Object structure

Title:

Michał Kazimierz Ogiński jako poeta. Kanon tekstów i problemy atrybucji

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2011)

Creator:

Ziontek, Artur

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Ogiński, Michał Kazimierz (1730-1800) ; Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) ; Ciechanowski, Andrzej

References:

1. Alcyra, albo Amerykanie. Tragedia z francuskiego P. de Voltaire przetłumaczona dla teatrum słonimskiego za rozkazem Michała Ogińskiego. Warszawa 1780. ; 2. J. Baka, Poezje. Wstęp, oprac. A. Czyż, A. Nawarecki. Warszawa 1986. ; 3. J. Baka, Uwagi. Wstęp, oprac. A. Czyż, A. Nawarecki. Lublin 2000. ; 4. F. Bentkowski, Historia literatury polskiej wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych. T. 1. Warszawa–Wilno 1814. ; 5. L. Bernacki, Teatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta. T. 2. Lwów 1925. ; 6. Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” ; 7. Bibliografia polska K. Estreichera. ; 8. A. Brückner, Dzieje literatury polskiej. T. 1. Warszawa 1908. ; 9. A. T. Chłędowski, Spis dzieł polskich opuszczonych lub źle oznaczonych w Bentkowskiego „Historii literatury polskiej”. Lwów 1818. ; 10. P. Chmielowski, Historia literatury polskiej. T. 2. Warszawa 1899. ; 11. A. Ciechanowiecki, Michał Kazimierz Ogiński und sein Musenhof zu Słonim. Köln–Graz 1961. ; 12. A. Czyż, Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995. ; 13. K. Estreicher, Teatra w Polsce. T. 1–3. Kraków 1873–1879. ; 14. J. W. Gomulicki, Coś nowego o „Sprzeczkach” Jakuba Jasińskiego. „Ogród” 1994, nr 1. ; 15. J. W. Gomulicki, Przyjazny spór o losy autografów Jakuba Jasińskiego. "Ogród" 1994, nr 4. ; 16. J. W. Gomulicki, wstęp w: A. Naruszewicz, Liryki wybrane. Warszawa 1964. ; 17. J. W. Gomulicki, wstęp w: S. Trembecki, Wiersze wybrane. Warszawa 1965. ; 18. R. Grześkowiak, Barokowy tekst i jego twórcy. Studia o edycji i atrybucji poezji „wieku rękopisów”. Gdańsk 2003. ; 19. K. H. von Heyking, Wspomnienia z ostatnich lat Polski i Kurlandii (1752–1796). Przeł. W. Zawadzki. W zb.: Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, Wstęp, oprac. ... T. 1. Warszawa 1963. ; 20. A. Karpiński, Somnus. Fortuna. Invidia. Problemy tekstu i autorstwa. „Ogród” 1994, nr 1. ; 21. A. Karpiński, Tekst staropolski. Studia i szkice o literaturze dawnej w rękopisach. Warszawa 2003. ; 22. J. Koblański, Wiersze Józefa Koblańskiego i Stanisława Szczęsnego Potockiego – zapomnianych poetów oświecenia. Wyd. E. Aleksandrowska. Wrocław 1980. ; 23. W. Konopczyński, Polscy pisarze polityczni XVIII wieku (do Sejmu Czteroletniego). Wyd. E. Rostworowski. Warszawa 1966. ; 24. S. Kościałkowski, Antoni Tyzenhauz podskarbi nadworny litewski. T. 1. Londyn 1970. ; 25. J. Lelewel, Bibliograficznych ksiąg dwoje, w których rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Samuela Bandtke. T. 1–2. Wilno 1823. ; 26. A. Lenkiewicz, Kazimierz Pułaski (1745–1779). Wrocław 2004. ; 27. Literatura konfederacji barskiej. T. 1: Dramaty. Warszawa 2005; t. 2: Dialogi (2005); t. 3: Wiersze (2008); t. 4: Silva rerum (2009). Red. J. Maciejewski, A. Bąbel, A. Grabowska-Kuniczuk, J. Wójcicki. ; 28. K. Maksimowicz, Poezja polityczna a Sejm Czteroletni. Gdańsk 2000. ; 29. A. Mączak, Odkrywanie Europy. Podróże w czasach renesansu i baroku. Gdańsk 1998. ; 30. J. Michalski, Mentalność polityczna konfederatów barskich. Próba charakterystyki. W zb.: Przemiany tradycji barskiej. Studia. Red. Z. Stefanowska. Kraków 1972. ; 31. J. Miszalska, „Kolloander wierny” i „Piękna Dianea”. Polskie przekłady włoskich romansów barokowych w XVII wieku i w epoce saskiej na tle ówczesnych teorii romansu i przekładu. Kraków 2003. ; 32. Mowa miana na sesji sejmowej dnia 30 października 1788. B.m., 1788. ; 33. A. Naruszewicz, Poezje zebrane. Wyd. B. Wolska. T. 2. Warszawa 2009. ; 34. A. Nawarecki, Czarny karnawał. „Uwagi śmierci niechybnej” księdza Baki – poetyka tekstu i paradoksy recepcji. Wrocław 1991. ; 35. J. U. Niemcewicz, Pamiętnik czasów moich. Wstęp, oprac. J. Dihm. Warszawa 1957. ; 36. A. Nowak-Romanowicz, Twórczość komediowa Michała Kazimierza Ogińskiego i Katarzyny II. „Muzyka” 1990, nr 2, s. 112. ; 37. J. M. Ossoliński, Wiadomości historyczno-krytyczne do dziejów literatury polskiej. Kraków 1819. ; 38. Perfecta vertae gloriae haereditas [...] D. Michaele Duce in Kozielsk Ogiński etc. Palatino Vilnensi sub solennem Palatinae urbis aditu a [...] Academia et Uniwersitate Vilnensi Soc. Jesu celebrata [...]. Wilno 1765. BN XVIII.3.825. ; 39. R. Pilat, Historia literatury polskiej. Wykłady uniwersyteckie. T. 4, cz.1: Czasy Stanisława Augusta. Lwów–Warszawa 1908. ; 40. M. Piwocka, Andrzej Ciechanowiecki i dziedzictwo Słonimia. „Studia Waweliana” t. 14 (2009), s. 265–272. ; 41. J. Ryba, Oświeceniowe tutti frutti. Maskarady – konwersacja – literatura. Katowice 2009. ; 42. F. Schulz, Podróże Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791–1793. W zb.: Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, t. 2, s. 475. ; 43. Z. Sinko, Youngizm. Hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa. Wyd. 2, poszerz. i popr. Wrocław 1991, s. 683–684. ; 44. S. Tarnowski, Historia literatury polskiej. T. 3: Wiek XVIII. Kraków 1900. ; 45. W. Tomaszewski, Warszawskie edytorstwo muzyczne w latach 1772–1865. Warszawa 1992. ; 46. H. Vautrin, Obserwator w Polsce. Przeł. W. Zawadzki. W zb.: Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców. Wstęp, oprac. ... T. 1. Warszawa 1963. ; 47. H. Vautrin, L’Observateur en Pologne. Paris 1807. ; 48. J. Wegner, Ogiński Michał Kazimierz. Hasło w: Słownik pracowników książki polskiej. Red. I. Treichel. Warszawa 1972. ; 49. Wiersze polityczne czasu Konfederacji Targowickiej i Sejmu Grodzieńskiego. Wstęp i oprac. K. Maksimowicz. Gdańsk 2008. ; 50. Wiersze polityczne pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772–1775. Oprac. B. Wolska. Warszawa 2001. ; 51. Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego. Z papierów E. Rabowicza oprac. K. Maksimowicz. Cz. 1: 1788–1789. Warszawa 1998; cz. 2: 1790–1792 (2000). ; 52. ks. A. W. Zabielski, Na zaczęciu Trybunałów Koronnych kazania od roku 1743 do roku 1754, którym przydane kazania na zaczęciu Ziemstwa Lubelskiego w roku 1744 i na św. Rozalią miane przez ks. Wojciecha Alojzego Zabielskiego Societatis Jesu kaznodzieję. Lublin 1754. ; 53. Z. M. Zachmacz, Jakub Jasiński – generał i poeta. Nad biografią i tekstami. Warszawa 1995. ; 54. Z. M. Zachmacz, Jeszcze o „Sprzeczkach” Jakuba Jasińskiego. "Ogród" 1994, nr 4. ; 55. Zagadki Sejmu Czteroletniego. Teksty zebrał i ustalił E. Rabowicz. Komentarz oprac. B. Krakowski, E. Rabowicz. Do druku podał J. Kowecki. Warszawa 1996. ; 56. A. Załuski, Michał Kazimierz Ogiński. Życie, działalność i twórczość. Londyn 2003. ; 57. A. Załuski, Zagadka „Mazurka Dąbrowskiego”. Sprawa detektywistyczna z osiemnastego wieku. Londyn 1999. ; 58. Zdanie na sesji sejmowej dnia 23 września 1776 na projekt pod tytułem „Powinności i władza departamentów w Radzie”. Warszawa 1776. ; 59. A. Ziontek, Aleksandra Ogińska – życie i legenda literacka. Wstęp w: Aleksandra Ogińska i Siedlce w trzech pamiętnikach z XIX wieku. Wstęp, oprac. R. Dmowski, A. Ziontek. Siedlce 2007. ; 60. A. Ziontek, Jana Pawła Woronicza „Mowa na pogrzebie jaśnie wielmożnego Ogińskiego hetmana wielkiego litewskiego”. „Szkice Podlaskie” 2009/2010, z. 17/18. ; 61. A. Ziontek, Michał Kazimierz Ogiński w świetle piśmiennictwa XVIII wieku. „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. 7–8 (2010–2011). ; 62. A. Ziontek, Siedlecki dwór artystyczny Aleksandry Ogińskiej. W zb.: Małe miasta. Społeczność. Red. M. Zemło. Lublin 2011. ; 63. A. Ziontek, wstęp w: K. Rogowski, Żal powszechny, abo treny żałosne po śmierci Michała Sapiehy. Wyd. A. Ziontek. Warszawa 2006, s. 10–11. ; 64. Zwierciadło przeciwnego ludzkim rzeczom sukcesu i przykrej od Horydei z Nigropontu, Dianei z Cypru, Arelidy i Infanty, sióstr z Numidii, Dorycei z Norwegii pięciu królewien doznanej alternaty. Archiwum Główne Akt Dawnych (Sucha, sygn. nr 112/135).

Issue:

4

Start page:

199

End page:

219

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: