Object structure

Title:

Deskrypcja Stambułu w „Przeważnej legacyi” Samuela Twardowskiego wobec topiki laudatio urbis

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2011)

Creator:

Krzywy, Roman

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Twardowski, Samuel (1600-1661) ; laudatio urbis

References:

1. B. B. Awianowicz, Progymnasmata w teorii i praktyce szkoły humanistycznej od końca XV do połowy XVIII wieku. Dzieje nowożytnej recepcji Aftoniosa od Rudolfa Agricoli do Johanna Christopha Gottscheda. Toruń 2008.
2. B. B. Awianowicz, Urbes laudandi ratio. Antyczna teoria pochwały miast i jej recepcja w „De inventione et amplificatione oratoria” Gerarda Bucoldianusa oraz w „Essercitii di Aftonio Sofista” Orazia Toscanelli. „Terminus” 2009, z. 1/2, s. 16.
3. R. Buranello, The Structure and Strategy of Leonardo Bruni’s „Laudatio Florentinae Urbis”. „Quaderni d’Italianistica” 1995, nr 1.
4. E. Buszewicz, Cracovia in litteris. Obraz Krakowa w piśmiennictwie doby odrodzenia. Kraków 1998.
5. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł. i oprac. A. Borowski. Kraków 1997.
6. J. Danielewicz, Technika opisów w „Metamorfozach” Owidiusza. Poznań 1971.
7. J. M. Dąbrowska, Wschód widziany oczyma Sarmaty. (Samuel Twardowski, „Przeważna legacyja”). „Zeszyty Naukowe WSHE [we Włocławku]” 17 (2005), s. 18.
8. H. Dziechcińska, O staropolskich dziennikach podróży. Warszawa 1991.
9. H. Dziechcińska, Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci: XVI – XVII – XVIII. Warszawa 2003.
10. N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu. Przeł. T. Zabudłowski. Warszawa 1980.
11. R. Fischerówna, Samuel Twardowski jako poeta barokowy. Kraków 1931.
12. R. Gansiniec, Liryka Stanisława Ciołka. „Roczniki Historyczne” 1957, s. 163.
13. Ch. Hegendorphinus, De conscribendis epistolis. W: G. Macropedius, Methodus conscribendi epistolas. Coloniae 1582.
14. M. Kaczmarek, Epicka rekonstrukcja relacji poselskiej w poemacie Samuela Twardowskiego. „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu”. Historia literatury VI, 1969.
15. J. Kotarska, Miejsca rozkoszne i miejsca straszne w tradycjach mitologiczno-religijnych, filozoficznych i literacko-retorycznych. W zb.: Muzy i Hestia. Studia dedykowane Profesor Ludwice Ślękowej. Red. M. Cieński, J. Sokolski. Wrocław 1999.
16. E. Kotarski, Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku. Gdańsk 1993.
17. R. Krzywy, Czy „Pamiątka Janowi na Tęczynie” Jana Kochanowskiego była wzorem kompozycyjnym „Przeważnej legacyi” Samuela Twardowskiego? W zb.: Rzeczy minionych pamięć. Studia dedykowane Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin. Red. A. Borowski, J. Niedźwiedź. Kraków 2007.
18. R. Krzywy, Konwencja i autopsja w opisie dzieła sztuki. Na przykładzie ekfraz kościoła Mądrości Bożej w poezji barokowej. „Prace Literackie” t. 36 (1998).
19. R. Krzywy, Od hodoeporikonu do eposu peregrynackiego. Studium z historii form literackich. Warszawa 2001.
20. R. Krzywy, Podróż do nowej Arkadii. Wizja Włoch w elegiach Klemensa Janicjusza. „Terminus” 2011, z. 2.
21. A. Mączak, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku. Warszawa 1978.
22. T. Michałowska, Kochanowskiego poetyka przestrzeni. W: Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie. Warszawa 1982.
23. J. Niedźwiedź, Nieśmiertelne teatra sławy. Teoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie w XVII–XVIII w. Kraków 2003.
24. A. Niewiara, Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI–XIX wieku. Katowice 2000.
25. J. Nosowski, Polska literatura polemiczno-antyislamistyczna XVI, XVII i XVIII wieku. T. 1. Warszawa 1974.
26. S. Nowak-Stalmann, Epika historyczna Samuela ze Skrzypny Twardowskiego. Przeł. M. Przybylik. Oprac. R. Krzywy. Izabelin 2004 (pierwodruk: 1971).
27. J. Pelc, Stanisława Ciołka „Pochwała Krakowa” i jej miejsce wśród średniowiecznych opowieści o stołecznym, podwawelskim grodzie. W zb.: Literatura i kultura polskiego średniowiecza. Człowiek wobec świata znaków i symboli. Red. P. Buchwald-Pelcowa, J. Pelc. Warszawa 1995, s. 104–108.
28. B. Pfeiffer, Galerie i pałace. Kategoria „ekphrasis” w utworach staropolskich. „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 2, s. 61-78.
29. K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż – Wenecja XVI–XVIII wiek. Przeł. A. Pieńkos. Lublin 2001.
30. M. Prejs, Egzotyzm w literaturze staropolskiej. Wybrane problemy. Warszawa 1999.
31. N. Reusner, De urbibus Germaniae liberis sive imperialibus libri duo, in quibus praeter earum descriptiones variorum auctorum leguntur elogia. [Frankfurt am Main] 1602.
32. J. Rybiński, Mowa o ważności i pożytku języków w ogóle, a języka polskiego w szczególności, miana w sławnym gimnazjum gdańskim. Przeł. B. Nadolski. W zb.: Mowy staropolskie. Wybrał i oprac. B. Nadolski. Wrocław 2005.
33. R. Sało-Ryba, Poetyka eposu biograficznego w realizacjach twórczych Samuela Twardowskiego. „Barok” 1995, z. 2.
34. M. K. Sarbiewski, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer. Przeł. M. Plezia. Oprac. S. Skimina. Wrocław 1954.
35. H. Szelest, Stacjuszowy opis Neapolu (Silv. III 5, 81–105). „Meander” 1972, nr 2, s. 49–51.
36. S. Twardowski, Nadobna Paskwalina z hiszpańskiego świeżo w polski przemieniona ubiór. Oprac. J. Ślaski. Warszawa 1983.
37. S. Twardowski, Pałac Leszczyński. Wyd. R. Krzywy. Warszawa 2002.
38. S. Twardowski, Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do sołtana Mustafy. Wyd. R. Krzywy. Warszawa 2000.
39. J. Ursyn, Modus epistolandi. O sposobie pisania listów. Przeł. i oprac. L. Winniczuk. Wrocław 1957.
40. A. Wallis, Koncepcja i kryzys miasta. W zb.: Problemy wiedzy o kulturze. Prace dedykowane Stefanowi Żółkiewskiemu. Red. A. Brodzka, M. Hopfinger, J. Lalewicz. Wrocław 1986.
41. Wergiliusz, Eneida. Przeł. i wstęp I. Wieniewski. Objaśnienia S. Stabryła. Kraków 1978.
42. C. Vasoli, Considerazioni sulla „Laudatio urbis Florentinae” di Leonardo Bruni. W: Studi sulla cultura del Rinascimento. Manduria 1968.
43. S. Zabłocki, Prerenesans w polskiej literaturze w XV i XVI wieku na tle europejskim. W: Od prerenesansu do oświecenia. Z dziejów inspiracji klasycznych w literaturze polskiej. Warszawa 1976.

Issue:

4

Start page:

41

End page:

58

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)