Object structure

Title:

Genologia nomadyczna: gatunek jako metatekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2012)

Creator:

Kalaga, Wojciech

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

nomadic genre studies ; literary genre ; genre as an open metatext

References:

1. J. L. Austin, Jak działać słowami. W: Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne. Przeł., wstęp, przypisy B. Chwedeńczuk. Przekł. przejrz. J. Woleński. Warszawa 1993, s. 545-713. ; 2. J. L. Austin, Performative – Constative. W zb.: The Philosophy of Language. Ed. J. R. Searle. Oxford 1971. ; 3. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. N. Modzelewska. Warszawa 1970. ; 4. H. Bergson, Matter and Memory. London 1911. ; 5. R. Cudak, Rzut oka na polską genologię literacką. W zb.: Polska genologia literacka. Red. D. Ostaszewska, R. Cudak. Warszawa 2007, s. 13-44. ; 6. G. Deleuze, Bergsonism. Transl. H. Tomlison, B. Habberjan. New York 1991. ; 7. G. Deleuze, Proust et les signes. Paris 1976. ; 8. Gatunki i potwory. „Teksty Drugie” 1999, nr 6. ; 9. Genologia i konteksty. Red. C. Dutka, M. Mikołajczak. Zielona Góra 2000. ; 10. M. Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej. W zb.: Problemy teorii literatury. Wybór H. Markiewicz. Seria 2. Wyd. 2, poszerz. Wrocław 1987, s. 123-143. ; 11. W. Kalaga, Granice tekstu – mgławice tekstu. „Teksty Drugie” 1998, nr 4, s. 5-32. ; 12. W. Kalaga, Interpretacja i ontologia. „Teksty Drugie” 1996, nr 1, s. 42-58. ; 13. W. Kalaga, Metateksty genologii: tropy nomadyczne. W zb.: Spotkania. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia. Red. M. Kita, B. Witosz. Katowice 2005. ; 14. W. Kalaga, Pamięć ponowoczesna. W zb.: Ponowoczesność a tożsamość. Red. B. Tokarz, S. Piskor. Katowice 1997. ; 15. R. Nycz, Tekstowy świat.Warszawa 1995. ; 16. I. Opacki, Krzyżowanie się postaci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji. W zb.: Problemy teorii literatury. Wybór H. Markiewicz. Seria 1. Wyd. 2, poszerz. Wrocław 1987, s. 131-167. ; 17. S. Sawicki, Gatunek literacki: pojęcie klasyfikacyjne, typologiczne, politypiczne? W: Poetyka, interpretacja, sacrum. Warszawa 1981, s. 111-122. ; 18. S. Skwarczyńska, Genologia literacka w świetle zadań nauki o literaturze. W zb.: Problemy teorii literatury. Wybór H. Markiewicz. Seria 1. Wyd. 2, poszerz. Wrocław 1987, s. 119-130. ; 19. S. Skwarczyńska, Nie dostrzeżony problem podstawowy genologii. W zb.: Problemy teorii literatury. Wybór H. Markiewicz. Seria 2. Wyd. 2, poszerz. Wrocław 1987, s. 97-114. ; 20. J. Sławiński, Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim. W: Dzieło–język–tradycja. Kraków 1998, s. 11-32. ; 21. J. Symonds, Shakespeare’s Predecessors in the English Drama. London 1884. ; 22. J. Trzynadlowski, Gatunek a rodzaj literacki. Trudności metodologiczne. W zb.: Problemy teorii literatury. Wybór H. Markiewicz. Seria 2. Wyd. 2, poszerz. Wrocław 1987, s. 115-122. ; 23. R. Young, Narrative Order, Narrative Time: from Classical Science to Chaos Theory. „Recherches sémiotiques / Semiotic Inquiry” 1977, nr 17.

Issue:

4

Start page:

175

End page:

188

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: