Object

Title: W stronę komparatystyki kulturowej. O granicach i tożsamości pojęć we współczesnym dyskursie literaturoznawczym

Creator:

Utracka, Dorota

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Wiek XIX Rok IV (XLVI) 2011

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. Antropologia słowa, red. G. Godlewski, Warszawa 2003.
2. D. Attridge, Jednostkowość literatury, przeł. P. Mościcki, Kraków 2007.
3. E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przeł. i wstępem opatrzył Z. Żabicki, Warszawa 1968.
4. Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie. Radziejowice 6-8 lutego 1997 roku, red. A. Nowicka-Jeżowa, Izabelin 1998, s. 23.
5. J. Bajda, Poezja a sztuki piękne. O świadomości estetycznej i wyobraźni plastycznej Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Warszawa 2003.
6. S. Balbus, Interdyscyplinarność - intersemiotyczność - komparatystyka, w: Intersemiotyczność: literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004, s. 11-15.
7. S. Balbus, Między stylami, Kraków 1996.
8. R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2000.
9. R. Barthes, Od nauki do literatury, przeł. J. Lalewicz, w: tegoż, Mit i znak, red. J. Błoński, Warszawa 1970.
10. H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Kraków 2007.
11. L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów, przeł. E. Woydyłło-Woźniak, Warszawa 1984.
12. J. Bielska-Krawczyk, Widzialne i niewidzialne. Twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kraków 2004.
13. T. Bilczewski, "Czytać po wieży Babel". Komparatystyka - hermeneutyka - przekład, w: Hermeneutyka i literatura. Ku nowej koiné, red. K. Kuczyńska-Koschany, M. Januszkiewicz, Poznań 2006, s. 95-111.
14. T. Bilczewski, Komparatystyczny korpus: strategie lektury i historia badań porównawczych, w: Komparatystyka. Między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym, red. L. Wiśniewska, Bydgoszcz 2010, s. 57.
15. T. Bilczewski, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Kraków 2010.
16. E. Bińczyk, Obraz, który nas zniewala. Współczesne ujęcia języka wobec esencjalizmu i problemu referencji, Kraków 2007.
17. I. Brady, Poetics, w: Encyclopedia of Cultural Anthropology, ed. by D. Levinson, M. Ember, vol. 3, New York 1996.
18. C. S. Brown, The Relations between Music and Literature as Field of Study, "Comparative Literature" 1970, nr 2.
19. W. J. Burszta, Clifford Geertz albo wierność sobie, w: Clifford Geertz - lokalna lektura, red. D. Wolska, M. Brocki, Kraków 2003, s. 94.
20. A. Burzyńska, Kulturowy zwrot teorii, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006, s. 59.
21. R. Cieślak, Oko poety. Poezja Różewicza wobec sztuk wizualnych, Gdańsk 1999.
22. Comparative Literature in the Age of Multiculturalism, ed. by Ch. Bernheimer, Baltimore 1995.
23. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł., oprac. A. Borowski, Kraków 1997.
24. D. Czaja, Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne, Kraków 2004.
25. M. Czerminska, Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry, Gdańsk 2005.
26. P. Dufour, La Relation peinture/literature. Notes pour un comparatisme interdisciplinaire, "Neohelicon" 1977, nr 1, s. 141-190.
27. A. Dziadek, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Katowice 2004.
28. M. Eigeldinger, Mythologie et intertextualité, Geneve 1987.
29. N. Frye, Anatomy of Criticism. Four Essays, London 1990.
30. C. Geertz, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, przeł. E. Dżurak, S. Sikora, Warszawa 2000, s. 19.
31. C. Geertz, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, przekład i wstęp Z. Pucek, Kraków 2003, s. 120.
32. G. Godlewski, Literatura i literatury. O kilku przesłankach możliwej, lecz wciąż jeszcze nieistniejącej antropologii literatury, w: Narracja i tożsamość (I). Narracje w kulturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2004.
33. N. Goodman, Jak tworzymy świat, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 1997.
34. S. Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, wstęp i red. Krystyna Kujawińska-Courtney, Kraków 2006.
35. T. Hawkes, Strukturalizm i semiotyka, przeł. I. Sieradzki, Warszawa 1988.
36. A. Hejmej, Interdyscyplinarność i badania komparatystyczne, w: Literatura i wiedza, red. W. Bolecki i E. Dąbrowska, Warszawa 2006, s. 79-80.
37. A. Hejmej, Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków 2008.
38. M. Hopfinger, Adaptacje filmowe utworów literackich. Problemy teorii i interpretacji, Wrocław 1974.
39. M. Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Warszawa 1997.
40. Interakcje sztuk: literatura, malarstwo, ekfraza, red. D. Heck, Wrocław 2008.
41. Interrelations of Literature, red. J.-P. Barricelli, J. Gibaldi, New York 1982.
42. W. Iser, Czym jest antropologia literatury? Różnica między fikcjami wyjaśniającymi a odkrywającymi, przeł. A. Kowalcze-Pawlik, "Teksty Drugie" 2006, nr 5.
43. D. Kielak, Figury kryzysu. Rzeźba w młodopolskiej powieści o artyście, Warszawa 2007.
44. A. F. Kola, Antropologizacja literaturoznawstwa a komparatystyka, w: Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko - proces - perspektywy, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn 2009, s. 83-106.
45. J. Kordys, Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna. Szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury, Kraków 2006.
46. J. Kordys, Mózg i znaki, Warszawa 1991.
47. E. Kosowska, Antropologia literatury. Teksty, konteksty, interpretacje, Katowice 2003, s. 8.
48. T. Kostkiewiczowa, Komparatystyka literacka dzisiaj - preliminaria: co, jak i po co porównujemy, w: Komparystyka. Między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym, red. L. Wiśniewska, Bydgoszcz 2010.
49. M. Kremiec-Błaż, Współczesne związki między słowem a obrazem w dyskursie teoretycznoliterackim, w: Anatomia dyskursu. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora III, red. B. Balicki, B. Ryż, E. Szczerbuk, Wrocław 2008.
50. K. Kujawińska-Courtney, Wprowadzenie, do: S. Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, wstęp i red. Krystyna Kujawińska-Courtney, Kraków 2006, s. XIII-XIV.
51. E. Laszlo, Systemowy obraz świata, przeł. U. Niklas, słowem wstępnym opatrzył A. Siciński, Warszawa 1978.
52. V. B. Leitch, Cultural Criticism, Literary Theory, Poststructuralism, New York 1992, s. IX.
53. V. B. Leitch, Postmodern Interdisciplinarity, "Profession 2000" (New York 2000), s. 124-131.
54. C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, przeł. K. Pomian, Warszawa 1990.
55. Literatura - Kultura - Tolerancja, red. G. Gazda, I. Hubner, J. Płuciennik, Kraków 2008.
56. A. Łebkowska, Między antropologią literatury i antropologią literacką, "Teksty Drugie" 2007, nr 6, s. 12.
57. A. Łebkowska, Między teoriami a fikcją literacką, Kraków 2001.
58. J. Madejski, Interdyscyplinarne problemy poetyki, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja, red. M. Czermińska, S. Gajda, K. Kłosiński, A. Legeżyńska, A. Z. Makowiecki, R. Nycz, t. 1, Kraków 2005.
59. J. Madejski, Konstruktywistyczna komparatystyka Stevena Tötösy de Zepetneka, w: Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Kraków 2006, s. 337.
60. K. Majbroda, Kulturowa perspektywa w badaniach literackich. Przypadek tzw. antropologii literatury, w: Anatomia dyskursu. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora III, red. B. Balicki, B. Ryż, E. Szczerbuk, Wrocław 2008, s. 36-43.
61. M. P. Markowski, Antropologia, humanizm, interpretacja, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006, s. 150.
62. M. P. Markowski, Antropologia i literatura, "Teksty Drugie" 2007, nr 6, s. 24.
63. B. Mądra-Shallcross, Cień i forma. O wyobraźni plastycznej Leopolda Staffa, Szczecin 1987.
64. A. Mencwel, Wyobraźnia antropologiczna, w: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, M. Peczak, wstęp i red. A. Mencwel, Warszawa 1998, s. 15.
65. Między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym, red. L. Wiśniewska, Bydgoszcz 2010, s. 154.
66. Z. Mocarska-Tycowa, Tropy przymierzy: o literaturze dziewiętnastowiecznej i miejscach jej zbliżeń z malarstwem, Toruń 2005.
67. E. Możejko, Literatura porównawcza w dobie wielokulturowości, "Teksty Drugie" 2001, nr 1, s. 14.
68. E. Możejko, Między kulturą a wielokulturowością: dylematy współczesnej komparatystyki, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2002.
69. R. Nycz, Antropologia literatury - kulturowa teoria literatury - poetyka doświadczenia, "Teksty Drugie" 2007, nr 6, s. 39.
70. R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, w: tegoż, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 2000, s. 82.
71. R. Nycz, Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu humanistycznego, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006, s. 33.
72. R. Nycz, Literatura nowoczesna: cztery dyskursy, "Teksty Drugie" 2002, nr 4.
73. R. Nycz, Literaturologia. Spojrzenie wstecz na dzieje nowoczesnej myśli teoretycznoliterackiej w Polsce, w: tegoż, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997, s. 191-221.
74. R. Nycz, O kolażu tekstowym, w: Pogranicza i korespondencje sztuk, red. T. Cieślikowska, J. Sławinski, Wrocław 1980, s. 213-228.
75. R. Nycz, Poetyka intertekstualna: tradycje i perspektywy, 2012, s. 153.
76. W. Okoń, Sztuki siostrzane. Malarstwo i literatura w Polsce w drugiej połowie XIX wieku. Wybrane zagadnienia, Wrocław 1992.
77. H. F. Plett, Intertextualities, w: Intertextuality, ed. by H. F. Plett, Berlin-New-York 1991, s. 20.
78. Pogranicza i korespondencje sztuk, red. T. Cieślikowska, J. Sławinski, Wrocław 1980.
79. M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, przeł. W. Jekiel, Warszawa 1981.
80. E. Prokop-Janiec, Etniczność, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006, s. 418-427.
81. R. Przybylski, Słowo i obraz w komiksie, w: Pogranicza i korespondencje sztuk pod red. T. Cieplikowej i J. Skawińskiego, Wrocław 1980, s. 229-243.
82. H. H. H. Remak, Literatura porównawcza - jej definicja i funkcje, przeł. W. Tuka, w: Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. Janaszek-Ivanieková, Warszawa 1997.
83. M. Rembowska-Płuciennik, Poetyka i antropologia. Cykl podolski Włodzimierza Odojewskiego, Kraków 2004, s. 11 i n.
84. M. Rembowska-Płuciennik, Poetyka i antropologia (na przykładzie reprezentacji percepcji w prozie psychologicznej dwudziestolecia międzywojennego), w: Literatura i wiedza, s. 329.
85. P. Rodak, Narracja - dziennik - tożsamość. Przesłanki (projektowanej) antropologii literatury, w: Narracja i tożsamość (I), s. 220.
86. A. Rossa, Impresjonistyczny świat wyobraźni. Poetycka i malarska koncepcja pejzażu, Kraków 2003.
87. E. W. Said, Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, wstęp Z. Żygulski, Warszawa 1998.
88. B. Sienkiewicz, Literackie "teorie widzenia" w prozie dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 1992.
89. T. Sławek, Literatura porównawcza: między lekturą, polityką a społeczeństwem, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja, red. M. Czermińska, S. Gajda, K. Kłosiński, A. Legeżyńska, A. Z. Makowiecki, R. Nycz, t. 1, ,Kraków 2005.
90. G. Ch. Spivak, Death of a Discipline, New York 2003.
91. E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2001.
92. E. Szczęsna, Wprowadzenie do poetyki intersemiotycznej, w: Intersemiotyczność: literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004, s. 29-37.
93. Sztuka w świecie znaków, przeł. B. Żyłko, Gdańsk 2002.
94. P. Van Tieghem, La Littérature comparée [1931].
95. Tłumione, wyparte, ciemne: przekład i ciało, w: Pominięte, przemilczane, stłumione, zatarte w narracjach XX wieku, red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa 2008, s. 54-74.
96. S. Tötösy de Zepetnek, Nowa literatura porównawcza jako teoria i metoda, przeł. A. Zawiszewska, A. Skrendo, w: Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Kraków 2006.
97. D. Ulicka, Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej, Kraków 2007, s. 447.
98. E. Wiegandt, Powinowactwa przez kompozycje (w literaturze najnowszej), w: Intersemiotyczność: literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004.
99. S. Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994.
100. S. Wysłouch, Literatura i obraz. Tereny strukturalnej wspólnoty sztuk, w: Intersemiotyczność: literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004.
101. S. Wysłouch, Literatura i semiotyka, Warszawa 2001.
102. A. Zeidler-Janiszewska, "Visual Culture Studies" czy antropologicznie zorientowana "Bildwissenschaft"? O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze, "Teksty Drugie" 2006, nr 4.
103. Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta, red. J. M. Ruszar, Lublin 2006.
104. W. Żyrmunski, Literaturoznawstwo porównawcze a problem wpływów kulturowych [1937].

Issue:

4

Start page:

245

End page:

267

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69975 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2011.15

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 4, 2019

In our library since:

Apr 4, 2019

Number of object content hits:

60

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/81247

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information