Object structure

Title:

Związki z muzyką i „muzycznością” w poezji Haliny Poświatowskiej

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2012)

Creator:

Wenglarzy, Anna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Halina Poświatowska’s poetry ; music ; “musicality”

References:

1. Th. Adorno, O fetyszyzmie muzyki i o regresji słuchania. W: Sztuka i sztuki. Wybór esejów. Przeł. K. Krzemień - Ojak. Wybór, wstęp K. Sauerland. Warszawa 1990.
2. J. L. Austin, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne. Przeł., wstęp, przypisy B. Chwedeńczuk. Przekład przejrzał J. Woleński. Warszawa 1993.
3. T. Baird, Pięć pieśni na mezzosopran i orkiestrę kameralną do słów Haliny Poświatowskiej. Partytura. Kraków 1969.
4. T. Baird, I. Grzenkowicz, Rozmowy, szkice, refleksje. Wyd. 2, uzup. Kraków 1998.
5. A. Barańczak, Jak muzyka znaczy. „Teksty” 1976, nr 6, s. 120-131.
6. Berenika. Hasło w: J. Grzenia, Słownik imion. Warszawa 2002, s. 72–73.
7. G. Borkowska, Miłość, śmierć i forma. W: Nierozważna i nieromantyczna. O Halinie Poświatowskiej. Kraków 2001, s. 152-190.
8. B. Dumowska, „Anegdota o istnieniu”. Wokół liryków Haliny Poświatowskiej. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 137-159.
9. A. Dziadek, Teoretycznoliterackie ujęcia rytmu i podmiotu (Henri Meschonic i Julia Kristeva). W: Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata. Katowice 1999, s. 25-45.
10. Th. S. Eliot, Muzyka poezji. W: Szkice krytyczne. Wybór, przekład, wstęp M. Niemojowska. Warszawa 1972, s. 15-35.
11. M. Głowiński, Literackość muzyki – muzyczność literatury. W zb.: Muzyka w literaturze. Antologia studiów powojennych. Red. A. Hejmej. Kraków 2002, s. 101-121.
12. G. Gusdorf, Kierkegaard. Paris 1966.
13. A. Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego. Wrocław 2000.
14. A. Hejmej, U jednej z granic literatury. (Uwagi o „muzycznych” uwikłaniach). „Ruch Literacki” 1998, z. 2, s. 217-234.
15. „ja minę, ty miniesz...” O Halinie Poświatowskiej. Wspomnienia, listy, wiersze. Zebrała, oprac. M. Pryzwan. Warszawa 2000.
16. R. Jakobson, L. Waugh, Magia dźwięków mowy. Przeł. M. R. Mayenowa. W: R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. Wybór, red., wstęp M. R. Mayenowa. T. 1. Warszawa 1989, s. 282-340.
17. J. James, Mistrz Pitagoras. W: Muzyka sfer. O muzyce, nauce i naturalnym porządku wszechświata. Przeł. M. Godyń. Kraków 1996, s. 27-46.
18. I. Kiec, Halina Poświatowska. Poznań 1997.
19. S. Kierkegaard, Stadia erotyki bezpośredniej, czyli erotyka muzyczna. Przeł. A. Buchner. W: Albo – albo. T. 1. Przeł., wstęp J. Iwaszkiewicz. Wyd. 2. Warszawa 1982, s. 48-154.
20. S. Kierkegaard, Traite du désespoir. Paris 1965.
21. M. Kotyńska, Pieśni Tadeusza Bairda. „Ruch Muzyczny” 1968, nr 23.
22. M. Krassowski, Poetka kultury i natury. „Wiadomości Kulturalne” 1977, nr 42.
23. J. Marx, Przeznaczenie to jeszcze nie los. W zb.: Kaskaderzy literatury: o twórczości i legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Haliny Poświatowskiej, Edwarda Stachury, Ryszarda Milczewskiego-Bruna, Rafała Wojaczka. Red. E. Kolbus. Wyd.2 uzup. Łódź 1990.
24. B. Morzyńska-Wrzosek, „zawsze byłam tu...” Kreacja czasu i przestrzeni w liryce Haliny Poświatowskiej. Kraków 2004.
25. C. Norwid, Za wstęp. (Ogólniki). W: Vade-mecum. Oprac. J. Fert. Wyd. 2, popr. i uzup. Wrocław–Warszawa 2003.
26. I. Opacki, J. Piotrowiak, Liryka punktów widzenia. (O poezji Haliny Poświatowskiej). „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Historycznoliterackie” 1979, nr 14, s. 56-80.
27. J. Piotrowiak, Poetyckie studium człowieka i świata. Liryka Haliny Poświatowskiej. „Roczniki Humanistyczne” 1975, z. 1, s. 131-155.
28. J. Piotrowiak, Prawda ciała, prawda słowa. W zb.: Halina Poświatowska. Czytanie wielokrotne. Red. A. Czajkowska, E. Hurnikowa, A. Wypych-Gawrońska. Częstochowa 2010.
29. K. Pisarkowa, Pragmatyczne spojrzenie na akt mowy. W: Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień. Kraków 1994, s. 11-23.
30. H. Poświatowska, Listy. Red. M. Rola, B. Górska. Współpr. M. Porębska. Dzieła. T. 4. Kraków 1998.
31. H. Poświatowska, Opowieść dla przyjaciela. Kraków 1996.
32. H. Poświatowska, Poezja. Wstęp A. Nasiłowska. Red., nota wydawcy M. Rola. T. 1–2. Kraków 1997.
33. A. Siemiańska, Drobina białka. Motywy roślinne i zwierzęce w liryce Haliny Poświatowskiej. Toruń 2005.
34. D. Staszewska, Alchemia Haliny Poświatowskiej. W zb.: Halina Poświatowska. Czytanie wielokrotne. Red. A. Czajkowska, E. Hurnikowa, A. Wypych-Gawrońska. Częstochowa 2010.
35. S. Stabro, Wstęp w: H. Poświatowska, Poezje wybrane. Wstęp S. Stabro. Warszawa 1976, s. 5-19.
36. L. Szaruga, Ku liryce dialektycznej (próba lektury jednego wiersza Haliny Poświatowskiej). W zb.: Halina Poświatowska. Czytanie wielokrotne. Red. A. Czajkowska, E. Hurnikowa, A. Wypych-Gawrońska. Częstochowa 2010.
37. K. Tarnawska-Kaczorowska, Tadeusz Baird – Pięć pieśni do słów Haliny Poświatowskiej. „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Krakowie” 1997, nr 2. Na stronie internetowej: http://www.koniczynka.art.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=575&Itemid=94 (data dostępu: 12 X 2011).
38. M. Tomaszewski, Muzyka i literatura. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. A. Kowalczykowa, J. Bachórz. Wrocław 1991, s. 579-588.
39. W. Wantuch, Pomiędzy instynktem a intelektem. „Nowe Książki” 1998, nr 3, s. 52-53.
40. R. Wellek, A. Warren, Eufonia, rytm i metrum. W: Teoria literatury. Przeł. J. Krynicki, I. Sieradzki, M. Żurowski. Red., posł. M. Żurowski. Wyd. 2. Warszawa 1975, s. 203-226.
41. A. Wysocka, O roli zmysłów w obrazie miłości erotycznej. W: O miłości uskładanej ze słów. Obraz miłości erotycznej w polszczyźnie ogólnej oraz poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej i Haliny Poświatowskiej. Lublin 2009, s. 207-247.

Issue:

4

Start page:

147

End page:

173

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: