Object

Title: Poezja Julii Hartwig wobec egzystencji i metafizyki

Creator:

Flakowicz-Szczyrba, Marta

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2012)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. E. Balcerzan, Niewyrażalne czy nie wyrażone? W zb.: Literatura wobec niewyrażalnego. Red. W. Bolecki, E. Kuźma. Warszawa 1998, s. 19-30.
2. M. Baranowska, Julia Hartwig – podróż do współczesności. Na stronie: www.culture.pl/baza-literatura-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/julia-hartwig-podroz-do--wspolczesnosci. Data dostępu 21 VI 2007.
3. M. Baranowska, Surrealna wyobraźnia i poezja. Warszawa 1984.
4. S. Barańczak, Pasja dnia. W: Przed i po. Szkice o poezji krajowej przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Londyn 1988, s. 14-19.
5. S. Barańczak, Tajemna wiedza snu. W: Ironia i harmonia. (Szkice o najnowszej literaturze polskiej). Warszawa 1973, s. 135-139.
6. Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Przeł. E. Klekot. Warszawa 2004.
7. A. Bielik-Robson, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia. Kraków 2004.
8. A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości. Kraków 2000.
9. A. Bielik-Robson, Romantyczne dopełnienie. Komentarz do epifanii nowoczesnej Charlesa Taylora. „Res Publica Nowa” 1998, nr 7/8, s. 26-39.
10. A. Bielik-Robson, Wstęp. My romantycy – źródła romantycznego modernizmu Charlesa Taylora. W: Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. M. Gruszczyński [i in.]. Oprac. T. Gadacz. Wstęp A. Bielik-Robson. Warszawa 2001, s. VII-LIV.
11. E. Bieńkowska, Wprowadzenie: Muzyka w świetle myśli idealistycznej. W: W poszukiwaniu królestwa człowieka. Utopia sztuki od Kanta do Tomasza Manna. Warszawa 1981, s. 169-196.
12. K. Bieńkowska, Trwać w odświętności. „Nowe Książki” 2000, nr 11, s. 48-49.
13. H. Buczyńska-Garewicz, Południe. W: Metafizyczne rozważania o czasie. Idea czasu w filozofii i literaturze. Kraków 2003, s. 144-177.
14. M. Czermińska, Żyjąc zyskujemy życie. O późnych wierszach Julii Hartwig. W zb.: Księga Janion. Oprac. Z. Majchrowski, S. Rosiek. Gdańsk 2007, s. 202-213.
15. D. Danek, Sztuka rozumienia. Literatura a psychoanaliza. Warszawa 1997.
16. E. Dąbrowska, „Mowa pełna wahań i zapytań” – o sztuce poetyckiej Julii Hartwig. „Język Artystyczny” 2004, t. 12, s. 177-194.
17. M. Dąbrowski, Projekt krytyki etycznej. Studia i szkice literackie. Kraków 2005.
18. J. Drzewucki, Patrz przed siebie. W: Smaki słowa. Szkice o poezji. Wrocław 1999, s. 151-160.
19. T. Ferenc, Z. Jankowski, Julia Hartwig. „Topos” 1997, nr 4, s. 4-5.
20. T. Gadacz, Problem zła w filozofii Józefa Tischnera. „Horyzonty Wychowania” 2005, nr 7, s. 21-40.
21. R. Gorczyńska [E. Czarnecka pseud.], Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze. Kraków 1992.
22. J. Hartwig, Bez pożegnania. Warszawa 2004.
23. J. Hartwig, Błyski. Warszawa 2002.
24. J. Hartwig, Chwila postoju. Kraków 1980.
25. J. Hartwig, Ciekawość świata. Rozm. przepr. A. Koss. „Kresy” 1997, nr 1, s. 111-118.
26. J. Hartwig, Czułość. Kraków 1992.
27. J. Hartwig, Czuwanie. Warszawa 1978.
28. J. Hartwig, Dwoistość. Warszawa 1971.
29. J. Hartwig, Jasne niejasne. Kraków 2009.
30. J. Hartwig, Kilka niechętnych uwag o pisaniu. „Topos” 1997, nr 4, s. 6-7.
31. J. Hartwig, Mała szkodliwość społeczna. W: Pisane przy oknie. Warszawa 2004, s. 29-32.
32. J. Hartwig, Nie kłamać życiu. Julia Hartwig o „Wierszach wybranych”, Arturze i dobrym życiu. Rozm. przepr. J. Strzałka. „Przekrój” 2010, nr z 13 X.
33. J. Hartwig, Nie ma odpowiedzi. Warszawa 2001.
34. J. Hartwig, Obcowanie. Warszawa 1987.
35. J. Hartwig, Pożegnania. Warszawa 1956.
36. J. Hartwig, Starość nie jest doklejoną do życia wyspą. Rozm. przepr. J. Kurkiewicz. Na stronie: http://wyborcza.pl/1,106967,8163295,Julia_Hartwig_Starosc_nie_jest_doklejona_do_zycia.html#ixzz15LbRUXLW. Data dostępu 28 IV 2011.
37. J. Hartwig, "Sztuka jest zaklinaniem istnienia" : jubileusz literacki Julii Hartwig. Rozm. przepr. I. Smolka, W. Kaliszewski. „Tekstualia” 2010, nr 1, s. 173-192.
38. J. Hartwig, Sztuka patrzenia. Rozm. przepr. K. Janowska, P. Mucharski. „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 33, s. 1, 13.
39. J. Hartwig, Sztuka widzenia. Rozm. przepr. G. Drabik. Na stronie: www.dziennik.com/www/dziennik/kult/archiwum/07-12-02. Data dostępu: 14 V 2007.
40. J. Hartwig, Świat trzeba przefiltrować przez siebie. W: P. Szewc, Wolność i współczucie. Rozmowy z pisarzami. Kraków 2002, s. 37-53.
41. J. Hartwig, Tam gdzie mogę ścigam morze. Rozm. przepr. Wojciech Kass. „Topos” 2004, nr 3/4, s. 11-29.
42. J. Hartwig, To wróci. Warszawa 2007.
43. J. Hartwig, Wiersze amerykańskie. Warszawa 2002.
44. J. Hartwig, Wolne ręce. Warszawa 1969.
45. J. Hartwig, Wybór wierszy. Warszawa 2000.
46. J. Hartwig, Zobaczone. Kraków 2000.
47. M. Horkheimer, Th. W. Adorno, Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne. Przeł. M. Łukasiewicz. Przekład przejrzał i posłowiem opatrzył M. J. Siemek. Warszawa 1994.
48. L. Hull, Arkadyjskie pejzaże Julii Hartwig. W zb.: Święte miejsca w literaturze. Red. Z. Chojnowski, A. Rzymska, B. Tarnowska. Olsztyn 2009, s. 163-170.
49. L. Hull, „Bądź wdzięczna byłaś hojnie obdarzona” – Julia Hartwig. W: Obecność nieprzynależna. Pokoleniowe wydziedziczenie w poezji po 1989 roku. Olsztyn 2010, s. 188-212.
50. A. Kałuża, Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej. Kraków 2008.
51. B. Kaniewska, A. Legeżyńska, P. Śliwiński, Różewiczowska egzegeza zła. W: B. Kaniewska, A. Legeżyńska, P. Śliwiński, Literatura polska XX wieku. Poznań 2005, s. 188-197.
52. M. B. Kielar, O tomie „Zobaczone” Julii Hartwig. „Zeszyty Literackie” 2000, nr 1, s. 111-112.
53. G. Kociuba, Widzenia, sny, medytacje z morzem w tle (o poezji Julii Hartwig). „Topos” 2004, nr 3/4, s. 43-50.
54. L. Kołakowski, Cywilizacja na ławie oskarżonych. Warszawa 1990.
55. W. Kopaliński, Słownik symboli. Warszawa 2006.
56. J. Kryszak, Katastrofizm ocalający. Z problematyki poezji tzw. „Drugiej Awangardy”. Poznań 1978.
57. W. Kudyba, Bycie i dom (o wierszu „Miejsca” J. Hartwig). „Topos” 2004, nr 3/4, s. 95-98.
58. P. Kuncewicz, Julia Hartwig. W: Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 1. Warszawa 1995, s. 315-317.
59. J. Kwiatkowski, Felieton poetycki. „Twórczość” 1973, nr 9, s. 123-125.
60. J. Kwiatkowski, Dwie poezje Julii Hartwig. W: Notatki o poezji i krytyce. Kraków 1975, s. 149-154.
61. A. Legeżyńska, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej. Poznań 1999.
62. A. Legeżyńska, Krytyk jako domokrążca. Lekcje literatury z lat 90. Poznań 2002.
63. A. Legeżyńska, Od kochanki do psalmistki... Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej. Poznań 2009.
64. W. Ligęza, Poetka milczenia. „Twórczość” 1980, nr 11, s. 131-133.
65. J. Łukasiewicz, „Być blisko na odległość”. „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” 2009, nr 2, s. 122-125.
66. P. Łuszczykiewicz, Być poetą osobnym. „Nowe Książki” 1998, nr 11, s. 4-5.
67. J. Madejski, W hołdzie światu. „Nowe Książki” 2005, nr 3, s. 10.
68. R. Matuszewski, Julii Hartwig dowody na istnienie. „Twórczość” 2005, nr 8, s. 96-100.
69. Cz. Miłosz, Wypisy z ksiąg użytecznych. Kraków 1994.
70. Cz. Miłosz, Zen codzienny, W: Dalsze okolice. Kraków 1991, s. 66-69.
71. A. Morawiec, Parnas(izm) Julii Hartwig. „Nowe Książki” 2008, nr 3, s. 66.
72. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001.
73. R. Nycz, „Prywatna księga różności”. „Teksty” 1981, nr 4/5, s. 203-233.
74. R. Nycz, „Wyrażanie niewyrażalnego” w literaturze nowoczesnej (wybrane zagadnienia). W zb.: Literatura wobec niewyrażalnego. Red. W. Bolecki, E. Kuźma. Warszawa 1998, s. 79-100.
75. Od Husserla do Lévinasa. Wybór tekstów z ontologii fenomenologicznej. Red. W. Stróżewski. Kraków 1987.
76. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 2, zmien. Poznań 1980.
77. J. Płuciennik, Retoryka wzniosłości w dziele literackim. Kraków 2000.
78. R. Przybylski, To jest klasycyzm. Wstęp M. Janion. Warszawa 1978.
79. R. K. Przybylski, Pokazać niewidzialne. W: Wszystko inne. Szkice o literaturze, sztuce i kulturze współczesnej. Poznań 1994.
80. R. K. Przybylski, Potrzeba sensu. „Twórczość” 1982, nr 5, s. 122-126.
81. G. Ravasi, Apokalipsa. Przeł. K. Stopa. Kielce 2002.
82. G. Ravasi, Jak długo, Panie? Wędrówka przez tajemnicę cierpienia i zła. Przeł. K. Stopa. Kielce 2004.
83. P. Ricoeur, Symbolika zła. Przeł. S. Cichowicz, M. Ochab. Warszawa 1986.
84. K. Rodowska, Lekcja umiaru heroicznego. „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” 2005, nr 2, s. 79-84.
85. R. Sheppard, Problematyka modernizmu europejskiego. Przeł. P. Wawrzyszko. W zb.: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze. Red. i wstęp R. Nycz. Wyd. 2. Kraków 2004.
86. B. Skarga, „Innego końca świata nie będzie”. Z B. Skargą rozmawiają K. Janowska i P. Mucharski. Kraków 2007.
87. A. Skrendo, Poezja modernizmu. Interpretacje. Kraków 2005.
88. I. Smolka, Prawo do sprzeczności (Julia Hartwig). W: Dziewięć światów. Współczesne poetki polskie. Warszawa 1997, s. 16-27.
89. A. Sobolewska, Jak sen jest zrobiony? Poetycka materia snu. W zb.: Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku. Red. I. Glatzel, J. Smulski, A. Sobolewska. Toruń 1999, s. 9-29.
90. M. Stala, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej. Kraków 1997.
91. W. Stróżewski, Wokół piękna. Szkice z estetyki. Kraków 2002.
92. L. Szaruga, Pytania Julii Hartwig (notatki krytyczne). „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” 2009, nr 2, s. 131-134.
93. A. Szymańska, Patrzeć aż do bólu. O szukaniu i znajdowaniu w poematach prozą Julii Hartwig. „Topos” 2004, nr 3/4, s. 57-60.
94. Ch. Taylor, Etyka autentyczności. Przeł. A. Pawelec. Kraków 1996.
95. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. M. Gruszczyński [i in.]. Oprac. T. Gadacz. Wstęp A. Bielik-Robson. Warszawa 2001.
96. M. Telicki, Poetycka antropologia Julii Hartwig. Poznań 2009.
97. J. Tischner, Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów. Kraków 1991.
98. M. Weber, „Asceza i duch kapitalizmu”. W: Szkice z socjologii religii. Przeł. J. Prokopiuk, H. Wandowski. Posł. i oprac. Stanisław Kozyr-Kowalski. Wyd.2. Warszawa 1995, s. 88-110.
99. J. Wiśniewski, Obraz tradycji muzycznej w wierszach Julii Hartwig. W zb.: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji. Red. A. Główczyński, M. Wróblewski. Toruń 2007, s. 283-292.
100. A. Zagajewski, W cudzym pięknie. Kraków 2007.
101. M. Zaleski, Niewymuszona lotność i konieczny ciężar. „Res Publica Nowa” 2003, nr 2, s. 9-13.

Issue:

2

Start page:

59

End page:

100

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63745 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 27, 2017

Number of object content hits:

676

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/81709

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information