Object structure

Title:

O mniejszościach etnicznych w publicystyce Bolesława Prusa

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2009)

Creator:

Karpowicz-Słowikowska, Sylwia

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Prus, Bolesław ; journalism

References:

1. F. Araszkiewicz, Bolesław Prus. Filozofia. Kultura. Zagadnienia społeczne. Warszawa 1948.
2. J. Bachórz, Dziewiętnastowieczni nasi o Czechach. W zb.: Między Wschodem a Zachodem: Europa Mickiewicza i innych. O relacjach literatury polskiej z kulturami ościennymi. Red. G. Borkowska, M. Rudaś-Grodzka. Wrocław 2007, s. 87-103.
3. J. Bachórz, Rosjanin. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wyd. 2. Wrocław 1994, s. 845-848.
4. J. Baluch, Czesko-polskie związki literackie. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wyd. 2. Wrocław 1994, s. 156-159.
5. W. Baranowski, Słowo wstępne. W zb.: Polska i Litwa w dziejowym stosunku. Red. W. Baranowski. Warszawa 1914, s. I-IV.
6. G. Borkowska, My i oni, czyli Polska i Rosja. Syndrom popowstaniowy. W: Pozytywiści i inni. Warszawa 1996, s. 22-24.
7. A. Brückner, Polacy a Litwini. Język i literatura. W zb.: Polska i Litwa w dziejowym stosunku. Red. W. Baranowski. Warszawa 1914, s. 343-392.
8. A. Cała, Asymiliacja Żydów w Królestwie Polskim (1864-1897). Postawy - konflikty - stereotypy. Warszawa 1989.
9. A. Cała, Kompleks żydowski Polaków. Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim a zmiany narodowej świadomości w drugiej połowie XIX wieku. W zb.: Przemiany formuły polskości w drugiej połowie XIX wieku. Red. J. Maciejewski. Warszawa 1999, s. 271-280.
10. T. Epsztein, Konflikty społeczne na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w 2. połowie XIX wieku w oczach ziemiaństwa polskiego. W zb.: Red. R. Wapiński. Cz. 2. Gdańsk 2001.
11. S. Fita, Bolesław Prus a pozytywizm. W zb.: Bolesław Prus. Twórczość i recepcja. Red. E. Łoch, S. Fita. Lublin 1993, s. 41-45.
12. S. Fita, Polityka i etyka. Uwagi o "myśli politycznej" Bolesława Prusa. W zb.: Bolesław Prus. Pisarz - publicysta - myśliciel. Red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita. Lublin 2003.
13. A. Friedrich, Bolesław Prus wobec kwestii niemieckiej. "Morze Zjawisk. Pismo Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego" 2003, nr 2/3.
14. J. Glensk, Bolesław Prus a Śląsk. "Studia Śląskie" t. 11 (1967).
15. M. Goniszewski, Kwestia społeczeństwa żydowskiego w "Przeglądzie Tygodniowym" w latach 1871-1887. "Morze Zjawisk. Pismo Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego" 1998, nr 1.
16. G. G. Grabowicz, Ukraina. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wyd. 2. Wrocław 1994, s. 977-981.
17. Jubileuszowe "żniwo u Prusa". Materiały z międzynarodowej sesji prusowskiej w 1997 r. Red. Z. Przybyła. Częstochowa 1998.
18. R. Jurkowski, Wyobrażenia i rzeczywistość. Polscy panowie i białoruscy chłopi w świetle pamiętników ziemian i realiów kresowych. W zb.: Polacy i sąsiedzi - dystanse i przenikanie kultur, Red. R. Wapiński. Cz. 2. Gdańsk 2001.
19. A. Kasperavièius, Dziedzictwo Rzeczypospolitej w ideologii litewskiego ruchu narodowego końca XIX - początku XX wieku i niepodległej Litwy międzywojennej. W zb.: Polacy i sąsiedzi - dystanse i przenikanie kultur. Red. R. Wapiński. Cz. 3. Gdańsk 2002.
20. J. Kłoczowski, Polacy a cudzoziemcy w XV wieku. W zb.: Przemiany formuły polskości w drugiej połowie XIX wieku. Red. J. Maciejewski. Warszawa 1999.
21. E. Koko, Rusini czy Ukraińcy? Kształtowanie się nowoczesnego narodu ukraińskiego w oglądach Franciszka Rawity-Gawrońskiego. W zb.: Polacy i sąsiedzi - dystanse i przenikanie kultur, Red. R. Wapiński. Cz. 1. Gdańsk 2000.
22. M. Kreft, Orzeszkowa wśród Białorusinów. W zb.: Polacy i sąsiedzi - dystanse i przenikanie kultur, Red. R. Wapiński. Cz. 1. Gdańsk 2000.
23. Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków. Red. G. Borkowska, M. Rudkowska. Warszawa 2004.
24. A. Lawaty, Das "deutsche Dilemma" von Bolesław Prus. Bemerkungen zu seinen "Chroniken". W zb.: Suche die Meinung. Karl Dedecius, dem Übersetzer und Mittler zum 65. Geburtstag. Hrsg. E. Grözinger, A. Lawaty. Wiesbaden 1986.
25. K. Lewalski, Antysemityzm czy antyjudaizm. Refleksje na temat stosunku chrześcijan wobec Żydów w XIX wieku na ziemiach polskich. W zb.: Polacy i sąsiedzi - dystanse i przenikanie kultur. Red. R. Wapiński. Cz. 2. Gdańsk 2001.
26. W. Łazuga, Polacy i Czesi. Austriackie sąsiedztwo. W zb.: Polacy i sąsiedzi - dystanse i przenikanie kultur. Red. R. Wapiński. Cz. 2. Gdańsk 2001.
27. T. Łepkowski, Poglądy na jedno- i wieloetniczność narodu polskiego w pierwszej połowie XIX wieku. W zb.: Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej. Red. Z. Stefanowska. Warszawa 1973, s. 232-245.
28. P. Łossowski, Dwie drogi odrodzenia kulturalnego i narodowego Litwinów (Baranauskas i Basanavièius). W zb.: Przemiany formuły polskości w drugiej połowie XIX wieku. Red. J. Maciejewski. Warszawa 1999, s. 219-226.
29. H. Markiewicz, Bolesław Prus a pozytywizm warszawski. W: Literatura i historia. Kraków 1994, s. 87-99.
30. W. Mokry, Piśmiennictwo ukraińskiego odrodzenia narodowego epoki romantyzmu. W zb.: Przemiany formuły polskości w drugiej połowie XIX wieku. Red. J. Maciejewski. Warszawa 1999.
31. Z. Opacki, Stosunki polsko-rosyjskie w XIX-XX wieku a świadomość dziedzictwa Rzeczypospolitej. W zb.: Polacy i sąsiedzi - dystanse i przenikanie kultur, Red. R. Wapiński. Cz. 3. Gdańsk 2002.
32. Z. Opacki, Płaszczyzny relacji polsko-rosyjskich na Kresach Wschodnich doby zaborów. Zarys problematyki. W zb.: Polacy i sąsiedzi - dystanse i przenikanie kultur, Red. R. Wapiński. Cz. 1. Gdańsk 2000.
33. E. Orzeszkowa, Patriotyzm i kosmopolityzm. Studium społeczne. W: Publicystyka społeczna. T. 1. Wybór, wstęp G. Borkowska. Oprac. edytorskie I. Wiśniewska. Kraków 2005.
34. C. Partacz, Od Badeniego do Potockiego. Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1888-1908. Toruń 1997.
35. Polacy, Litwini, Niemcy w kręgu wzajemnego oddziaływania: z zagadnień Litwy Pruskiej i stosunków niemiecko-litewskich i polsko-litewskich w drugiej połowie XIX i XX w. (do 1939 r.). Red. A. Skrzypek, S. Szostakowski. Olsztyn 1992.
36. T. Poźniak, Polacy w białoruskim odrodzeniu kulturalno-literackim. W zb.: Przemiany formuły polskości w drugiej połowie XIX wieku. Red. J. Maciejewski. Warszawa 1999, s. 227-258.
37. B. Prus, I znowu sprawa żydowska. "Tygodnik Ilustrowany" 1910, nr 46 (12 XI). W: Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. T. 20. Warszawa 1970, s. 269-270.
38. B. Prus, Kronika tygodniowa. "Goniec Poranny" 1905, nr 13 (8 I).
39. B. Prus, Kronika tygodniowa. "Kurier Codzienny" 1887, nr 294 (24 X).
40. B. Prus, Kronika tygodniowa. "Kurier Warszawski" 1887, nr 80 (21 III).
41. B. Prus, Kronika tygodniowa. "Tygodnik Ilustrowany" 1908, nry 17, 20-22.
42. B. Prus, Listy. Oprac. K. Tokarzówna. Warszawa 1959.
43. B. Prus, Nasze obecne położenie (cz. 6). "Tygodnik Ilustrowany" 1909, nr 47 (20 XI), s. 957-458.
44. B. Prus, Neoslawizm. "Tygodnik Ilustrowany" 1910, nr 10 (5 III), s. 189-190.
45. B. Prus, "Ogniem i mieczem". Powieść z lat dawnych Henryka Sienkiewicza. W zb.: Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu. Oprac. J. Kulczycka-Saloni. Wrocław 1985, BN I 249.
46. B. Prus, Porachunki. "Tygodnik Ilustrowany" 1909, nr 8 (20 II), s. 147-149.
47. B. Prus, Wszyscy za jednego. W: Wczoraj - dziś - jutro. Wybór felietonów. Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa 1973.
48. B. Prus, Zwycięzcy i zwyciężeni. "Tygodnik Ilustrowany" 1909, nr 22 (29 V), s. 436-437.
49. W. Ratajczak, Historia polsko-ruska według Teodora Tomasza Jeża. W zb.: Czytanie pozytywizmu. Red. M. Kareński-Tschurl [i in.]. Poznań 2000, s. 91-113.
50. M. Rudkowska, Formy nieobecności. Kwestia rosyjska w literaturze postyczniowej. W zb.: Pozytywizm. Języki epoki. Red. G. Borkowska, J. Maciejewski. Warszawa 2001, s. 249-259.
51. L. Sadowski, Polacy i Białorusini: stereotyp nieantagonistycznego współistnienia (1864-1918). W zb.: Przemiany formuły polskości w drugiej połowie XIX wieku. Red. J. Maciejewski. Warszawa 1999, s. 259-269.
52. B. Skarga, Czy pozytywizm jest kierunkiem antynarodowym? W zb.: Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej. Red. Z. Stefanowska. Warszawa 1973, s. 276-304.
53. T. Stegner, Śląsk Cieszyński w XIX wieku. Polacy, Czesi, Niemcy, Ślązacy, Słowacy; ewangelicy, katolicy. W zb.: Polacy i sąsiedzi - dystanse i przenikanie kultur. Red. R. Wapiński. Cz. 1. Gdańsk 2000.
54. T. Szarota, Berlin w oczach Polaków (1789-1938). Przyczynek do stereotypu Niemca. W: Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy. Warszawa 1996, s. 11-63.
55. J. Szcześniak, Kolonizacja niemiecka w publicystyce i twórczości literackiej Bolesława Prusa. W zb.: Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Red. E. Łoch. Lublin 1986, s. 113-127.
56. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa. T. 1. Poznań 1947.
57. K. Tokarzówna, S. Fita, Bolesław Prus 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości. Red. Z. Szweykowski. Warszawa 1969.
58. A. Tuszyńska, W oczach Polaków. Polacy i Rosjanie. Życie codzienne w Warszawie w latach 1865-1905. W zb.: Przemiany formuły polskości w drugiej połowie XIX wieku. Red. J. Maciejewski. Warszawa 1999, s. 119-133.
59. R. Wapiński, Polska i małe ojczyzny Polaków. Z dziejów kształtowania się świadomości narodowej w XIX i XX wieku po wybuch II wojny światowej. Wrocław 1994.
60. R. Wapiński, Polska na styku narodów i kultur. W kręgu przeobrażeń narodowościowych i cywilizacyjnych XIX i XX wieku. Gdańsk 2002.
61. L. Włodek, Bolesław Prus. Zarys społeczno-literacki. Warszawa 1918.
62. B. Zientara, Cudzoziemcy w Polsce X-XV wieku: ich rola w zwierciadle polskiej opinii średniowiecznej. W zb.: Przemiany formuły polskości w drugiej połowie XIX wieku. Red. J. Maciejewski. Warszawa 1999.

Issue:

4

Start page:

173

End page:

185

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)