Object structure

Title:

Między mimikrą a rebelią. Pejzaż (post)kolonialny regionalnej literatury

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2015)

Creator:

Mikołajczak, Małgorzata

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

regional literature ; postcolonial landscape ; mimicry

References:

1. Ginette Aley, Dwelling within the Place Worth Seeking. The Midwest, Regional Identity, and Internal Historie, [w:] Regionalism and the Humanities, edited and with introduction by Timothy R. Mahoney and Wendy J. Katz, University of Nebrasca, Nebraska 2008.
2. Jason Arthur, Violet America. Regional cosmopolitanism in U.S. Fiction since the Great Depression, University of Iova Press, Iove City 2013.
3. Hommi Bhabha, Mimikra i ludzie. o dwuznaczności dyskursu kolonialnego, [w:] tegoż, Miejsca kultury, przeł. Tomasz Dobrogoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
4. Centrala nie musi być przekleństwem. Z profesorem Robertem Trabą rozmawia Magdalena Petryna, „Herito”2011, nr 2.
5. Maria Ciechocińska, Regionalizm na obszarach pogranicznych, [w:] Regionalizm polski u progu XXI wieku. Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury,. Wrocław 23-25 IX 1994, wydawnictwo DTSK Silesia, Wrocław 1994.
6. Co zostało z rebelii prowincji? O współczesnych wyzwaniach dla kultury, „Borussia” 2012, nr 51.
7. Andrzej Czarkowski, Źródła atrofii społeczno-kulturalnego ruchu regionalnego na pryk ladzie województwa zielonogórskiego, [w:] Regionalizm polski (przeszłość i teraźniejszość). Materiały i komunikaty wygłoszone na konferencji naukowej 15-17 września 1989 r. Wrocław – Zamek Książ, Ciechanów 1990.
8. Krzysztof Czyżewski, Czas prowincji, „Znak” 2002, nr 7.
9. Roberto M. Dainotto, “All the Regions Do Smilingly Revolt”: The Literature of Place and Regions, “Chicago Journals” 1996.
10. Ewa Domańska, Obrazy PRL w perspektywie postkolonialnej. Studium przypadku, [w:] Obrazy PRL. O konceptualizacji realnego socjalizmu w Polsce, pod red. Krzysztofa Brzechczyna, Wydawnictwo IPN, Poznań 2008.
11. Stephanie Foot, Regional Fictions: Culture and Identity In Nineteench-Century American Literature, The University of Visconsin Press, Visconsin 2001.
12. Anna Gąsior-Niemiec, Nowy regionalizm w Europie. Zarys problematyki, [w:] Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, red. Patrycja Jakubowska, Antoni Kukliński, Piotr Żuber, Wydawnictwo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2008.
13. Waldemar Gruszczyński, Przedmowa, [do:] Fantazje zielonogórskie. Antologia opowiadań fantastycznych, t. 3, red. Maciej Dobrowolski, Waldemar Gruszczyński, Zielonogórski Klub Fantastyki „Ad Astra”, Zielona Góra 2013.
14. Anthony Channell Hilfer, Revolt from the Village. 1915 – 1930, Oxford University Press, London 1969.
15. Inga Iwasiów, Studia kobiece: między „ja”, światem a literaturą, [w:] Prywatne/publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego, red. I. Iwasiów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
16. Jerzy Jamrosz, Podstawy ideowe nowoczesnego regionalizmu. Teraźniejszość i przyszłość, [w:] Regionalizm polski u progu XXI wieku. Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury,. Wrocław 23-25 IX 1994, wydawnictwo DTSK Silesia, Wrocław 1994.
17. Arkadiusz Kalin, Ziemia Lubuska jako wariant Ziem Odzyskanych – funkcjonowanie mitu politycznego w literaturze powojennej (na przykładzie pisarstwa historycznego Eugeniusza Paukszty), [w:] Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni, red. D. Kalinowski, M. Mikołajczak, A. Kuik-Kalinowska, TAiWPN „Universitas”, Kraków 2014.
18. Dorota Kołodziejczyk, Światowa Republika Literatury czy tandetny supermarket? Peryferyjne miejsca i globalne szlaki handlowe we współczesnej literaturze porównawczej, [w:] Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, pod red. H. Gosk i D. Kołodziejczyk, TAiWPN „Universitas”, Kraków 2014.
19. Michael Kowalewski, Writing In Place: The New American Regionalism, “American Literary History” . Vol. 6, No.1 (Spring 1944).
20. Krzysztof Koziołek, Literackie szczyty, „Pro Libris” 2010, nr 4.
21. Erazm Kuźma, Pisarze Pomorza Zachodniego. Informator, Wydawnictwo Morskie, Szczecin 1967.
22. Dominic LaCapra Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, przeł. K. Bojarska, TAiWPN „Universitas”, Kraków 2009.
23. Czesław Markiewicz, Daleko od szosy – czyli o nieskonsumowanym awansie, „Pro Libris” 2006, nr 13.
24. Piotr Michałowski, Wariacje na temat prowincji, [w:] tegoż, Narożnikowo., centralnie, pogranicznie. Szkice szczecińskie i europejskie, Wydawnictwo FORMA, Szczecin, Bezrzecze 2014.
25. Czesław Miłosz, La Combe, [w:] tegoż, Zaczynając od moich ulic, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.
26. Czesław Miłosz, Mój dziadek Zygmunt Kunat, [w:] tegoż, To, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000.
27. Ryszard Nycz, PRL: pamięć podzielona, społeczeństwo przesiedlone, „Teksy Drugie” 2013 nr 4.
28. Dariusz Skórczewski, Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
29. Jan Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, TAiWPN „Universitas”, Kraków 2011.
30. Andrzej Staniszewski, Od Paukszty do Nienackiego. Dalsze dzieje regionalnego tematu, [w:] Zwierza gwiazda. Antologia opowiadań o Warmii i Mazurach, wybór, wstęp i posłowie A. Staniszewski, Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn 1985.
31. Region jako docelowy obszar oddziaływania polityki państwa, [w:] Narodowa Strategia Rozwoju Kultury w latach 2004-2013, http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/Narodowa_Strategia_Rozwoju_Kultury.pdf (dostęp z dnia 26.01.2015).
32. Elżbieta Rybicka, Nowy regionalizm i narracje lokalne, [w:] tejże, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, TAiWPN „Universitas”, Kraków 2014.
33. Joanna Szydłowska, Pamięć jako etyczna powinność, czyli narracje tożsamościowe Wojciecha Marka Darskiego, [w:] Geografia wyobrażona regionu, [w:] Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni, red. Daniel Kalinowski, Małgorzata Mikołajczak, Adela Kuik-Kalinowska, TAiWPN „Universitas”, Kraków 2014.
34. Ewa Thompson, Postmodernizm, pamięć, logocentryzm, [w:] Nieobecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wiek, red. Hanna Gosk, Bożena Karwowska, Elipsa, Warszawa 2008.
35. „Warmia. Rebelia Kultury” http://www.rebeliakultury.pl/ (dostęp z dnia 30 grudnia 2014 r.).
36. Wszędzie jest środek świata. Wiersze młodych poetów lubuskich, wstęp i wybór Czesław Sobkowiak, Zielonogórski Ośrodek Kultury – Lubuskie Nadodrze, Zielona Góra 2001.
37. Tomasz Zarycki, Pułapka imitacji, [w:] Przyszłość Europy – Wyzwania globalne – Wybory strategiczne, red. Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski, wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, Nowy Sącz-Warszawa 2006.
38. Tomasz Zarycki, Peryferie. Nowe ujęcie zależności centro-peryferyjnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
39. Andrzej Zawada, Pochwała prowincji, Wydawnictwo Atut, Wrocław 2008.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

283

End page:

305

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.18318/td. ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: