Object structure

Title:

Plebejski, populistyczny, posthistoryczny. Formy polityczności sarmatyzmu masowego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2015)

Creator:

Czapliński, Przemysław

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

sarmatism ; plebeianism ; affect

References:

1. Th.W. Adorno, Podsumowanie rozważań na temat przemysłu kulturowego, w: tegoż, Sztuka i sztuki. Wybór esejów, przeł. K. Krzemień-Ojak, PIW, Warszawa 1990, s. 13-20. ; 2. G. Agamben, Stan wyjątkowy. Homo sacer II, 1, przeł. M. Surma-Gawłowska, posłowie G. Jankowicz, P. Mościcki, Korporacja Ha!art, Kraków 2008, s. 65, 67. ; 3. T.G. Ash, Polska rewolucja. Solidarność 1980-1981, przeł. M. Dziewulska, M. Król, Res Publica, Warszawa 1990, s. 219. ; 4. J. Bartyzel, Pułapki progresywizmu, „Arcana” 1995 nr 3. ; 5. J. Bartyzel, Pesymizm, konserwatyzm i postawy chrześcijaństwa, „Arcana” 1997 nr 1. ; 6. J. Bartyzel, Taniec na rozbitym szkle, wywiad z Grzegorzem Górnym, „Nowe Państwo” 1999 nr 14. ; 7. J. Baudrillard, W cieniu milczącej większości albo kres sfery społecznej, przeł. S. Królak, Sic!, Warszawa 2006, s. 28, 29. ; 8. D. Beauvois, Nowoczesne manipulowanie sarmatyzmem – czy szlachcic na zagrodzie był obywatelem?, w: Nowoczesność i sarmatyzm, red. P. Czapliński, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2011, s. 121-140. ; 9. D. Beauvois, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005. ; 10. M. Billig, Banalny nacjonalizm, przeł. M. Sekerdej, Znak, Kraków 2008. ; 11. J. Błoński, Polak jaki jest każdy widzi, „Znak” 1971 nr 196. ; 12. A. Borowski (red.), hasło: Sarmatyzm, w: Słownik sarmatyzmu. Idee, pojęcia, symbole, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 175. ; 13. M. C. Brands, Dwie manie, czyli między wielkością a małością. Pięć tez o narodowej tożsamości Niemiec, w: Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, przyg. i przedm. K. Michalski, Znak, Kraków 1995. ; 14. L. Burska, Inkwizytorzy i sarmaci, „Gazeta Wyborcza” 2000 nr 193. ; 15. J. Chodorowski, Czy zmierzch państwa narodowego?, Wers, Poznań 1996. ; 16. J. Colomer, Great Empires, Small Nations. The Uncertain Future of the Sovereign State, Routledge, New York 2007. ; 17. P. Czapliński, Resztki nowoczesności. Dwa szkice o literaturze i życiu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011. ; 18. Czy poetom należy liczyć żony, wywiad z Robertem Tekieli, „Nowe Państwo” 1998 nr 27. ; 19. J. Hoffman, wywiad, „Kultura” 1967 nr 34. ; 20. A. Honneth, The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts, trans. J. Anderson, The MIT Press 1996. ; 21. A. Hryniewiecka, Święci to twardziele, „Nowe Państwo” 1999 nr 14. ; 22. E. Illouz, Uczucia w dobie kapitalizmu, przeł. Z. Simbierowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010. ; 23. K. Jaskułowski, Nacjonalizm bez narodów. Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2009. ; 24. J. Jelińska, „Sarmacki” wizerunek szlachcica-ewangelika w „Postylli” Krzysztofa Kraińskiego, Semper, Warszawa 1995. ; 25. A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa 1964. ; 26. K. Koehler, Domek szlachecki w literaturze polskiej epoki klasycznej, Collegium Columbinum, Kraków 2003, s. 223-224. ; 27. K. Koehler, Gdzie jest Polska?, „Debata” 1994 nr 2. ; 28. K. Koehler, W rytmie „Godzinek”, na rosyjskim trupie, „Fronda” 1995 nr 4-5. ; 29. K. Koehler, „Monitor”, „Arkana” 1995 nr 1. ; 30. K. Koehler, Świetliści w środku, czyli notatki po oświeceniu, „Res Publica Nowa” 1999 nr 1-2. ; 31. K. Koehler, Sarmatia defensa, „Arkana” 1996 nr 1. ; 32. K. Koehler, Piotr Skarga, czyli witajcie w naszych czasach, „Fronda” 1997 nr 9-10. ; 33. J. Kowalski, Niezbędnik Sarmaty, Klub Książki Katolickiej, Poznań 2006, s. 6. ; 34. S. Kowalski, Krytyka solidarnościowego rozumu. Studium z socjologii myślenia potocznego, PEN, Warszawa 1990, rozdz. „Wybory: negacja polityki”, s. 135-136. ; 35. Lista filmów z największą liczbą widzów w Polsce, Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_filmów_z_największą_liczbą_widzów_w_Polsce. ; 36. J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna: raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997. ; 37. J. Maciejewski, O „Monitorze”, Oświeceniu i Sarmatach, „Arcana” 1996 nr 1. ; 38. C. Michalski, Powrót człowieka bez właściwości, Casablanca Studio, Warszawa 1997. ; 39. D. Ost, Solidarity and the Politics of Anti-Politics, Temple University Press, Philadelphia 1990. ; 40. Polska telewizja w latach 1952-1989. Adres internetowy: http://www.poland.gov.pl/gallery/poznaj_polske/Media/POLSKA_TELEWIZJA_W_LATACH_1952-1989.pdf (11.05.2011). ; 41. J. Rifkin, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001. ; 42. J.M. Rymkiewicz, Kinderszenen, Sic!, Warszawa 2008, s. 112. ; 43. J.M. Rymkiewicz, Wieszanie, Sic!, Warszawa 2007. ; 44. P. Shankar Iha, The Twilight of the Nation State. Globalisation, Chaos and War, preface E. Hobsbawm, Pluto Press, London 2006; Iha 2006. ; 45. R. Smoczyński, głos w dyskusji: Pesymizm, konserwatyzm i podstawy chrześcijaństwa, „Arcana” 1997 nr 1. ; 46. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z formą, Universitas, Kraków 2011. ; 47. J. Tazbir, Początki polskiej ksenofobii, w: tegoż Sarmaci i świat, Universitas, Kraków 2001, s. 367-406. ; 48. J. Tischner, Chochoł sarmackiej melancholii, „Znak” 1970 nr 10, przedruk w: tegoż, Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1976, Znak, Kraków 1992. ; 49. K.T. Toeplitz, „Miesięcznik Literacki” 1974 nr 11. ; 50. W. Wencel, Granice rozumu, „Nowe Państwo” 1999 nr 35. ; 51. P.L. White, Globalization and the Mythology of the Nation State, w: Global History: Interactions Between the Universal and the Local, ed. A.G. Hopkins, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2006, s. 257-284. ; 52. Wstęp, w: Słuchaj mię, Sauromatha. Antologia poezji sarmackiej, oprac. K. Koehler, Arcana, Kraków 2002, s. 5.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

21

End page:

45

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style: