Object structure

Title:

Technologie literatury. Wpływ nośnika na formę i funkcje przekazów literackich

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2010)

Creator:

Maryl, Maciej

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

przekaz tekstu literackiego ; nośniki elektroniczne

References:

1. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Przeł. S. Amsterdamski. Kraków 1997.
2. B. Bieńkowska, Książka na przestrzeni dziejów. Współpr. E. Maruszak. Warszawa 2005.
3. J. D. Bolter, Writing Space. Computers, Hypertext, and the Remediation of Print. Mahwah 2000.
4. J. D. Bolter, R. Grusin, Remediation. Understanding New Media. Cambridge 2000.
5. R. de Bury, Philobiblon, czyli o miłości do ksiąg. Przeł. J. Kasprowicz. Gdańsk 1992.
6. J. Culler, The Literary in Theory. Stanford 2007.
7. J. Culler, Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie. Przeł. M. Bassaj. Warszawa 1998.
8. T. Eagleton, Literary Theory. An Introduction. Oxford 1996.
9. U. Eco, Nieobecna struktura. Przeł. A. Wainsberg, P. Bravo. Warszawa 2003.
10. U. Eco, Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki. Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1996.
11. Electronic Literature Collection. Red. N. K. Hayles, N. Montfort, S. Rettberg, S. Strickland. http://collection.eliterature.org/ (data dostępu: 6 V 2010).
12. R. Escarpit, Literatura a społeczeństwo. Przeł. J. Lalewicz. W zb.: W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych. Wstęp, wybór, oprac. A. Mencwel. Wyd. 2. T. 1. Warszawa 1980, s. 209-251.
13. R. Escarpit, Rewolucja książki. Przeł. J. Pański. Warszawa 1969.
14. S. Fish, Jak rozpoznać wiersz, gdy się go widzi. Przeł. A. Grzeliński. W: Interpretacja, retoryka, polityka. Red. A. Szahaj. Kraków 2002, s. 81-98.
15. E. Gilson, Słowo mówione i słowo pisane. Przeł. H. Rosnerowa. W zb.: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima. Wstęp, red. G. Godlewski. Warszawa 2003.
16. G. Godlewski, Słowo-pismo-sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne. Warszawa 2008.
17. E. A. Havelock, Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu. Przeł. P. Majewski. Warszawa 2006.
18. E. A. Havelock, Przedmowa do Platona. Przekł., wstęp P. Majewski. Warszawa 2007.
19. N. K. Hayles, Electronic Literature. New Horizons for the Literary. Notre Dame, Indiana, 2008.
20. N. K. Hayles, Writing Machines. Cambridge 2002.
21. S. Hockey, Electronic Texts in the Humanities. Principles and Practice. Oxford 2000.
click here to follow the link
22. M. Hopfinger, Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej. Warszawa 2003.
23. M. Hopfinger, Rekonfiguracja komunikacji społecznej. „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2009, nr 4, s. 393-402.
24. M. Hopfinger, „Zmiana miejsca?” W zb.: Co dalej, literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury? Red. A. Brodzka-Wald, H. Gosk, A. Werner. Warszawa 2008, s. 143-164.
25. A. Karpiński, O konsekwencjach „wieku rękopisów”. Rekonstruowanie epoki. „Teksty Drugie” 1994, nr 3, s. 5-21.
26. A. Karpiński, Tradycja tekstu w „Wieku rękopisów”. Uwagi o rękopiśmiennym charakterze funkcjonowania dzieła literackiego. W zb.: Staropolska kultura rękopisu. Red. H. Dziechcińska. Warszawa 1990, s. 27-42.
27. J. Lalewicz, Socjologia komunikacji literackiej. Problemy rozpowszechniania i odbioru literatury. Wrocław 1985.
28. A. B. Lord, O formule. W zb.: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima. Wstęp, red. G. Godlewski. Warszawa 2003.
29. K. Maleczyńska, Historia książki i jej funkcji społecznej. Wrocław 1987.
30. L. Manovich, Język nowych mediów. Przeł. P. Cypryański. Warszawa 2006.
31. M. Maryl, Antropologia odbioru literatury - zagadnienia metodologiczne. „Teksty Drugie” 2009, nr 1/2, s. 228-251.
32. M. Maryl, Reprint i hipermedialność - dwa kierunki rozwoju literatury ucyfrowionej. W zb.: Tekst (w) sieci. T. 2. Literatura, społeczeństwo, komunikacja. Red. A. Gumkowska. Warszawa 2009, s. 83-91.
33. M. Maryl, Tekst spersonalizowany. „LiteRacje” 2010, nr 2, s. 97-103.
34. M. Mateas, A. Stern, Façade. A One-act Interactive Drama. http://www.interactivestory.net/ (data dostępu: 16 III 2010).
35. J. McGann, Radiant Textuality. Literature after the World Wide Web. New York 2001.
click here to follow the link
36. K. Migoń, Nauka o książce. Zarys problematyki. Wrocław 1984.
37. W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przeł. J. Japola. Lublin 1992.
38. J. Pirożyński, Johannes Gutenberg i początki ery druku. Warszawa 2002.
39. J. Radway, Reading the Romance. Women, Patriarchy and Popular Literature. Chapel Hill 1984.
40. J. Vendryes, Powstanie i rozwój pisma. Przeł. K. Libera. W zb.: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima. Wstęp, red. G. Godlewski. Warszawa 2003.
41. I. Watt, Narodziny powieści. Studia o Defoe’em, Richardsonie i Fieldingu. Przeł. A. Kreczmar. Warszawa 1973.
42. P. Zumthor, Właściwości tekstu oralnego. Przeł. M. Abramowicz. W zb.: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima. Wstęp, red. G. Godlewski. Warszawa 2003.

Issue:

2

Start page:

157

End page:

178

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)