Object structure

Title:

„Czosnek w błocie i szafiry”. Termin „barok” a poezja angielska

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2011)

Creator:

Ward, Jean

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Eng. summary

Subject and Keywords:

baroque ; english poetry

References:

1. S. Balbus, Między stylami. Kraków 1996. ; 2. S. Barańczak, wstęp w zb.: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia. Wybór, przekł., oprac. ... Wyd. 2, popr. i znacznie rozszerz. Warszawa 1991, s. 10–11. ; 3. Barok. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wrocław 2000. ; 4. Baroque. Hasło w: The Oxford Dictionary of Art. Ed. I. Chilvers, H. Osborne. Oxford 1988. ; 5. S. L. Bethell, The Nature of Metaphysical Wit. W zb.: The Metaphysical Poets. Ed. G. Hammond. London 1974. ; 6. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł. A. Borowski. Kraków 1997. ; 7. J. Dowland, Lachrimae, or Seaven Teares, for 5 viols or violins, and lute (1604). ; 8. U. Eco, Dzieło otwarte. Przeł. L. Eustachiewicz [i in.]. Wyd. 2. Warszawa 1994. ; 9. T. S. Eliot, Poeci metafizyczni. W: Szkice literackie. Wybór, oprac. W. Chwalewik. Przeł. M. Żurowski. Warszawa 1963. ; 10. T. S. Eliot, Szepty nieśmiertelności. Poezje wybrane. Przekł., wprowadzenie i komentarz K. Boczkowski. Kraków 2001. ; 11. T. S. Eliot, The Varieties of Metaphysical Poetry. Ed. R. Schuchard. London 1993. ; 12. H. Gardner, The Art of T. S. Eliot. London 1949. ; 13. H. Grierson, Metaphysical Lyrics and Poems of the Seventeenth Century. Donne to Butler. Oxford 1921. ; 14. M. Grzegorzewska, Smak i zapach świętości. Zmysłowa mistyka Richarda Crashawa (1613?–1649). „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2008. ; 15. M. Hanusiewicz, Does Polish „Metaphysical Poetry” Exist? „The Polish Review” 1996, z. 4. ; 16. Cz. Hernas, Literatura baroku. Warszawa 1989. ; 17. R. Hill, God’s Architect. Pugin and the Building of Romantic Britain. London 2007. ; 18. G. Hill, Lachrimae. W: Collected Poems. London 1985. ; 19. G. Hill, The Orchards of Syon. London 2002. ; 20. S. Johnson, Lives of the Most Eminent English Poets, with Critical Observations on Their Works. Ed. P. Cunningham. London 1854. ; 21. M. Kaup, Baroque Genealogy of Latin America’s Modernity. „Modern Language Quarterly” 2007. ; 22. F. S. Kleiner, Gardner’s Art Through the Ages. Boston 2009. ; 23. G. Lambert, Return of the Baroque: Art, Theory and Culture in the Modern Age. London 2004. ; 24. C. S. Lewis, Studies in Words. Cambridge 1967. ; 25. J. Limon, Dangerous Matter. Cambridge 1986. ; 26. J. J. Lipski, Noc ciemna. W: Szkice o poezji. Paryż 1987. ; 27. L. Martz, The Poetry of Meditation. New Haven 1954. ; 28. J. A. Mazzeo, A Critique of Some Modern Theories of Metaphysical Poetry. „Modern Philology” 50 (1953), nr 2. ; 29. Th. Middleton, A Game of Chess (1624). ; 30. M. Modrzewska, Byron, Burns and the Baroque. „The Byron Journal” 39 (2011), nr 2. ; 31. M. Modrzewska, The Romantic Ukraine in Narrative Tales by George Gordon Byron and Antoni Malczewski. W zb.: Romantic Explorations. Ed. M. Meyer. Trier 2011. ; 32. O. de Mourgues, The European Background to Baroque Sensibility. W zb.: The New Pelican Guide to English Literature. T. 3: From Donne to Marvell. Ed. B. Ford. Harmondsworth 1982. ; 33. K. Mrowcewicz, wstęp w zb.: Wysoki umysł w dolnych rzeczach uwikłany. Antologia polskiej poezji metafizyczne epoki barokowej. Oprac. ... Warszawa 2010. ; 34. R. Netzle y, Oral Devotion: Eucharistic Theology and Richard Crashaw’s Religious Lyrics. „Texas Studies in Literature and Language” 44 (2002), nr 3. ; 35. A. Nicholson, Power and Glory: Jacobean England, and the Making of the King James Bible. London 2003. ; 36. A. van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu. Kraków 1998. ; 37. B. Oxley, Geoffrey Hill’s „Christian Year”. Rec.: G. Hill, Tenebrae. „Essays in Criticism” 29 (1979), nr 3. ; 38. Ch. Pagnoulle, Music Alone Survives? Collapsing Faith in Some Sonnets by G. M. Hopkins and Geoffrey Hill. „Cahiers Victoriens et Eduoardiens” 42 (1995). ; 39. M. Praz, The Flaming Heart. Essays on Crashaw, Machiavelli and other studies in the relations between Italian and English literature from Chaucer to T. S. Eliot. New York 1973. ; 40. F. J. E. Raby, A History of Christian Latin Poetry. Oxford 1953. ; 41. R. Rambuss, Sacred Subject and the Aversive Metaphysical Conceit: Crashaw, Aerrano, Ofili. „ELH” 17 (2004), nr 2. ; 42. M. K. Sarbiewski, O poincie i dowcipie. (De acuto et arguto). W: Wykłady poetyki. (Praecepta poetica).Wrocław 1958. BPP. B 5. ; 43. P. Schwenger, Crashaw’s Perspectivist Metaphor. „Comparative Literature” 28 (1976), nr 1. ; 44. A. J. Smith, Metaphysical Wit. Cambridge 1991. ; 45. J. Smith, On Metaphysical Poetry. „Scrutiny” 1933. Przedruk w zb.: A Selection from „Scrutiny”. T. 2. Ed. F. R. Leavis. Cambridge 1968. ; 46. Śpiewajmy Bogu. Oprac. F. Rączkowski. Warszawa 1988. ; 47. T. Venclova, Aleksander Wat obrazoburca. Przeł. J. Goślicki. Kraków 1997. ; 48. A. Virkar-Yates, The Heart’s Bower: Emblematics in Gerard Manley Hopkins’s „The Wreck of the Deutschland” (1876). „Literature and Theology” 22 (2008), nr 1. ; 49. A. Warren, Richard Crashaw: A Study in Baroque Sensibility. (1939). ; 50. I. Watts, When I survey the wond’rous Cross... W zb.: Augustan Lyric. Ed. D. Davie. London 1974. ; 51. R. Wellek, The Concept of Baroque in Literary Scholarship. W: Concepts of Criticism. Ed. and introduction S. G. Nichols, Jr. New Haven and London 1963. ; 52. R. Wilson, Secret Shakespeare. Manchester 2004. ; 53. H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej (1915). Wrocław 1962. ; 54. M. Zgliński, Muzyka sfer. „Akademia” 7 (2006), nr 3.

Issue:

4

Start page:

81

End page:

97

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: