Object

Title: Poezja Julii Hartwig wobec egzystencji i metafizyki

Creator:

Flakowicz-Szczyrba, Marta

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2012)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. E. Balcerzan, Niewyrażalne czy nie wyrażone? W zb.: Literatura wobec niewyrażalnego. Red. W. Bolecki, E. Kuźma. Warszawa 1998, s. 19-30. ; 2. M. Baranowska, Julia Hartwig – podróż do współczesności. Na stronie: www.culture.pl/baza-literatura-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/julia-hartwig-podroz-do--wspolczesnosci. Data dostępu 21 VI 2007. ; 3. M. Baranowska, Surrealna wyobraźnia i poezja. Warszawa 1984. ; 4. S. Barańczak, Pasja dnia. W: Przed i po. Szkice o poezji krajowej przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Londyn 1988, s. 14-19. ; 5. S. Barańczak, Tajemna wiedza snu. W: Ironia i harmonia. (Szkice o najnowszej literaturze polskiej). Warszawa 1973, s. 135-139. ; 6. Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Przeł. E. Klekot. Warszawa 2004. ; 7. A. Bielik-Robson, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia. Kraków 2004. ; 8. A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości. Kraków 2000. ; 9. A. Bielik-Robson, Romantyczne dopełnienie. Komentarz do epifanii nowoczesnej Charlesa Taylora. „Res Publica Nowa” 1998, nr 7/8, s. 26-39. ; 10. A. Bielik-Robson, Wstęp. My romantycy – źródła romantycznego modernizmu Charlesa Taylora. W: Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. M. Gruszczyński [i in.]. Oprac. T. Gadacz. Wstęp A. Bielik-Robson. Warszawa 2001, s. VII-LIV. ; 11. E. Bieńkowska, Wprowadzenie: Muzyka w świetle myśli idealistycznej. W: W poszukiwaniu królestwa człowieka. Utopia sztuki od Kanta do Tomasza Manna. Warszawa 1981, s. 169-196. ; 12. K. Bieńkowska, Trwać w odświętności. „Nowe Książki” 2000, nr 11, s. 48-49. ; 13. H. Buczyńska-Garewicz, Południe. W: Metafizyczne rozważania o czasie. Idea czasu w filozofii i literaturze. Kraków 2003, s. 144-177. ; 14. M. Czermińska, Żyjąc zyskujemy życie. O późnych wierszach Julii Hartwig. W zb.: Księga Janion. Oprac. Z. Majchrowski, S. Rosiek. Gdańsk 2007, s. 202-213. ; 15. D. Danek, Sztuka rozumienia. Literatura a psychoanaliza. Warszawa 1997. ; 16. E. Dąbrowska, „Mowa pełna wahań i zapytań” – o sztuce poetyckiej Julii Hartwig. „Język Artystyczny” 2004, t. 12, s. 177-194. ; 17. M. Dąbrowski, Projekt krytyki etycznej. Studia i szkice literackie. Kraków 2005. ; 18. J. Drzewucki, Patrz przed siebie. W: Smaki słowa. Szkice o poezji. Wrocław 1999, s. 151-160. ; 19. T. Ferenc, Z. Jankowski, Julia Hartwig. „Topos” 1997, nr 4, s. 4-5. ; 20. T. Gadacz, Problem zła w filozofii Józefa Tischnera. „Horyzonty Wychowania” 2005, nr 7, s. 21-40. ; 21. R. Gorczyńska [E. Czarnecka pseud.], Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze. Kraków 1992. ; 22. J. Hartwig, Bez pożegnania. Warszawa 2004. ; 23. J. Hartwig, Błyski. Warszawa 2002. ; 24. J. Hartwig, Chwila postoju. Kraków 1980. ; 25. J. Hartwig, Ciekawość świata. Rozm. przepr. A. Koss. „Kresy” 1997, nr 1, s. 111-118. ; 26. J. Hartwig, Czułość. Kraków 1992. ; 27. J. Hartwig, Czuwanie. Warszawa 1978. ; 28. J. Hartwig, Dwoistość. Warszawa 1971. ; 29. J. Hartwig, Jasne niejasne. Kraków 2009. ; 30. J. Hartwig, Kilka niechętnych uwag o pisaniu. „Topos” 1997, nr 4, s. 6-7. ; 31. J. Hartwig, Mała szkodliwość społeczna. W: Pisane przy oknie. Warszawa 2004, s. 29-32. ; 32. J. Hartwig, Nie kłamać życiu. Julia Hartwig o „Wierszach wybranych”, Arturze i dobrym życiu. Rozm. przepr. J. Strzałka. „Przekrój” 2010, nr z 13 X. ; 33. J. Hartwig, Nie ma odpowiedzi. Warszawa 2001. ; 34. J. Hartwig, Obcowanie. Warszawa 1987. ; 35. J. Hartwig, Pożegnania. Warszawa 1956. ; 36. J. Hartwig, Starość nie jest doklejoną do życia wyspą. Rozm. przepr. J. Kurkiewicz. Na stronie: http://wyborcza.pl/1,106967,8163295,Julia_Hartwig_Starosc_nie_jest_doklejona_do_zycia.html#ixzz15LbRUXLW. Data dostępu 28 IV 2011. ; 37. J. Hartwig, "Sztuka jest zaklinaniem istnienia" : jubileusz literacki Julii Hartwig. Rozm. przepr. I. Smolka, W. Kaliszewski. „Tekstualia” 2010, nr 1, s. 173-192. ; 38. J. Hartwig, Sztuka patrzenia. Rozm. przepr. K. Janowska, P. Mucharski. „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 33, s. 1, 13. ; 39. J. Hartwig, Sztuka widzenia. Rozm. przepr. G. Drabik. Na stronie: www.dziennik.com/www/dziennik/kult/archiwum/07-12-02. Data dostępu: 14 V 2007. ; 40. J. Hartwig, Świat trzeba przefiltrować przez siebie. W: P. Szewc, Wolność i współczucie. Rozmowy z pisarzami. Kraków 2002, s. 37-53. ; 41. J. Hartwig, Tam gdzie mogę ścigam morze. Rozm. przepr. Wojciech Kass. „Topos” 2004, nr 3/4, s. 11-29. ; 42. J. Hartwig, To wróci. Warszawa 2007. ; 43. J. Hartwig, Wiersze amerykańskie. Warszawa 2002. ; 44. J. Hartwig, Wolne ręce. Warszawa 1969. ; 45. J. Hartwig, Wybór wierszy. Warszawa 2000. ; 46. J. Hartwig, Zobaczone. Kraków 2000. ; 47. M. Horkheimer, Th. W. Adorno, Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne. Przeł. M. Łukasiewicz. Przekład przejrzał i posłowiem opatrzył M. J. Siemek. Warszawa 1994. ; 48. L. Hull, Arkadyjskie pejzaże Julii Hartwig. W zb.: Święte miejsca w literaturze. Red. Z. Chojnowski, A. Rzymska, B. Tarnowska. Olsztyn 2009, s. 163-170. ; 49. L. Hull, „Bądź wdzięczna byłaś hojnie obdarzona” – Julia Hartwig. W: Obecność nieprzynależna. Pokoleniowe wydziedziczenie w poezji po 1989 roku. Olsztyn 2010, s. 188-212. ; 50. A. Kałuża, Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej. Kraków 2008. ; 51. B. Kaniewska, A. Legeżyńska, P. Śliwiński, Różewiczowska egzegeza zła. W: B. Kaniewska, A. Legeżyńska, P. Śliwiński, Literatura polska XX wieku. Poznań 2005, s. 188-197. ; 52. M. B. Kielar, O tomie „Zobaczone” Julii Hartwig. „Zeszyty Literackie” 2000, nr 1, s. 111-112. ; 53. G. Kociuba, Widzenia, sny, medytacje z morzem w tle (o poezji Julii Hartwig). „Topos” 2004, nr 3/4, s. 43-50. ; 54. L. Kołakowski, Cywilizacja na ławie oskarżonych. Warszawa 1990. ; 55. W. Kopaliński, Słownik symboli. Warszawa 2006. ; 56. J. Kryszak, Katastrofizm ocalający. Z problematyki poezji tzw. „Drugiej Awangardy”. Poznań 1978. ; 57. W. Kudyba, Bycie i dom (o wierszu „Miejsca” J. Hartwig). „Topos” 2004, nr 3/4, s. 95-98. ; 58. P. Kuncewicz, Julia Hartwig. W: Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 1. Warszawa 1995, s. 315-317. ; 59. J. Kwiatkowski, Felieton poetycki. „Twórczość” 1973, nr 9, s. 123-125. ; 60. J. Kwiatkowski, Dwie poezje Julii Hartwig. W: Notatki o poezji i krytyce. Kraków 1975, s. 149-154. ; 61. A. Legeżyńska, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej. Poznań 1999. ; 62. A. Legeżyńska, Krytyk jako domokrążca. Lekcje literatury z lat 90. Poznań 2002. ; 63. A. Legeżyńska, Od kochanki do psalmistki... Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej. Poznań 2009. ; 64. W. Ligęza, Poetka milczenia. „Twórczość” 1980, nr 11, s. 131-133. ; 65. J. Łukasiewicz, „Być blisko na odległość”. „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” 2009, nr 2, s. 122-125. ; 66. P. Łuszczykiewicz, Być poetą osobnym. „Nowe Książki” 1998, nr 11, s. 4-5. ; 67. J. Madejski, W hołdzie światu. „Nowe Książki” 2005, nr 3, s. 10. ; 68. R. Matuszewski, Julii Hartwig dowody na istnienie. „Twórczość” 2005, nr 8, s. 96-100. ; 69. Cz. Miłosz, Wypisy z ksiąg użytecznych. Kraków 1994. ; 70. Cz. Miłosz, Zen codzienny, W: Dalsze okolice. Kraków 1991, s. 66-69. ; 71. A. Morawiec, Parnas(izm) Julii Hartwig. „Nowe Książki” 2008, nr 3, s. 66. ; 72. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001. ; 73. R. Nycz, „Prywatna księga różności”. „Teksty” 1981, nr 4/5, s. 203-233. ; 74. R. Nycz, „Wyrażanie niewyrażalnego” w literaturze nowoczesnej (wybrane zagadnienia). W zb.: Literatura wobec niewyrażalnego. Red. W. Bolecki, E. Kuźma. Warszawa 1998, s. 79-100. ; 75. Od Husserla do Lévinasa. Wybór tekstów z ontologii fenomenologicznej. Red. W. Stróżewski. Kraków 1987. ; 76. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 2, zmien. Poznań 1980. ; 77. J. Płuciennik, Retoryka wzniosłości w dziele literackim. Kraków 2000. ; 78. R. Przybylski, To jest klasycyzm. Wstęp M. Janion. Warszawa 1978. ; 79. R. K. Przybylski, Pokazać niewidzialne. W: Wszystko inne. Szkice o literaturze, sztuce i kulturze współczesnej. Poznań 1994. ; 80. R. K. Przybylski, Potrzeba sensu. „Twórczość” 1982, nr 5, s. 122-126. ; 81. G. Ravasi, Apokalipsa. Przeł. K. Stopa. Kielce 2002. ; 82. G. Ravasi, Jak długo, Panie? Wędrówka przez tajemnicę cierpienia i zła. Przeł. K. Stopa. Kielce 2004. ; 83. P. Ricoeur, Symbolika zła. Przeł. S. Cichowicz, M. Ochab. Warszawa 1986. ; 84. K. Rodowska, Lekcja umiaru heroicznego. „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” 2005, nr 2, s. 79-84. ; 85. R. Sheppard, Problematyka modernizmu europejskiego. Przeł. P. Wawrzyszko. W zb.: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze. Red. i wstęp R. Nycz. Wyd. 2. Kraków 2004. ; 86. B. Skarga, „Innego końca świata nie będzie”. Z B. Skargą rozmawiają K. Janowska i P. Mucharski. Kraków 2007. ; 87. A. Skrendo, Poezja modernizmu. Interpretacje. Kraków 2005. ; 88. I. Smolka, Prawo do sprzeczności (Julia Hartwig). W: Dziewięć światów. Współczesne poetki polskie. Warszawa 1997, s. 16-27. ; 89. A. Sobolewska, Jak sen jest zrobiony? Poetycka materia snu. W zb.: Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku. Red. I. Glatzel, J. Smulski, A. Sobolewska. Toruń 1999, s. 9-29. ; 90. M. Stala, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej. Kraków 1997. ; 91. W. Stróżewski, Wokół piękna. Szkice z estetyki. Kraków 2002. ; 92. L. Szaruga, Pytania Julii Hartwig (notatki krytyczne). „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” 2009, nr 2, s. 131-134. ; 93. A. Szymańska, Patrzeć aż do bólu. O szukaniu i znajdowaniu w poematach prozą Julii Hartwig. „Topos” 2004, nr 3/4, s. 57-60. ; 94. Ch. Taylor, Etyka autentyczności. Przeł. A. Pawelec. Kraków 1996. ; 95. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. M. Gruszczyński [i in.]. Oprac. T. Gadacz. Wstęp A. Bielik-Robson. Warszawa 2001. ; 96. M. Telicki, Poetycka antropologia Julii Hartwig. Poznań 2009. ; 97. J. Tischner, Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów. Kraków 1991. ; 98. M. Weber, „Asceza i duch kapitalizmu”. W: Szkice z socjologii religii. Przeł. J. Prokopiuk, H. Wandowski. Posł. i oprac. Stanisław Kozyr-Kowalski. Wyd.2. Warszawa 1995, s. 88-110. ; 99. J. Wiśniewski, Obraz tradycji muzycznej w wierszach Julii Hartwig. W zb.: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji. Red. A. Główczyński, M. Wróblewski. Toruń 2007, s. 283-292. ; 100. A. Zagajewski, W cudzym pięknie. Kraków 2007. ; 101. M. Zaleski, Niewymuszona lotność i konieczny ciężar. „Res Publica Nowa” 2003, nr 2, s. 9-13.

Issue:

2

Start page:

59

End page:

100

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63745 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 27, 2017

Number of object content hits:

546

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/81709

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information