Object structure

Title:

Kulturowy model dziewiętnastowieczności

Subtitle:

Wiek XIX, rok I (XLIII) 2008

Creator:

Sobieraj, Tomasz

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

history of polish literature ; modernity ; nineteen-century cultural model

References:

1. J. Bachórz, Pozytywistka na rozdrożu, w: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku, pod red. T. Bujnickiego i J. Maciejewskiego, Wrocław 1986.
2. Z. Bauman, Prawodawcy i tłumacze, przeł. A. Ceynowa i J. Giebułtowski, red. naukowa przekładu M. Kempny, Warszawa 1998.
3. Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, przeł. J. Bauman, Warszawa 1995.
4. S. Borzym, H. Floryńska, B. Skarga, A. Walicki, Zarys dziejów filozofii polskiej 1815–1918, Warszawa 1983.
5. T. Burek, Genialny wiek XIX i Esej o literaturze XIX wieku, w: Dalej aktualne, Warszawa 1973.
6. M. Cieśla-Korytowska, O romantycznym poznaniu, Kraków 1997.
7. J. Derrida, Pozycje. Rozmowy z Henri Ronsem, Julią Kristevą, Jean-Louis Houdebinem i Guy Scarpettą, przeł. A. Dziadek, Bytom 1997.
8. W. Dilthey, O istocie filozofii i inne pisma, przeł, wstępem i koment. opatrzyła E. Paczkowska Łagowska, Warszawa 1987.
9. B. Dopart, Nasz literacki wiek XIX i „izmy”, w: Na początku wieku. Rozważania o tradycji, pod red. Z. Trojanowiczowej i K. Trybusia, Poznań 2002.
10. M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, t. 2, prze ł. T. Komendant, Gdańsk 2005.
11. J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przeł. M. Łukasiewicz, Kraków 2000.
12. M. Janion, Badania literackie nad XIX stuleciem, w: Gorączka romantyczna, Warszawa 1975.
13. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i egzystencja. Fragmenty niedokończonego dzieła, Gdańsk 2004.
14. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Warszawa 1978.
15. A. Kowalczykowa, Wiek XIX: przełomy, cezury, płynność, w: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów Warszawa 1995, pod red. T. Michałowskiej, Z. Golińskiego, Z. Jarosińskiego, Warszawa 1996.
16. A. Kowalczykowa, Wstęp do: Idee programowe romantyków polskich. Antologia, BN I 261, Wrocław 1991.
17. J. Maciejewski, Miejsce pozytywizmu polskiego w XIX-wiecznej formacji kulturowej, w: Pozytywizm. Języki epoki, pod red. G. Borkowskiej i J. Maciejewskiego, Warszawa 2001.
18. S. Morawski, Niewdzięczne rysowanie mapy… O postmodernie(izmie) i kryzysie kultury, Toruń 1999.
19. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997.
20. D. Siwicka, O obcości duchów: romantycznego i ponowoczesnego, „Teksty Drugie” 1996, nr 1.
21. J. Skarbek, Koncepcja nauki w pozytywizmie polskim, Wrocław 1968.
22. J.M. Strzyżewski, Mickiewicz wśród krytyków. Studia o przemianach i formach romantycznej krytyki w Polsce, Toruń 2001.
23. B. Skarga, Granice historyczności, Warszawa 1989.
24. B. Skarga, Kłopoty intelektu. Między Comte’em a Bergsonem, Warszawa 1975.
25. T. Sobieraj, Pozytywizm polski i duch nowoczesności, „Roczniki Humanistyczne KUL” 2005 z. 1.
26. T. Sobieraj, Dziewiętnastowieczność, w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje. Pod redakcją naukową J. Bachórza, G. Borkowskiej, T. Kostkiewiczowej, M. Rudkowskiej, M. Strzyżewskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, T. 1: A-M, s. 259–274.
27. W. Tyburski, Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk intelektualnych doby pozytywizmu. Rozwój – metamorfozy – załamania, Toruń 1989.
28. M. Weber, Osobliwości kultury zachodniej, w: Szkice z socjologii religii, przeł. J. Prokopiuk i H. Wandowski, wstęp, przypisy i red. naukowa S. Kozyr-Kowalski, Warszawa 1984.
29. J. Ziomek, Epoki i formacje w dziejach literatury polskiej, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4.

Issue:

1

Start page:

19

End page:

38

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2008.2

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)