Object structure

Title:

„W Szwajcarii” Juliusza Słowackiego – obrazowanie i symbolika

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2009)

Creator:

Wójcicka, Monika

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

polish literature ; In Switzerland ; Słowacki, Juliusz

References:

1. M. A. Allevy-Viala, Inscenizacja romantyczna we Francji. Warszawa 1958.
2. B. Andrzejewski, Przyroda i język. Filozofia wczesnego romantyzmu w Niemczech. Warszawa 1989.
3. Arystoteles, Dzieła wszystkie. T.2 - Przeł., wstęp, komentarze K. Leśniak, A. Paciorek, L. Regner, P. Siwek (1990). T.3. - Przeł., wstępy i komentarze P. Siwek. Warszawa 1992.
4. G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism. Wybór H. Chudak. Warszawa 1975.
5. J. Baldock, Symbolika chrześcijańska. Przeł. J. Moderski. Poznań 1994.
6. H. Biedermann, Leksykon symboli. Warszawa 2001.
7. M. Bieńczyk, Oczy Dürera. O melancholii romantycznej. Warszawa 2002.
8. K. Biliński, "Biblia" Słowackiego. Mistyczne prolegomena. W zb.: Juliusz Słowacki - wyobraźnia i egzystencja. Red. M. Kuziak. Słupsk 2002, s. 123-132.
9. I. Bittner, U podstaw antropologii filozoficznej polskiego romantyzmu. Łódź 1998.
10. J. Boehme, Ponowne narodziny. Przeł. J. Kałążny, A. Pańta. Poznań 1993.
11. A. Boleski, W sferze wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego. Główne motywy obrazowania. Łódź 1960.
12. K. Braun, Przestrzeń teatralna. Warszawa 1982.
13. A. Bronarski, Poemat Juliusza Słowackiego "W Szwajcarii" i jego geneza. Przyczynek do dziejów twórczości poety. W zb.: Juliusz Słowacki. 1809-1849. Księga zbiorowa w stulecie zgonu. Londyn 1951, s. 337-358.
14. P. Chomik, Typologia ikon Matki Bożej oraz cechy charakterystyczne kultu ikon Matki Bożej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku. W zb.: Bizancjum - prawosławie - romantyzm. Red. J. Ławski, K. Korotkich. Białystok 2004, s. 235-251.
15. M. Cieśla, Mityczna struktura wyobraźni Słowackiego. Wrocław 1979.
16. M. Cieśla-Korytowska, Romantyczna poezja mistyczna. Kraków 1989.
17. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł., oprac. A. Borowski. Kraków 1997.
18. D. Danek, Sen (marzenie senne). Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991, s. 870.
19. Dante Alighieri, Boska Komedia. Wybór. Wstęp i komentarze oprac. K. Morawski. Przeł. E. Porębowicz. Wrocław 1977. BN II 87.
20. E. Dąbrowska, B. Weissman, Baśniowość poematu "W Szwajcarii" Juliusza Słowackiego. "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu", seria A, Filologia Polska, z. 18 (1980), s. 32-36.
21. E. Delacroix, Dzienniki. 1822-1863. Cz. 1. Przeł. J. Guze, J. Hartwig. Wrocław 1968.
22. M. Eliade, Mefistofeles i androgyn. Przeł. B. Kupis. Oprac. R. Reszke. Warszawa 1994.
23. Encyklopedia - przyroda i technika. Zagadnienia wiedzy współczesnej. Komitet red. J. Barbag [i in.]. Warszawa 1969.
24. Fresnel Augustin Jean, hasło w: Nowa encyklopedia powszechna. Red. B. Kaczorowski. T. 3. Warszawa 2004, s. 196.
25. Geografia powszechna. T. 5: Arktyka. Red. A. Jahn. Warszawa 1967.
26. G. Halkiewicz-Sojak, Krzemieniec Słowackiego. W zb.: Twórczość Słowackiego. Oryginalność - uniwersalność - recepcja. Materiały z konferencji w 180-lecie urodzin poety. Olsztyn, 21-23 listopada 1989. Red. H. M. Małgowska, A. Kotliński. Olsztyn 1992, s. 9-19.
27. M. Janion, Kuźnia natury. Gdańsk 1994.
28. C. G. Jung, Archetypy i symbole. W: Pisma wybrane. Wybór, wstęp, przeł. J. Prokopiuk. Warszawa 1976.
29. Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego. Oprac. E. Sawrymowicz, S. Makowski, Z. Sudolski. Wrocław 1960.
30. J. Kamionka-Straszakowa, Zbłąkany wędrowiec. Z dziejów romantycznej topiki. Wrocław 1992.
31. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. T. 3. Lwów 1928.
32. W. Kopaliński, Słownik symboli. Warszawa 1990.
33. K. Korotkich, Ikony Słowackiego. Wyobrażenia Theotokos w "Żmii", "Śnie srebrnym Salomei" i "Beniowskim". W zb.: Bizancjum - prawosławie - romantyzm. Red. J. Ławski, K. Korotkich. Białystok 2004, s. 459-494.
34. T. Kostkiewiczowa, Inspiracje i motywy szwajcarskie w piśmiennictwie polskim XVIII wieku. W: Oświecenie. Próg naszej współczesności. Warszawa 1994.
35. T. Kostkiewiczowa, Tradycja sentymentalizmu w poezji epoki romantyzmu. (Zarys problematyki). W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1981, s. 143-162.
36. A. Kowalczykowa, Rafael, czyli o stylu romantycznym. "Pamiętnik Literacki" 1982, z. 1/2, s. 199-223.
37. A. Kowalczykowa, Słowacki. Warszawa 1994.
38. A. Kowalczykowa, Teatralne fascynacje. W zb.: Twórczość Słowackiego. Oryginalność - uniwersalność, recepcja. Materiały z konferencji w 180-lecie urodzin poety. Olsztyn, 21-23 listopada 1989. Red. H. M. Małgowska, A. Kotliński. Olsztyn 1992, s. 21-39.
39. P. Kowalski. Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie. Warszawa 1998.
40. P. Krakowski, Krajobraz idealny w malarstwie w. XVIII i XIX. "Folia Historiae Artium" t. 12 (1976).
41. O. Krysowski, Słońc ogromnych kręgi... Malarskie inspiracje Słowackiego. Warszawa 2002.
42. A. Krysztofiak, Konwencje wyobraźni. O szeregach motywów w twórczości Słowackiego i Krasińskiego. Katowice 2001.
43. Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian. Warszawa 1998.
44. D. Kudelska, Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne. Lublin 1997.
45. D. Kudelska, Veronese i czas przeszły Słowackiego. "Prace Polonistyczne" seria 52 (1997): Studia i szkice o Słowackim. Red. J. Brzozowski, s. 99-122.
46. O. Lagercrantz, Od piekieł do raju. Dante i "Boska Komedia". Przeł. A. M. Linke. Warszawa 1970.
47. L. Libera, "W Szwajcarii". Studium o Juliuszu Słowackim. Kraków 2001.
48. J. Lyszczyna, Szwajcarska baśń Juliusza Słowackiego. W zb.: Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja. Red. M. Kuziak. Słupsk 2002, s. 25-33.
49. J. Maciejewski, Florenckie poematy Słowackiego. Wrocław 1974.
50. M. Maciejewski, "Natury poznanie" w lirykach Słowackiego. Dzieje napięć między podmiotem a przedmiotem. "Pamiętnik Literacki" 1966, z. l, s. 83-107.
51. T. J. Makles, Od historii świeckiej do świętej - ku genezyjskiemu systemowi Juliusza Słowackiego. Z zagadnień mistycyzmu romantycznego. Częstochowa 1995.
52. S. Makowski, "Tęcza na burzy w parowie". Słowacki. "Beniowski". Mickiewicz. Wrocław 1984.
53. S. Makowski, W szwajcarskich górach. Alpejskie krajobrazy Słowackiego. Warszawa 1976.
54. M. Masłowski, Zwierciadło Kordiana. Rola i maska bohatera w dramatach Słowackiego. Izabelin 2001.
55. I. Matuszewski, Słowacki i nowa sztuka (modernizm). Twórczość Słowackiego w świetle poglądów estetyki nowoczesnej. Studium krytyczno-porównawcze. Warszawa 1902.
56. J. Młodkowski, Aktywność wizualna człowieka. Warszawa 1998.
57. A. E. Odyniec, Listy z podróży. T. 2, cz. 4. Oprac. M. Dernałowicz. Warszawa 1961.
58. Pamiętnik Juliusza Słowackiego. Ogłosił H. Biegeleisen. Warszawa 1901.
59. R. Panasiuk, Schelling. Warszawa 1988.
60. M. Piasecka, Mistrzowie snu. Mickiewicz - Słowacki - Krasiński. Wrocław 1992.
61. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3. Poznań 1980.
62. M. Piwińska, Juliusz Słowacki od duchów. Warszawa 1992.
63. K. Pospiszyl, Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło. Wybór tekstów. Przeł. B. Kocowska. Wrocław 1991.
64. R. Przybylski, Krzemieniec. Opowieść o rozsądku zwyciężonych. Warszawa 2003.
65. R. Przybylski, Rozhukany koń. Esej o myśleniu Juliusza Słowackiego. Warszawa 1999.
66. W. Pyczek, Jerozolima słoneczna Juliusza Słowackiego. Lublin 1999.
67. Z. Raszewski, "W Szwajcarii". Słowacki na widowni teatru genewskiego. "Pamiętnik Teatralny" 1962, z. 1, s. 101-116.
68. A. Rossa, Impresjonistyczny świat wyobraźni. Poetycka i malarska kreacja pejzażu. Studium wybranych motywów. Kraków 2003.
69. E. Rybka, Astronomia ogólna. Warszawa 1978.
70. M. J. Siemek, Fryderyk Schiller. Warszawa 1970.
71. I. Sikora, Łabędź i lira. O symbolice autotematycznej w poezji Młodej Polski. W zb.: Autor i jego wcielenia. Szkice o roli autora w literaturze. Red. E. Kuźma, M. Lalak. Szczecin 1991, s. 79-101.
72. T. Sławek, Wnętrze. Z problemów doświadczenia przestrzeni w poezji. Katowice 1984.
73. J. Słowacki, Dzieła wszystkie. Red. J. Kleiner. T. 1. Oprac. J. Krzyżanowski. Wstęp K. Wyka. Wrocław 1952.
74. J. Słowacki, Godzina myśli. W: Dzieła wybrane. T. 1. Red. J. Krzyżanowski. Wrocław 1979.
75. J. Słowacki, Listy do matki. T. 6. Oprac. Z. Krzyżanowska. W: Dzieła wybrane. Red. J. Krzyżanowski. Wrocław 1979.
76. W. Strzemiński, Teoria widzenia. Kraków 1969.
77. Z. Sudolski, Słowacki. Opowieść biograficzna. Warszawa 1996.
78. W. Szturc, Oko ikony. W zb.: Bizancjum - prawosławie - romantyzm. Red. J. Ławski, K. Korotkich. Białystok 2004, s. 229-234.
79. E. Szymani, W. Kunicki, wstęp w: Novalis, Henryk von Ofterdingen. Przeł., oprac. E. Szymani, W. Kunicki. Wrocław 2003, s. XXXII-XXXIII. BN II 247.
80. L. Świrad, Jaszczur ze skrzydełkami u nogi. O "Wacławie" Juliusza Słowackiego. W zb.: Studia o twórczości Słowackiego. Red. I. Opacki. Katowice 1982, s. 105-126.
81. J. Tomkowski, Juliusz Słowacki i tradycje mistyki europejskiej. Warszawa 1984.
82. M. Treter, Pamiątki po Słowackim w Muzeum im. Ks. Lubomirskich we Lwowie. Lwów 1910.
83. J. Woźniakowski, Góry niewzruszone. O różnych wyobrażeniach przyrody w dziejach nowożytnej kultury europejskiej. Kraków 1995.
84. Z. Wójcicka, Wszechświat w krajowej twórczości Adama Mickiewicza. W zb.: Adam Mickiewicz i kultura światowa. Ks. 1. Red. S. Makowski, E. Szymanis. Warszawa 1999, s. 29-46.
85. M. Zaleski, Słowacki idylliczny. W zb.: Słowacki współczesny. Red. M. Troszyński. Warszawa 1999, s. 223-236.

Issue:

3

Start page:

135

End page:

165

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)