Object structure

Title:

Arkadia „z terminem ważności” – wizerunek domu w późnej twórczości Ewy Lipskiej

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2010)

Creator:

Farysej, Joanna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Lipska, Ewa ; Arcadia ; "pastoral of love" ; "pastoral of solitude" ; "pastoral of melancholy" ; "pastoral of daily beauty" ; "anti-pastoral" ; polish poetry - 20th c.

References:

1. Ph. Ariès, Człowiek i śmierć. Przeł. E. Bąkowska. Warszawa 1989. ; 2. W. Bałus, Mundus melancholicus. Kraków 1996. ; 3. W. Bałus, Muzyka, melancholia, nuda. W zb.: Nuda w kulturze. Red. P. Czapliński, P. Śliwiński. Poznań 1999. ; 4. M. Baranowska, Równocześnie. W: „Tak lekko było nic o tym nie wiedzieć...” Szymborska i świat. Wrocław 1996. ; 5. S. Barańczak, „Nic mnie nie uratowało - żyję”. Rec. E. Lipska, Piąty zbiór wierszy. Warszawa 1978. W: Przed i po. Szkice o poezji krajowej przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Londyn 1988, s. 72-75. ; 6. M. Bieńczyk, Flâneur i inni jeszcze. W: Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty. Warszawa 2000, s. 10-14. ; 7. H. Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Kraków 2006. ; 8. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa 1989. ; 9. B. Constant, Adolf. Przeł. T. Boy-Żeleński. Warszawa 1927. ; 10. M. Czermińska, Śmierć-sen-dotknięcie. (W związku z wierszem Anny Kamieńskiej "Ciało”). „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie” 1989, nr 15. ; 11. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł., oprac. A. Borowski. Kraków 1997. ; 12. J. Derrida, Farmakon. Przeł. K. Matuszewski. W: Pismo filozofii. Wybór, przedmowa B. Banasiak. Wyd. 2. Kraków 1993, s. 39-61. ; 13. M. Eliade, Historia idei i wierzeń religijnych. T. 1. Warszawa 1989. ; 14. M. Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył M. Czerwiński. Przeł. A. Tatarkiewicz. Warszawa 1974. ; 15. M. Eliade, Święta przestrzeń: świątynia, pałac, „środek świata”. W: Traktat o historii religii. Przeł. J. Wierusz-Kowalski. Wstęp L. Kołakowski. Łódź 1993, s. 354-372. ; 16. Epos o Gilgameszu. Przeł. K. Łyczkowska, P. Puchta, M. Kapełuś. Warszawa 2002. ; 17. M. Głowiński, Peryfrazy współczesne. W: Narracje literackie i nieliterackie. Prace Wybrane. T. 2. Red. R. Nycz. Kraków 1997, s. 274-280. ; 18. M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć. Przeł. K. Michalski. Warszawa 1977. ; 19. Z. Herbert, Studium przedmiotu. Wrocław 1995. ; 20. M. Jędraszewski, Na drogach wolności: Kartezjusz, Sartre, Lévinas. „Przegląd Powszechny” 1985, nr 4, s. 9-26. ; 21. A. Kamieńska, Ciało. W: Poezje wybrane. Warszawa 1973, s. 312-314. ; 22. K. Kosecki, Metafory i metonimie czasoprzestrzeni. W zb.: Przestrzeń w języku i w kulturze. Problemy teoretyczne. Interpretacje tekstów religijnych. Red. J. Adamowski. Lublin 2005, s. 91-99. ; 23. A. Legeżyńska, Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej. Warszawa 1996. ; 24. A. Legeżyńska, Elegie przedwczesne w poezji Ewy Lipskiej i Stanisława Barańczaka. W: Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej. Poznań 1999, s. 151-183. ; 25. B. Leśmian, Jak niewiele ma znaków to ubogie ciało... W: Poezje zebrane. Oprac. A. Madyda. Wstęp M. Jakitowicz. Toruń 1993, s. 523. ; 26. E. Lévinas, Domostwo. W: Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Przeł. M. Kowalska. Wstęp B. Skarga. Warszawa 1998, s. 173-203. ; 27. M. G. Levine, Bezdomność w literaturze wojennej: typologia obrazowania. „Teksty Drugie” 1999, nr 4, s. 7-17. ; 28. E. Lipska, Drugi zbiór wierszy. Warszawa 1970. ; 29. E. Lipska, Drzazga. Kraków 2006. ; 30. E. Lipska, Gdzie Indziej. Kraków 2005. ; 31. E. Lipska, Ja. Kraków 2003. ; 32. E. Lipska, Ludzie dla początkujących. Kraków 1997. ; 33. E. Lipska, Piąty zbiór wierszy. Warszawa 1978. ; 34. E. Lipska, Pomarańcza Newtona. Kraków 2007. ; 35. E. Lipska, Sklepy zoologiczne. Kraków 2001. ; 36. E. Lipska, 1999. Kraków 2001. ; 37. E. Lipska, Trzeci zbiór wierszy. Warszawa 1972. ; 38. E. Lipska, Wiersze. Warszawa 1967. ; 39. E. Lipska, Zwątpienie. W: Uwaga: stopień. Wiersze wybrane. Kraków 2002, s. 105. ; 40. Ch. Mauron, Wprowadzenie do psychokrytyki. Przeł. W. Błońska. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewicz. Wyd. 2, przejrz. i zmien. T. 2. Kraków 1976, s. 366-394. ; 41. T. Michałowska, Człowiek wobec śmierci. W: Średniowiecze. Warszawa 1995, s. 497-527. ; 42. B. Morzyńska-Wrzosek, „Zawsze byłam tu...” Kreacja czasu i przestrzeni w liryce Haliny Poświatowskiej. Kraków 2004. ; 43. A. Niewiara, Starość „starości”, czyli wstęp filologiczny. W zb.: Starość. Red. A. Nawarecki, A. Dziadek. Katowice 1995, s. 10-14. ; 44. E. Panofsky, Et in Arcadia ego. Poussin i tradycja elegijna. Przeł. A. Morawińska. W: Studia z historii sztuki. Wybór, oprac., posł. J. Białostocki. Warszawa 1971, s. 324-342. ; 45. R. Poggioli, The Oaten Flute. Essays on Pastoral Poetry and the Pastoral Ideal. Cambridge, Mass., 1975. ; click here to follow the link ; 46. R. Poggioli, Wierzbowa fujarka. Przeł. F. Jarzyna. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1960, t. 3, z. 1, s. 39-74. ; 47. H. Poświatowska, ***(jeszcze nie wspominałam o miłości...). W: Wszystkie wiersze. Kraków 2000, s. 542. ; 48. G. Poulet, Rozważania o czasie ludzkim. W: Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne. Wybór J. Błoński, M. Głowiński. Przedm. J. Błoński. Przeł. W. Błońska [i in.]. Warszawa 1977. ; 49. R. Przybylski, Et in Arcadia ego. Esej o tęsknotach poetów. Warszawa 1966. ; 50. D. de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej. Przeł. L. Eustachiewicz. Warszawa 1968. ; 51. W. Rybczyński, Dom. Krótka historia idei. Przeł. K. Husarska. Gdańsk-Warszawa 1996. ; 52. J.- P. Sartre, Dramaty: Muchy, Przy drzwiach zamkniętych, Ladacznica z zasadami, Niekrasow. Warszawa 1956. ; 53. J.- P. Sartre, L ’Être et le Néant. Paryż 1957. ; 54. A. Sikora, Między wiecznością i czasem. Kraków 2006. ; 55. K. Skibski, Antropologia wierszem. Język poetycki Ewy Lipskiej. Poznań 2008. ; 56. T. Sławek, Dziwne piękno. Kilka uwag o prawdzie i kłamstwie. „Res Publica Nowa” 2002, nr 8, s. 15-25. ; 57. Słownik języka polskiego. Red. J. Karłowicza, A. Kryński, W. Niedźwiedzki. T. 1. Warszawa 1900. ; 58. M. Stala, O tych, których nie ma. Na marginesie Leśmianowskiego cyklu wierszy „Aniołowie”. W: Trzy nieskończoności. O poezji Adama Mickiewicz, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza. Kraków 2001, s. 110-114. ; 59. W. Szymborska, Elegia podróżna. W: Sól. Warszawa 1962, s. 18-19. ; 60. W. Szymborska, O śmierci bez przesady. W: Ludzie na moście. Warszawa 1986, s. 14-15. ; 61. D. Śnieżko, Mit „wieku złotego” w literaturze polskiego renesansu. Wzory, warianty, zastosowania. Warszawa 1996. ; 62. W. Tatarkiewicz, O szczęściu. Warszawa 1965. ; 63. J. Tischner, Filozofia dramatu. Wprowadzenie. Kraków 2001. ; 64. W. N. Toporow, Przestrzeń i rzecz. Przeł. B. Żyłko. Kraków 2003. ; 65. Wergiliusz, Bukoliki i georgiki. Wybór. Przeł., oprac. Z. Abramowiczówna. BN II 83. Wrocław 1953. ; 66. A. Witkowska, Z historii i teorii idylli. Wstęp. W zb.: Idylla polska. Antologia. Wybór A. Witkowska, przy współudz. I. Jarosińskiej. Komentarze I. Jarosińska. Wrocław 1995, s. III-XV. ; 67. M. Zaleski, Echa idylli w literaturze polskiej doby nowoczesności i póżnej nowoczesności. Kraków 2007. ; 68. M. Zaleski, Świat powtórzony. W: Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej. Warszawa 1996, s. 11-68.

Issue:

1

Start page:

55

End page:

89

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: