Object structure

Title:

Romantyczna świadomość elegijna – rozprawa „O elegii” Kazimierza Brodzińskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2011)

Creator:

Śniedziewski, Piotr

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Brodziński, Kazimierz (1791-1835) ; O elegii

References:

1. M. Adamiak, E. Klin, M. Posor, Recepcja literatury niemieckiej u Kazimierza Brodzińskiego. Wrocław 1978.
2. I. Bittner, Brodziński – historiozof. Wrocław 1981.
3. K. Brodziński, O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej: W: Pisma estetyczno-krytyczne. Oprac. i wstępem poprzedził Z. J. Nowak.T. 1. Wrocław 1964.
4. R. Doktór, Polska elegia oświeceniowa. Dzieje i model gatunku 1740–1822. Lublin 1999.
5. B. Dopart, Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy. Kraków 1992.
6. G. Faroult, „La douce Mélancolie”, selon Watteau et Diderot, représentations mélancoliques dans les arts en France au XVIII siècle. W albumie: Mélancolie. Génie et folie en Occident. Sous la dir. de J. Clair. Paris 2005, s. 274–283.
7. G. Królikiewicz, Symboliczność i elegijność w liryce Słowackiego. Rozważania nie tylko wokół wiersza „Do Teofila Januszewskiego”. W zb.: Juliusz Słowacki – poeta europejski. Red. M. Cieśla-Korytowska, W. Szturc, A. Ziołowicz. Kraków 2000.
8. B. Kuczera-Chachulska, Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wieku: Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Faleński, Asnyk, Konopnicka. Warszawa 2002.
9. A. Mickiewicz, Dziady, część III. W: Dzieła poetyckie. T. 3. Wyd. 6 (2 w tym oprac.). Warszawa 1982.
10. M. Mochnacki, O krytyce i sielstwie. W: Pisma krytyczne i polityczne. Wstęp Z. Przychodniak. Wybór i oprac. J. Kubiak, E. Nowicka, Z. Przychodniak. T. 1. Kraków 1996.
11. I. Opacki, Odwrócona elegia („Na sprowadzenie prochów Napoleona” Juliusza Słowackiego). W: Odwrócona elegia. O przenikaniu się postaci gatunkowych w poezji. Katowice 1999.
12. E. Panofsky, „Et in Arcadia ego”. Poussin i tradycja elegijna. W: Studia z historii sztuki. Wybrał, oprac. i opatrzył posł. J. Białostocki. Warszawa 1971.
13. H. Potez, L’Élegie en France avant le romantisme (de Parny à Lamartine) 1778–1820. Paris 1898.
14. F. Schiller, Dzieła wybrane. Przeł. I. Krońska. Wybór, wstęp i oprac. S. H. Kaszyński. T. 1. Poznań 2006.
15. S. Skwarczyńska, Mickiewiczowski pogrom Arkadii (pominięta karta w historii stuletniej wojny z poezją pastoralną). W: Pomiędzy historią a teorią literatury. Warszawa 1975.
16. J. Starobinski, Wynalezienie wolności. 1700–1789. Przeł. M. Ochab. Gdańsk 2006.
17. Tz. Todorov, Ogród niedoskonały. Myśl humanistyczna we Francji. Przeł. H. Abramowicz, J. M. Kłoczowski. Warszawa 2003.
18. G. Urban-Godziek, Elegia renesansowa. Przemiany gatunku w Polsce i w Europie. Kraków 2005.
19. A. Witkowska, Elegia przystoi Polakom. „Polonistyka” 1987, nr 7, s. 483.
20. A. Witkowska, Sławianie, my lubim sielanki… Warszawa 1972.
21. M. Zaleski, Echa idylli w literaturze polskiej doby nowoczesności i późnej nowoczesności. Kraków 2007.
22. Cz. Zgorzelski, Droga twórcza Kazimierza Brodzińskiego (w 150-lecie śmierci). W: Zarysy i szkice literackie. Warszawa 1988.
23. Cz. Zgorzelski, Elegijna poezja Mickiewicza. W: Zarysy i szkice literackie. Warszawa 1988.
24. H. Życzyński, Badania nad historią estetyki i teorii literatury w Polsce. Estetyka „Pamiętnika Warszawskiego”(1815–1822). „Pamiętnik Literacki” 1918, z. 1-2, s.1-25.

Issue:

1

Start page:

5

End page:

25

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)