Object structure

Title:

„Filutka z filigranu”, czyli o przekładzie językowego naśladownictwa z ekfrastycznych wierszy Wisławy Szymborskiej

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2012)

Creator:

Brajerska-Mazur, Agata

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Wisława Szymborska’s ekphrastic poems ; language imitation ; the translation of poetry

References:

1. J. Artysz, M. Bristiger, J. M. Kłoczowski, J. Kott, A. Libera, Głosy o „Podróży zimowej” Stanisława Barańczaka. „Zeszyty Literackie” 1995, z. 50, s. 103-112. ; 2. Authorized (King James) Version of the Holy Bible. London 1989. ; 3. S. Balbus, Między stylami. Kraków 1996. ; 4. S. Balbus, Poezja w poezji. „NaGłos” 1996, nr 24, s. 52-73. ; 5. S. Balbus, Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej. Kraków 1996. ; 6. E. Balcerzan, Oprócz głosu. Szkice krytycznoliterackie. Warszawa 1971. ; 7. E. Balcerzan, Poezja jako semiotyka sztuki. W: Kręgi wtajemniczenia. Kraków 1982, s. 135-156. ; 8. E. Balcerzan, Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki. Poznań 2009. ; 9. E. Balcerzan, W szkole świata. „Teksty Drugie” 1991, nr 4, s. 30-44. ; 10. S. Barańczak, Nie ma pytań pilniejszych od pytań naiwnych. Przeł. z ang. J. Kozak. „Gazeta Wyborcza” 1996, nr 239, z 12–13 X, s. 14-17. ; 11. S. Barańczak, Niektórzy lubią belcanto. W: Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem Małej antologii przekładów-problemów. Wyd. 3, popr. i znacznie poszerz. Kraków 2004, s. 169-176. ; 12. Z. Bauer, „Podróż zimowa” Stanisława Barańczaka. „Ruch Literacki” 1999, nr 1, s. 51-71. ; 13. G. Borkowska, Szymborska eks-centryczna. „Teksty Drugie” 1991, nr 4, s. 45-58. ; 14. S. Bortnowski, Co kryje się w „Pejzażu” Wisławy Szymborskiej? W zb.: Obmyślam świat, czyli o poezji Wisławy Szymborskiej. Red. S. Żak. Kielce 1998. ; 15. A. Brajerska-Mazur, Katena and Translation of Literary Masterpieces. „Babel” 2005, vol. 51, s. 16-30. ; click here to follow the link ; 16. A. Brajerska-Mazur, O angielskich tłumaczeniach utworów Norwida. Lublin 2002. ; 17. A. Brajerska-Mazur, O przekładzie na język angielski wierszy Norwida „Śmierć”, „Do zeszłej...”, „Finis”. „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 4, s. 229-237. ; 18. A. Brajerska-Mazur, Strategie translatorskie w przekładzie problemów kulturowych z wierszy Wisławy Szymborskiej. „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 3, s. 111-137. ; 19. S. Bruhn, A Concert of Paintings: „Musical Ekphrasis” in the Twentieth Century. „Poetics Today” 2001, nr 3, s. 551-605. ; click here to follow the link ; 20. S. Bruhn, Musical Ekphrasis in Rilke’s „Marienleben”. Amsterdam 2000. ; 21. C. Cavanagh, Przekształcanie zwyczajności. O przekładaniu Wisławy Szymborskiej. Przeł. M. Heydel. „Przekładaniec” 2003, nr 10, s. 10-15. ; 22. K. Cicha, „Użycza mu słuchu, czasu, cierpienia, wszystkiego, co przewidziała”. Muzyka w twórczości Stanisława Barańczaka. „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 1, s. 65-77. ; 23. C. Clüver, Ekphrasis Reconsidered: On Verbal Representations of Non-Verbal Texts. W zb.: Interart Poetics: Essays on the Interrelations of the Arts and Media. Ed. U. B. Lagerroth, H. Lund, E. Hedling. Amsterdam 1997. ; 24. M. Czermińska, Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej. „Teksty Drugie” 2003, nr 2/3, s. 230-242. ; 25. A. Dziadek, Apologia twórczej swobody. Eseje Zbigniewa Herberta: opis–uobecnienie–interpretacja. W zb.: Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta: materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (jesień 2005). Cz. 2. Red. J. M. Ruszar. Lublin 2006, s. 30-50. ; 26. A. Dziadek, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Katowice 2004. ; 27. U. Eco, Far vedere. W: Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione. Milano 2003. ; 28. J. Faryno, Semiotyczne aspekty poezji o sztuce: na przykładzie wierszy Wisławy Szymborskiej. „Pamiętnik Literacki” 1975, z. 4, s. 123-145. ; 29. P. Gogler, Kłopoty z ekfrazą. W zb.: Ruchome granice literatury. W kręgu teorii kulturowej. Red. S. Wysłouch, B. Przymuszała. Warszawa 2009, s. 29-47. ; 30. P. Gogler, Poezja Zbigniewa Herberta w świecie sztuk pięknych. „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 1, s. 79-106. ; 31. J. Grądziel, Świat sztuki w poezji Wisławy Szymborskiej. „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 2, s. 85-102. ; 32. A. Grodecka, Przedmowa w zb.: Interakcje sztuk: literatura, malarstwo, ekfraza. Red. D. Heck. Wrocław 2008. ; 33. A. Grodecka, Wiersze o obrazach. Studium z dziejów ekfrazy. Poznań 2009. ; 34. J. A. W. Heffernan, Ekphrasis and Representation. „New Literary History” 1991, nr 2, s. 297-316. ; click here to follow the link ; 35. A. Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego. Wrocław 2000. ; 36. A. Hejmej, Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej. Kraków 2002. ; 37. A. Hejmej, Słuchać i czytać: dwa źródła jednej strategii interpretacyjnej. „Podróż zimowa” Stanisława Barańczaka. „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2, s. 67-94. ; 38. R. Jakobson, Językowe aspekty tłumaczenia. Przeł. Z. Sroczyńska. W zb.: Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia. Księga druga. Red. S. Pollak. Wstęp J. Parandowski. Posł. S. Pollak. Wrocław 1975, 109-115. ; 39. R. Jakobson, O językoznawczych aspektach przekładu. Przeł. L. Pszczołowska. W: W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. Wybór, red. nauk., wstęp M. R. Mayenowa. T. 1. Warszawa 1989, s. 372-381. ; 40. B. Judkowiak, E. Nowicka, „W operze słowo jest także ważne”: Barańczakowe „Wesele Figara”. W zb.: Barańczak – poeta lector. Red. B. Judkowiak, A. Legeżyńska, B. Sienkiewicz. Poznań 1999, s. 157-170. ; 41. Koloratura. Na stronie: http://www.sjp.pl/co/koloratura ; 42. J. Kornhauser, Czarodziejstwo. W: Światło wewnętrzne. Kraków–Wrocław 1984, s. 81-91. ; 43. A. Krawczyk, Literackie fascynacje malarstwem. Kielce 2006. ; 44. J. Kwiatkowski, Arcydziełka Szymborskiej. W: Felietony poetyckie. Kraków 1982, s. 119-123. ; 45. J. Kwiatkowski, Błazen i Hiob. W: Klucze do wyobraźni. Warszawa 1964, s. 239-251. ; 46. J. Kwiatkowski, Przedmowa w: W. Szymborska, Poezje. Warszawa 1970, s. 5-16. ; 47. A. Legeżyńska, Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennych tłumaczeń poezji A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Błoka. Warszawa 1986. ; 48. A. Legeżyńska, Wisława Szymborska. Poznań 1996. ; 49. W. Ligęza, O poezji Wisławy Szymborskiej: Świat w stanie korekty. Kraków 2001. ; 50. R. Matuszewski, Literatura polska 1939–1991. Wyd. 2, popr. i uzup. Warszawa 1995. ; 51. E. Mikoś, Przez sztukę dawnych lat widzieć siebie. O „Pejzażu” Wisławy Szymborskiej. „Warsztaty Polonistyczne” 1993, nr 1, s. 46-53. ; 52. Cz. Miłosz, Poezja jako świadomość. „Teksty Drugie” 1991, nr 4, s. 5-7. ; 53. L. Neuger, „Biedna Uppsala z odrobiną wielkiej katedry”. W zb.: Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych. Oprac. S. Balbus, D. Wojda. Kraków 1996, s. 126-138. ; 54. T. Nyczek, Tyle naraz świata. 27 x Szymborska. Kraków 2005. ; 55. O „Chirurgicznej precyzji” Stanisława Barańczaka. Wypowiadają się: C. Cavanagh, A. Libera, T. Nyczek, J. Pilch, A. Piwkowska, W. Szymborska, B. Toruńczyk, T. Venclova. Tł. E. Kulik-Bielińska. „Zeszyty Literackie” 1999, nr 1 s. 153-166. ; 56. W. Pelczar, Szymborskiej poetycki dialog ze sztuką obrazu. „Polonistyka” 1997, nr 8, s. 466-472. ; 57. T. Pióro, Może być bez tytułu. „Literatura na Świecie” 1996, nr 4, s. 313-322. ; 58. K. Pisarkowa, Słowotwórcza miniatura gotycka Szymborskiej. W: Pragmatyka przekładu. Przypadki poetyckie. Kraków 1998, s. 156-166. ; 59. W. Podgórski, Poeta, nauczyciel, uczeń. Studia nad odbiorem poezji współczesnej. Warszawa 1993. ; 60. E. Rajewska, Stanisław Barańczak – poeta i tłumacz. Poznań 2007. ; 61. A. Sandauer, Liryka i logika. Wyd. 2. Warszawa 1971. ; 62. A. Sandauer, Pogodzona z historią. W zb.: Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych. Oprac. S. Balbus, D. Wojda. Kraków 1996, s. 53-76. ; 63. T. Sławikowska, Wielka liczba w miniaturze. „Warsztaty Polonistyczne” 1992, nr 1, s. 20-24. ; 64. Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wyd. 3, poszerz. i popr. Wrocław 1998. ; 65. W. Soliński, O ekfrazie translatologicznie. W zb.: Interakcje sztuk: literatura, malarstwo, ekfraza. Red. D. Heck. Wrocław 2008. ; 66. M. Stala, „Ten żart na śmierć i życie. O „Chirurgicznej precyzji” Stanisława Barańczaka. W: Przeszukiwanie czasu: przechadzki krytycznoliterackie. Kraków 2004, s. 117-124. ; 67. W. Szymborska, Miracle Fair: Selected Poems of Wislawa Szymborska. Transl. J. Trzeciak. New York 2001. ; 68. W. Szymborska, Nic dwa razy. Wybór wierszy. / Nothing Twice. Selected Poems. Wybór i przekł. / Selected and transl. S. Barańczak, C. Cavanagh. Posł. / Afterword S. Barańczak. Kraków 1997. ; 69. W. Szymborska, Nic dwa razy. Wybór wierszy. / Nothing Twice. Selected Poems [Edycja dwujęzyczna]. Wybór i przekł. / Selected and transl. S. Barańczak, C. Cavanagh. Posł. / Afterword S. Barańczak. Wyd. 5. Kraków 2006. ; 70. W. Szymborska, Poems, New and Collected, 1957–1997. Transl. from the Polish S. Barańczak, C. Cavanagh. New York 1998. ; 71. W. Szymborska, Powrót do źródeł. (Rozmowa z Wisławą Szymborską). W: K. Nastulanka, Sami o sobie. Rozmowy z pisarzami i uczonymi. Warszawa 1975, s. 298-307. ; 72. W. Szymborska, Sounds, Feelings, Thoughts: Seventy Poems by Wisława Szymborska. Przeł. M. J. Krynski, R. A. Maguire. Princeton 1981. ; 73. W. Szymborska, View with a Grain of Sand: Selected Poems. Transl. from the Polish S. Barańczak, C. Cavanagh. New York 1995. ; 74. E. Tabakowska, Bariery kulturowe są zbudowane z gramatyki. W zb.: Przekład. Język. Kultura. T. 1. Red. R. Lewicki. Lublin 2002, s. 25-34. ; 75. E. Tabakowska, Grammar and the cult of the Virgin. A case study in Polish religious discourse. W zb.: Evidence for Linguistic Relativity. Ed. S. Nemeyer, R. Dirven. Amsterdam 2000. ; 76. A. Węgrzyniakowa, „Wszystko i Nic” w „Podróży zimowej” Stanisława Barańczaka. „Opcje” 1995, nr 1/2, s. 105-111. ; 77. Wielki słownik wyrazów obcych PWN. Red. M. Bańko. Warszawa 2005. ; 78. B. Witosz, Ekfraza w tekście użytkowym – w perspektywie geologicznej i dyskursywnej. „Teksty Drugie” 2009, nr 1/2, s. 105-126. ; 79. M. Woźniak, „Wieczór autorski” na wiele głosów. „Przekładaniec” 2003, nr 10. ; 80. S. Wysłouch, Dwa spotkania z Rubensem – Różewicz i Szymborska. „Polonistyka” 2007, nr 6, s. 6-11. ; 81. S. Wysłouch, Ekfraza czy przekład intersemiotyczny? W zb.: Ruchome granice literatury. W kręgu teorii kulturowej. Red. S. Wysłouch, B. Przymuszała. Warszawa 2009, s. 48-64. ; 82. S. Wysłouch, Literatura i semiotyka. Warszawa 2001. ; 83. M. Zarębina, Tekst oryginału a tekst przekładu. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Societe Polonaise de Linguistique" 1991 z. 46 s. 41-49. ; 84. M. Zarębina, Z warsztatu tłumacza. (O przekładach Karla Dedeciusa). „Język Polski” 1991, nr 3/5, s. 176-187. ; 85. J. Ziomek, Kto mówi? „Teksty” 1975, nr 6, s. 44-55.

Issue:

1

Start page:

187

End page:

219

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: