Object

Title: Pokusy czasu oblężenia. O trawestacjach literatury religijnej w staropolskim piśmiennictwie politycznym

Creator:

Instytut Badań Literackich

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2015)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. E. Angyal, Świat słowiańskiego baroku, przeł. J. Prokopiuk, PIW, Warszawa 1972,s. 319 i n. ; 2. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. A. i A. Goreniowie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975, s. 80. ; 3. Św. Bernard z Clairvaux, De laude novae militiae ad Milites Templi, rozdz. III, w: Opera omnia, t. 1, ed. J. Mabillon, J.P. Migne, Paris 1854, Patrologiae Latinae Cursus Completus, ed. J.P. Migne, t. 182, szp. 924. ; 4. J.S. Bystroń, Komizm, ZNiO, Wrocław 1960, s. 204. ; 5. R. Caillois, Wojna isacrum, w: tegoż, Żywioł i ład, przeł. A. Tatarkiewicz, oprac. A. Osęka, PIW, Warszawa 1973, s. 162-169. ; 6. A. Czechowicz, Katolicyzm sarmacki, w: Humanitas i christianitas w kulturze polskiej, red. M. Hanusiewicz-Lavallee, Neriton, Warszawa 2009, s. 215-216. ; 7. A. Czyż, Ton dziecięcy Miaskowskiego, „Ogród” 1991 nr 3, s. 109-126. ; 8. Dies irae, w: Poezja związku święconego i rokoszu Lubomirskiego, oprac. J. Nowak-Dłużewski, Ossolineum, Wrocław 1953, s. 184. ; 9. P. Dybel, Polityka jako antagonizm. Implikacje myśli politycznej Sigmunda Freuda, w: tegoż, Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką i poststrukturalizmem, Universitas, Kraków 2009, s. 407. ; 10. J. Dygdała, Tumult toruński 1724 roku, w: Historia Torunia, t. 2, cz. 3: Między barokiem i oświeceniem (1660-1793), oprac. J. Dygdała, S. Salmonowicz, J. Wojtowicz, TNT, Toruń 1996, s. 186-197. ; 11. K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 29, Akademia Umiejętności, Kraków 1933, s. 294 (s.v. Sterne). ; 12. D. Foster, Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 2001, s. 281. ; 13. Z. Freud, Ego i id, w: tegoż Poza zasadą przyjemności, przeł. J. Prokopiuk, PWN, Warszawa 1994, s. 91-94. ; 14. W. Gastpary, Sprawa toruńska w roku 1724, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1969. ; 15. J. Grobis, Czasy saskie w sentymentach i resentymentach oświeconych, w: Między barokiem a oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie, red. K. Stasiewicz, S. Achremczyk, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 1996, s. 36-38. ; 16. A. Grześkowiak-Krwawicz, Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006, s. 32. ; 17. Cz. Hernas, Barok, PWN, Warszawa 1998, s. 425-427. ; 18. F.E. Hoevels, Psychoanaliza i religia. Pisma zebrane, przeł. W. Kunicki, Ahriman-International, Zgorzelec 2007, s. 12-15. ; 19. [F.S. Jezierski], Katechizm o tajemnicach rządu polskiego, jaki był około roku 1735 napisany przez JP. Sterne w języku angielskim, potem przełożony po francusku, a teraz na koniec po polsku, [rz.] Drukarnia Jego Cesarsko-Apostolskiej Mości, Sambor 1790, s. 8-9. ; 20. K.M. Juniewicz, Refleksyje duchowne, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 37, w. 2857-2862; 2875-2880, s. 107-108. ; 21. Katechizm konfederacki, w: Literatura konfederacji barskiej, oprac. J. Maciejewski, A. Bąbel, A. Grabowska-Konończuk, J. Wójcicki, t. 3, DiG, Warszawa 2005, s. 42-43. ; 22. W. Kochowski, Psalmodia polska XXVII, 28-29, wyd. P. Borek, Universitas, Kraków 2003, s. 72. ; 23. M. Korczyński, Katechizm dla dzieci wiejskich ku parochów wygodzie spisany, wyd. 2, Franciszek Piller, Lwów 1829, t. 1, s. 181. ; 24. J. Kristeva, Ta niewiarygodna potrzeba wiary, przeł. A. Turczyn, Universitas, Kraków 2010, s. 80-81. ; 25. Krótkie rzeczy potrzebnych zstrony wolności a swobód polskich zebranie, wyd. K.J. Turowski, Wydawnictwo Biblioteki Polskiej, Kraków 1859, Biblioteka Polska, Seria na R. 1859, z. 11, s. 12. ; 26. M. Kuźma, Ewangelia, polityka i karnawał. O „Kontynuacji Biblii Targowickiej” Józefa Kossakowskiego, „Napis” 2007, seria XIII, s. 257, 258, 262. ; 27. M. Lenart, Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary wkulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.), Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, Studia Staropolskie. Series Nova, t. 21, s. 19. ; 28 „Logos” Warszawski Antykwariat Naukowy Trzydziesta czwarta aukcja antykwarska. Katalog, Logos, Warszawa 2008, s. 33 (poz. 91). ; 29. J. Maciejewski, Przedmowa, do: Literatura konfederacji barskiej, oprac. J. Maciejewski, A. Bąbel, A. Grabowska-Konończuk, J. Wójcicki, t. 1, DiG, Warszawa 2005, s. 16-17. ; 30. Sz. Majchrowicz, Trwałość szczęśliwa królestw albo ich smutny upadek…, cz. 2: Szczęśliwość polskiego narodu, Drukarnia Akademii S.J., Lwów 1764, s. 170. ; 31. H. Markiewicz, Parodia a inne gatunki literackie (problemy terminologiczne), w: tegoż, Nowe przekroje izbliżenia. Rozprawy iszkice z wiedzy o literaturze, PIW, Warszawa 1974, s. 102-118. ; 32. Modlitwa konfesyji targowickiej, Rkps Bibl. Uniw. Śląskiego w Katowicach, sgn. R 217 III, k. 33r. ; 33. J.U. Niemcewicz, Fragment biblii targowickiej. Księgi Szczęsnowe, w: Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej, s. 160. ; 34. J. Nowak-Dłużewski, Formy religijne staropolskiej poezji politycznej, „Pamiętnik Literacki”, R. 35: 1938, s. 112-113. ; 35. A. Nowicka-Jeżowa, Barok polski między Europą i Sarmacją, cz. I: Profile izarysy całości, Neriton, Warszawa 2009-2011, s. 271-272. ; 36. Ojcze nasz (Vater unser), przeł. T. Zakolski, w: Ojcze nasz – nasz. Przekłady, parafrazy i inne literackie opracowania Modlitwy Pańskiej, oprac. J.A. Choroszy, Wydz. Filologiczny UWr, Wrocław 2008, t. 2, s. 257. ; 37. W.J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Wydawnictwo KUL, Lublin 1992, s. 58. ; 38. Opera holenderska przez komedyją lub bal w maszkach się odprawujący na sali Królestwa Polskiego stan tego państwa reprezentująca w teraźniejszych okolicznościach, rkps Bibl. Raczyńskich, sgn. 1726, s. 409-412. ; 39. Pacierz do Króla Jegomości, w: Ojcze nasz – nasz. Przekłady, parafrazy i inne literackie opracowania Modlitwy Pańskiej, oprac. J.A. Choroszy, Wydz. Filologiczny UWr, Wrocław 2008, t. 2, s. 39. ; 40. Pacierz dworski vivente Joanne Casimiro et uxore illius Maria Ludwika, w: Poezja związku święconego i rokoszu Lubomirskiego, oprac. J. Nowak-Dłużewski, Ossolineum, Wrocław 1953, s. 182. ; 41. Pacierz konfederacki (inc.: Bez Boga, cnoty, Ciołku Stanisławie…), w: Literatura konfederacji barskiej, oprac. J. Maciejewski, A. Bąbel, A. Grabowska-Konończuk, J. Wójcicki, t. 3, DiG, Warszawa 2005, s. 217. ; 42. Pean afflictae Poloniae in concentum prosae Dies irae compositum, rkps Bibl. im. Zielińskich w Płocku, sgn. 577, s. 623. ; 43. M. Pieczyński, Wprowadzenie do lektury, w: K.M. Juniewicz, Refleksyje duchowne, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 37, s. 18-21. ; 44. P. Pietrzyk, „Chleba naszego powszedniego zbawiłeś nas za panowania swego”… – o parodiach tekstów religijnych w literaturze XVII i XVIII stulecia, „Napis” 2008, seria XIV, s. 64-65. ; 45. F. Pułaski, Wykaz inwentarzowy rękopisów Biblioteki Ordynacji hr. Krasińskich nieobjętych katalogiem Fr. Pułaskiego (T. 1 cz. 1-sza, 2-ga), sporządzony 1 października 1910 r., w: tegoż, Opis 815 rękopisów Biblioteki Ordynacji Krasińskich, Fundusz Świdzińskich, Warszawa 1915, s. 24. ; 46. E. Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, PWN, Warszawa 1977, s. 150. ; 47. S. Salmonowicz, Otoruńskim tumulcie zroku 1724, „Odrodzenie i Reformacja wPolsce” 1983 t. 28, s. 166-168. ; 48. H. Schmitt, Dzieje Polski XVIII i XIX wieku, t. 2, Drukarnia „Czasu” W. Kirchmayera, Kraków 1866, s. 455. ; 49. H. Segal, Psychoanaliza, literatura i wojna. Pisma z lat 1972-1995, przeł. D. Golec i in., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 236. ; 50. Sixteenth Century Pamphlets. Flugschriften des 16. Jahrhunderts, ed. H.J. Köhler, http://www.brill.com/files/brill.nl/specific/flug_guide_part2_1-21.pdf (9.02.2012). ; 51. W. Stanek, Konfederacje a ewolucja mechanizmów walki politycznej w Rzeczypospolitej XVIII wieku, w: Między barokiem a oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie, red. K. Stasiewicz, S. Achremczyk, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 1996, s. 137-139. ; 52. M. Szyszkowski, Katechizm rzymski albo krótka nauka katolicka… przełożona przez ks. Jana Poszakowskiego, Drukarnia Akademicka Soc. Jesu, Lwów 1752, s. 64-65. ; 53. M. Ślusarska, Między polityką a religią. Orytuałach irytualności konfederacji barskiej, „Napis” 2010 seria XVI, s. 281-289. ; 54. J. Tazbir, Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy. Mity a rzeczywistość historyczna, Interpress, Warszawa 1987, s. 55-56. ; 55. E. Weller, Die Falschen und fingirten Druckorte. Repertorium der seit Erfindung der Buchdruckkunst unter falscher Firma erschienen Schriften. Deutscher und lateinischer Teil, Falcke u. Rössler, Leipzig 1858, s. 3. ; 56. Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku, oprac. K. Maksimowicz, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2008, s. 237-238; Ojcze nasz – nasz, t. 2, s. 113. ; 57. J. Ziomek, Parodia jako problem retoryki, w: tegoż, Rzeczy komiczne, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2000, Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, t. 25, s. 79-138.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

311

End page:

336

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62366 ; oai:rcin.org.pl:62366 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Apr 19, 2017

Number of object content hits:

121

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80854

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information