Object structure

Title:

Ciało sarmackie – ciało polskie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2015)

Creator:

Obremski, Krzysztof

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

sarmatism ; body

References:

1. Arystoteles, Retoryka, w: Retoryka, Poetyka, przeł., wstęp, oprac. H. Podbielski, PWN, Warszawa 1988, s. 266. ; 2. K. Arcimowicz, Ciało męskie w kulturze współczesnej, w: Corpus delicti. Rozkoszne ciało. Szkice nie tylko z socjologii ciała, red. E. Banaszak, P. Czajkowski, Difin S.A., Warszawa 2010. ; 3. J. Bartmiński, „Jaś koniki poił”. Uwagi o stylu erotyku ludowego, „Teksty” 1974 nr 2, s. 18. ; 4. J. Bohuszewicz, Ciało jako metafora Rzeczypospolitej. Analiza semiotyczna „Obrazu szlachcica polskiego” Wacława Kunickiego, „Zderzenia. Literatura dawna a metody współczesnej humanistyki”, „Litteraria Copernicana” 2008 nr 2, red. K. Obremski, Toruń 2008, Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 96. ; 5. P. Bohuszewicz, Dwoista natura miłości. O „Nadobnej Paskwalinie” Samuela Twardowskiego, w: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. R. Krzywy, Wydawnictwa UW, Warszawa 2008. ; 6. S. Breczko, Polityzacja ciała. Między dyskursem publicznym a teorią socjologiczną, Nomos, Kraków 2013. ; 7. Ph. Carr-Gomm, Historia nagości, Bellona, Warszawa 2010, s. 269. ; 8. T. Chrzanowski, Ciało sarmackie, w: T. Chrzanowski Wędrówki po Sarmacji europejskiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 1988, s. 235. ; 9. J. Czerkawski, Humanizm i scholastyka. Studia z dziejów kultury filozoficznej w Polsce w XVI i XVII wieku, Wydawnictwa KUL, Lublin 1992, s. 57-59. ; 10. M. Čabrić, L. Pokrywka, Piękno ciała, PWN, Warszawa 2010, s. 9. ; 11. L. Dupré, Inny wymiar. Filozofia religii, przeł. s. Lewandowska, Znak, Kraków 1991, s. 19. ; 12. J.K. Goliński, Peccata capitalia. Pisarze staropolscy o naturze ludzkiej i grzechu, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002, s. 197-200. ; 13. C. Hernas, W kalinowym lesie, t. 1: U źródeł folklorystyki polskiej, PIW, Warszawa 1965, s. 142. ; 14. C. Hernas, W kalinowym lesie, t. 2: Antologia polskiej pieśni ludowej ze zbiorków polskich XVIII w., PIW, Warszawa 1965, s. 46. ; 15. K. Ibisz, M. Kraszewski, Jak dobrze wyglądać po 40. Dieta, ćwiczenia, styl życia, G+J Gruner + Jahr Polska, Warszawa 2010, s. 9. ; 16. Jan z Trzciany, O naturze i godności człowieka, przeł. Z. Brzostowska, w: Filozofia i myśl społeczna XVI wieku, wybór, oprac., wstęp L. Szczucki, PWN, Warszawa 1978, s. 424. ; 17. H. Janaszek-Ivaničkowa, O współczesnej komparatystyce literackiej, PWN, Warszawa 1980, s. 16. ; 18. J.M. Kasjan, Polska zagadka ludowa, Ossolineum, Wrocław 1983, s. 25-26. ; 19. J. Kotarska, Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1980, s. 73. ; 20. R. Krzywy, Sarmaci w negliżu. Staropolskie epitalamia pokładzinowe (fescenniny). „Napis”. Seria X (2004). ; 21. E. Leach, Levi-Strauss, przeł. P. Niklewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, s. 44. ; 22. A. Maj, Polskie wzory cielesności. Przemiany stosunku do ciała w kulturze ponowoczesnej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013, s. 6. ; 23. D. Majka-Rostek, Wizerunki ciężarnego ciała, w: Corpus delicti. Rozkoszne ciało. Szkice nie tylko z socjologii ciała, red. E. Banaszak, P. Czajkowski, Difin S.A., Warszawa 2010. ; 24. Obraz szlachcica polskiego przez Wacława Kunickiego z domu Bończa wystawiony (Kraków 1615 rok), reprint (Kraków 1997) opatrzony posłowiem: T. Ulewicz Literacki portret Sarmatów (gawęda rzeczowa i propozycje dyskusyjne). ; 25. K. Obremski, Ciało – płeć – kultura (książka w druku). ; 26. K. Obremski, Myśl antropologiczna i wyobraźnia. „Ogród fraszek” i „Moralia” Wacława Potockiego, „Pamiętnik Literacki” 1998 z. 2, s. 5-16. ; 27. K. Obremski, Panerotyzm – historia – poetyka. O „Nadgrobku kusiowi”, w: Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna, red. D. Gostyńska, A. Karpiński, Ossolineum, Wrocław 2000, s. 69-76. ; 28. K. Obremski, Toruńskie zagadki weselne: porównania – obrazowanie – obyczajność, „Pamiętnik Literacki” 2013 z. 3, s. 99-118. ; 29. K. Obremski, Wizerunki medialne polityków: Lech Kaczyński – Donald Tusk – Bronisław Komorowski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, s. 15-32. ; 30. J. Partyka „Niewstyd, sprośność i rozpusta”, czyli krytyka „wszeteczeństwa” w tekstach staropolskich moralistów, w: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. R. Krzywy, Wydawnictwa UW, Warszawa 2008, s. 190-196. ; 31. W. Potocki, Co było ciężko począć, nie chce się pokinąć, w: W. Potocki Moralia, opr. T. Grabowski, J. Łoś, Kraków 1915, BPP nr 72, t. 1, s. 196. ; 32. W. Potocki, Człowiek cielesny, w: W. Potocki Dzieła, oprac. L. Kukulski, wstęp B. Otwinowska, t. 1, Warszawa 1987, s. 532. ; 33. W. Potocki, Panna z kawalerem, w: W. Potocki, Ogród nie plewiony i inne utwory z lat 1677-1695, opr. L. Kukulski, PIW, Warszawa 1987, s. 320. ; 34. Projekt: ciało bez retuszu. „Kobieta” 2011 23 (01), s. 12; publikacja anonimowa. ; 35. M. Rozmus-Wrzesińska, B. Pawłowski, Atrakcyjność względnej masy i kształtu ciała, w: Biologa atrakcyjności człowieka, red. B. Pawłowski, Wydawnictwa UW, Warszawa 2009, s. 154. ; 36. A. Sajkowski, Czytając Stryjkowskiego, „Pamiętnik Literacki” 1969 z. 4, s. 248. ; 37. S. Salmonowicz, Wstęp, w: Gadki toruńskie czyli zagadki weselne z przełomu XVII i XVIII w., wstęp, opr. S. Salmonowicz, Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela, Toruń 1980, s. 5-6. ; 38. P. Stępień, Marzenia libertyna. Jan Andrzej Morsztyn – „Redivivatus” i „Sen”, w: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. R. Krzywy, Wydawnictwa UW, Warszawa 2008. ; 39. M. Stryjkowski, O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone, ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia, opr. J. Radziszewska, PIW, Warszawa 1978, s. 240. ; 40. A. Śmigulec, Szac4you. Język wolnej Polski, „Duży Format. Magazyn Reporterów” 2014 nr 15, s. 6. ; 41. M. Trębska, Jak oddać pannę bez wianka, czyli inwencyjne rozterki Jakuba Maksymiliana Fredry (mowa weselna na ślubie Jadwigi Łuszkowskiej i Jana Wypskiego), w: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. R. Krzywy, Wydawnictwa UW, Warszawa 2008, s. 197-211. ; 42. G. Urban, Rodzina, w: Słownik sarmatyzmu. Idee, pojęcia, symbole, red. A. Borowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 166-167. ; 43. G. Urban-Godziek, Petrarkistowskie źródła sennej erotyki Jana Andrzeja Morsztyna, w: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. R. Krzywy, Wydawnictwa UW, Warszawa 2008. ; 44. N.M. Wildiers, Obraz świata a teologia. Od średniowiecza do dzisiaj, przeł. J. Doktór, Pax, Warszawa 1985, s. 7. ; 45. H. Wiśniewska, Świat płci żeńskiej baroku zaklęty w słowach, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 223. ; 46. M. Worsowicz, O „duchu stosowności”. Teoria retoryczna a współczesna praktyka medialna, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013. ; 47. A. Zajączkowski, Szlachta polska. Kultura i struktura, Semper, Warszawa 1993, s. 59-60.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

140

End page:

160

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style: