Object structure

Title:

Katalogi księgarskie i wydawnicze drugiej połowy XIX wieku jako źródło informacji o książce

Subtitle:

Wiek XIX, Rok V (XLVII) 2012

Creator:

Boruc, Alicja

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Subject and Keywords:

katalogi wydawnicze ; czytelnictwo ; promocja książki

References:

1. „Biblioteka Najcelniejszych Utworów Literatury Europejskiej”. Prospekt na rok 1880, Warszawa 1879, s. 1. ; 2. A. Brückner, O literaturze rosyjskiej i naszym do niej stosunku dziś i lat trzysta temu. Szkic literacki, Lwów–Warszawa 1906, s. 11–12. ; 3. W. Dynak, Serie wydawnicze, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 2002. ; 4. K. Estreicher, Bibliografi a polska XIX stulecia, „Biblioteka Warszawska” 1862, t. 3, z. 8, s. 342. ; 5. A. Janiak-Jasińska, Aby wpadło w oko… O reklamie handlowej w Królestwie Polskim w początkach XX wieku, Warszawa 1998, s. 54. ; 6. Katalog ksiąg polskich znajdujących się w księgarni Józefa Zawadzkiego, cz. 1, Warszawa 1811. ; 7. Katalog ksiąg polskich znajdujących się w księgarni Zawadzkiego i Węckiego, Warszawa 1816. ; 8. Katalog księgarni i składu nut oraz ekspedycji pism krajowych i zagranicznych Michała Arcta, Warszawa 1892, s. 19. ; 9. Katalog wydawnictw Salomona Lewentala, Warszawa 1885, s. 12. ; 10. M. Konieczny, Reklama. Podręcznik do nauki nowoczesnej kupieckiej reklamy, cz. 1: Wiadomości ogólne, ogłoszenia gazetowe, list reklamowy, Poznań 1936, s. 32. ; 11. M. Konopka, Przemiany informacji księgarsko-wydawniczej w drugiej połowie XIX wieku (na przykładzie katalogów księgarskich lwowskich firm), w: Książka – biblioteka – informacja. Między podziałami a wspólnotą, red. J. Dzieniakowska, Kielce 2007, s. 61. ; 12. J. Kostecki, O niektórych cechach kultury czytelniczej w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX w., „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1983, t. 19, s. 166. ; 13. J. Kostecki, Wybory lekturowe abonentów warszawskich wypożyczalni prywatnych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX w., w: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku, red. T. Bujnicki, J. Maciejewski, Warszawa 1986, s. 198. ; 14. J. Kulczycka-Saloni, Na polskich i europejskich szlakach literackich. Z pism rozproszonych 1985–1998, Warszawa 2000, s. 262. ; 15. J. Kuszłejko, Książka polska w Rosji na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1993, s. 21. ; 16. E. Maliszewski, Szkolnictwo i oświata, w: Opis ziem zamieszkanych przez Polaków pod względem etnograficznym, geograficznym, historycznym, artystycznym, przemysłowym, handlowym i statystycznym, t. 2: Królestwo Polskie, Warszawa 1904, s. 339. ; 17. M. Mlekicka, Wydawcy książek w Warszawie w okresie zaborów, Warszawa 1987, s. 103. ; 18. J. Muszkowski, Z dziejów firmy Gebethner i Wolff 1857–1937, Warszawa 1938, s. 15. ; 19. E. Romer, I. Weinfeld, Rocznik polski. Tablice statystyczne, Kraków 1917, s. 35. ; 20. E. Vielrose, Szacunek analfabetyzmu w zaborze rosyjskim, „Przeszłość Demograficzna Polski” 1976, t. 9, s. 5.

Issue:

5

Start page:

561

End page:

575

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2012.29

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: