Object structure

Title:

Czy Słowacki pisał francuskie wiersze? O początkach kariery literackiej poety w Paryżu 1832 roku

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2009)

Creator:

Przychodniak, Zbigniew

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Słowacki, Juliusz ; poetry ; Paris

References:

1. Akta tyczące się wybicia medalu na pamiątkę powstania [...], odpis dokumentów Towarzystwa Litewskiego i Ziem Ruskich. Bibl. Narodowej, rkps III 6954, s. 2. ; 2. M. Baruch, Nieznany rękopis Słowackiego. "„Kurier Warszawski" 1929, nr 336. ; 3. M. Bizan, recenzja "Kalendarza życia i twórczoœści Juliusza Słowackiego. "„Pamiętnik Literacki"” 1961, z. 4, s.651-670. ; 4. M.-C. Delieuvin, Marc-Antoine Jullien, de Paris, 1775–1848: théoriser et organiser l’éducation. Paris 2003. ; 5. M. Dernałowicz, Kronika życia i twórczoœci Mickiewicza. Od „Dziadów” częśœci trzeciej do "„Pana Tadeusza"”. Marzec 1832 -– czerwiec 1834. Warszawa 1966. ; 6. Dziennik przez Piotra Kopczyńskiego z powiatu taraszczańskiego, wsi Teleżyniec, guber. kijowskiej [...]. Bibl. Polska w Paryżu, rkps 413. ; 7. H. Gacowa, "„Nowy Korbut", T. 11. Wrocław 2000, s. 54, poz. 80. ; 8. L. Gadon, Emigracja polska. Pierwsze lata po upadku powstania listopadowego. T. 1. Kraków 1901. ; 9. Kalendarz życia i twórczoœci Juliusza Słowackiego. Oprac. E. Sawrymowicz, przy współpracy S. Makowskiego i Z. Sudolskiego. Wrocław 1960. ; 10. M. Konopnicka, Wspomnienie o pani Słowackiej-Bécu, matce Juliusza Słowackiego. "Świt" 1886, nr 105, s. 99-100. ; 11. L. Lemaître, Notices sur les poésies de Jules Slowacki. "„Revue européenne", styczeń 1832. ; 12. L. Méyet, Sztambuch matki J. Słowackiego. "Ateneum" 1895, t. 2, s. 84-101. ; 13. M. Mochnacki, Pisma krytyczne i polityczne. Wstęp Z. Przychodniak. Wybór i oprac. J. Kubiak, E. Nowicka, Z. Przychodniak. T. 1. Kraków 1996. ; 14. M. Nesteruk, Nowy program poezji romantycznej. (O przedmowie do III tomu „Poezji” Juliusza Słowackiego). "„Przegląd Humanistyczny”" 1990, nr 3, s. 129-138. ; 15. M. Podczaszyński, O narodowoœci litewskiej. "„Pamiętnik Emigracji"” 1832, nr z 19 IX. ; 16. Z. Przychodniak, Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji. Poznań 2001. ; 17. E. Di Rienzo, Marc-Antoine Jullien de Paris (1789–-1848). Una biografia politica. Napoli 1999. ; 18. [W. Sabowski], notatka w dziale Korespondencja czasopisma "Kłosy"”. "„Kłosy"” 1866, nr 32, s. 580-581. ; 19. Sądy współczesnych o twórczoœci Słowackiego (1826-–1862). Zebrali i oprac. B. Zakrzewski, K. Pecold, A. Ciemnoczołowski. Wrocław 1963. ; 20. J. Słowacki, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T. 1. Wrocław 1949. ; 21. J. Słowacki, Dzieła. Wyd. 3. T. 1. Oprac. i wstęp J. Krzyżanowski. Wrocław 1959. ; 22. J. Słowacki, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T. 11. Oprac. W. Floryan. Wrocław 1959. ; 23. J. Słowacki, Dzieła wszystkie. Red. J. Kleiner. T. 2. Oprac. J. Ujejski. Wrocław 1952. ; 24. J. Słowacki, Dzieła wszystkie, t. 8. Oprac. J. Ujejski [i in.]. Wrocław 1958. ; 25. J. Słowacki, Kilka słów odpowiedzi na artykuł pana Z. K. o "„Poezjach"” Juliusza Słowackiego. W: Dzieła wszystkie, t. 3. Oprac. J. Kleiner. Wrocław 1952, s. 198. ; 26. J. Słowacki, Korespondencja. Oprac. E. Sawrymowicz. T. 2. Wrocław 1962. ; 27. J. Słowacki, Liryki. Wybór i oprac. M. Bizan, P. Hertz. Warszawa 1959. ; 28. J. Słowacki, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne. Oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak. Poznań 2005. ; 29. J. Starnawski, Marginalia Słowackiego w 1 i w 2 tomie „Poezyj”. "„Pamiętnik Literacki"” 1955, z. 2, s.573-575. ; 30. Z. Sudolski, Refleksje nad sztambuchami Salomei Słowackiej-Bécu. W: S. Makowski, Z. Sudolski, W kręgu rodziny i przyjaciół Słowackiego. Szkice i materiały. Warszawa 1967, s. 70-98. ; 31. Sztambuch romantyczny. Wybrał i oprac. A. Biernacki. Kraków 1994. ; 32. Z. Trojanowiczowa, Organizator narodowej wyobraŸni. W zb.: Księga mickiewiczowska. Patronowi Uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798-–1998. Red. Z. Trojanowiczowa, Z. Przychodniak. Poznań 1998, s. 9-25. ; 33. S. Wasylewski, Sztambuch, skarbnica romantyzmu. [Lwów 1922]. ; 34. W. Weintraub, Dwa „Paryże”. W: Od Reja do Boya. Warszawa 1977, s. 192-202.

Issue:

3

Start page:

181

End page:

199

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)