Object structure

Title:

„W Szwajcarii” Juliusza Słowackiego – obrazowanie i symbolika

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2009)

Creator:

Wójcicka, Monika

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

polish literature ; In Switzerland ; Słowacki, Juliusz

References:

1. M. A. Allevy-Viala, Inscenizacja romantyczna we Francji. Warszawa 1958. ; 2. B. Andrzejewski, Przyroda i język. Filozofia wczesnego romantyzmu w Niemczech. Warszawa 1989. ; 3. Arystoteles, Dzieła wszystkie. T.2 - Przeł., wstęp, komentarze K. Leśniak, A. Paciorek, L. Regner, P. Siwek (1990). T.3. - Przeł., wstępy i komentarze P. Siwek. Warszawa 1992. ; 4. G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism. Wybór H. Chudak. Warszawa 1975. ; 5. J. Baldock, Symbolika chrześcijańska. Przeł. J. Moderski. Poznań 1994. ; 6. H. Biedermann, Leksykon symboli. Warszawa 2001. ; 7. M. Bieńczyk, Oczy Dürera. O melancholii romantycznej. Warszawa 2002. ; 8. K. Biliński, "Biblia" Słowackiego. Mistyczne prolegomena. W zb.: Juliusz Słowacki - wyobraźnia i egzystencja. Red. M. Kuziak. Słupsk 2002, s. 123-132. ; 9. I. Bittner, U podstaw antropologii filozoficznej polskiego romantyzmu. Łódź 1998. ; 10. J. Boehme, Ponowne narodziny. Przeł. J. Kałążny, A. Pańta. Poznań 1993. ; 11. A. Boleski, W sferze wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego. Główne motywy obrazowania. Łódź 1960. ; 12. K. Braun, Przestrzeń teatralna. Warszawa 1982. ; 13. A. Bronarski, Poemat Juliusza Słowackiego "W Szwajcarii" i jego geneza. Przyczynek do dziejów twórczości poety. W zb.: Juliusz Słowacki. 1809-1849. Księga zbiorowa w stulecie zgonu. Londyn 1951, s. 337-358. ; 14. P. Chomik, Typologia ikon Matki Bożej oraz cechy charakterystyczne kultu ikon Matki Bożej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku. W zb.: Bizancjum - prawosławie - romantyzm. Red. J. Ławski, K. Korotkich. Białystok 2004, s. 235-251. ; 15. M. Cieśla, Mityczna struktura wyobraźni Słowackiego. Wrocław 1979. ; 16. M. Cieśla-Korytowska, Romantyczna poezja mistyczna. Kraków 1989. ; 17. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł., oprac. A. Borowski. Kraków 1997. ; 18. D. Danek, Sen (marzenie senne). Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991, s. 870. ; 19. Dante Alighieri, Boska Komedia. Wybór. Wstęp i komentarze oprac. K. Morawski. Przeł. E. Porębowicz. Wrocław 1977. BN II 87. ; 20. E. Dąbrowska, B. Weissman, Baśniowość poematu "W Szwajcarii" Juliusza Słowackiego. "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu", seria A, Filologia Polska, z. 18 (1980), s. 32-36. ; 21. E. Delacroix, Dzienniki. 1822-1863. Cz. 1. Przeł. J. Guze, J. Hartwig. Wrocław 1968. ; 22. M. Eliade, Mefistofeles i androgyn. Przeł. B. Kupis. Oprac. R. Reszke. Warszawa 1994. ; 23. Encyklopedia - przyroda i technika. Zagadnienia wiedzy współczesnej. Komitet red. J. Barbag [i in.]. Warszawa 1969. ; 24. Fresnel Augustin Jean, hasło w: Nowa encyklopedia powszechna. Red. B. Kaczorowski. T. 3. Warszawa 2004, s. 196. ; 25. Geografia powszechna. T. 5: Arktyka. Red. A. Jahn. Warszawa 1967. ; 26. G. Halkiewicz-Sojak, Krzemieniec Słowackiego. W zb.: Twórczość Słowackiego. Oryginalność - uniwersalność - recepcja. Materiały z konferencji w 180-lecie urodzin poety. Olsztyn, 21-23 listopada 1989. Red. H. M. Małgowska, A. Kotliński. Olsztyn 1992, s. 9-19. ; 27. M. Janion, Kuźnia natury. Gdańsk 1994. ; 28. C. G. Jung, Archetypy i symbole. W: Pisma wybrane. Wybór, wstęp, przeł. J. Prokopiuk. Warszawa 1976. ; 29. Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego. Oprac. E. Sawrymowicz, S. Makowski, Z. Sudolski. Wrocław 1960. ; 30. J. Kamionka-Straszakowa, Zbłąkany wędrowiec. Z dziejów romantycznej topiki. Wrocław 1992. ; 31. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. T. 3. Lwów 1928. ; 32. W. Kopaliński, Słownik symboli. Warszawa 1990. ; 33. K. Korotkich, Ikony Słowackiego. Wyobrażenia Theotokos w "Żmii", "Śnie srebrnym Salomei" i "Beniowskim". W zb.: Bizancjum - prawosławie - romantyzm. Red. J. Ławski, K. Korotkich. Białystok 2004, s. 459-494. ; 34. T. Kostkiewiczowa, Inspiracje i motywy szwajcarskie w piśmiennictwie polskim XVIII wieku. W: Oświecenie. Próg naszej współczesności. Warszawa 1994. ; 35. T. Kostkiewiczowa, Tradycja sentymentalizmu w poezji epoki romantyzmu. (Zarys problematyki). W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1981, s. 143-162. ; 36. A. Kowalczykowa, Rafael, czyli o stylu romantycznym. "Pamiętnik Literacki" 1982, z. 1/2, s. 199-223. ; 37. A. Kowalczykowa, Słowacki. Warszawa 1994. ; 38. A. Kowalczykowa, Teatralne fascynacje. W zb.: Twórczość Słowackiego. Oryginalność - uniwersalność, recepcja. Materiały z konferencji w 180-lecie urodzin poety. Olsztyn, 21-23 listopada 1989. Red. H. M. Małgowska, A. Kotliński. Olsztyn 1992, s. 21-39. ; 39. P. Kowalski. Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie. Warszawa 1998. ; 40. P. Krakowski, Krajobraz idealny w malarstwie w. XVIII i XIX. "Folia Historiae Artium" t. 12 (1976). ; 41. O. Krysowski, Słońc ogromnych kręgi... Malarskie inspiracje Słowackiego. Warszawa 2002. ; 42. A. Krysztofiak, Konwencje wyobraźni. O szeregach motywów w twórczości Słowackiego i Krasińskiego. Katowice 2001. ; 43. Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian. Warszawa 1998. ; 44. D. Kudelska, Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne. Lublin 1997. ; 45. D. Kudelska, Veronese i czas przeszły Słowackiego. "Prace Polonistyczne" seria 52 (1997): Studia i szkice o Słowackim. Red. J. Brzozowski, s. 99-122. ; 46. O. Lagercrantz, Od piekieł do raju. Dante i "Boska Komedia". Przeł. A. M. Linke. Warszawa 1970. ; 47. L. Libera, "W Szwajcarii". Studium o Juliuszu Słowackim. Kraków 2001. ; 48. J. Lyszczyna, Szwajcarska baśń Juliusza Słowackiego. W zb.: Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja. Red. M. Kuziak. Słupsk 2002, s. 25-33. ; 49. J. Maciejewski, Florenckie poematy Słowackiego. Wrocław 1974. ; 50. M. Maciejewski, "Natury poznanie" w lirykach Słowackiego. Dzieje napięć między podmiotem a przedmiotem. "Pamiętnik Literacki" 1966, z. l, s. 83-107. ; 51. T. J. Makles, Od historii świeckiej do świętej - ku genezyjskiemu systemowi Juliusza Słowackiego. Z zagadnień mistycyzmu romantycznego. Częstochowa 1995. ; 52. S. Makowski, "Tęcza na burzy w parowie". Słowacki. "Beniowski". Mickiewicz. Wrocław 1984. ; 53. S. Makowski, W szwajcarskich górach. Alpejskie krajobrazy Słowackiego. Warszawa 1976. ; 54. M. Masłowski, Zwierciadło Kordiana. Rola i maska bohatera w dramatach Słowackiego. Izabelin 2001. ; 55. I. Matuszewski, Słowacki i nowa sztuka (modernizm). Twórczość Słowackiego w świetle poglądów estetyki nowoczesnej. Studium krytyczno-porównawcze. Warszawa 1902. ; 56. J. Młodkowski, Aktywność wizualna człowieka. Warszawa 1998. ; 57. A. E. Odyniec, Listy z podróży. T. 2, cz. 4. Oprac. M. Dernałowicz. Warszawa 1961. ; 58. Pamiętnik Juliusza Słowackiego. Ogłosił H. Biegeleisen. Warszawa 1901. ; 59. R. Panasiuk, Schelling. Warszawa 1988. ; 60. M. Piasecka, Mistrzowie snu. Mickiewicz - Słowacki - Krasiński. Wrocław 1992. ; 61. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3. Poznań 1980. ; 62. M. Piwińska, Juliusz Słowacki od duchów. Warszawa 1992. ; 63. K. Pospiszyl, Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło. Wybór tekstów. Przeł. B. Kocowska. Wrocław 1991. ; 64. R. Przybylski, Krzemieniec. Opowieść o rozsądku zwyciężonych. Warszawa 2003. ; 65. R. Przybylski, Rozhukany koń. Esej o myśleniu Juliusza Słowackiego. Warszawa 1999. ; 66. W. Pyczek, Jerozolima słoneczna Juliusza Słowackiego. Lublin 1999. ; 67. Z. Raszewski, "W Szwajcarii". Słowacki na widowni teatru genewskiego. "Pamiętnik Teatralny" 1962, z. 1, s. 101-116. ; 68. A. Rossa, Impresjonistyczny świat wyobraźni. Poetycka i malarska kreacja pejzażu. Studium wybranych motywów. Kraków 2003. ; 69. E. Rybka, Astronomia ogólna. Warszawa 1978. ; 70. M. J. Siemek, Fryderyk Schiller. Warszawa 1970. ; 71. I. Sikora, Łabędź i lira. O symbolice autotematycznej w poezji Młodej Polski. W zb.: Autor i jego wcielenia. Szkice o roli autora w literaturze. Red. E. Kuźma, M. Lalak. Szczecin 1991, s. 79-101. ; 72. T. Sławek, Wnętrze. Z problemów doświadczenia przestrzeni w poezji. Katowice 1984. ; 73. J. Słowacki, Dzieła wszystkie. Red. J. Kleiner. T. 1. Oprac. J. Krzyżanowski. Wstęp K. Wyka. Wrocław 1952. ; 74. J. Słowacki, Godzina myśli. W: Dzieła wybrane. T. 1. Red. J. Krzyżanowski. Wrocław 1979. ; 75. J. Słowacki, Listy do matki. T. 6. Oprac. Z. Krzyżanowska. W: Dzieła wybrane. Red. J. Krzyżanowski. Wrocław 1979. ; 76. W. Strzemiński, Teoria widzenia. Kraków 1969. ; 77. Z. Sudolski, Słowacki. Opowieść biograficzna. Warszawa 1996. ; 78. W. Szturc, Oko ikony. W zb.: Bizancjum - prawosławie - romantyzm. Red. J. Ławski, K. Korotkich. Białystok 2004, s. 229-234. ; 79. E. Szymani, W. Kunicki, wstęp w: Novalis, Henryk von Ofterdingen. Przeł., oprac. E. Szymani, W. Kunicki. Wrocław 2003, s. XXXII-XXXIII. BN II 247. ; 80. L. Świrad, Jaszczur ze skrzydełkami u nogi. O "Wacławie" Juliusza Słowackiego. W zb.: Studia o twórczości Słowackiego. Red. I. Opacki. Katowice 1982, s. 105-126. ; 81. J. Tomkowski, Juliusz Słowacki i tradycje mistyki europejskiej. Warszawa 1984. ; 82. M. Treter, Pamiątki po Słowackim w Muzeum im. Ks. Lubomirskich we Lwowie. Lwów 1910. ; 83. J. Woźniakowski, Góry niewzruszone. O różnych wyobrażeniach przyrody w dziejach nowożytnej kultury europejskiej. Kraków 1995. ; 84. Z. Wójcicka, Wszechświat w krajowej twórczości Adama Mickiewicza. W zb.: Adam Mickiewicz i kultura światowa. Ks. 1. Red. S. Makowski, E. Szymanis. Warszawa 1999, s. 29-46. ; 85. M. Zaleski, Słowacki idylliczny. W zb.: Słowacki współczesny. Red. M. Troszyński. Warszawa 1999, s. 223-236.

Issue:

3

Start page:

135

End page:

165

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)