Object

Title: W stronę komparatystyki kulturowej. O granicach i tożsamości pojęć we współczesnym dyskursie literaturoznawczym

Creator:

Utracka, Dorota

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Wiek XIX Rok IV (XLVI) 2011

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. Antropologia słowa, red. G. Godlewski, Warszawa 2003. ; 2. D. Attridge, Jednostkowość literatury, przeł. P. Mościcki, Kraków 2007. ; 3. E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przeł. i wstępem opatrzył Z. Żabicki, Warszawa 1968. ; 4. Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie. Radziejowice 6-8 lutego 1997 roku, red. A. Nowicka-Jeżowa, Izabelin 1998, s. 23. ; 5. J. Bajda, Poezja a sztuki piękne. O świadomości estetycznej i wyobraźni plastycznej Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Warszawa 2003. ; 6. S. Balbus, Interdyscyplinarność - intersemiotyczność - komparatystyka, w: Intersemiotyczność: literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004, s. 11-15. ; 7. S. Balbus, Między stylami, Kraków 1996. ; 8. R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2000. ; 9. R. Barthes, Od nauki do literatury, przeł. J. Lalewicz, w: tegoż, Mit i znak, red. J. Błoński, Warszawa 1970. ; 10. H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Kraków 2007. ; 11. L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów, przeł. E. Woydyłło-Woźniak, Warszawa 1984. ; 12. J. Bielska-Krawczyk, Widzialne i niewidzialne. Twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kraków 2004. ; 13. T. Bilczewski, "Czytać po wieży Babel". Komparatystyka - hermeneutyka - przekład, w: Hermeneutyka i literatura. Ku nowej koiné, red. K. Kuczyńska-Koschany, M. Januszkiewicz, Poznań 2006, s. 95-111. ; 14. T. Bilczewski, Komparatystyczny korpus: strategie lektury i historia badań porównawczych, w: Komparatystyka. Między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym, red. L. Wiśniewska, Bydgoszcz 2010, s. 57. ; 15. T. Bilczewski, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Kraków 2010. ; 16. E. Bińczyk, Obraz, który nas zniewala. Współczesne ujęcia języka wobec esencjalizmu i problemu referencji, Kraków 2007. ; 17. I. Brady, Poetics, w: Encyclopedia of Cultural Anthropology, ed. by D. Levinson, M. Ember, vol. 3, New York 1996. ; 18. C. S. Brown, The Relations between Music and Literature as Field of Study, "Comparative Literature" 1970, nr 2. ; 19. W. J. Burszta, Clifford Geertz albo wierność sobie, w: Clifford Geertz - lokalna lektura, red. D. Wolska, M. Brocki, Kraków 2003, s. 94. ; 20. A. Burzyńska, Kulturowy zwrot teorii, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006, s. 59. ; 21. R. Cieślak, Oko poety. Poezja Różewicza wobec sztuk wizualnych, Gdańsk 1999. ; 22. Comparative Literature in the Age of Multiculturalism, ed. by Ch. Bernheimer, Baltimore 1995. ; 23. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł., oprac. A. Borowski, Kraków 1997. ; 24. D. Czaja, Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne, Kraków 2004. ; 25. M. Czerminska, Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry, Gdańsk 2005. ; 26. P. Dufour, La Relation peinture/literature. Notes pour un comparatisme interdisciplinaire, "Neohelicon" 1977, nr 1, s. 141-190. ; 27. A. Dziadek, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Katowice 2004. ; 28. M. Eigeldinger, Mythologie et intertextualité, Geneve 1987. ; 29. N. Frye, Anatomy of Criticism. Four Essays, London 1990. ; 30. C. Geertz, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, przeł. E. Dżurak, S. Sikora, Warszawa 2000, s. 19. ; 31. C. Geertz, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, przekład i wstęp Z. Pucek, Kraków 2003, s. 120. ; 32. G. Godlewski, Literatura i literatury. O kilku przesłankach możliwej, lecz wciąż jeszcze nieistniejącej antropologii literatury, w: Narracja i tożsamość (I). Narracje w kulturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2004. ; 33. N. Goodman, Jak tworzymy świat, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 1997. ; 34. S. Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, wstęp i red. Krystyna Kujawińska-Courtney, Kraków 2006. ; 35. T. Hawkes, Strukturalizm i semiotyka, przeł. I. Sieradzki, Warszawa 1988. ; 36. A. Hejmej, Interdyscyplinarność i badania komparatystyczne, w: Literatura i wiedza, red. W. Bolecki i E. Dąbrowska, Warszawa 2006, s. 79-80. ; 37. A. Hejmej, Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków 2008. ; 38. M. Hopfinger, Adaptacje filmowe utworów literackich. Problemy teorii i interpretacji, Wrocław 1974. ; 39. M. Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Warszawa 1997. ; 40. Interakcje sztuk: literatura, malarstwo, ekfraza, red. D. Heck, Wrocław 2008. ; 41. Interrelations of Literature, red. J.-P. Barricelli, J. Gibaldi, New York 1982. ; 42. W. Iser, Czym jest antropologia literatury? Różnica między fikcjami wyjaśniającymi a odkrywającymi, przeł. A. Kowalcze-Pawlik, "Teksty Drugie" 2006, nr 5. ; 43. D. Kielak, Figury kryzysu. Rzeźba w młodopolskiej powieści o artyście, Warszawa 2007. ; 44. A. F. Kola, Antropologizacja literaturoznawstwa a komparatystyka, w: Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko - proces - perspektywy, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn 2009, s. 83-106. ; 45. J. Kordys, Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna. Szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury, Kraków 2006. ; 46. J. Kordys, Mózg i znaki, Warszawa 1991. ; 47. E. Kosowska, Antropologia literatury. Teksty, konteksty, interpretacje, Katowice 2003, s. 8. ; 48. T. Kostkiewiczowa, Komparatystyka literacka dzisiaj - preliminaria: co, jak i po co porównujemy, w: Komparystyka. Między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym, red. L. Wiśniewska, Bydgoszcz 2010. ; 49. M. Kremiec-Błaż, Współczesne związki między słowem a obrazem w dyskursie teoretycznoliterackim, w: Anatomia dyskursu. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora III, red. B. Balicki, B. Ryż, E. Szczerbuk, Wrocław 2008. ; 50. K. Kujawińska-Courtney, Wprowadzenie, do: S. Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, wstęp i red. Krystyna Kujawińska-Courtney, Kraków 2006, s. XIII-XIV. ; 51. E. Laszlo, Systemowy obraz świata, przeł. U. Niklas, słowem wstępnym opatrzył A. Siciński, Warszawa 1978. ; 52. V. B. Leitch, Cultural Criticism, Literary Theory, Poststructuralism, New York 1992, s. IX. ; 53. V. B. Leitch, Postmodern Interdisciplinarity, "Profession 2000" (New York 2000), s. 124-131. ; 54. C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, przeł. K. Pomian, Warszawa 1990. ; 55. Literatura - Kultura - Tolerancja, red. G. Gazda, I. Hubner, J. Płuciennik, Kraków 2008. ; 56. A. Łebkowska, Między antropologią literatury i antropologią literacką, "Teksty Drugie" 2007, nr 6, s. 12. ; 57. A. Łebkowska, Między teoriami a fikcją literacką, Kraków 2001. ; 58. J. Madejski, Interdyscyplinarne problemy poetyki, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja, red. M. Czermińska, S. Gajda, K. Kłosiński, A. Legeżyńska, A. Z. Makowiecki, R. Nycz, t. 1, Kraków 2005. ; 59. J. Madejski, Konstruktywistyczna komparatystyka Stevena Tötösy de Zepetneka, w: Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Kraków 2006, s. 337. ; 60. K. Majbroda, Kulturowa perspektywa w badaniach literackich. Przypadek tzw. antropologii literatury, w: Anatomia dyskursu. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora III, red. B. Balicki, B. Ryż, E. Szczerbuk, Wrocław 2008, s. 36-43. ; 61. M. P. Markowski, Antropologia, humanizm, interpretacja, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006, s. 150. ; 62. M. P. Markowski, Antropologia i literatura, "Teksty Drugie" 2007, nr 6, s. 24. ; 63. B. Mądra-Shallcross, Cień i forma. O wyobraźni plastycznej Leopolda Staffa, Szczecin 1987. ; 64. A. Mencwel, Wyobraźnia antropologiczna, w: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, M. Peczak, wstęp i red. A. Mencwel, Warszawa 1998, s. 15. ; 65. Między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym, red. L. Wiśniewska, Bydgoszcz 2010, s. 154. ; 66. Z. Mocarska-Tycowa, Tropy przymierzy: o literaturze dziewiętnastowiecznej i miejscach jej zbliżeń z malarstwem, Toruń 2005. ; 67. E. Możejko, Literatura porównawcza w dobie wielokulturowości, "Teksty Drugie" 2001, nr 1, s. 14. ; 68. E. Możejko, Między kulturą a wielokulturowością: dylematy współczesnej komparatystyki, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2002. ; 69. R. Nycz, Antropologia literatury - kulturowa teoria literatury - poetyka doświadczenia, "Teksty Drugie" 2007, nr 6, s. 39. ; 70. R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, w: tegoż, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 2000, s. 82. ; 71. R. Nycz, Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu humanistycznego, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006, s. 33. ; 72. R. Nycz, Literatura nowoczesna: cztery dyskursy, "Teksty Drugie" 2002, nr 4. ; 73. R. Nycz, Literaturologia. Spojrzenie wstecz na dzieje nowoczesnej myśli teoretycznoliterackiej w Polsce, w: tegoż, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997, s. 191-221. ; 74. R. Nycz, O kolażu tekstowym, w: Pogranicza i korespondencje sztuk, red. T. Cieślikowska, J. Sławinski, Wrocław 1980, s. 213-228. ; 75. R. Nycz, Poetyka intertekstualna: tradycje i perspektywy, 2012, s. 153. ; 76. W. Okoń, Sztuki siostrzane. Malarstwo i literatura w Polsce w drugiej połowie XIX wieku. Wybrane zagadnienia, Wrocław 1992. ; 77. H. F. Plett, Intertextualities, w: Intertextuality, ed. by H. F. Plett, Berlin-New-York 1991, s. 20. ; 78. Pogranicza i korespondencje sztuk, red. T. Cieślikowska, J. Sławinski, Wrocław 1980. ; 79. M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, przeł. W. Jekiel, Warszawa 1981. ; 80. E. Prokop-Janiec, Etniczność, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006, s. 418-427. ; 81. R. Przybylski, Słowo i obraz w komiksie, w: Pogranicza i korespondencje sztuk pod red. T. Cieplikowej i J. Skawińskiego, Wrocław 1980, s. 229-243. ; 82. H. H. H. Remak, Literatura porównawcza - jej definicja i funkcje, przeł. W. Tuka, w: Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. Janaszek-Ivanieková, Warszawa 1997. ; 83. M. Rembowska-Płuciennik, Poetyka i antropologia. Cykl podolski Włodzimierza Odojewskiego, Kraków 2004, s. 11 i n. ; 84. M. Rembowska-Płuciennik, Poetyka i antropologia (na przykładzie reprezentacji percepcji w prozie psychologicznej dwudziestolecia międzywojennego), w: Literatura i wiedza, s. 329. ; 85. P. Rodak, Narracja - dziennik - tożsamość. Przesłanki (projektowanej) antropologii literatury, w: Narracja i tożsamość (I), s. 220. ; 86. A. Rossa, Impresjonistyczny świat wyobraźni. Poetycka i malarska koncepcja pejzażu, Kraków 2003. ; 87. E. W. Said, Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, wstęp Z. Żygulski, Warszawa 1998. ; 88. B. Sienkiewicz, Literackie "teorie widzenia" w prozie dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 1992. ; 89. T. Sławek, Literatura porównawcza: między lekturą, polityką a społeczeństwem, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja, red. M. Czermińska, S. Gajda, K. Kłosiński, A. Legeżyńska, A. Z. Makowiecki, R. Nycz, t. 1, ,Kraków 2005. ; 90. G. Ch. Spivak, Death of a Discipline, New York 2003. ; 91. E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2001. ; 92. E. Szczęsna, Wprowadzenie do poetyki intersemiotycznej, w: Intersemiotyczność: literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004, s. 29-37. ; 93. Sztuka w świecie znaków, przeł. B. Żyłko, Gdańsk 2002. ; 94. P. Van Tieghem, La Littérature comparée [1931]. ; 95. Tłumione, wyparte, ciemne: przekład i ciało, w: Pominięte, przemilczane, stłumione, zatarte w narracjach XX wieku, red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa 2008, s. 54-74. ; 96. S. Tötösy de Zepetnek, Nowa literatura porównawcza jako teoria i metoda, przeł. A. Zawiszewska, A. Skrendo, w: Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Kraków 2006. ; 97. D. Ulicka, Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej, Kraków 2007, s. 447. ; 98. E. Wiegandt, Powinowactwa przez kompozycje (w literaturze najnowszej), w: Intersemiotyczność: literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004. ; 99. S. Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994. ; 100. S. Wysłouch, Literatura i obraz. Tereny strukturalnej wspólnoty sztuk, w: Intersemiotyczność: literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004. ; 101. S. Wysłouch, Literatura i semiotyka, Warszawa 2001. ; 102. A. Zeidler-Janiszewska, "Visual Culture Studies" czy antropologicznie zorientowana "Bildwissenschaft"? O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze, "Teksty Drugie" 2006, nr 4. ; 103. Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta, red. J. M. Ruszar, Lublin 2006. ; 104. W. Żyrmunski, Literaturoznawstwo porównawcze a problem wpływów kulturowych [1937].

Issue:

4

Start page:

245

End page:

267

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69975 ; oai:rcin.org.pl:69975 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2011.15

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 4, 2019

In our library since:

Apr 4, 2019

Number of object content hits:

120

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/81247

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information