Object structure

Title:

„Filozofi są dziwacy, surowi, melankolicy...” O atopicznych cechach osobowości filozofów w literaturze polskiego renesansu

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Creator:

Raubo, Agnieszka

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

atopic traits of the philosopher ; atopic personality of the philosopher ; Grzegorz of Sanok (ca 1406-1477) ; Grzepski, Stanisław

References:

1. K. Albert, O Platońskim pojęciu filozofii. Przeł. J. Drewnowski. Posłowie J. Domański. Warszawa 1991.
2. H. Arendt, Myślenie. Przeł. H. Buczyńska-Garewicz. Warszawa 2002.
3. Arystoteles, Zachęta do filozofii. Przeł. K. Leśniak. Warszawa 1988.
4. K. Bartol, Wstęp. W: Pseudo - Hippokrates, O śmiechu Demokryta. Listy 10-23. Przeł., wstęp i oprac. K. Bartol. Gdańsk 2007, s. 5-45.
5. H. Barycz, Stanisław Grzepski - człowiek i twórca. Wstęp w: S. Grzepski, Geometria, to jest miernicka nauka. Wrocław 1957.
6. B. Benjamin, Mourning and Melancholia: Reading the Symposium. „Philosophy and Literature” 2004, T. 28, nr 2.
7. J. Białostocki, Człowiek i zwierciadło w malarstwie XV i XVI wieku: trwałość i przemijanie. W: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. Warszawa 1982, s. 86-102.
8. J. Białostocki, Pięć wieków myśli o sztuce. Studia i rozprawy z dziejów teorii i historii sztuki. Warszawa 1959.
9. J. Białostocki, Symbole i obrazy w świecie sztuki. Warszawa 1982.
10. M. Bielski, Żywoty filozofów, to jest Mędrców nauk przyrodzonych i też inszych mążów cnotami ozdobionych ku obyczajnemu nauczaniu człowieka każdego krótko wybrane. Kraków 1535.
11. M. Bieńczyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty. Warszawa 1998.
12. B. Bieńkowska, Kopernik i heliocentryzm w polskiej kulturze umysłowej do końca XVIII wieku. Wrocław 1971.
13. T. Bieńkowski, Rola pisarza i literatury w świetle wypowiedzi z XVI i XVII wieku. W zb.: Problemy literatury staropolskiej. Red. J. Pelc. Seria 1. Wrocław 1972, s. 223-267.
14. Boecjusz z Dacji, O dobru najwyższym, czyli ożyciu filozofa i inne pisma. Przeł. L. Regner. Warszawa 1990.
15. J. Brożek, Żywot Stanisława Grzepskiego. W: Wybór pism. T. 1. Oprac. H. Barycz. Warszawa 1956, s. 195-213.
16. B. Budny, Krótkich a węzłowatych powieści, które po grecku zowią apoftegmata, ksiąg czworo. Kraków 1639.
17. P. Burke, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech. Przeł. W. K. Siewierski. Warszawa 1991.
18. Ph. Callimachus, Vita et mores Gregorii Sanocei. Ed. et in linguam Polonam vertit I. Lichońska. Varsoviae 1963.
19. B. Chodźko, „Rzecz o dobrodziejstwach z Seneki wzięta" Łukasza Górnickiego. W kręgu rozważań staropolskich o współżyciu międzyludzkim. W zb.: Łukasz Górnicki i jego czasy. Red. B. Noworolska, W. Stec. Białystok 1993, s. 135-154.
20. I. Chrzanowski, Marcin Bielski. Studium historyczno-literackie. Wyd. 2, popr. i uzup. Lwów-Warszawa 1926.
21. G. Colli, Narodziny filozofii. Przeł. S. Kasprzysiak. Kraków 1994.
22. J. Czerkawski, Humanizm i scholastyka. Studia z dziejów kultury filozoficznej w Polsce XVI i XVII wieku. Lublin 1992.
23. J. Czerkawski, Orientacje ideologiczne w Polsce XVI w. Vita activa, vita contemplativa. W zb.: Renesans. Sztuka i ideologia. Materiały Sympozjum Naukowego Komitetu Nauk o Sztuce PAN Kraków, czerwiec 1972, oraz Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki Kielce, listopad 1973. Red. T. J. Jaroszewski. Warszawa 1973, s. 35-44.
24. J. Czerkawski, Z problemów antropologii filozoficznej w Polsce XVI wieku. Jana z Trzciany koncepcja godności człowieka. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1973, t. 18, s. 5-23.
25. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Przeł. I. Krońska. Warszawa 1982.
26. J. Domański, Grzegorz z Sanoka i poglądy filozoficzne Filipa Kallimacha. Epizod z dziejów humanizmu polskiej filozofii XV wieku. W zb.: Filozofia polska XV wieku. Red. R. Palacz. Warszawa 1972, s. 369-434.
27. J. Domański, Herakles na rozstajnych drogach. Kontemplacja i działanie w humanizmie i scholastyce XIV i XV wieku. „Znak” 1997, nr 5, s. 37-52.
28. J. Domański, Metamorfozy pojęcia filozofii. Przeł. Z. Mroczkowska, M. Bujko. Warszawa 1996.
29. J. Domański, „Scholastyczne" i „humanistyczne" pojęcie filozofii. Kęty 2005.
30. G. Dumas, Atopia de Socrate, Utopia platonicienne. „Actes du Colloque International »Utopies et pédagogies«”. Waldersbach 2002, 27-29 mai.
31. H. Dziechcińska, Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku. Warszawa 1996.
32. H. Dziechcińska, Parenetyka - jej tradycje i znaczenie w literaturze. W zb.: Problemy literatury staropolskiej. Red. J. Pelc. Seria 1. Wrocław 1972, s. 355-390.
33. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Przekł. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński. Warszawa 1990.
34. J. Gajda-Krynicka, Cynicy. Hasło w: Powszechna encyklopedia filozofii. Red. A. Maryniarczyk [i in.]. T. 2. Lublin 2001.
35. E. Garin, Filozof i mag. W zb.: Człowiek renesansu. Red. E. Garin. Przeł. A. Osmólska-Mętrak. Warszawa 2001, s. 177-213.
36. E. Garin, Powrót filozofów starożytnych. Przeł. A. Dutka. Warszawa 1993.
37. O. Gigon, Główne problemy filozofii starożytnej. Przeł. P. Domański. Posł. J. Domański. Warszawa 1996.
38. A. Gorzkowski, Inexplicabili inflammatus ingenio. Model portretu atopicznego w „Żywocie Grzegorza z Sanoka” Filipa Kallimacha. „Teksty Drugie” 1997, nr 4 , s. 41-50.
39. A. Gorzkowski, Paweł z Krosna. Humanistyczne peregrynacje krakowskiego profesora. Kraków 2000.
40. A. Gorzkowski, Paweł z Krosna i jego twórczość w świetle dotychczasowych badań. „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 3, s. 143-154.
41. A. Gorzkowski, Zagadki demonologii. „Demon Socratis" Łukasza Górnickiego. Kraków 1995.
42. Ł. Górnicki, Dworzanin polski. Oprac. R. Pollak. Warszawa 1950.
43. Ł. Górnicki, Pisma. Oprac. R. Pollak. T. 2. Warszawa 1961.
44. H. Grabes, The Mutable Glass, Mirror-Imagery in Titles and Texts of the Middle Ages and the English Renaissance. Cambridge 1982.
45. W. K. C. Guthrie, Sokrates. Przeł. K. Łapiński, S. Żuławski. Warszawa 2000.
46. J. Gwiazdecka, Etyka Platona. O formie platońskiej refleksji moralnej. Kęty 2003.
47. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe. Przeł. P. Domański. Warszawa 2003.
48. Z. Herbert, Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy. W: Pan Cogito. Wrocław 1993, s. 65-68.
49. A. Kempfi, O tłumaczeniach Justusa Lipsjusza w piśmiennictwie staropolskim. „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”, seria A, 1962, z. 5, s. 41-68.
50. A. Kępiński, Melancholia. Warszawa 1985.
51. W. Kopaliński, Broda. Hasło w: Słownik symboli. Warszawa 1990, s. 31-32.
52. J. W. Kowalski, Świat mnichów i zakonów. Warszawa 1987.
53. A. Krokiewicz, Sokrates. Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa. Warszawa 2000.
54. Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie. W: Pisma sokratyczne. Przeł. L. Joachimowicz. Warszawa 1967, s. 17-237.
55. A. Kuczyńska, Sztuka jako filozofia w kulturze renesansu włoskiego. Warszawa 1988.
56. J. Lewański, Polskie piśmiennictwo renesansowe wobec Europy - nowe narzędzia i nowe cele. W zb.: Renesans. Sztuka i ideologia. Materiały Sympozjum Naukowego Komitetu Nauk o Sztuce PAN Kraków, czerwiec 1972, oraz Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki Kielce, listopad 1973. Red. T. J. Jaroszewski. Warszawa 1973, s. 133-145.
57. J. Z. Lichański, „Demon Socratis" Łukasza Górnickiego. Z dziejów recepcji Platona w Polsce XVI wieku. W zb.: Łukasz Górnicki i jego czasy. Red. B. Noworolska, W. Stec. Białystok 1993, s. 71-84.
58. J. Z. Lichański, Łukasz Górnicki - sarmacki Castiglione. Warszawa 1998.
59. J. Lipsjusz, O stałości ksiąg dwoje z łacińskiego przełożone przez Janusza Piotrowicza. Kraków 1649.
60. C. Lombroso, Geniusz i obłąkanie. Przeł. J. L. Popławski. Warszawa 1987.
61. W. Markowska, Literatura polska epoki Odrodzenia. Warszawa 1956.
62. A. W. Nightingale, Spectacles of Truth in Classical Greek Philosophy. „ Theoria ” in its Cultural Context. Cambridge University Press 2006.
63. S. Olszaniec, Julian Apostata jako reformator religijny. Kraków 1999.
64. E. Panofsky, Hercules am Scheidewege und andere antike Bildstoffe in der neuren Kunst. Leipzig-Berlin 1930.
65. S. Petrycy, Pisma wybrane. Oprac. W. Wąsik. T. 1-2. Kraków 1956.
66. J. Piaget, Mądrość i złudzenia filozofii. Przeł. M. Mikłasz. Warszawa 1967.
67. Platon, Dialogi. Przeł. W. Witwicki. T. 2. Kęty 1999.
68. R. Przybylski, Pustelnicy i demony. Kraków 1994.
69. G. Reale, Historia filozofii starożytnej. T. 1: Od początków do Sokratesa. Przeł. E. I. Zieliński. Lublin 1994.
70. M. Rej, Wizerunk własny żywota człowieka poczciwego, w którym jako we żwierciedle snadnie każdy swe sprawy oglądać może; zebrany i z filozofów, i z różnych obyczajów świata tego. W: Dzieła wszystkie. T. 7, cz. 1. Oprac. W. Kuraszkiewicz. Wrocław 1971.
71. M. Rej, Zwierciadło, albo Kstałt, w którym każdy stan snadnie sie może swym sprawam, jako we żwierciedle, przypatrzyć. Wyd. J. Czubek, J. Łoś. Wstęp I. Chrzanowski. Kraków 1914.
72. B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. Przeł. A. Lipszyc, M. Szczubiałka. Warszawa 2000.
73. J. E. Seigel, „Virtù" in and since Renaissance. W: Dictionary of the History of Ideas. Ed. Ph. P. Wiener. T. 4. New York 1973.
74. J. Sieradzan, Szaleństwo w religiach świata. Szamanizm, religia starogrecka, judaizm, chrześcijaństwo, hinduizm, buddyzm, islam. Kraków 2005.
75. T. Sławek, Saturniczny pątnik. Robert Burton i jego „Anatomia melacholii". „Literatura na Świecie” 1995, nr 3, s. 58-73.
76. Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 6. Red. M. R. Mayenowa, F. Pepłowski. Wrocław 1972.
77. Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 23. Red. M. R. Mayenowa, F. Pepłowski. Warszawa 1995.
78. J. Sokolski, „Miejsce to zową żywot... " Staropolskie romanse alegoryczne. Wrocław 1988.
79. Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła. Przeł. S. J. Kazikowski. Wstęp E. Wipszycka. Warszawa 1986.
80. Sz. Starowolski, Setnik pisarzów polskich, albo pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzów polskich. Przeł. i komentarzem opatrzył J. Starnawski. Wstęp F. Bielak, J. Starnawski. Kraków 1970.
81. S. Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany. Poznań 1995.
82. T. Śnieżko, Mit złotego wieku w literaturze polskiego renesansu. Wzory-warianty-zastosowania. Warszawa 1996.
83. K. Targosz, Wokół „ukrytego filozofa" - ślady pierwszych zetknięć z Kartezjuszem i jego myślą ze strony polskiej. „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”, seria A, 1983, z. 16.
84. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki. T. 1: Estetyka starożytna. Warszawa 1985.
85. Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-1600. Wybrał i oprac. J. Białostocki. Warszawa 1985.
86. D. Trudeau, Socrates’ Women. „The South Atlantic Quarterly” 98, 1999, nr 1/2.
87. W. Ullmann, Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu. Przeł. J. Mach. Łódź 1985.
88. J. P. Vernant, Źródła myśli greckiej. Przeł. J. Szacki. Warszawa 1969.
89. A. Wallis, Dzieje zwierciadła i jego rola w różnych dziedzinach kultury. Warszawa 1973.
90. M. Zlat, Typy osobowości w polskiej sztuce XVI wieku. W zb.: Renesans. Sztuka i ideologia. Materiały Sympozjum Naukowego Komitetu Nauk o Sztuce PAN Kraków, czerwiec 1972, oraz Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki Kielce, listopad 1973. Red. T. J. Jaroszewski. Warszawa 1973, s. 251-291.

Issue:

3

Start page:

58

End page:

86

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)