Object structure

Title:

Miłosz, Mickiewicz, Rosja

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2014)

Creator:

Zemła, Małgorzata

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Czesław Miłosz’s essay Russia ; Adam Mickiewicz’s Forefathers’ Eve Part III ; Sigmund Freud’s “the uncanny” (“das Unheimliche”)

References:

1. A. Assmann, H. Friese, Wstęp. W zb.: Identitäten. Erinnerung. Geschichte. T. 3. Hrsg. ... Frankfurt am Main 1998. ; 2. G. Bateson, D. D. Jackson, J. Haley, J. H. Weakland, Auf dem Weg zu einer Schizophrenie-Theorie. W zb.: Schizophrenie in der Familie. Beiträge zu einer neuen Theorie. Frankfurt am Main 1984. ; 3. N. Bierdiajew, O „wiecznie babskim” w duszy rosyjskiej (fragmenty). Przekł. W. Radolińska. W zb.: Dusza polska i rosyjska (od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna). Materiały do „katalogu” wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan. Red. A. de Lazari. Warszawa 2004, 139-145. ; 4. J. Błoński, Epifanie Miłosza. W: Miłosz jak świat. Kraków 1984. ; 5. S. Bułgakow, Prawosławie. Zarys nauki Kościoła prawosławnego. Przeł. H. Paprocki. Białystok–Warszawa 1992. ; 6. P. Czaadajew, Pierwszy list filozoficzny (fragmenty). Przekł. i przypisy L. Suchanek. W zb.: Dusza polska i rosyjska (od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna). Materiały do „katalogu” wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan. Red. A. de Lazari. Warszawa 2004, s. 39-46. ; 7. R. Fieguth, Mickiewiczs Russland – anhand „der Sonette” und „des Epischen Abstands” von „Dziady III”. W zb.: „Mein Russland”. Beiträge der gleichnamigen Tagung vom 4.–6. März 1996 in München. Red. A. A. Hansen-Löve. „Wiener Slawistischer Almanach” t. 44. Wien 1997. ; 8. S. Fiszman, Mickiewicz i Puszkin. W zb.: Ze studiów nad literaturą rosyjską i polską. Księga poświęcona pamięci profesora Bohdana Galstera. Red. J. Świdziński. Poznań 1999, s. 71-82. ; 9. S. Fiszman, Wstęp w: A. Puszkin, Jeździec miedziany. Opowieść petersburska. Przeł. J. Tuwim. Przypisy S. Fiszman. BN II 155. Wrocław 1967, s. III-CXV. ; 10. H. Fleischer, Marx, Engels, der Zar und die Revolution. W zb.: Russen und Russland aus deutscher Sicht. 19. Jahrhundert. Von der Jahrhundertwende bis zur Reichsgründung (1800–1871). Hrsg. M. Kelle r. Red. C. Pawlik. München 1991. ; 11. S. Freud, Niesamowite. W: Pisma psychologiczne. Przeł. R. Reszke. Dzieła. T. 3. Warszawa 1997, s. 233-262. ; 12. B. Galster, Petersburg w pismach Mickiewicza i Gogola. W: Paralele romantyczne. Polsko-rosyjskie powinowactwa literackie. Warszawa 1987, s. 209-234. ; 13. A. Garlicki, Przedmowa. W zb.: Sąsiedzi i inni. Red. nauk. A. Garlicki. Warszawa 1978, s. 5-8. ; 14. D. Groh, Russland im Blick Europas. Frankfurt am Main 1988. ; 15. A. Hansen-Löve, Allgemeine Häretik, russische Sekten und ihre Literarisierung in der Moderne. W zb.: Orthodoxien und Häresien in den slavischen Literaturen. „Wiener Slawistischer Almanach”. T. 41. Wien 1996. ; 16. A. A. Hansen-Löve, Zur Kritik der Vorurteilskraft. Russlandbilder. „Transit” 1999, z. 16. ; 17. R. Jakobson, Über den Realismus in der Kunst (1921). W zb.: Russischer Formalismus: Texte zur allgemeinen Literaturtheorie und zur Theorie der Prosa. Hrsg. J. Striedter. München 1994. ; 18. M. Janion, „Kuźnia natury”. W: Prace wybrane. T. 1: Gorączka romantyczna. Red. M. Czermińska. Kraków 2000, s. 275-322. ; 19. B. Jasinowski, Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja. Wstęp M. Kornat. Przypisy S. Górka. Kraków 2002. ; 20. A. Karsten, Das Vorurteil. (Sammelreferat). W zb.: Vorurteil. Ergebnisse psychologischer und sozialpsychologischer Forschung. Hrsg. ... Darmstadt 1978. ; 21. A. Kępiński, Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu. Warszawa–Kraków 1990. ; 22. A. Kijas, Moskwa w relacjach polskich XVI i pierwszej połowy XVII wieku. W zb.: Oblicza Wschodu w kulturze polskiej. Red. G. Kotlarski, M. Figura. Wstep P. Hauser. Poznań 1999, s. 53-62. ; 23. H. J. Kleinsteuber, Stereotype, Images und Vorurteile – die Bilder in den Köpfen der Menschen. W zb.: Die hässlichen Deutschen? Deutschland im Spiegel der westlichen und östlichen Nachbarn. Red. G. Trautmann. Darmstadt 1991. ; 24. W. Lednicki, Aleksander Puszkin. Kraków 1926. ; 25. W. Lednicki, Mój puszkinowski Table-Talk. W zb.: Puszkin 1837–1937. Red. M. Zdziechowski. T. 1. Kraków 1939, s. 227-455. ; 26. W. Lednicki, O „Jeźdźcu miedzianym”. W: A. Puszkin, Jeździec miedziany. Opowieść petersburska. Przeł. J. Tuwim. Warszawa 1932. ; 27. W. Lednicki, Pushkin’s „Bronze Horseman”. The Story of a Masterpiece. With an Appendix Including, in English, Mickiewicz’s „Digression”, Pushkin’s „Bronze Horseman”, and other Poems. Berkeley, Calif., 1955. ; 28. W. Lednicki, Russia, Poland and the West. Essays in Literary and Cultural History. London 1954. ; 29. J. Le Goff, Narodziny czyśćca. Przeł. K. Kocjan. Posł. Z. Mikołejko. Warszawa 1997. ; 30. C. Lévi-Strauss, Czy istnieją organizacje dualistyczne? W: Antropologia strukturalna. Przeł. K. Pomian. Warszawa 2000, s. 119-145. ; 31. W. Lippmann, Public Opinion. New York 1922. ; 32. J. Łotman, Kultura i eksplozja. Przeł., wstęp B. Żyłko. Warszawa 1999. ; 33. J. Łotman, Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury. Przeł., przedm. B. Żyłko. Gdańsk 2009. ; 34. J. Łotman, B. Uspienski, „Odszczepieniec” i „odszczepieństwo” jako pozycje społeczno-psychologiczne w kulturze rosyjskiej – na materiale z epoki przedpiotrowej („swoje” i „obce” w historii kultury rosyjskiej). W zb.: Semiotyka dziejów Rosji. Wybór, przeł. B. Żyłko. Łódź 1993, s. 62-77. ; 35. J. Łotman, B. Uspienski, Rola modeli dualnych w dynamice kultury rosyjskiej (do końca XVIII wieku). W zb.: Semiotyka dziejów Rosji. Wybór, przeł. B. Żyłko. Łódź 1993, s. 17-61. ; 36. A. Mickiewicz, Dzieła. T. 3. Warszawa 1955. ; 37. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs pierwszy. Pierwsze półrocze. W: Dzieła. T. 8. Przeł. J. Płoszewski. Warszawa 1955. ; 38. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs drugi. W: Dzieła. T. 10. Przeł. J. Płoszewski. Warszawa 1955. ; 39. A. Mickiewic z, Literatura słowiańska. Kurs trzeci i czwarty. W: Dzieła. T. 11. Przeł. J. Płoszewski. Warszawa 1955. ; 40. Cz. Miłosz, ...autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził A. Fiut. Wyd.3 powiększone. Kraków 1994. ; 41. Cz. Miłosz, Rosja. W: Rodzinna Europa. Kraków 2001, s. 146-172. ; 42. Cz. Miłosz, Rosja. Widzenia transoceaniczne. T. 1: Dostojewski – nasz współczesny. Wybór tekstów B. Toruńczyk, M. Wójciak. Oprac., układ tomu B. Toruńczyk. Wstęp C. Cavanagh. Warszawa 2010. ; 43. Cz. Miłosz, Rosja. Widzenia transoceaniczne. T. 2: Mosty napowietrzne. Wybór, oprac., układ tomu B. Toruńczyk. Współpr. M. Wójciak, M. Nowak-Rogoziński. Wstęp M. Kornat. Warszawa 2011. ; 44. Cz. Miłosz, Wiersze. Kraków 2002. ; 45. M. de Montaigne, Próby. Przeł. T. Boy-Żeleński. Oprac., wstęp, komentarz Z. Gierczyński. T. 3. Warszawa 1985. ; 46. R. Nycz, Sylwy współczesne. Wrocław 1984. ; 47. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 5, na nowo oprac. i popr. Poznań 2002. ; 48. M. T. Poe, „A People Born to Slavery”. Russia in Early Modern European Ethnography, 1476–1748. Ithaca–London 2000. ; 49. J.-P. Sartre, Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej. Przeł. J. Kiełbasa [i in.]. Kraków 2007. ; 50. J.-P. Sartre, Idiota w rodzinie. Wybór tekstów z niedokończonej monografii. Wybór W. Sadkowski. Przeł. J. Waczków. Gdańsk 2000. ; 51. A. Schaff, Stereotyp: definicja i teoria. „Kultura i Społeczeństwo” 1978, nr 3, s. 43-77. ; 52. G. Scheidegger, Perverses Abendland – barbarisches Russland. Begegnungen des 16. und 17. Jahrhunderts im Schatten kultureller Missverständnisse. Zürich 1993. ; 53. A. Semiańczuk, H. Semiańczuk, Oblicza Wschodu w dziejopisarstwie polskim do końca XVI wieku. W zb.: Oblicza Wschodu w kulturze polskiej. Red. G. Kotlarski, M. Figura. Wstep P. Hauser. Poznań 1999, s. 21-36. ; 54. Słownik języka polskiego. Red. nauk. M. Szymczak. Oprac. haseł A. Bańkowska [i in.]. T. 2. Warszawa 1979. ; 55. I. Smirnov, R. Grübel, Die Geschichte der russischen Kulturosophie im 19. und frühen 20. Jahrhundert. „Wiener Slawistischer Almanach” 1997, t. 44. ; 56. J. Smirnov, J. R. Döring-Smirnov, Zur Semantik des russischen Realismus. W zb.: Zeichen und Realität. Hrsg. K. Oehler. Tübingen 1984. ; 57. J. Starobinski, Montaigne en mouvement. Paris 1982. ; 58. Z. Stefanowska, Mickiewicz wśród „żywiołów obcych”. W zb.: Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej. Red. nauk. Z. Stefanowska. Warszawa 1973, s. 246-275. ; 59. Z. Stefanowska, Rosja w „Ustępie” III części „Dziadów”. W zb.: „W krainie pamiątek”. Prace ofiarowane profesorowi Bogdanowi Zakrzewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. J. Kolbuszewski. Wrocław 1996, s. 137-147. ; 60. J. Tazbir, Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy. Mity a rzeczywistość historyczna. Warszawa 1987. ; 61. A. Walicki, Marks i Engels o sprawie polskiej. Uwagi metodologiczne. W zb.: Powstanie listopadowe 1830–1831. Geneza, uwarunkowania, bilans, porównania. Red. J. Skowronek, M. Żmigrodzka. Wrocław 1983, s. 301-316. ; 62. A. Walicki, Spotkania z Miłoszem, Londyn 1981. ; 63. A. Walicki, "Zniewolony umysł" po latach. Warszawa 1993. ; 64. L. C. Wynne, I. M. Ryckoff, J. Day, S. J. Hirsch, Pseudogemeinschaft in den Familienbeziehungen der Schizophrenen. W zb.: Schizophrenie in der Familie. Beiträge zu einer neuen Theorie. Frankfurt am Main 1984. ; 65. M. Zemła, Tygrys – gnoza polityczna. „Postscriptum Polonistyczne” 2011, nr 2, s. 161-190. ; 66. M. Zielińska, „Ustęp” III części „Dziadów” i jego rosyjskie konteksty. W: Polacy, Rosjanie, romantyzm. Warszawa 1998, s. 71-148. ; 67. F. Znaniecki, Prawa psychologii społecznej. Przeł. J. Radzicki. Warszawa 1991.

Issue:

1

Start page:

45

End page:

83

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: