Object structure

Title:

„Pióro na mustrze”. „Nowiny Literackie” w dokumentach cenzury

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2014)

Creator:

Woźniak-Łabieniec, Marzena

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

„Nowiny Literackie” ; cenzura ; Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk ; dyskusje prasowe w latach 1947–1948

References:

1. T. Agapkina, Rosyjskie kontakty Jarosława Iwaszkiewicza w latach 1945–1959. (Na podstawie materiałów z archiwów). Przeł. R. Papieski. „Strony” 2011, nr 2, s. 84-98. ; 2. L. Bartelski, Nad rocznikami „Nowin Literackich”, „Twórczość” 2000, nr 2, s. 47-73. ; 3. Z. Bieńkowski, Cudzoziemiec. „Odrodzenie” 1947, nr 25, s. 2-3. ; 4. J. Borejsza, Dubeltowe dusze? „Odrodzenie” 1948, nr 10, s. 5. ; 5. K. Budrowska, Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948–1958. Białystok 2009. ; 6. M. Ciećwierz, Polityka prasowa. 1944–1948. Warszawa 1989. ; 7. [E. Csató] Rondo, Szkic niepokojącego felietonu. „Nowiny Literackie” 1948, nr 18, s. 4. ; 8. E. Csató, Walka z dubeltowymi cieniami. „Nowiny Literackie” 1948, nr 13/14, s. 13. ; 9. E. Csató, Zamiast „Kroniki tygodniowej”. „Nowiny Literackie” 1947, nr 36, s. 8. ; 10. M. Dąbrowska, Conradowskie pojęcie wierności. „Warszawa” 1946, nr 1, s. 2-4. ; 11. Eleuter [J. Iwaszkiewicz], List od Aspazji. „Nowiny Literackie” 1948, nr 11, s. 7. ; 12. Eleuter [J. Iwaszkiewicz], O Sartrze. W: Listy do Felicji. Posł. K. Koźniewski. Warszawa 1979, s. 14-17. ; 13. M. Fik, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944–1981. London 1989. ; 14. Główny Urząd Kontroli Prasy 1945–1949. Oprac. D. Nałęcz. Warszawa 1994. ; 15. H. Gosk, W kręgu „Kuźnicy”. Dyskusje krytycznoliterackie lat 1945–1948. Warszawa 1985. ; 16. J. Gosłowska („Kropka”), Okruchy wspomnień okupacyjnych. W zb.: Ostatni romantyk sceny polskiej. Wspomnienia o Leonie Schillerze. Wybór, oprac. J. Timoszewicz. Kraków 1990, s. 315-320. ; 17. Z. Kałużyński, „Epoka egzystencjalistyczna”. „Kuźnica” 1948, nr 33, s. 2-5. ; 18. J. Kierst, Dwie postawy. „Tygodnik Warszawski” 1947, nr 49, s. 1-2. ; 19. J. Kott, O laickim tragizmie. „Twórczość” 1945, nr 2, s. 137-160. ; 20. K. Koźniewski, Spór o metodę. W: Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944–1950.Warszawa 1977, s. 207-254. ; 21. E. Krasucki, Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza, biografia polityczna. Warszawa 2009. ; 22. Król Jan Aleksander. Hasło w: Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta. Oprac. J. Dancygier [i in.]. Warszawa 1989. ; 23. K. Meyer, Dymitr Szostakowicz i jego czasy. Warszawa 1999. ; 24. Cz. Miłosz, Notatnik. „Nowiny Literackie” 1948, nr 15, s. 1-2. ; 25. Z. Nałkowska, Dzienniki. Oprac., wstęp, komentarz H. Kirchner. T. 6, cz. 1: 1945–1948. Warszawa 2000. ; 26. Z. Nałkowska, Zwierzenia. „Nowiny Literackie” 1947, nr 1, s. 1. ; 27. W. Natanson, Czy literat musi być chudy? „Nowiny Literackie” 1947, nr 9, s. 6. ; 28. S. Podhorska-Okołów, Walka o ideę i autorytet. Na marginesie Walnego Zjazdu Literatów Polskich. „Nowiny Literackie” 1947, nr 39, s. 6. ; 29. rw., Przegląd prasy. „Warszawa” 1948, nr 2, s. 8. ; 30. A. Sandauer, Byłem... Warszawa 1991. ; 31. A. Sandauer, Problemy francuskie. „Kuźnica” 1948, nr 36, s. 10. ; 32. A. Stawar, Teatr „Placówka” – Burza. „Odrodzenie” 1948, nr 8, s. 5. ; 33. T. Syga, Szekspir: „Burza”. „Gazeta Ludowa” 1947, nr 204. ; 34. J. Timoszewicz, Schiller Leon. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 35, z. 3. Warszawa–Kraków 1994, s. 467-475. ; 35. D. Tubielewicz Mattsson, Antecedencje socrealizmu: 1945–1948. W: Polska socrealistyczna krytyka literacka jako narzędzie władzy. Uppsala 1997, s. 37-82. ; 36. M. Woźniak-Łabieniec, Obecny nieobecny. Krajowa recepcja Czesława Miłosza w krytyce literackiej lat pięćdziesiątych w świetle dokumentów cenzury. Łódź 2012. ; 37. M. Woźniak-Łabieniec, Życie pośmiertne „Wiadomości Literackich”. Wokół „Wiadomości” londyńskich Grydzewskiego i „Nowin Literackich” Iwaszkiewicza w świetle dokumentów cenzury. W zb.: „Lancetem, a nie maczugą”. Cenzura wobec literatury i jej twórców w latach 1945–1965. Red. K. Budrowska, M. Woźniak-Łabieniec. Warszawa 2012, s. 42-56. ; 38. J. Żuławski, Trzeci sezon teatralny w Łodzi. „Kuźnica” 1947, nr 46, s. 2-3.

Issue:

1

Start page:

187

End page:

206

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: