Object structure

Title:

Genologia nomadyczna: gatunek jako metatekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2012)

Creator:

Kalaga, Wojciech

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

nomadic genre studies ; literary genre ; genre as an open metatext

References:

1. J. L. Austin, Jak działać słowami. W: Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne. Przeł., wstęp, przypisy B. Chwedeńczuk. Przekł. przejrz. J. Woleński. Warszawa 1993, s. 545-713.
2. J. L. Austin, Performative – Constative. W zb.: The Philosophy of Language. Ed. J. R. Searle. Oxford 1971.
3. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. N. Modzelewska. Warszawa 1970.
4. H. Bergson, Matter and Memory. London 1911.
5. R. Cudak, Rzut oka na polską genologię literacką. W zb.: Polska genologia literacka. Red. D. Ostaszewska, R. Cudak. Warszawa 2007, s. 13-44.
6. G. Deleuze, Bergsonism. Transl. H. Tomlison, B. Habberjan. New York 1991.
7. G. Deleuze, Proust et les signes. Paris 1976.
8. Gatunki i potwory. „Teksty Drugie” 1999, nr 6.
9. Genologia i konteksty. Red. C. Dutka, M. Mikołajczak. Zielona Góra 2000.
10. M. Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej. W zb.: Problemy teorii literatury. Wybór H. Markiewicz. Seria 2. Wyd. 2, poszerz. Wrocław 1987, s. 123-143.
11. W. Kalaga, Granice tekstu – mgławice tekstu. „Teksty Drugie” 1998, nr 4, s. 5-32.
12. W. Kalaga, Interpretacja i ontologia. „Teksty Drugie” 1996, nr 1, s. 42-58.
13. W. Kalaga, Metateksty genologii: tropy nomadyczne. W zb.: Spotkania. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia. Red. M. Kita, B. Witosz. Katowice 2005.
14. W. Kalaga, Pamięć ponowoczesna. W zb.: Ponowoczesność a tożsamość. Red. B. Tokarz, S. Piskor. Katowice 1997.
15. R. Nycz, Tekstowy świat.Warszawa 1995.
16. I. Opacki, Krzyżowanie się postaci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji. W zb.: Problemy teorii literatury. Wybór H. Markiewicz. Seria 1. Wyd. 2, poszerz. Wrocław 1987, s. 131-167.
17. S. Sawicki, Gatunek literacki: pojęcie klasyfikacyjne, typologiczne, politypiczne? W: Poetyka, interpretacja, sacrum. Warszawa 1981, s. 111-122.
18. S. Skwarczyńska, Genologia literacka w świetle zadań nauki o literaturze. W zb.: Problemy teorii literatury. Wybór H. Markiewicz. Seria 1. Wyd. 2, poszerz. Wrocław 1987, s. 119-130.
19. S. Skwarczyńska, Nie dostrzeżony problem podstawowy genologii. W zb.: Problemy teorii literatury. Wybór H. Markiewicz. Seria 2. Wyd. 2, poszerz. Wrocław 1987, s. 97-114.
20. J. Sławiński, Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim. W: Dzieło–język–tradycja. Kraków 1998, s. 11-32.
21. J. Symonds, Shakespeare’s Predecessors in the English Drama. London 1884.
22. J. Trzynadlowski, Gatunek a rodzaj literacki. Trudności metodologiczne. W zb.: Problemy teorii literatury. Wybór H. Markiewicz. Seria 2. Wyd. 2, poszerz. Wrocław 1987, s. 115-122.
23. R. Young, Narrative Order, Narrative Time: from Classical Science to Chaos Theory. „Recherches sémiotiques / Semiotic Inquiry” 1977, nr 17.

Issue:

4

Start page:

175

End page:

188

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)