Object structure

Title:

Przestrzeń historii, przestrzeń tekstu – paralele Lelewela i Mickiewicza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2014)

Creator:

Zawadzka, Danuta

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

early-romantic historical narration in Poland ; Joachim Lelewel’s Historyczna paralela Hiszpanii z Polską (A Historical Parallel of Spain and Poland) ; Adam Mickiewicz’s texts

References:

1. J. Adamus, Monarchizm i republikanizm w syntezie dziejów Polski. Łódź 1961. ; 2. P. Cazin, Książę biskup warmiński Ignacy Krasicki 1735–1801. Przeł. M. Mroziński. Posłowie oprac. i bibliografię uzup. Z. Goliński. Olsztyn 1986. ; 3. S. Fiszman, Komparatystyka w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza. „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 2, s. 95–125. ; 4. K. Górski, Mickiewicz – Lelewel. Toruń 1986. ; 5. M. Janion, Czas formy otwartej. Warszawa 1984. ; 6. M. Janion, Tragizm „Konrada Wallenroda”. W: Romantyzm. Studia o ideach i stylu. Warszawa 1969, s. 9-48. ; 7. M. Janion, M. Żmigrodzka, Odyseja wychowania. Goetheańska wizja człowieka w „Latach nauki i latach wędrówki Wilhelma Meistra”. Kraków 1998. ; 8. H. R. Jauss, Tradycja literacka a dzisiejsza świadomość nowoczesności. W: Historia literatury jako prowokacja. Przeł. M. Łukasiewicz. Posł. K. Bartoszyński. Warszawa 1999, s. 9-49. ; 9. V. Julkowska, Historia dla wyobraźni. Recepcja i interpretacja pisarstwa historycznego Karola Szajnochy. Poznań 2010. ; 10. R. Koselleck, Semantyka historyczna. Wybrał, oprac. H. Orłowski. Przeł. W. Kunicki. Poznań 2001. ; 11. W. Kubacki, Twórczość Feliksa Bernatowicza. Wrocław 1964. ; 12. J. Lelewel, Dzieje starożytne. Wilno 1818. ; 13. J. Lelewel, Dzieła. T. 2: Pisma metodologiczne. Oprac. N. Assorodobraj. Cz. 1-2. Warszawa 1964. ; 14. J. Lelewel, Dziesięć upłynionych wieków dawnej Polski, czyli chronologia do obrazu dziejów polskich. Warszawa 1829. ; 15. J. Lelewel, Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku. Wyd. nowe. Przygot. J. Kieniewicz. Warszawa 2006. ; 16. J. Lelewel, Polska, dzieje i rzeczy jej. T. 18, cz. 2. Poznań 1865. ; 17. J. Lelewel, Uprzednia myśl, czyli słowa do poszukiwań wstępne. W: Polska, dzieje i rzeczy jej. T. 3. Poznań 1855, s. 1-47. ; 18. J. Lelewel, Wykład dziejów powszechnych. W: Dzieła, t. 3: Wykłady kursowe z historii powszechnej w Uniwersytecie Wileńskim 1822–1824. Oprac. M. H. Serejski. Warszawa 1959, s. 97-674. ; 19. J. Ławski, Mickiewicz – mit – historia. Studia. Białystok 2010. ; 20. M. Piwińska, Dzieje kultury polskiej w prelekcjach paryskich. W: A. Mickiewicz, Prelekcje paryskie. Wybór. Przeł., koment. L. Płoszewski. Wybór, wstęp, oprac. M. Piwińska. T. 1. Kraków 1997, s. 5-71. ; 21. M. Ptaszyński, Polityka i historia. „Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku” Joachima Lelewela. „Przegląd Humanistyczny” 2002, nr 1, s. 23-42. ; 22. K. Rosner, Narracja, tożsamość, czas. Kraków 2003. ; 23. M. H. Serejski, Paralela Hiszpanii z Polską. W: Koncepcja historii powszechnej Joachima Lelewela. Warszawa 1958, s. 369-395. ; 24. Z. Stefanowska, Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego”. Warszawa 1962. ; 25. A. Śliwiński, Joachim Lelewel. Zarys biograficzny. Warszawa 1932. ; 26. J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej. Wyd. 2. Warszawa 1998. ; 27. H. White, Realizm figuralny w literaturze świadectwa. Przeł. E. Domańska. W: Proza historyczna. Red. E. Domańska. Kraków 2009. ; 28. M. Wierzbicka, Dawne syntezy dziejów Polski. Rozwój i przemiany koncepcji metodologicznych. Wrocław 1974. ; 29. M. Wierzbicka, Lelewel a Mickiewicz. Problem trwałości romantycznych koncepcji dziejów Polski. W zb.: Joachim Lelewel – człowiek i dzieło. W 200-lecie urodzin. Materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej, Żagań, 12–14 IX 1986. Red. K. Bartkiewicz. Zielona Góra 1988, s. 233-244. ; 30. A. Wierzbicki, Historiografia polska doby romantyzmu. Wrocław 1999. ; 31. A. Wierzbicki, Spory o polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX i XX wieku. Wyd. 2, rozszerz. Warszawa 2010. ; 32. D. Zawadzka, Lelewel i Mickiewicz. Paralela. Białystok 2013.

Issue:

2

Start page:

5

End page:

20

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: