Object

Title: Biografie romantycznych poetów. Redakcja Zofia Trojanowiczowa i Jerzy Borowczyk. Poznań 2007. „Prace Komisji Filologicznej”

Creator:

Kuziak, Michał

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2009)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Abramowska, Podmiot - Osoba - Autor. W zb.: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2002, s. 99-112. ; 2. M. H. Abrams, Zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka. Przeł. M. B. Fedewicz. Gdańsk 2003. ; 3. E. Balcerzan, Biografia jako język. W zb.: Biografia - geografia - kultura literacka. Red. J. Ziomek, J. Sławiński. Wrocław 1975, s. 25-40. ; 4. J. Battersby, Authors and Books: The Return of the Dead from the Graveyard of Theory. W zb.: Beyond Poststructuralism. The Speculations of Theory and the Experience of Reading. Ed. by W. V. Harris. Philadelphia 1996, s. 177-199. ; 5. A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości. Kraków 2000. ; 6. Biografie romantycznych poetów. Red. Z. Trojanowiczowa, J. Borowczyk. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2007. ; 7. G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. Warszawa 1996. ; 8. J. Borowczyk, Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824. Historia śledztwa przeciw uczestnikom konspiracji studenckich i młodzieżowych w Wilnie oraz w Wileńskim Okręgu Naukowym. Poznań 2003. ; 9. J. Culler, Presupozycje i intertekstualność. Przeł. K. Rosner. "Pamiętnik Literacki" 1980, z. 3, s. 297-312. ; 10. K. Cysewski, Problem autokreacji w listach Zygmunta Krasińskiego. W zb.: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. Red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz. Białystok 2000, s. 73-91. ; 11. K. Cysewski, Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografią. "Pamiętnik Literacki" 1997, z. 1, s.95-110. ; 12. M. Czermińska, Autor - podmiot - osoba. Fikcjonalność i niefikcjonalność. W zb.: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o kulturze - edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków, 22-25 września 2004. Red. M. Czermińska [i in.]. T. 1. Kraków 2005, s. 211-223. ; 13. R. Fieguth, Rozpierzchłe gałązki. Cykliczne i skojarzeniowe formy kompozycyjne w twórczości Adama Mickiewicza. Warszawa 2002. ; 14. M. Foucault, Porządek dyskursu. Przeł. M. Kozłowski. Gdańsk 2002. ; 15. H. Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku. Przeł., wstęp E. Feliksiak. Warszawa 1978. ; 16. J. Kleiner, Romantyzm. W: W kręgu historii i teorii literatury. Wybór i oprac. A. Hutnikiewicz. Warszawa 1981, s. 175-204. ; 17. Z. Kubiak, Szkoła stylu. Eseje o tradycji poezji europejskiej. Warszawa 1972. ; 18. M. Kuziak, Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza. Słupsk 2006. ; 19. E. Kuźma, Autor - dzieło - czytelnik we współczesnej refleksji teoretycznoliterackiej. W zb.: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów. Red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński. Warszawa 1996, s. 523-545. ; 20. V. B. Leitch, Cultural Criticism. Literary Theory. Poststructuralism. New York 1992. ; 21. J. J. Lipski, Osobowość twórcza. W zb.: Problemy teorii literatury. Seria 3: Prace z lat 1975-1984. Wybór H. Markiewicz. Wrocław 1988, s. 372-393. ; 22. Z. Łapiński, Biografia pisarza w dziełach i poza dziełami. W zb.: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2002, s. 126-138. ; 23. Z. Łempicki, Romantyzm. W: Renesans, oświecenie, romantyzm i inne studia z historii kultury. T. 1. Oprac. H. Markiewicz. Przedmowa B. Suchodolski. Warszawa 1966, s. 132-193. ; 24. P. de Man, Autobiografia jako od-twarzanie. W zb.: Dekonstrukcja w badaniach literackich. Red. R. Nycz. Przeł. M. B. Fedewicz. Gdańsk 2000, s. 106-124. ; 25. N. K. Miller, Arachnologies: The Woman, The Text, and the Critic. W zb.: The Poetics of Gender. Ed. ... New York 1986, s. 270-295. ; 26. E. Nawrocka, "[...] list to nie słowo". O listach Słowackiego do matki. W zb.: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. Red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz. Białystok 2000, s. 113-127. ; 27. M. Piotrowska, Zanim "Te księgi zbłądziły pod strzechy". Wielkopolska recepcja Mickiewicza. Poznań 2006. ; 28. M. Piwińska, Złe wychowanie. Fragmenty romantycznej biografii. Warszawa 1981. ; 29. P. Ricoeur, Le Temps et Récit. T. 1-3. Paris 1983-1985. ; 30. S. Rzepczyński, Biografia i tekst. Studia o Mickiewiczu i Norwidzie. Słupsk 2004. ; 31. F. Schiller, O poezji naiwnej i sentymentalnej. W: Listy o estetycznym wychowaniu i inne rozprawy. Wstęp J. Prokopiuk. Przeł. I. Krońska. Warszawa 1972, 303-418. ; 32. J. Sławiński, Myśli na temat: biografia pisarza jako jednostka procesu historycznoliterackiego. W: Próby teoretycznoliterackie. Warszawa 1992, s. 138-157. ; 33. M. Stanisz, Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelnikiem. Kraków 2007. ; 34. Śmierć Mickiewicza. Teksty i rozmowy w roku Mickiewiczowskim. Red. K. Czeczot, M. Zielińska. Warszawa 2008. ; 35. Tajemnice Mickiewicza. Red. M. Zielińska. Warszawa 1998. ; 36. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. M. Gruszczyński [i in.]. Naukowo opracował T. Gadacz. Wstęp A. Bielik-Robson. Warszawa 2001. ; 37. M. Warchala, Autentyczność i nowoczesność. Idea autentyczności od Rousseau do Freuda. Kraków 2006. ; 38. A. Zawadzki, Rysy autora. Ślad jako nowa formuła obecności podmiotu w tekście. W zb.: Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele. Red. M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, M. Siwiec. Kraków 2008, s. 457-468. ; 39. K. Ziemba, Wyobraźnia a biografia. Gdańsk 2006.

Issue:

3

Start page:

226

End page:

238

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63546 ; oai:rcin.org.pl:63546 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 15, 2017

Number of object content hits:

256

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80549

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information