Object structure

Title:

Jadwiga Rudnicka (7 września 1916 – 25 kwietnia 2006)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2010)

Creator:

Starnawski, Jerzy

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Rudnicka, Jadwiga (1916–2006) ; obituary

References:

1. Archiwum Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy: akta nr 1-245. Oprac. J. Rudnicka, J. Górka, [wstęp] K. Sokołowska-Grzeszczykowa. Warszawa 1977.
2. Biblioteka Stanisława Augusta na Zamku Warszawskim : dokumenty. Oprac.J. Rudnicka. Wrocław 1988.
3. F. Faleński, Wspomnienia z mojego życia. Oprac. J. Rudnicka. "Archiwum Literackie". T. 8. Wrocław 1964, s, 8-114.
4. Inwentarz biblioteki Ignacego Krasickiego z 1810 r. Oprac. S. Graciotti, J. Rudnicka. Wrocław 1973.
5. Katalog rękopisów Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. T. 1: Sygnatury 1-200. Oprac. J. Rudnicka, J. Górka. Warszawa 1974.
6. Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. Cz. 3: Polonika XVII wieku. Oprac. J. Rudnicka. Warszawa 1976.
7. Korespondencja Karola Estreichera z Marią i Felicjanem Faleńskimi (1867-1903). Oprac. J. Rudnicka. Wrocław 1957.
8. I. Krasicki, O języku ojczystym, teatrze i edukacji. Wybór z „Monitora” (1765-1772). Wstęp i oprac. J. Rudnicka. Olsztyn 1995.
9. T. Lenartowicz, Listy Teofila Lenartowicza do Tekli Zmorskiej 1861-1893. Z autogr. wydała, wstępem i przypisami opatrzyła J. Rudnicka. Posł. S. Szwalbe. Warszawa 1978.
10. Nieogłoszona kronika Bolesława Prusa z roku 1905. Oprac. i podała do druku J. Rudnicka. „Twórczość” 1973, nr 10, s. 98-104.
11. C. K. Norwid, Listy. T.1: 1839-1854. Oprac. J. Rudnicka. Lublin 2008.
12. J. Rudnicka, Adam Mickiewicz pod rządami Paskiewicza. „Pamiętnik Literacki” 1956, z. 1, s. 216-225.
13. J. Rudnicka, Adam Mickiewicz u Bojanowskich w Konarzewie pod Rawiczem. „Przegląd Humanistyczny” 1974, nr 4, s. 99-101.
14. J. Rudnicka, Ballada Mickiewicza "Młodzieniec zaklęty" a "Historia młodego króla Wysp Czarnych" z "Tysiąc nocy i jedna". „Przegląd Humanistyczny” 1968, nr 5, s. 81-87.
15. J. Rudnicka, Bibliografia katalogów księgarskich wydanych w Polsce do końca XVIII wieku. Warszawa 1975.
16. J. Rudnicka, Bibliografia powieści polskiej, 1601-1800. Wrocław 1964.
17. J. Rudnicka, Biblioteka Ignacego Potockiego. Wrocław 1953.
18. J. Rudnicka, Biblioteka wilanowska. Dwieście lat jej dziejów (1741-1932). Warszawa 1967.
19. J. Rudnicka, Biblioteki mieszczan warszawskich za Stanisława Augusta. W zb.: Warszawa XVIII wieku. „Studia Warszawskie”. T. 16, z. 2. Warszawa 1973, s. 125-160.
20. J. Rudnicka, Datowanie listów Norwida. „Roczniki Humanistyczne” 2003, t. 51, z. 1, s. 95-102.
21. J. Rudnicka, Dowcip Krasickiego (na przykładzie prozy). „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie” 1991 nr 31, s. 99-106.
22. J. Rudnicka, Edycje pośmiertne prac naukowo-literackich Wacława Borowego. "Przegląd Humanistyczny" 1989, nr 6, s. 175-179.
23. J. Rudnicka, Fragment archiwum Wojciecha Cybulskiego w papierach Józefy Bąkowskiej. „Pamiętnik Literacki” 1959, z. 3/4, s. 611-628.
24. J. Rudnicka, Gdybyśmy byli żywi, to co innego... "Roczniki Humanistyczne" 1998, t. 46, z. 1 specjalny, s. 129-137.
25. J. Rudnicka, Informacja o wierszach Stanisława Kostki Potockiego. „Pamiętnik Literacki” 1964, z. 2, s. 481-499.
26. J. Rudnicka, Jak powstał „Kalendarz obywatelski” Ignacego Krasickiego. Przyczynek do dziejów pisarstwa i stanu księgozbioru. „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1968, s. 245-252.
27. J. Rudnicka, Jan Kochanowski w szkołach Komisji Edukacji Narodowej: (dla uczczenia 450-lecia urodzin poety): z sesji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie 21 IV 1980 r. „Przegląd Humanistyczny” 1981, nr 3, s. 95-108.
28. J. Rudnicka, Krasicki o edukacji na łamach „Monitora”. W zb.: Oświecenie-kultura i myśl. Red. J. Platt. „Prace Historycznoliterackie". T. 17. Gdańsk 1995, s. 233-245.
29. J. Rudnicka, Krasickiego zdanie o Stanisławie Auguście. „Roczniki Humanistyczne” 2002, t. 50, z. 1, s. 27-35.
30. J. Rudnicka, Książka w działalności Komisji Edukacji Narodowej. „Przegląd Biblioteczny” 1973, z. 4, s. 409-420.
31. J. Rudnicka, Lidzbark Warmiński dwa wieki temu a dziś. „Twórczość” 1978, nr 10, s. 161-162.
32. J. Rudnicka, Listy Edwarda Dembowskiego do współredaktora (1841-1843). „Pamiętnik Literacki” 1955, z. 2, s. 517-563.
33. J. Rudnicka, Listy Henryka Kamieńskiego do Hipolita Skimborowicza (1842­1845). Do druku przygotowała J. Rudnicka. „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” 1955, t. 3, s. 429-435.
34. J. Rudnicka, Mecenat Stanisława Kostki Potockiego w świetle jego spuścizny rękopiśmiennej. „Przegląd Humanistyczny” 1958, nr 5, s. 157-170.
35. J. Rudnicka, Nieznany list Cypriana Norwida do Wojciecha Cybulskiego. "Twórczość" 1955, nr 2, s. 120-124.
36. J. Rudnicka, Norwida "Sonet do Marcelego Guyskiego". "Ruch Literacki" 2003 z. 1, s. 77-82.
37. J. Rudnicka, Odcinek powieściowy w „Dzienniku Warszawskim” i jego kontynuacjach (1857-1862). „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1965, t. 1, 198-223.
38. J. Rudnicka, Opowiadanie w XVIII-wiecznym cyklu „Tysiąc nocy i jedna” w zestawieniu z opowiadaniem w „Poncjanie” i „Rękopisie znalezionym w Saragossie”. „Przegląd Humanistyczny” 1967, nr 6, s. 109-122.
39. J. Rudnicka, Ostatnie roczniki „Monitora” (1784-1785). „Pamiętnik Literacki” 1953, z. 2, s. 655-670.
40. J. Rudnicka, Pierwszy przekład polski powieści Wiktora Hugo „Les Misérables”. „Zeszyty Wrocławskie” 1952, nr 2, s. 74-80.
41. J. Rudnicka, Podróż zagraniczna Bolesława Prusa w roku 1895. "Przegląd Humanistyczny" 1975, nr 5, s. 45-51.
42. J. Rudnicka, Problemy genologiczne listów Cypriana K. Norwida. „Ruch Literacki” 1995, z. 6, s. 735-750.
43. J. Rudnicka, Recepcja opowieści z cyklu „Tysiąc nocy i jedna” w piśmiennictwie polskim. „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 4, s. 165-185.
44. J. Rudnicka, Relacja Wojciecha Cybulskiego o Wrocławiu. (Korespondencja do rodziny z lat 1860-1862). „Sobótka” 1961, nr 1, s. 65-73.
45. J. Rudnicka, Repertuar teatru warszawskiego : dodatek wg "Annonces et Avis Divers" (1784). „Pamiętnik Teatralny” 1968, nr 2, s. 243.
46. J. Rudnicka, Repertuar teatru warszawskiego w latach 1781-1783: uzupełnienia do "Repertuaru utworów scenicznych" Ludwika Bernackiego. „Pamiętnik Teatralny” 1961, nr 1, s. 50-54.
47. J. Rudnicka, Rola Stanisława Kostki Potockiego w polskim życiu kulturalnym. „Biuletyn Historii Sztuki” 1972, nr 2, s. 199-210.
48. J. Rudnicka, Ruch księgarski w Warszawie za Stanisława Augusta. W zb.: Warszawa XVIII wieku. „Studia Warszawskie”. T. 12, z. 1. Warszawa 1972, s. 229-258.
49. J. Rudnicka, Słowacki w Warszawie doby międzypowstaniowej. W zb.: Juliusz Słowacki w stopięćdziesięciolecie urodzin. Materiały i szkice. Red. M. Bizan, Z. Lewinówna. Warszawa 1959, s. 403-414.
50. J. Rudnicka, Tom VII "Wszystkich pism Cypriana Norwida" "Twórczość" 1958, nr 10, s. 178-179.
51. J. Rudnicka, "Tysiąc nocy i jedna” w kulturze literackiej polskiego oświecenia. „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 3, s. 155-182.
52. J. Rudnicka, „Tysiąc nocy i jedna” w kulturze polskiej. Lublin 2000.
53. J. Rudnicka, „Tysiąc nocy i jedna” w Polsce doby oświeceniowej. „Przegląd Humanistyczny” 1974, nr 2, s. 97-115.
54. J. Rudnicka, „Tysiąc nocy i jedna” w twórczości pisarzy polskich. W zb.: Wschód w literaturze polskiej: zbiór rozpraw. Red. J. Reychman. Wrocław 1970, s. 5-31.
55. J. Rudnicka, W poszukiwaniu starych czasopism. „Pamiętnik Literacki” 1958, z. 4, s. 503-521.
56. J. Rudnicka, Wykorzystanie księgozbioru Stanisława Augusta. W zb.: Z badań nad dawną książką. Studia ofiarowane profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin. Red. P. Buchwald-Pelcowa [i in.]. T. 2. Warszawa 1993, s. 555-574.
57. J. Rudnicka, Z dziejów czasopisma Ignacego Krasickiego „Co Tydzień”. „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1966, s. 289-296.
58. J. Rudnicka, Z nieznanych autografów Lenartowicza. „Przegląd Humanistyczny” 1959, nr 2, s. 117-126.
59. J. Rudnicka, Zapiski Krasickiego na egzemplarzu „Monitora ” z 1766 roku. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s. 165-172.
60. J. Rudnicka, Zapomniany wiersz Lenartowicza pt. "Ordon". „Przegląd Humanistyczny” 1959, nr 2, s. 127-132.
61. J. Rudnicka, M. Wojtkiewicz, Bolesław Prus i książki. „Przegląd Humanistyczny” 1975, nr 12, s. 105-117.

Issue:

4

Start page:

215

End page:

220

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article : others noncitable

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: