RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: „Filutka z filigranu”, czyli o przekładzie językowego naśladownictwa z ekfrastycznych wierszy Wisławy Szymborskiej

Creator:

Brajerska-Mazur, Agata

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2012)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. J. Artysz, M. Bristiger, J. M. Kłoczowski, J. Kott, A. Libera, Głosy o „Podróży zimowej” Stanisława Barańczaka. „Zeszyty Literackie” 1995, z. 50, s. 103-112.
2. Authorized (King James) Version of the Holy Bible. London 1989.
3. S. Balbus, Między stylami. Kraków 1996.
4. S. Balbus, Poezja w poezji. „NaGłos” 1996, nr 24, s. 52-73.
5. S. Balbus, Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej. Kraków 1996.
6. E. Balcerzan, Oprócz głosu. Szkice krytycznoliterackie. Warszawa 1971.
7. E. Balcerzan, Poezja jako semiotyka sztuki. W: Kręgi wtajemniczenia. Kraków 1982, s. 135-156.
8. E. Balcerzan, Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki. Poznań 2009.
9. E. Balcerzan, W szkole świata. „Teksty Drugie” 1991, nr 4, s. 30-44.
10. S. Barańczak, Nie ma pytań pilniejszych od pytań naiwnych. Przeł. z ang. J. Kozak. „Gazeta Wyborcza” 1996, nr 239, z 12–13 X, s. 14-17.
11. S. Barańczak, Niektórzy lubią belcanto. W: Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem Małej antologii przekładów-problemów. Wyd. 3, popr. i znacznie poszerz. Kraków 2004, s. 169-176.
12. Z. Bauer, „Podróż zimowa” Stanisława Barańczaka. „Ruch Literacki” 1999, nr 1, s. 51-71.
13. G. Borkowska, Szymborska eks-centryczna. „Teksty Drugie” 1991, nr 4, s. 45-58.
14. S. Bortnowski, Co kryje się w „Pejzażu” Wisławy Szymborskiej? W zb.: Obmyślam świat, czyli o poezji Wisławy Szymborskiej. Red. S. Żak. Kielce 1998.
15. A. Brajerska-Mazur, Katena and Translation of Literary Masterpieces. „Babel” 2005, vol. 51, s. 16-30.
click here to follow the link
16. A. Brajerska-Mazur, O angielskich tłumaczeniach utworów Norwida. Lublin 2002.
17. A. Brajerska-Mazur, O przekładzie na język angielski wierszy Norwida „Śmierć”, „Do zeszłej...”, „Finis”. „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 4, s. 229-237.
18. A. Brajerska-Mazur, Strategie translatorskie w przekładzie problemów kulturowych z wierszy Wisławy Szymborskiej. „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 3, s. 111-137.
19. S. Bruhn, A Concert of Paintings: „Musical Ekphrasis” in the Twentieth Century. „Poetics Today” 2001, nr 3, s. 551-605.
click here to follow the link
20. S. Bruhn, Musical Ekphrasis in Rilke’s „Marienleben”. Amsterdam 2000.
21. C. Cavanagh, Przekształcanie zwyczajności. O przekładaniu Wisławy Szymborskiej. Przeł. M. Heydel. „Przekładaniec” 2003, nr 10, s. 10-15.
22. K. Cicha, „Użycza mu słuchu, czasu, cierpienia, wszystkiego, co przewidziała”. Muzyka w twórczości Stanisława Barańczaka. „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 1, s. 65-77.
23. C. Clüver, Ekphrasis Reconsidered: On Verbal Representations of Non-Verbal Texts. W zb.: Interart Poetics: Essays on the Interrelations of the Arts and Media. Ed. U. B. Lagerroth, H. Lund, E. Hedling. Amsterdam 1997.
24. M. Czermińska, Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej. „Teksty Drugie” 2003, nr 2/3, s. 230-242.
25. A. Dziadek, Apologia twórczej swobody. Eseje Zbigniewa Herberta: opis–uobecnienie–interpretacja. W zb.: Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta: materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (jesień 2005). Cz. 2. Red. J. M. Ruszar. Lublin 2006, s. 30-50.
26. A. Dziadek, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Katowice 2004.
27. U. Eco, Far vedere. W: Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione. Milano 2003.
28. J. Faryno, Semiotyczne aspekty poezji o sztuce: na przykładzie wierszy Wisławy Szymborskiej. „Pamiętnik Literacki” 1975, z. 4, s. 123-145.
29. P. Gogler, Kłopoty z ekfrazą. W zb.: Ruchome granice literatury. W kręgu teorii kulturowej. Red. S. Wysłouch, B. Przymuszała. Warszawa 2009, s. 29-47.
30. P. Gogler, Poezja Zbigniewa Herberta w świecie sztuk pięknych. „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 1, s. 79-106.
31. J. Grądziel, Świat sztuki w poezji Wisławy Szymborskiej. „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 2, s. 85-102.
32. A. Grodecka, Przedmowa w zb.: Interakcje sztuk: literatura, malarstwo, ekfraza. Red. D. Heck. Wrocław 2008.
33. A. Grodecka, Wiersze o obrazach. Studium z dziejów ekfrazy. Poznań 2009.
34. J. A. W. Heffernan, Ekphrasis and Representation. „New Literary History” 1991, nr 2, s. 297-316.
click here to follow the link
35. A. Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego. Wrocław 2000.
36. A. Hejmej, Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej. Kraków 2002.
37. A. Hejmej, Słuchać i czytać: dwa źródła jednej strategii interpretacyjnej. „Podróż zimowa” Stanisława Barańczaka. „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2, s. 67-94.
38. R. Jakobson, Językowe aspekty tłumaczenia. Przeł. Z. Sroczyńska. W zb.: Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia. Księga druga. Red. S. Pollak. Wstęp J. Parandowski. Posł. S. Pollak. Wrocław 1975, 109-115.
39. R. Jakobson, O językoznawczych aspektach przekładu. Przeł. L. Pszczołowska. W: W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. Wybór, red. nauk., wstęp M. R. Mayenowa. T. 1. Warszawa 1989, s. 372-381.
40. B. Judkowiak, E. Nowicka, „W operze słowo jest także ważne”: Barańczakowe „Wesele Figara”. W zb.: Barańczak – poeta lector. Red. B. Judkowiak, A. Legeżyńska, B. Sienkiewicz. Poznań 1999, s. 157-170.
41. Koloratura. Na stronie: http://www.sjp.pl/co/koloratura
42. J. Kornhauser, Czarodziejstwo. W: Światło wewnętrzne. Kraków–Wrocław 1984, s. 81-91.
43. A. Krawczyk, Literackie fascynacje malarstwem. Kielce 2006.
44. J. Kwiatkowski, Arcydziełka Szymborskiej. W: Felietony poetyckie. Kraków 1982, s. 119-123.
45. J. Kwiatkowski, Błazen i Hiob. W: Klucze do wyobraźni. Warszawa 1964, s. 239-251.
46. J. Kwiatkowski, Przedmowa w: W. Szymborska, Poezje. Warszawa 1970, s. 5-16.
47. A. Legeżyńska, Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennych tłumaczeń poezji A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Błoka. Warszawa 1986.
48. A. Legeżyńska, Wisława Szymborska. Poznań 1996.
49. W. Ligęza, O poezji Wisławy Szymborskiej: Świat w stanie korekty. Kraków 2001.
50. R. Matuszewski, Literatura polska 1939–1991. Wyd. 2, popr. i uzup. Warszawa 1995.
51. E. Mikoś, Przez sztukę dawnych lat widzieć siebie. O „Pejzażu” Wisławy Szymborskiej. „Warsztaty Polonistyczne” 1993, nr 1, s. 46-53.
52. Cz. Miłosz, Poezja jako świadomość. „Teksty Drugie” 1991, nr 4, s. 5-7.
53. L. Neuger, „Biedna Uppsala z odrobiną wielkiej katedry”. W zb.: Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych. Oprac. S. Balbus, D. Wojda. Kraków 1996, s. 126-138.
54. T. Nyczek, Tyle naraz świata. 27 x Szymborska. Kraków 2005.
55. O „Chirurgicznej precyzji” Stanisława Barańczaka. Wypowiadają się: C. Cavanagh, A. Libera, T. Nyczek, J. Pilch, A. Piwkowska, W. Szymborska, B. Toruńczyk, T. Venclova. Tł. E. Kulik-Bielińska. „Zeszyty Literackie” 1999, nr 1 s. 153-166.
56. W. Pelczar, Szymborskiej poetycki dialog ze sztuką obrazu. „Polonistyka” 1997, nr 8, s. 466-472.
57. T. Pióro, Może być bez tytułu. „Literatura na Świecie” 1996, nr 4, s. 313-322.
58. K. Pisarkowa, Słowotwórcza miniatura gotycka Szymborskiej. W: Pragmatyka przekładu. Przypadki poetyckie. Kraków 1998, s. 156-166.
59. W. Podgórski, Poeta, nauczyciel, uczeń. Studia nad odbiorem poezji współczesnej. Warszawa 1993.
60. E. Rajewska, Stanisław Barańczak – poeta i tłumacz. Poznań 2007.
61. A. Sandauer, Liryka i logika. Wyd. 2. Warszawa 1971.
62. A. Sandauer, Pogodzona z historią. W zb.: Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych. Oprac. S. Balbus, D. Wojda. Kraków 1996, s. 53-76.
63. T. Sławikowska, Wielka liczba w miniaturze. „Warsztaty Polonistyczne” 1992, nr 1, s. 20-24.
64. Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wyd. 3, poszerz. i popr. Wrocław 1998.
65. W. Soliński, O ekfrazie translatologicznie. W zb.: Interakcje sztuk: literatura, malarstwo, ekfraza. Red. D. Heck. Wrocław 2008.
66. M. Stala, „Ten żart na śmierć i życie. O „Chirurgicznej precyzji” Stanisława Barańczaka. W: Przeszukiwanie czasu: przechadzki krytycznoliterackie. Kraków 2004, s. 117-124.
67. W. Szymborska, Miracle Fair: Selected Poems of Wislawa Szymborska. Transl. J. Trzeciak. New York 2001.
68. W. Szymborska, Nic dwa razy. Wybór wierszy. / Nothing Twice. Selected Poems. Wybór i przekł. / Selected and transl. S. Barańczak, C. Cavanagh. Posł. / Afterword S. Barańczak. Kraków 1997.
69. W. Szymborska, Nic dwa razy. Wybór wierszy. / Nothing Twice. Selected Poems [Edycja dwujęzyczna]. Wybór i przekł. / Selected and transl. S. Barańczak, C. Cavanagh. Posł. / Afterword S. Barańczak. Wyd. 5. Kraków 2006.
70. W. Szymborska, Poems, New and Collected, 1957–1997. Transl. from the Polish S. Barańczak, C. Cavanagh. New York 1998.
71. W. Szymborska, Powrót do źródeł. (Rozmowa z Wisławą Szymborską). W: K. Nastulanka, Sami o sobie. Rozmowy z pisarzami i uczonymi. Warszawa 1975, s. 298-307.
72. W. Szymborska, Sounds, Feelings, Thoughts: Seventy Poems by Wisława Szymborska. Przeł. M. J. Krynski, R. A. Maguire. Princeton 1981.
73. W. Szymborska, View with a Grain of Sand: Selected Poems. Transl. from the Polish S. Barańczak, C. Cavanagh. New York 1995.
74. E. Tabakowska, Bariery kulturowe są zbudowane z gramatyki. W zb.: Przekład. Język. Kultura. T. 1. Red. R. Lewicki. Lublin 2002, s. 25-34.
75. E. Tabakowska, Grammar and the cult of the Virgin. A case study in Polish religious discourse. W zb.: Evidence for Linguistic Relativity. Ed. S. Nemeyer, R. Dirven. Amsterdam 2000.
76. A. Węgrzyniakowa, „Wszystko i Nic” w „Podróży zimowej” Stanisława Barańczaka. „Opcje” 1995, nr 1/2, s. 105-111.
77. Wielki słownik wyrazów obcych PWN. Red. M. Bańko. Warszawa 2005.
78. B. Witosz, Ekfraza w tekście użytkowym – w perspektywie geologicznej i dyskursywnej. „Teksty Drugie” 2009, nr 1/2, s. 105-126.
79. M. Woźniak, „Wieczór autorski” na wiele głosów. „Przekładaniec” 2003, nr 10.
80. S. Wysłouch, Dwa spotkania z Rubensem – Różewicz i Szymborska. „Polonistyka” 2007, nr 6, s. 6-11.
81. S. Wysłouch, Ekfraza czy przekład intersemiotyczny? W zb.: Ruchome granice literatury. W kręgu teorii kulturowej. Red. S. Wysłouch, B. Przymuszała. Warszawa 2009, s. 48-64.
82. S. Wysłouch, Literatura i semiotyka. Warszawa 2001.
83. M. Zarębina, Tekst oryginału a tekst przekładu. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Societe Polonaise de Linguistique" 1991 z. 46 s. 41-49.
84. M. Zarębina, Z warsztatu tłumacza. (O przekładach Karla Dedeciusa). „Język Polski” 1991, nr 3/5, s. 176-187.
85. J. Ziomek, Kto mówi? „Teksty” 1975, nr 6, s. 44-55.

Issue:

1

Start page:

187

End page:

219

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63700 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Closed

Object collections:

Last modified:

Aug 27, 2020

In our library since:

Nov 21, 2017

Number of object content hits:

896

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/81697

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information