Object structure

Title:

Nareszcie o nieskończoności. Rec.: Mirosław Strzyżewski, „Romantyczna nieskończoność. Studium identyfikacji pojęcia”, Toruń 2010

Subtitle:

Wiek XIX, Rok V (XLVII) 2012

Creator:

Ławski, Jarosław

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Strzyżewski, Mirosław ; review ; romanticism

References:

1. J. D. Barrow, Księga nieskończoności. Krótki przewodnik po tym, co nieograniczone, ponadczasowe i bez końca, przeł. T. Krzysztoń, Warszawa 2008. ; 2. A. Bezwiński, Idealiści moskiewscy. Z dziejów romantycznej myśli i literatury rosyjskiej, Bydgoszcz 1983. ; 3. B. Bolzano, Paradoksy nieskończoności, przeł. Ł. Patialska, red. T. Czeżowski, wstęp T. Kotarbiński, Warszawa 1966. ; 4. T. Chinciński, Dominik Krysiński (1785–1853) na tle polskiej myśli liberalnej, Toruń 2001. ; 5. D. Dembińska-Siury, Plotyn, Warszawa 1995. ; 6. B. Dopart, Uwagi o definiowaniu mistycyzmu romantycznego, „Poznańskie Studia Polonistyczne” III (XXIII), Poznań 1996. ; 7. ks. F. Gabryl, Polska filozofia religijna w wieku XIX, t. 2, Warszawa 1914. ; 8. J. Gołuchowski, Dumania nad najważniejszymi zagadnieniami człowieka, poprzedzone kategorycznym rozwinieniem głównych systemów fi lozofi cznych od Kanta do czasów najnowszych, t. 1, Wilno 1861, s. XXIII. ; 9. P. Hadot, Plotyn albo prostota spojrzenia, przeł. P. Bobowska, Kęty 2004. ; 10. A. J. Heschel, Czas i wieczność, w: tegoż, Człowiek nie jest sam. Filozofi a religii, przeł. K. Wojtkowska, wstęp S. Krajewski, Kraków 2008. ; 11. Inspiracje platońskie literatury staropolskiej, red. A. Nowicka-Jeżowa, P. Stępień, Warszawa 2000. ; 12. W. Jäger, Teologia wczesnych filozofów greckich, przeł. J. Wocial, przedmowa J. Domański, Kraków 2007. ; 13. I. Jokiel, O funkcji symbolicznej wizji przestrzennych w „Widzeniu”, w: Wiersze Adama Mickiewicza. Analizy, komentarze, interpretacje, red. J. Brzozowski, Łódź 1998. ; 14. Juliusz Słowacki – interpretacje i reinterpretacje, red. E. Skalińska, E. Szczeglacka-Pawłowska, Warszawa 2011. ; 15. M. Kalinowska, Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie samotności, Warszawa 1989. ; 16. Z. Kaźmierczak, Paradoks i zbawienie. Antropologia mistyczna Mistrza Eckharta i Jana od Krzyża, Białystok 2009. ; 17. L. Kołakowski, Horror metaphysicus, przeł. M. Panufnik, Warszawa 1990. ; 18. K. Korotkich, Wyobraźnia apokaliptyczna Juliusza Słowackiego. Obrazy – wizje – symbole, Białystok 2011. ; 19. M. Kowalska, Czy trzeba nam więcej agonu? „Ponowoczesna” refleksja o roli konfliktu w kapitalizmie i demokracji, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2010, nr 4. ; 20. J. Kremer, O przenośniach i porównaniach, w: Dzieła t. 12, Pisma pomniejsze, Warszawa 1879. ; 21. H. Krukowska, Noc romantyczna. Mickiewicz, Malczewski, Goszczyński. Interpretacje, Gdańsk 2011. ; 22. B. Kuczera-Chachulska, Co się stało z „nieskończonością”? Kilka myśli o romantycznej idei w poezji XX wieku (Mickiewicz – Miłosz), w: Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofi arowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, red. M. Łukaszuk, M. Maciejewski, Lublin 2006. ; 23. A. Kuczyńska, Sztuka jako filozofia w kulturze renesansu włoskiego, Warszawa 1988. ; 24. Literatura wobec niewyrażalnego, red. W. Bolecki, E. Kuźma, Warszawa 1998. ; 25. J. Ławski, Aleksandria – Nil – nieskończoność. Egipt Juliusza Słowackiego, w: Geografia Słowackiego, red. D. Siwicka, M. Zielińska, Warszawa 2012. ; 26. J. Ławski, W romantycznym mroku gwiazd. Wyobraźnia katastroficzna Augusta Antoniego Jakubowskiego, w: tegoż, Bo na tym świecie Śmierć. Studia o czarnym romantyzmie, Gdańsk 2008. ; 27. Z. Łempicki, Romantyczne odczucie świata. (Indywidualność a nieskończoność), w: Renesans. Oświecenie. Romantyzm i inne studia z literatury, Warszawa 1961. ; 28. M. Maciejewski, Wrzucony do bytu otchłani. Liryka lozańska i jej konteksty, Lublin 2012. ; 29. P. Michałowski, Nowoczesność – model i różnorodność, w: tegoż, Głosy, formy, światy. Warianty poezji nowoczesnej, Kraków 2008. ; 30. Mickiewicz mistyczny, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2005. ; 31. M. Nalepa, „Płyną godziny pomiędzy nadzieją i bojaźnią czułą”. Polityczne i egzystencjalne ramy Polaków epoki porozbiorowej. Studia i teksty, Rzeszów 2010. ; 32. Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku, pod red. M. Sokołowskiego i J. Ławskiego, Białystok–Warszawa 2009. ; 33. Nocy Younga. Z angielskiego i francuskiego (prawdopodobnie) przekładu dokonał ks. F. Rydzewski, t. 1–2, Lublin 1785. ; 34. B. Olech, W labiryncie wartości. „Medytacje” Marii Grossek-Koryckiej, w: Literatura w kręgu wartości, red. i wstęp L. Wiśniewska, Bydgoszcz 2003. ; 35. G. Pico della Mirandola, O wyobraźni, przekład i komentarz A. Fulińska, Kraków 1995. ; 36. Ostatnie przed wielkim milczeniem. Język i religia, red. E. Przybył, Kraków 2001. ; 37. J. Piórczyński, Absolut. Człowiek. Świat. Studium myśli Jakuba Böhmego i jej źródeł, Warszawa 1991. ; 38. Pseudo-Dionizy Areopagita. Pisma teologiczne, przeł. M. Dzielska, przedmowa ks. T. Stępień, Kraków 2005. ; 39. M. Saganiak, Człowiek i doświadczenie wewnętrzne. Późna twórczość Mickiewicza i Słowackiego, Warszawa 2009. ; 40. S. Sawicki, O pograniczu literatury i religii, w: Noc. Symbol – Temat – Metafora, t. 2: Noce polskie, noce niemieckie, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko, Białystok 2012, s. 46. ; 41. J. Snopek, Objawienie i oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce, Wrocław 1986. ; 42. M. Sokołowski, Idee dodatkowe. Mickiewicz i włoski sensualizm, Warszawa 2005. ; 43. M. Strzyżewski, Henryk Elzenberg i literatura, Toruń 2004. ; 44. B. Szacka, Pamięć i tożsamość. Przyczynek do kwestii mód w naukach społecznych, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2010, nr 4. ; 45. W. Szturc, Idea „wielkiej całości”. Od Oświecenia ku romantyzmowi, w: tegoż, O obrotach sfer romantycznych. Studia o ideach i wyobraźni, Bydgoszcz 1997. ; 46. W. Szturc, Ironia romantyczna. Pojęcie, granice i poetyka, Warszawa 1992. ; 47. A. Walicki, Filozofia polskiego romantyzmu, w: tegoż, Prace wybrane, oprac. A. Mencwel, t. 2, Kraków 2009. ; 48. E. Wolicka, „Sens i smak nieskończoności”. Henryka Elzenberga via negativa, w: Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec religii, red. P. Nowaczyński, Lublin 2001. ; 49. Cz. Zgorzelski, Romantyzm w Polsce, Warszawa 1957. ; 50. P. Żbikowski, „…bolem śmiertelnym ściśnione mam serce…” Rozpacz oświeconych u źródeł przełomu w poezji polskiej w latach 1793–1805, Wrocław 1998.

Issue:

5

Start page:

577

End page:

586

Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2012.30

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: