Object structure

Title:

Ach, ten „tiomnyj morok cyganskich piesien...” (Aleksandr Błok) – o uwiedzionych przez rosyjski romans cygański

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2012)

Creator:

Sobieska, Anna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

“gipsy theme” in Polish literature and culture at the turn of 19th and 20th c. ; gipsy singing and Russian culture ; Polish interwar poetry (Kazimierz Wierzyński, Konstanty Ildefons Gałczyński, Julian Tuwim, Józef Czechowicz) ; gipsy nomadism ; gipsy magic

References:

1. Antołogija russkogo romansa. Sieriebrianyj wiek. Oprac. W. Kaługin. Moskwa 2006. ; 2. Antołogija russkogo romansa. Zołotoj wiek. Oprac. W. Kaługin. Moskwa 2007. ; 3. A. Bazylewski, Rosja w życiu i twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Przeł. MAW. „Poezja” 1987, nr 11/12, s. 162-164. ; 4. B. Białokozowicz, Warszawa w tworczeskom wosprijatii Aleksandra Błoka. „Język Rosyjski” 1984, nr 2, s. 67-74. ; 5. Bibliografia muzyczna polskich czasopism niemuzycznych. Red. K. Michałowski. T. 1–5. Kraków 1971–1979. ; 6. M. Bierdiajew, Dusza rosyjska i polska. Przekł. W. Radolińska. W zb.: Dusza polska i rosyjska. (Od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna). Materiały do „katalogu” wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan. Red. A. de Lazari. Warszawa 2004, s. 146-150. ; 7. M. Bierdiajew, O „wiecznie babskim” w duszy rosyjskiej (fragmenty). Przekł. W. Radolińska. W zb.: Dusza polska i rosyjska. (Od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna). Materiały do „katalogu” wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan. Red. A. de Lazari. Warszawa 2004, s. 139-145. ; 8. G. F. Black, A Gypsy Bibliography. Edinburgh 1914. ; 9. A. Błok, Pieśń losu. Poemat dramatyczny. W: Utwory dramatyczne. Wybór i posł. S. Pollak. Przeł. S. Pollak, J. Zagórski. Kraków 1985, s. 95-149. ; 10. A. Błok, Przedmowa. W: Odwet. Przeł. A. Galis. Warszawa 1989, s. 7-10. ; 11. A. Błok, Sobranije soczinienij w wośmi tomach. Red. W. N. Orłow, A. A. Surkow, K. I. Czukowskij. T. 3: Stichotworienija i poemy. 1907–1921. Moskwa–Leningrad 1960. ; 12. A. Błok, Z kryształowych snów zamieci… Przekł. K. A. Jaworski. W: Pisma. Wyd. Jubileuszowe. T. 2: Od Łomonosowa do Jewtuszenki. Lublin 1972, s. 279–280. ; 13. J. Błoński, Konstanty Ildefons Gałczyński. W: Poeci i inni. Kraków 1956, s. 51-160. ; 14. T. Boy-Żeleński, Premiera w „Qui Pro Quo”. Rewia „Precz z Grabskim”. „Kurier Poranny” 1924, nr 318. ; 15. W. Broniewski, Pamięci K. I. Gałczyńskiego. W: Poezje zebrane. Wydanie krytyczne. Oprac. F. Lichodziejewska. T. 3: 1946–1962. Płock–Toruń 1997, s. 113. ; 16. A. Brückner, O literaturze rosyjskiej i naszym do niej stosunku dziś i lat temu trzysta. Szkic literacki. Lwów–Warszawa 1906. ; 17. Z. Ch., Przegląd Muzyczny. „Nowości Muzyczne” 1910, nr 10. ; 18. M. Chagall, Moje życie. Przeł. J. Sell. Kraków 2003. ; 19. A. Chybiński, Milij Aleksiejewicz Bałakiriew (1837–1910). „Świat Słowiański” 1910, nr 72, s. 323-331. ; 20. A. Chybiński, Mikołaj Rimski-Korsakow (1844–1908). W trzydziestolecie śmierci. „Kurier Literacko-Naukowy” 1938, nr 25, s. 1-3. ; 21. R. Ciesielski, Refleksja estetyczna w polskiej krytyce muzycznej Dwudziestolecia międzywojennego. Poznań 2005. ; 22. D. M. Crowe, A History of the Gypsies of Eastern Europe and Russia. London 1995. ; 23. J. Czechowicz, Dwa aspekty. W: Wyobraźnia stwarzająca. Szkice literackie. Wstęp, wybór, oprac. T. Kłak. Lublin 1972. ; 24. J. Czechowicz, Nic więcej. Warszawa 1936. ; 25. M. Dąbrowska, Uśmiech dzieciństwa. Wstęp E. Korzeniewska. Warszawa 1979. ; 26. F. Dostojewski, Puszkin. (Przemówienie wygłoszone 8 czerwca 1880 r. w związku z odsłonięciem pomnika Puszkina w Moskwie). W: O literaturze i sztuce. Wybór i przekł. M. Leśniewska. Wstęp J. Smaga. Kraków 1976, s. 299-315. ; 27. A. Drawicz, Konstanty Ildefons Gałczyński. Warszawa 1968. ; 28. M. Dziadek, Polska a jej sąsiedzi. W: Polska krytyka muzyczna w latach 1890–1914. Koncepcje i zagadnienia. Katowice 2002. ; 29. D. Epstein Nord, Gypsies and the British Imagination, 1807–1930. New York 2006. ; 30. J. Ficowski, Cygan. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wyd. 2. Wrocław 1994, s. 139-141. ; 31. J. Ficowski, Cyganiana. W zb.: Wspomnienia o Julianie Tuwimie. Red. W. Jedlicka, M. Toporowski. Warszawa 1963, s. 341-351. ; 32. J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach. Wyd. 3, popr. i rozszerz. Kraków–Wrocław 1986. ; 33. J. Ficowski, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje. Warszawa 1989. ; 34. H. Filipkowska, Tułacze i wędrowcy. W zb.: Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1977, s. 11-48. ; 35. S. Flukowski, Konstanty, świat, muzy. W zb.: Wspomnienia o K. I. Gałczyńskim. Przedmowa, red. A. Kamieńska, J. Śpiewak. Warszawa 1961, s. 109-143. ; 36. J. Frankowski, Z muzyki. „Sfinks” 1908, z. 4, s. 163-166. ; 37. K. Gałczyńska, Srebrna Natalia. Warszawa 2006. ; 38. K. I. Gałczyński, Dzieła w pięciu tomach. Red. K. Gałczyńska, B. Kowalska. T. 1-2: Poezje. Warszawa 1979. ; 39. W. Herbaczyński, W dawnych cukierniach i kawiarniach warszawskich. Warszawa 2005. ; 40. A. Iwaszkiewicz, J. Iwaszkiewicz, Listy 1922–1926. Oprac. M. Bojanowska, E. Cieślak. Wstęp T. Burek. Warszawa 1998. ; 41. Iz piśma angliczanki Wilmot, podrugi kniagini Daszkowoj, na rodinu. „Russkij Archiw” 1873. ; 42. Ja, Cyganka, docz stiepiej... Na stronie: http://a-pesni.org/romans/jacyganka.htm (data dostępu: 29 V 2009). ; 43. W. Jabłonowski, Dookoła Sfinksa. (Studia o życiu i twórczości narodu rosyjskiego). Warszawa–Lwów 1910. ; 44. K. Janczewska-Sołomko, Dyskopedia poloników do roku 1918. T. 1. Warszawa 2002. ; 45. J. Jankowski, Przedmowa. W: L. Tołstoj, Żywy trup. Dramat w 6 aktach (12 odsłonach). Warszawa 1912. ; 46. F. Járosy, Trubadur współczesności. „Wiadomości Literackie” 1924, nr 38, s. 5. ; 47. Jedwa mienia uznali. Sł. N. Siewierski. Muz. A. Abaza. W zb.: Oczi czornyje. Starinnyj, russkij romans. Moskwa 2004. Na stronie: http://a-pesni.org/romans/abaza/edvamenia.php (data dostępu: 29 V 2009). ; 48. S. Jesienin, Rosja odchodząca. Przekł. J. Łobodowski. W: U przyjaciół. Lublin–Warszawa 1935, s. 88. ; 49. S. Jesienin, Ruś uchodiaszczaja. W: Sobranije soczinienij. T. 3: Stichotworienija i poemy (1924–1925). Moskwa 1967, s. 50. ; 50. T. Karpowicz, Homo viator w polskiej poezji współczesnej. W zb.: Literatura polska na obczyźnie. Red. J. Bujnowski. Londyn 1988, s. 65-114. ; 51. S. F. Klonowic, Worek Judaszow. Oprac. K. Budzyk, A. Obrębska-Jabłońska. Komentarz prawniczy oprac. Z. Zdrójkowski. BPP, B 10. Wrocław 1960. ; 52. T. Kłak, Stolik Tadeusza Peipera. O strategiach awangardy. Kraków 1993. ; 53. T. Kończyc, Romans cygański. „Ilustrowany Przegląd Teatralny” 1921, nr 30/31. ; 54. J. Kryszak, Literatura złej chwili dziejowej. Łódź 1995. ; 55. A. I. Kuprin, Faraonowo plemja. W: Sobranije soczinienij w diewiati tomach. T. 9. Moskwa 1964. ; 56. E. Kuźma, O intertekstualizmie międzyobiegowym. (Na przykładzie „Końca świata” K. I. Gałczyńskiego). W: Między konstrukcją a destrukcją. Szkice z teorii i historii literatury. Szczecin 1994, s. 151-175. ; 57. J. Kwiatkowski, U podstaw liryki Leopolda Staffa. Warszawa 1966. ; 58. T. Lerski, Syrena Record. Pierwsza polska wytwórnia fonograficzna: 1904–1939. Przedmowa J. Kanski. Warszawa 2006. ; 59. A. Malgin, Ukradiennaja piesnia. „Argumienty i fakty” 1991, nr 6. Na stronie: www.a-pesni.golosa.info (data dostępu: 29 V 2009). ; 60. O. Mandelsztam, A. Błok (7 awgusta 21 g. – 7 awgusta 22 g.). W: Aleksandr Błok: pro et contra. Licznost’ i tworczestwo Aleksandra Błoka w kritikie i memuarach sowriemiennikow. Antołogija. Sankt-Pietierburg 2004. ; 61. B. Miciński, Pochylmy się nad wierszami Gałczyńskiego. „Prosto z Mostu” 1936, nr 13, s. 4. ; 62. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs trzeci i czwarty. W: Dzieła. T. 11. Red. J. Krzyżanowski [i in.]. Przekł. L. Płoszewski. Warszawa 1955. ; 63. S. Mrożek, Miłość na Krymie. Warszawa 1994. ; 64. Nalej bokał. Sł. W. Owczarenko, L. Drizo. Muz. L. Drizo. W zb.: Tieni minuwszego: Starinnyje romansy. Dla gołosa i gitary. Sost. A. P. Pawlinow, T. P. Orłowa. Sankt-Pietierburg 2007. ; 65. S. Niewiadomski, Z życia muzycznego. Igor Strawiński w Warszawie 4-go i 6-go bm. Nowe uderzenie fali rosyjskiej. „Tygodnik Ilustrowany” 1924, nr 46, s. 752. ; 66. S. Niewiadomski, Z życia muzycznego. Nasze szkoły muzyczne. Umuzykalnienie społeczeństwa naszego. Towarzystwa muzyczne i jego tradycje. Liga dla obrony muzyki. „Tygodnik Ilustrowany” 1924, nr 29, s. 480. ; 67. W. Noskowski, Muzyka w Krakowie. „Przegląd Polski” 1906, t. 159, s. 187-192. ; 68. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Dancing. Karnet balowy. Warszawa 1927. ; 69. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Poezje zebrane. Oprac. A. Madyda. Wstęp K. Ćwikliński. Wyd. 2, zmien. i popr. T. 1. Toruń l994. ; 70. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Wiersze: Zmierzch. Dni. Kobieta, która czeka. Syrena. Bezpieczeństwo. Jesień. Cyganie. „Skamander” 1925, z. 41, s. 302-303. ; 71. Piesni i romansy russkich poetow. Red. W. J. Gusiewa. Moskwa–Leningrad 1965. Na stronie: http://az.lib.ru/n/neizwestnye/text_0250.shtml (data dostępu: 29 V 2009). ; 72. M. Pietrowskij, „Jezda w ostrow lubwi”, ili czto jest’ russkij romans. „Woprosy litieratury” 1984, nr 5. ; 73. M. B. Pliuchancowa, Błok w pieriepiskie Błokow i Kaczałowych. „Litieraturnoje nasledstwo” 1980, t. 92, z. 1. ; 74. A. Puszkin, Cyganie. Przeł. J. Ficowski. W: Dzieła. Red. M. Toporowski. T. 2: Poematy i baśnie. – Eugeniusz Oniegin. Warszawa 1967, s. 159-179. ; 75. A. S. Puszkin, Cygany. W: Soczinienija. T. 1: Stichotworienija 1811–1824 godow. Ried. N. A. Jefriemowa. Moskwa 1882. ; 76. A. Puszkin, Droga zimowa. Przeł. A. Ważyk. W: Wybór wierszy. Oprac. B. Galster. BN II 201. Wrocław 1982. ; 77. J. Rohoziński, Słowo wstępne. W zb.: Mag w cylindrze. O pisarstwie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Red. J. Rohoziński. Pułtusk 2004, s. 5-6. ; 78. L. Różycki, Miscellanea. Duchy pokutujące. (Słów kilka o muzyce polskiej). „Przegląd Warszawski” 1925, z. 43, s. 94-97. ; 79. A. Rzeczyca, Skrzydła południa [wiersz]. „Okolica Poetów” 1936, nr 1, s. 13. ; 80. S. M. Saliński, Gwiazda. W zb.: Wspomnienia o K. I. Gałczyńskim. Przedmowa, red. A. Kamieńska, J. Śpiewak. Warszawa 1961, s. 79-108. ; 81. M. Shore, Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem. Warszawa 2008. ; 82. W. Słobodnik, Ulica siedmiu śpiewających komet. W zb.: Wspomnienia o K. I. Gałczyńskim. Przedmowa, red. A. Kamieńska, J. Śpiewak. Warszawa 1961, s. 165-185. ; 83. J. Smielakow, Lubka. Przeł. W. Dąbrowski. W zb.: Antologia nowoczesnej poezji rosyjskiej 1880–1967. Red. W. Dąbrowski, A. Mandalian, W. Woroszylski. T. 2. Wrocław 1971. ; 84. A. Sobieska, Czarny romans czy lęk przed imperialistycznym ukąszeniem? Młoda Polska wobec literatury rosyjskiej. „Slavia Orientalis” 2006, nr 4, s. 485-499. ; 85. T. Stępień, Autor, bohater i kontekst. (Na przykładzie „Z wierszy o Małgorzatce” J. Tuwima). W zb.: Autor. Podmiot literacki. Bohater. Red. A. Martuszewska, J. Sławiński. Wrocław 1983, s. 143-160. ; 86. B. Sztiejnpriess, K istorii „cyganskogo pienija” w Rossii. Moskwa 1934. ; 87. K. Szymanowski, Jeszcze o artystycznej moskalomanii. „Warszawianka” 1924, nr 20, z 14 XI, s. 4-5. ; 88. K. Szymanowski, Moskalomania à rebour. „Rzeczpospolita” 1924, nr 280, z 12 X (wydanie poranne), s. 5. ; 89. W. P. Szymański, Z „wielką walizką rozpaczy”. „Tygodnik Powszechny” 1963, nr 49, s. 1, 4. ; 90. B. T., Z galerii najmłodszych kompozytorów rosyjskich. Igor Strawiński. „Przegląd Muzyczny” 1913, nr 4. ; 91. K. Trumpener, The Time of the Gipsies. A „People without History” in the Narratives of the West. „Critical Inquiry” 1992, t. 18, nr 4, s. 843-884. ; 92. K. Trumpener, The Time of the Gypsies: A „People without History” in the Narratives of the West. W zb.: Identities. Ed. K. A. Appiah, H. L. Gates. Chicago 1995, s. 338-379. ; 93. J. Tuwim, Cyganie. Rozmowa z J. Ficowskim. „Problemy” 1950, nr 10. ; 94. [J. Tuwim] J. Wim, Stary Cygan. Muz. E. Kondor. Warszawa 1925. „Biblioteczka Muzyczna”, nr 3. ; 95. J. Tuwim, Wiersze wybrane. Oprac. M. Głowiński. Wyd. 4, rozszerz. BN I 184. Wrocław 1964. ; 96. J. Tuwim, Z wierszy o Małgorzatce. „Wiadomości Literackie” 1938, nr 51, z 11 XII, s. 1. ; 97. W naszu gawań zachodzili korabli. Wyd. 2. Мoskwa 2000. Na stronie: www.a-pesni.golosa.info (data dostępu: 29 V 2009). ; 98. W., Pół czarnej i parę kawałków. (Reportaż kawiarniano-literacki). „Nowe Pismo” 1933, nr 27. ; 99. J. Wachowicz-Makowska, Chochlą i mieczem. Warszawa 2000. ; 100. E. Walter, Borys Godunow. „Gazeta Lwowska” 1912, nr 232. ; 101. A. Ważyk, Kwestia gustu. Warszawa 1966. ; 102. A. Wertyński, Podróże z pieśnią. Wspomnienia. Warszawa 1967. ; 103. K. Wierzyński, Cygańskim wozem. Wyd. 2. Londyn 1995. ; 104. K. Wierzyński, Pamiętnik poety. Warszawa 1991. ; 105. K. Wierzyński, Poezje zebrane. Wybór, posł. W. Smaszcz. T. 1-2. Białystok 1994. ; 106. K. Wierzyński, Wybór poezji. Wybór, oprac., wstęp K. Dybciak. Komentarze K. Dybciak i K. Dybciak. BN I 275. Wrocław 1991. ; 107. The Wind of the Heath. A Gypsy Anthology. Chosen by J. Samson. London 1930. ; 108. M. Wyka, Wstęp w: K. I. Gałczyński, Wybór poezji. Oprac. M. Wyka. Wyd. 6, zmien. Wrocław 2003, s. V-LXXX. ; 109. J. Zagórski, Prawdy i legendy. W zb.: Wspomnienia o K. I. Gałczyńskim. Przedmowa, red. A. Kamieńska, J. Śpiewak. Warszawa 1961, s. 223-237. ; 110. Zaprieszczennyje piesni. Piesiennik. Sost. А. I. Żeleznyj, L. P. Szemieta, А. Т. Szerszunow. Wyd. 2. Мoskwa 2004. Na stronie: www.a-pesni.golosa.info (data dostępu: 29 V 2009). ; 111. K. W. Zawodziński, Wesoły dekadent à la russe. „Wiadomości Literackie” 1934, nr 14. ; 112. K. W. Zawodziński, Wesoły dekadent à la russe. W: Wśród poetów. Oprac. W. Achremowiczowa. Wstęp J. Kwiatkowski. Kraków 1964, s. 401-405. ; 113. M. Zdziechowski, Wpływy rosyjskie na duszę polską. Kraków 1920. ; 114. M. Zimińska-Sygietyńska, Nie żyłam samotnie. Warszawa 1988.

Issue:

3

Start page:

143

End page:

181

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)