Object

Title: „Filozofi są dziwacy, surowi, melankolicy...” O atopicznych cechach osobowości filozofów w literaturze polskiego renesansu

Creator:

Raubo, Agnieszka

Date issued/created:

2008

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. K. Albert, O Platońskim pojęciu filozofii. Przeł. J. Drewnowski. Posłowie J. Domański. Warszawa 1991. ; 2. H. Arendt, Myślenie. Przeł. H. Buczyńska-Garewicz. Warszawa 2002. ; 3. Arystoteles, Zachęta do filozofii. Przeł. K. Leśniak. Warszawa 1988. ; 4. K. Bartol, Wstęp. W: Pseudo - Hippokrates, O śmiechu Demokryta. Listy 10-23. Przeł., wstęp i oprac. K. Bartol. Gdańsk 2007, s. 5-45. ; 5. H. Barycz, Stanisław Grzepski - człowiek i twórca. Wstęp w: S. Grzepski, Geometria, to jest miernicka nauka. Wrocław 1957. ; 6. B. Benjamin, Mourning and Melancholia: Reading the Symposium. „Philosophy and Literature” 2004, T. 28, nr 2. ; 7. J. Białostocki, Człowiek i zwierciadło w malarstwie XV i XVI wieku: trwałość i przemijanie. W: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. Warszawa 1982, s. 86-102. ; 8. J. Białostocki, Pięć wieków myśli o sztuce. Studia i rozprawy z dziejów teorii i historii sztuki. Warszawa 1959. ; 9. J. Białostocki, Symbole i obrazy w świecie sztuki. Warszawa 1982. ; 10. M. Bielski, Żywoty filozofów, to jest Mędrców nauk przyrodzonych i też inszych mążów cnotami ozdobionych ku obyczajnemu nauczaniu człowieka każdego krótko wybrane. Kraków 1535. ; 11. M. Bieńczyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty. Warszawa 1998. ; 12. B. Bieńkowska, Kopernik i heliocentryzm w polskiej kulturze umysłowej do końca XVIII wieku. Wrocław 1971. ; 13. T. Bieńkowski, Rola pisarza i literatury w świetle wypowiedzi z XVI i XVII wieku. W zb.: Problemy literatury staropolskiej. Red. J. Pelc. Seria 1. Wrocław 1972, s. 223-267. ; 14. Boecjusz z Dacji, O dobru najwyższym, czyli ożyciu filozofa i inne pisma. Przeł. L. Regner. Warszawa 1990. ; 15. J. Brożek, Żywot Stanisława Grzepskiego. W: Wybór pism. T. 1. Oprac. H. Barycz. Warszawa 1956, s. 195-213. ; 16. B. Budny, Krótkich a węzłowatych powieści, które po grecku zowią apoftegmata, ksiąg czworo. Kraków 1639. ; 17. P. Burke, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech. Przeł. W. K. Siewierski. Warszawa 1991. ; 18. Ph. Callimachus, Vita et mores Gregorii Sanocei. Ed. et in linguam Polonam vertit I. Lichońska. Varsoviae 1963. ; 19. B. Chodźko, „Rzecz o dobrodziejstwach z Seneki wzięta" Łukasza Górnickiego. W kręgu rozważań staropolskich o współżyciu międzyludzkim. W zb.: Łukasz Górnicki i jego czasy. Red. B. Noworolska, W. Stec. Białystok 1993, s. 135-154. ; 20. I. Chrzanowski, Marcin Bielski. Studium historyczno-literackie. Wyd. 2, popr. i uzup. Lwów-Warszawa 1926. ; 21. G. Colli, Narodziny filozofii. Przeł. S. Kasprzysiak. Kraków 1994. ; 22. J. Czerkawski, Humanizm i scholastyka. Studia z dziejów kultury filozoficznej w Polsce XVI i XVII wieku. Lublin 1992. ; 23. J. Czerkawski, Orientacje ideologiczne w Polsce XVI w. Vita activa, vita contemplativa. W zb.: Renesans. Sztuka i ideologia. Materiały Sympozjum Naukowego Komitetu Nauk o Sztuce PAN Kraków, czerwiec 1972, oraz Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki Kielce, listopad 1973. Red. T. J. Jaroszewski. Warszawa 1973, s. 35-44. ; 24. J. Czerkawski, Z problemów antropologii filozoficznej w Polsce XVI wieku. Jana z Trzciany koncepcja godności człowieka. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1973, t. 18, s. 5-23. ; 25. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Przeł. I. Krońska. Warszawa 1982. ; 26. J. Domański, Grzegorz z Sanoka i poglądy filozoficzne Filipa Kallimacha. Epizod z dziejów humanizmu polskiej filozofii XV wieku. W zb.: Filozofia polska XV wieku. Red. R. Palacz. Warszawa 1972, s. 369-434. ; 27. J. Domański, Herakles na rozstajnych drogach. Kontemplacja i działanie w humanizmie i scholastyce XIV i XV wieku. „Znak” 1997, nr 5, s. 37-52. ; 28. J. Domański, Metamorfozy pojęcia filozofii. Przeł. Z. Mroczkowska, M. Bujko. Warszawa 1996. ; 29. J. Domański, „Scholastyczne" i „humanistyczne" pojęcie filozofii. Kęty 2005. ; 30. G. Dumas, Atopia de Socrate, Utopia platonicienne. „Actes du Colloque International »Utopies et pédagogies«”. Waldersbach 2002, 27-29 mai. ; 31. H. Dziechcińska, Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku. Warszawa 1996. ; 32. H. Dziechcińska, Parenetyka - jej tradycje i znaczenie w literaturze. W zb.: Problemy literatury staropolskiej. Red. J. Pelc. Seria 1. Wrocław 1972, s. 355-390. ; 33. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Przekł. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński. Warszawa 1990. ; 34. J. Gajda-Krynicka, Cynicy. Hasło w: Powszechna encyklopedia filozofii. Red. A. Maryniarczyk [i in.]. T. 2. Lublin 2001. ; 35. E. Garin, Filozof i mag. W zb.: Człowiek renesansu. Red. E. Garin. Przeł. A. Osmólska-Mętrak. Warszawa 2001, s. 177-213. ; 36. E. Garin, Powrót filozofów starożytnych. Przeł. A. Dutka. Warszawa 1993. ; 37. O. Gigon, Główne problemy filozofii starożytnej. Przeł. P. Domański. Posł. J. Domański. Warszawa 1996. ; 38. A. Gorzkowski, Inexplicabili inflammatus ingenio. Model portretu atopicznego w „Żywocie Grzegorza z Sanoka” Filipa Kallimacha. „Teksty Drugie” 1997, nr 4 , s. 41-50. ; 39. A. Gorzkowski, Paweł z Krosna. Humanistyczne peregrynacje krakowskiego profesora. Kraków 2000. ; 40. A. Gorzkowski, Paweł z Krosna i jego twórczość w świetle dotychczasowych badań. „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 3, s. 143-154. ; 41. A. Gorzkowski, Zagadki demonologii. „Demon Socratis" Łukasza Górnickiego. Kraków 1995. ; 42. Ł. Górnicki, Dworzanin polski. Oprac. R. Pollak. Warszawa 1950. ; 43. Ł. Górnicki, Pisma. Oprac. R. Pollak. T. 2. Warszawa 1961. ; 44. H. Grabes, The Mutable Glass, Mirror-Imagery in Titles and Texts of the Middle Ages and the English Renaissance. Cambridge 1982. ; 45. W. K. C. Guthrie, Sokrates. Przeł. K. Łapiński, S. Żuławski. Warszawa 2000. ; 46. J. Gwiazdecka, Etyka Platona. O formie platońskiej refleksji moralnej. Kęty 2003. ; 47. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe. Przeł. P. Domański. Warszawa 2003. ; 48. Z. Herbert, Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy. W: Pan Cogito. Wrocław 1993, s. 65-68. ; 49. A. Kempfi, O tłumaczeniach Justusa Lipsjusza w piśmiennictwie staropolskim. „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”, seria A, 1962, z. 5, s. 41-68. ; 50. A. Kępiński, Melancholia. Warszawa 1985. ; 51. W. Kopaliński, Broda. Hasło w: Słownik symboli. Warszawa 1990, s. 31-32. ; 52. J. W. Kowalski, Świat mnichów i zakonów. Warszawa 1987. ; 53. A. Krokiewicz, Sokrates. Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa. Warszawa 2000. ; 54. Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie. W: Pisma sokratyczne. Przeł. L. Joachimowicz. Warszawa 1967, s. 17-237. ; 55. A. Kuczyńska, Sztuka jako filozofia w kulturze renesansu włoskiego. Warszawa 1988. ; 56. J. Lewański, Polskie piśmiennictwo renesansowe wobec Europy - nowe narzędzia i nowe cele. W zb.: Renesans. Sztuka i ideologia. Materiały Sympozjum Naukowego Komitetu Nauk o Sztuce PAN Kraków, czerwiec 1972, oraz Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki Kielce, listopad 1973. Red. T. J. Jaroszewski. Warszawa 1973, s. 133-145. ; 57. J. Z. Lichański, „Demon Socratis" Łukasza Górnickiego. Z dziejów recepcji Platona w Polsce XVI wieku. W zb.: Łukasz Górnicki i jego czasy. Red. B. Noworolska, W. Stec. Białystok 1993, s. 71-84. ; 58. J. Z. Lichański, Łukasz Górnicki - sarmacki Castiglione. Warszawa 1998. ; 59. J. Lipsjusz, O stałości ksiąg dwoje z łacińskiego przełożone przez Janusza Piotrowicza. Kraków 1649. ; 60. C. Lombroso, Geniusz i obłąkanie. Przeł. J. L. Popławski. Warszawa 1987. ; 61. W. Markowska, Literatura polska epoki Odrodzenia. Warszawa 1956. ; 62. A. W. Nightingale, Spectacles of Truth in Classical Greek Philosophy. „ Theoria ” in its Cultural Context. Cambridge University Press 2006. ; 63. S. Olszaniec, Julian Apostata jako reformator religijny. Kraków 1999. ; 64. E. Panofsky, Hercules am Scheidewege und andere antike Bildstoffe in der neuren Kunst. Leipzig-Berlin 1930. ; 65. S. Petrycy, Pisma wybrane. Oprac. W. Wąsik. T. 1-2. Kraków 1956. ; 66. J. Piaget, Mądrość i złudzenia filozofii. Przeł. M. Mikłasz. Warszawa 1967. ; 67. Platon, Dialogi. Przeł. W. Witwicki. T. 2. Kęty 1999. ; 68. R. Przybylski, Pustelnicy i demony. Kraków 1994. ; 69. G. Reale, Historia filozofii starożytnej. T. 1: Od początków do Sokratesa. Przeł. E. I. Zieliński. Lublin 1994. ; 70. M. Rej, Wizerunk własny żywota człowieka poczciwego, w którym jako we żwierciedle snadnie każdy swe sprawy oglądać może; zebrany i z filozofów, i z różnych obyczajów świata tego. W: Dzieła wszystkie. T. 7, cz. 1. Oprac. W. Kuraszkiewicz. Wrocław 1971. ; 71. M. Rej, Zwierciadło, albo Kstałt, w którym każdy stan snadnie sie może swym sprawam, jako we żwierciedle, przypatrzyć. Wyd. J. Czubek, J. Łoś. Wstęp I. Chrzanowski. Kraków 1914. ; 72. B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. Przeł. A. Lipszyc, M. Szczubiałka. Warszawa 2000. ; 73. J. E. Seigel, „Virtù" in and since Renaissance. W: Dictionary of the History of Ideas. Ed. Ph. P. Wiener. T. 4. New York 1973. ; 74. J. Sieradzan, Szaleństwo w religiach świata. Szamanizm, religia starogrecka, judaizm, chrześcijaństwo, hinduizm, buddyzm, islam. Kraków 2005. ; 75. T. Sławek, Saturniczny pątnik. Robert Burton i jego „Anatomia melacholii". „Literatura na Świecie” 1995, nr 3, s. 58-73. ; 76. Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 6. Red. M. R. Mayenowa, F. Pepłowski. Wrocław 1972. ; 77. Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 23. Red. M. R. Mayenowa, F. Pepłowski. Warszawa 1995. ; 78. J. Sokolski, „Miejsce to zową żywot... " Staropolskie romanse alegoryczne. Wrocław 1988. ; 79. Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła. Przeł. S. J. Kazikowski. Wstęp E. Wipszycka. Warszawa 1986. ; 80. Sz. Starowolski, Setnik pisarzów polskich, albo pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzów polskich. Przeł. i komentarzem opatrzył J. Starnawski. Wstęp F. Bielak, J. Starnawski. Kraków 1970. ; 81. S. Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany. Poznań 1995. ; 82. T. Śnieżko, Mit złotego wieku w literaturze polskiego renesansu. Wzory-warianty-zastosowania. Warszawa 1996. ; 83. K. Targosz, Wokół „ukrytego filozofa" - ślady pierwszych zetknięć z Kartezjuszem i jego myślą ze strony polskiej. „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”, seria A, 1983, z. 16. ; 84. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki. T. 1: Estetyka starożytna. Warszawa 1985. ; 85. Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-1600. Wybrał i oprac. J. Białostocki. Warszawa 1985. ; 86. D. Trudeau, Socrates’ Women. „The South Atlantic Quarterly” 98, 1999, nr 1/2. ; 87. W. Ullmann, Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu. Przeł. J. Mach. Łódź 1985. ; 88. J. P. Vernant, Źródła myśli greckiej. Przeł. J. Szacki. Warszawa 1969. ; 89. A. Wallis, Dzieje zwierciadła i jego rola w różnych dziedzinach kultury. Warszawa 1973. ; 90. M. Zlat, Typy osobowości w polskiej sztuce XVI wieku. W zb.: Renesans. Sztuka i ideologia. Materiały Sympozjum Naukowego Komitetu Nauk o Sztuce PAN Kraków, czerwiec 1972, oraz Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki Kielce, listopad 1973. Red. T. J. Jaroszewski. Warszawa 1973, s. 251-291.

Issue:

3

Start page:

58

End page:

86

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63158 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Aug 27, 2020

In our library since:

Sep 26, 2017

Number of object content hits:

814

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80208

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information