s. 22. ; 58. E. Zegadłowicz, O kształtowaniu się idei. Odczyt wygłoszony w kole polonistów uniwersytetu poznańskiego dnia dwudziestego maja 1927 roku. W: W obliczu gór i kulis. Poznań 1927. ; 59. E. Zegadłowicz, Odejście Ralfa Moora. Poznań 1919. ; 60. E. Zegadłowicz, U dnia, którego nie znam, stoję bram. Poema symfoniczne wysnute z misterii snów [...]. Poznań 1921. ; 61. E. Zegadłowicz, Z "Legendy ziemi". Fragment 2. "Zdrój" t. 4 (1918), z. 1, s. 3. ; 62. A. Zieniewicz, Idące Wilno. Szkice o "Żagarach". Warszawa 1987. ; 63. M. Żmigrodzka, Historia i romantyczna epika. W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Red. ... Wrocław 1971, s. 103-158.

Issue:

1

Start page:

71

End page:

108

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: