Object structure

Title:

Gatunek jest znakiem. Uwagi na marginesie dyskusji o tekście historycznym

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2010)

Creator:

Czerwiński, Maciej

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

genre ; sign ; historical text

References:

1. M. Bachtin, Problem gatunków mowy. W: Estetyka twórczości słownej. Przeł. D. Ulicka. Warszawa 1986, s. 348-402.
2. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. N. Modzelewska.Warszawa 1970.
3. J. Bartmiński, Derywacja stylu. W zb.: Warianty języka. Red. J. Bartmiński, J. Szadura. Lublin 2003.
4. J. Bartmiński, Odmiany a style języka. W zb.: Warianty języka. Red. J. Bartmiński, J. Szadura. Lublin 2003.
5. M. Czerwiński, Dyskursy i ich porządek w społecznej heteroglosji. „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2007, t. 42, s. 247-268.
6. M. Czerwiński, Kultura jako znakotwórcza przestrzeń spotkania języków. „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2008, t. 43, s. 217-237.
7. T. Dobrzyńska, Badania struktury tekstu-nowe źródło inspiracji lingwistyki. „Stylistyka” 1992 nr 1 s. 51-66.
8. T. Dobrzyńska, Tekst i styl. W zb.: Styl a tekst. Red. S. Gajda, M. Balowski. Opole 1996, s. 21-28.
9. E. Domańska, Wokół metahistorii. W: H. White, Poetyka pisarstwa historycznego. Red. E. Domańska, M. Wilczyński. Kraków 2000.
10. F. Dostojewski, Bracia Karamazow. Przeł. A. Pomorski. Kraków 2004.
11. U. Eco, Teoria semiotyki. Przeł. M. Czerwiński. Kraków 2009.
12. S. Gajda, Gatunkowe wzorce wypowiedzi. W zb.: Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Wyd. 2. Lublin 2001, s. 255-268.
13. G. Genette, Fiction et diction. Paris 1991.
14. H. Grzmil-Tylutki, Gatunek w świetle francuskiej teorii dyskursu. Kraków 2007.
15. R. Jakobson, Język a inne systemy komunikacji. Przeł. A. Tanalska. W: W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. Wybór, red. nauk., wstęp M. R. Mayenowa. T. 1. Warszawa 1989, s. 209-251.
16. W. Kalaga, Antetensja i fikcjonalność. W zb.: Znak-tekst-fikcja. Z zagadnień semiotyki tekstu literackiego. Red. W. Kalaga, T. Sławek Katowice 1987, s. 62-75.
17. W. Kalaga, Przedmiot i referent w świetle triadycznej teorii znaku. W zb.: Znak-tekst-fikcja. Z zagadnień semiotyki tekstu literackiego. Red. W. Kalaga, T. Sławek Katowice 1987, s. 45-61.
18. J. Le Goff, Historia i pamięć. Przeł. A. Gronowska, J. Stryjczyk. Kraków 2007.
19. E. Miczka, Kognitywne struktury sytuacyjne i informacyjne w interpretacji dyskursu. Katowice 2002.
20. C. S. Peirce, Wybór pism semiotycznych. Wybór H. Buczyńska-Garewicz. Przekł. R. Mirek, A. J. Nowak. Warszawa 1997.
21. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie. Przeł. J. Margański. Kraków 2006.
22. K. Rosner, Narracja, tożsamość, czas. Kraków 2006.
23. F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego. Wyd. 2, popr. Wstęp i przypisy K. Polański. Przeł. K. Kasprzyk.Warszawa 1991.
24. L. Spitzer, Językoznawstwo a historia literatury. Przeł. M. R. Mayenowa. W: K. Vossler, L. Spitzer, Studia stylistyczne. Wybór tekstów i oprac. M. R. Mayenowa, R. Handke. Warszawa 1972, s. 173-210.
25. D. Szajnert, Intencja i interpretacja. „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 1, s. 7-42.
26. B. Uspienski, O genezie tartusko-moskiewskiej szkoły semiotycznej. W zb.: Sztuka w świecie znaków. Wybór, wstęp, przekł. bibliogr. B. Żyłko. Gdańsk 2002, s. 17-31.
27. A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu. Kraków 2002.

Issue:

2

Start page:

179

End page:

196

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)