Object structure

Title:

„Czosnek w błocie i szafiry”. Termin „barok” a poezja angielska

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2011)

Creator:

Ward, Jean

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

baroque ; english poetry

References:

1. S. Balbus, Między stylami. Kraków 1996.
2. S. Barańczak, wstęp w zb.: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia. Wybór, przekł., oprac. ... Wyd. 2, popr. i znacznie rozszerz. Warszawa 1991, s. 10–11.
3. Barok. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wrocław 2000.
4. Baroque. Hasło w: The Oxford Dictionary of Art. Ed. I. Chilvers, H. Osborne. Oxford 1988.
5. S. L. Bethell, The Nature of Metaphysical Wit. W zb.: The Metaphysical Poets. Ed. G. Hammond. London 1974.
6. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł. A. Borowski. Kraków 1997.
7. J. Dowland, Lachrimae, or Seaven Teares, for 5 viols or violins, and lute (1604).
8. U. Eco, Dzieło otwarte. Przeł. L. Eustachiewicz [i in.]. Wyd. 2. Warszawa 1994.
9. T. S. Eliot, Poeci metafizyczni. W: Szkice literackie. Wybór, oprac. W. Chwalewik. Przeł. M. Żurowski. Warszawa 1963.
10. T. S. Eliot, Szepty nieśmiertelności. Poezje wybrane. Przekł., wprowadzenie i komentarz K. Boczkowski. Kraków 2001.
11. T. S. Eliot, The Varieties of Metaphysical Poetry. Ed. R. Schuchard. London 1993.
12. H. Gardner, The Art of T. S. Eliot. London 1949.
13. H. Grierson, Metaphysical Lyrics and Poems of the Seventeenth Century. Donne to Butler. Oxford 1921.
14. M. Grzegorzewska, Smak i zapach świętości. Zmysłowa mistyka Richarda Crashawa (1613?–1649). „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2008.
15. M. Hanusiewicz, Does Polish „Metaphysical Poetry” Exist? „The Polish Review” 1996, z. 4.
16. Cz. Hernas, Literatura baroku. Warszawa 1989.
17. R. Hill, God’s Architect. Pugin and the Building of Romantic Britain. London 2007.
18. G. Hill, Lachrimae. W: Collected Poems. London 1985.
19. G. Hill, The Orchards of Syon. London 2002.
20. S. Johnson, Lives of the Most Eminent English Poets, with Critical Observations on Their Works. Ed. P. Cunningham. London 1854.
21. M. Kaup, Baroque Genealogy of Latin America’s Modernity. „Modern Language Quarterly” 2007.
22. F. S. Kleiner, Gardner’s Art Through the Ages. Boston 2009.
23. G. Lambert, Return of the Baroque: Art, Theory and Culture in the Modern Age. London 2004.
24. C. S. Lewis, Studies in Words. Cambridge 1967.
25. J. Limon, Dangerous Matter. Cambridge 1986.
26. J. J. Lipski, Noc ciemna. W: Szkice o poezji. Paryż 1987.
27. L. Martz, The Poetry of Meditation. New Haven 1954.
28. J. A. Mazzeo, A Critique of Some Modern Theories of Metaphysical Poetry. „Modern Philology” 50 (1953), nr 2.
29. Th. Middleton, A Game of Chess (1624).
30. M. Modrzewska, Byron, Burns and the Baroque. „The Byron Journal” 39 (2011), nr 2.
31. M. Modrzewska, The Romantic Ukraine in Narrative Tales by George Gordon Byron and Antoni Malczewski. W zb.: Romantic Explorations. Ed. M. Meyer. Trier 2011.
32. O. de Mourgues, The European Background to Baroque Sensibility. W zb.: The New Pelican Guide to English Literature. T. 3: From Donne to Marvell. Ed. B. Ford. Harmondsworth 1982.
33. K. Mrowcewicz, wstęp w zb.: Wysoki umysł w dolnych rzeczach uwikłany. Antologia polskiej poezji metafizyczne epoki barokowej. Oprac. ... Warszawa 2010.
34. R. Netzle y, Oral Devotion: Eucharistic Theology and Richard Crashaw’s Religious Lyrics. „Texas Studies in Literature and Language” 44 (2002), nr 3.
35. A. Nicholson, Power and Glory: Jacobean England, and the Making of the King James Bible. London 2003.
36. A. van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu. Kraków 1998.
37. B. Oxley, Geoffrey Hill’s „Christian Year”. Rec.: G. Hill, Tenebrae. „Essays in Criticism” 29 (1979), nr 3.
38. Ch. Pagnoulle, Music Alone Survives? Collapsing Faith in Some Sonnets by G. M. Hopkins and Geoffrey Hill. „Cahiers Victoriens et Eduoardiens” 42 (1995).
39. M. Praz, The Flaming Heart. Essays on Crashaw, Machiavelli and other studies in the relations between Italian and English literature from Chaucer to T. S. Eliot. New York 1973.
40. F. J. E. Raby, A History of Christian Latin Poetry. Oxford 1953.
41. R. Rambuss, Sacred Subject and the Aversive Metaphysical Conceit: Crashaw, Aerrano, Ofili. „ELH” 17 (2004), nr 2.
42. M. K. Sarbiewski, O poincie i dowcipie. (De acuto et arguto). W: Wykłady poetyki. (Praecepta poetica).Wrocław 1958. BPP. B 5.
43. P. Schwenger, Crashaw’s Perspectivist Metaphor. „Comparative Literature” 28 (1976), nr 1.
44. A. J. Smith, Metaphysical Wit. Cambridge 1991.
45. J. Smith, On Metaphysical Poetry. „Scrutiny” 1933. Przedruk w zb.: A Selection from „Scrutiny”. T. 2. Ed. F. R. Leavis. Cambridge 1968.
46. Śpiewajmy Bogu. Oprac. F. Rączkowski. Warszawa 1988.
47. T. Venclova, Aleksander Wat obrazoburca. Przeł. J. Goślicki. Kraków 1997.
48. A. Virkar-Yates, The Heart’s Bower: Emblematics in Gerard Manley Hopkins’s „The Wreck of the Deutschland” (1876). „Literature and Theology” 22 (2008), nr 1.
49. A. Warren, Richard Crashaw: A Study in Baroque Sensibility. (1939).
50. I. Watts, When I survey the wond’rous Cross... W zb.: Augustan Lyric. Ed. D. Davie. London 1974.
51. R. Wellek, The Concept of Baroque in Literary Scholarship. W: Concepts of Criticism. Ed. and introduction S. G. Nichols, Jr. New Haven and London 1963.
52. R. Wilson, Secret Shakespeare. Manchester 2004.
53. H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej (1915). Wrocław 1962.
54. M. Zgliński, Muzyka sfer. „Akademia” 7 (2006), nr 3.

Issue:

4

Start page:

81

End page:

97

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: