Object structure

Title:

Romana Jaworskiego „wjeżdżanie w miasto”. Urbanizm opowiadań

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2014)

Creator:

Grzelak, Agnieszka

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Roman Jaworski’s Historie maniaków (The Stories of Maniacs) ; the motif of the city ; the hero (an individualist) and the antihero (the crowd)

References:

1. M. Baranowska, Geniusz miasta. W: Surrealna wyobraźnia i poezja. Warszawa 1984, s. 126-141. ; 2. M. Baranowska, „Miasto – wszechświat”. „Ozimina” Berenta. „Teksty Drugie” 1993, nr 3, s. 93-104. ; 3. M. Baranowska, Urbanizm, antyurbanizm. W: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław 1992, s. 1151-1154. ; 4. J. Baudrillard, Symulakry i symulacja. Przeł. S. Królak. Warszawa 2005. ; 5. Z. Bauman, Walter Benjamin – intelektualista. W zb.: „Drobne rysy w ciągłej katastrofie...” Obecność Waltera Benjamina w kulturze współczesnej. Red. A. Zeidler-Janiszewska. Warszawa 1993, s. 15-26. ; 6. W. Benjamin, Pasaże. Red. R. Tiedemann. Przeł. I. Kania. Kraków 2006. ; 7. W. Berent, Fryderyk Nietzsche, „Z psychologii sztuki”. Tłumaczenie i dopiski Wacława Berenta. W: Pisma rozproszone: utwory prozą, utwory poetyckie, szkice literackie i publicystyczne, wywiady, listy. Wstęp, oprac., dodatek krytyczny R. Nycz, W. Bolecki. Kraków 1992, s. 100-126. ; 8. A. Bielik-Robson, Gnostyk w wielkim mieście: Walter Benjamin i kultura materialna. W zb.: Co to jest filozofia kultury? Red. Z. Rosińska, J. Michalik. Warszawa 2006, s. 261-285. ; 9. W. Bolecki, Jaworski redivivus. „Twórczość” 1978, nr 12, s. 134-137. ; 10. W. Bolecki, Od potworów do znaków pustych. Z dziejów groteski: Młoda Polska i Dwudziestolecie Międzywojenne. W: Pre-teksty i teksty. Z zagadnień i związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku. Warszawa 1998. ; 11. W. Bolecki, Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu międzywojennym. Wrocław 1982. ; 12. J. Z. Boryszewski, Antyurbanizm młodopolski. „Argumenty” 1980, nr 1, s. 8-9. ; 13. J. Brodski, Pochwała nudy. Przeł. A. Kołyszko, M. Kłobukowski. Wybór, oprac. S. Barańczak. Kraków 1996. ; 14. S. Brzozowski, Fryderyk Nietzsche. W: Kultura i życie. Wstęp A. Walicki. Warszawa 1973. ; 15. S. Brzozowski, Próba samopoznania. W: Wczesne prace krytyczne. Wstęp A. Mencwel. Warszawa 1988, s. 124-132. ; 16. W. Budzyński, Miasto Schulza. Warszawa 2005. ; 17. E. Canetti, Masa i władza. Przeł. E. Borg, M. Przybyłowska. Wstęp L. Budrecki. Warszawa 1996. ; 18. I. Calvin, Niewidzialne miasta. Przeł. A. Kreisberg. Warszawa 1975. ; 19. M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania. Przeł. K. Thiel-Jańczuk. Kraków 2008. ; 20. A. Czabanowska-Wróbel, Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski. Kraków 2003. ; 21. M. Eliade, Świat, miasto, dom. Przeł. I. Kania. „Znak” 1991, nr 12, s. 12–22. ; 22. H. Filipkowska, Tułacze i wędrowcy. W zb.: Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1977, s. 11-48. ; 23. M. Głowiński, Drwiące requiem dla historii. O „Weselu hrabiego Orgaza” Romana Jaworskiego. W: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. Prace wybrane. Red. R. Nycz. T. 5. Kraków 2000, s. 169-183. ; 24. M. Głowiński, Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. Prace wybrane. Red. R. Nycz. T. 1.Kraków 1997. ; 25. I. Gubernat, Miasto Zapolskiej. W zb.: Miasto – kultura – literatura. Wiek XIX. Materiały sesji naukowej. Red. J. Data. Gdańsk 1993, s. 213-252. ; 26. W. Gutowski, Artysta – więzień urbanistycznych fantazmatów. O „Krzyku” Stanisława Przybyszewskiego. W: Konstelacja Przybyszewskiego. Toruń 2008, s. 95-105. ; 27. W. Gutowski, Burzyciel świątyń i budowniczy nadgwiezdnych miast. O symbolice architektonicznej w twórczości Tadeusza Micińskiego. W: Wprowadzenie do Xięgi tajemnej. Bydgoszcz 2002, s. 291-327. ; 28. W. Gutowski, Nagie dusze i maski. (O młodopolskich mitach miłości). Kraków 1992. ; 29. W. Gutowski, Symbolika urbanistyczna w literaturze Młodej Polski. W zb.: Miasto – kultura – literatura. Wiek XIX. Materiały sesji naukowej. Red. J. Data. Gdańsk 1993, s. 189-211. ; 30. U. Hannerz, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich. Przeł. E. Klekot. Kraków 2006. ; 31. Z. Herbert, Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu. W: Pan Cogito. Wyd.2 popr. Wrocław 1993, s. 17-18. ; 32. Humanistyczne oblicze miasta. Red. D. Jędrzejczyk. Warszawa 2004. ; 33. K. Irzykowski, Ocalanie „istoty rzeczy”. Roman Jaworski, „Historie maniaków”. W: Czyn i słowo. – Fryderyk Hebbel jako poezja konieczności. – Lemiesz i szpada przed sądem publicznym. – Prolegomena do charakterologii. Pisma. Red. A. Lam. T. 6. Kraków 1980, s. 523.-540. ; 34. B. Jałowiecki, Społeczna przestrzeń metropolii. Warszawa 2000. ; 35. R. Jaworski, Fanfarona. „Krokwie” 1920, nr 1. ; 36. R. Jaworski, Historie maniaków. Kraków 1978. ; 37. R. Jaworski, Medi. „Nasz Kraj” 1907, t. 4, nr 23, s. 698-702. ; 38. R. Jaworski, Medi. „Nasz Kraj” 1907, t. 4, nr 24, s. 724-729. ; 39. R. Jaworski, Miał iść. „Krytyka” 1905, t. 2, z. 8, s. 115-120. ; 40. R. Jaworski, Na giełdzie obrotów umysłowych w Polsce. „Wiadomości Literackie” 1924, nr 24, s. 1. ; 41. R. Jaworski, Opowieść o smutku czterech ścian. „Widnokręgi” 1911, z. 2–4/5. ; 42. R. Jaworski, Trzecia godzina. „Nasz Kraj” 1908, t. 6, nr 5. ; 43. R. Jaworski, Trzecia godzina. „Nasz Kraj” 1908, t. 6, nr 6, s. 109-114. ; 44. R. Jaworski, „Wesele hr Orgaza” Powieść Romana Jaworskiego. Rozm. przepr. Ixion. „Wiadomości Literackie” 1924, nr 25, s. 1. ; 45. R. Jaworski, Zepsuty ornament. „Nasz Kraj” 1907, t. 4, nr 3, s. 68-72. ; 46. J. Jedlicki, Proces przeciwko miastu. „Teksty Drugie” 1991, nr 5, s. 5-24. ; 47. M. Karasińska, Ja, miasto. Szkice o (nie tylko polskiej) dramaturgii lat ostatnich. Poznań 2011. ; 48. J. Kasprowicz, Pamiętam te piaski nad wodą... W zb.: Antologia liryki Młodej Polski. Wstęp, wybór, oprac. I. Sikora. Wyd.2. Wrocław 1990, s. 251-252. ; 49. J. Kasprowicz, Z wichrów i hal (II Z Tatr). W: Poezje. Red. J. J. Lipski. Dzieła wybrane. T. 1. Kraków 1958, s. 494–516. ; 50. S. Kierkegaard, Jednostka i tłum. Przeł. A. Ściegienny. W zb.: Filozofia egzystencjalna. Wybór, wstęp L. Kołakowski, K. Pomian. Warszawa 1965, s. 51-58. ; 51. K. Kłosiński, Wokół „Historii maniaków”. Stylizacja – brzydota – groteska. Kraków 1992. ; 52. J. Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej 1805–1939. Kraków 1982. ; 53. A. Konkowski, Dancing i jego fikcje. „Miesięcznik Literacki” 1971, nr 12, s. 40-48. ; 54. W. Kopaliński, Abdera. Hasło w: Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa 1987, s. 11. ; 55. J. Kopciński, Antymodernistyczna parodia i groteska: „Wesele hrabiego Orgaza” Romana Jaworskiego. „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 3, s. 74-97. ; 56. S. Korab-Brzozowski, Poezje zebrane. Oprac. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1978. ; 57. Z. Krzywicka, Dziecko i dzieciństwo w opowiadaniach z „Historii maniaków” Romana Jaworskiego. W zb.: Czytanie modernizmu. Red. M. Olszewska, G. Bąbiak. Warszawa 2004, s. 211-225. ; 58. A. Kubale, Próba analizy groteski Romana Jaworskiego. „Wesele hrabiego Orgaza”. „Prace Humanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 1975, nr 4, s. 169-176. ; 59. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu. Przeł. T. P. Krzeszowski. Warszawa 1988. ; 60. G. Le Bon, Psychologia tłumu. Przeł. B. Kaprocki. Wyd. popr. i uzup. Kęty 2007. ; 61. A. Łebkowska, Romana Jaworskiego gry z odbiorcą. „Historie maniaków”. „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 1, s. 3-38. ; 62. W. Maciąg, Idee epoki w twórczości Wacława Berenta. W zb.: Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 1: Młoda Polska. Red. J. Kwiatkowski, Z. Żabicki. Warszawa 1965, s. 278-309. ; 63. I. Maciejewska, Wielkie miasto w prozie okresu Młodej Polski a problemy naturalizmu. W zb.: Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Seria 3. Red. E. Jankowski, J. Kulczycka-Saloni. Wrocław 1984, s. 197-222. ; 64. J. Z. Maciejewski, Konstruktor dziwnych światów. Groteskowe, ludyczne i karnawałowe aspekty prozy Romana Jaworskiego. Toruń 1990. ; 65. J. Majda, Młodopolskie Tatry literackie. Kraków 1989. ; 66. J. Majda, Tatrzańskim szlakiem literatury. Kraków 1981. ; 67. Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek. Red. A. Gleń, J. Gutorow, I. Jokiel. Opole 2005. ; 68. Miasto i sacrum. Red. M. Kowalewski, A. M. Królikowska. Kraków 2011. ; 69. Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy. Red. C. Kardasz, J. Możdżeń, M. Spychaj. Toruń 2012. ; 70. Miasto nie - miasto. Refleksje o mieście jako społeczno-kulturowej hybrydzie. Red. L. Michałowski, D. Rancew-Sikora, A. Bachórz. Gdańsk–Sopot 2010. ; 71. Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. 4. Red. M. Święcicka. Bydgoszcz 2012. ; 72. Miasto w sztuce – sztuka miasta. Red. E. Rewers. Kraków 2010. ; 73. W. Nałkowski, M. Komornicka, C. Jellenta, Forpoczty. Książka zbiorowa. Lwów 1895. ; 74. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Przeł. W. Berent. Gdynia 1991. ; 75. F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem. Przeł. S. Wyrzykowski. Warszawa 1907. ; 76. J. Nowakowski, Persefona i Charon. (Z młodopolskich dziejów motywów mitycznych). W zb.: Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1977, s. 326-352. ; 77. J. Nowakowski, Problemy młodopolskiego antyurbanizmu. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie. Filologia Polska” 1990, z. 19, s. 63-96. ; 78. F. Nowicki, Tatry. W zb.: Antologia liryki Młodej Polski. Wstęp, wybór, oprac. I. Sikora. Wyd.2. Wrocław 1990, s. 254-255. ; 79. R. Nycz, Gest śmiechu. Z przemian świadomości literackiej początku XX wieku (do pierwszej wojny światowej). W: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997, s. 227-261. ; 80. R. Okulicz-Kozaryn, Gest pięknoducha. Roman Jaworski i jego estetyka brzydoty. Warszawa 2003. ; 81. R. Okulicz-Kozaryn, Nuda w zwierciadle nudy. Roman Jaworski. W zb.: Nuda w kulturze. Red. P. Czapliński, P. Śliwiński. Poznań 1999. ; 82. J. Ortega y Gasset, Bunt mas. Przeł. P. Niklewicz. Warszawa 2008. ; 83. Pisanie miasta – czytanie miasta. Red. A. Zeidler-Janiszewska. Poznań 1997. ; 84. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich. […]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań 1980. ; 85. M. Płachecki, Antropologia błędu Romana Jaworskiego. Twórczość” 2002, nr 3, s. 49-66. ; 86. M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski. Warszawa 1992. ; 87. M. Podraza-Kwiatkowska, Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce. Kraków 2001. ; 88. M. Popiel, Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej. Kraków 1999. ; 89. M. Popiel, Od topografii do przestrzeni mitycznej. Analiza przestrzeni w „Ziemi obiecanej” Reymonta. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 4, s. 89-131. ; 90. Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski. Oprac. M. Podraza-Kwiatkowska. Wyd. 3, przejrz. i uzup. BN I 212. Wrocław 2000. ; 91. J. Prokop, Z przemian w literaturze polskiej lat 1907–1917. Wrocław 1970. ; 92. Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa. Red. B. Jałowiecki, A. Majer, M. S. Szczepański. Warszawa 2005. ; 93. K. Przerwa-Tetmajer, Wybór poezji. Wstęp, komentarz I. Sikora. Wrocław 1991. ; 94. Przestrzeń, filozofia i architektura. Osiem rozmów o poznawaniu, produkowaniu i konsumowaniu przestrzeni. Red. E. Rewers. Poznań 1999. ; 95. Przewodnik po „Biblii”. Red., przeł. T. Mieszkowski. Warszawa 1996. ; 96. S. Przybyszewski, Dzieci szatana: powieść. Lwów 1899. ; 97. S. Przybyszewski, Krzyk: powieść. Lwów 1922. ; 98. S. Przybyszewski, Mocny człowiek. T. 2. Warszawa 1929. ; 99. S. Przybyszewski, Synowie ziemi. Warszawa 1929. ; 100. S. Przybyszewski, Z psychologii jednostki twórczej. I. Chopin i Nietzsche. Przeł. S. Helsztyński. W: Synagoga szatana i inne eseje. Oprac. G. Matuszek. Kraków 1995, s. 43-65. ; 101. L. Pułka, Hołota, masa, tłum. Bohater zbiorowy w prozie polskiej 1890–1918. Wrocław 1996. ; 102. H. Ratuszna, „Błysk obrazu”. Z zagadnień krótkich form narracyjnych w literaturze Młodej Polski. Toruń 2009. ; 103. E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Kraków 2005. ; 104. D. Riesman, Samotny tłum. Przeł., wstęp J. Strzelecki. Kraków 2011. ; 105. E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2003. ; 106. R. Salvadori, Pejzaże miasta. Warszawa 2006. ; 107. R. Sennett, Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu. Przeł. K. Konikowska. Gdańsk 1996. ; 108. P. Siemaszko, Wieża z kości słoniowej i mrowisko. Krytyka kultury masowej w piśmiennictwie polskim i obcym 2. połowy XIX w. W zb.: Modernizm. Zapowiedzi–krystalizacje–kontynuacje. Red. A. Grzelak, M. Kurkiewicz, P. Siemaszko. Bydgoszcz 2009, s. 384-411. ; 109. G. Simmel, Most i drzwi. Wybór esejów. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa 2006. ; 110. G. Simmel, O filozofii kultury. Pojęcie i tragedia kultury. W: Filozofia kultury. Wybór esejów. Przeł. W. Kunicki. Kraków 2007. ; 111. P. Sloterdijk, Pogarda mas. Szkic o walkach kulturowych we współczesnym społeczeństwie. Przeł. B. Baran. Warszawa 2012. ; 112. L. Staff, Sonet szalony. W: Wybór poezji. Wybór, wstęp M. Jastrun. Przypisy M. Bojarska. Wyd. 3. BN I 181. Wrocław 1985, s. 37. ; 113. M. Stala, Schronić się w śmieszność. (Uwagi o „Hamlecie wtórym” Romana Jaworskiego). W zb.: Dramat i teatr polski dwudziestolecia międzywojennego. Red. J. Popiel. Wrocław 1992, s. 135-153. ; 114. Szata informacyjna miasta. Red. B. Jałowiecki, W. Łukowski. Warszawa 2008. ; 115. L. Szczepański, Noc w górach. W zb.: Antologia liryki Młodej Polski. Wstęp, wybór, oprac. I. Sikora. Wyd.2. Wrocław 1990, s. 73-74. ; 116. T. Szerszeń, Miasta Waltera Benjamina. „Konteksty” 2008, nr 3/4, s. 40-46. ; 117. Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce. Przeł. A. Morawińska. Wstęp K. Wojciechowski. Wyd. 2. Warszawa 1989. ; 118. A. Zalewska, Nowoczesność „Historii maniaków” Romana Jaworskiego. W zb.: Modernistyczne źródła dwudziestowieczności. Red. M. Dąbrowski, A. Z. Makowiecki. Warszawa 2003. ; 119. J. Zieliński, Pierzaste korzenie kroplówki. „Twórczość” 1984, nr 2, s. 132-134. ; 120. R. Zrębowicz, Zapomniany ekspresjonista. „Ruch Literacki” 1961, z. 4/5, s. 187-190.

Issue:

3

Start page:

23

End page:

55

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: