Object

Title: Wóycickiego wykład powielony ; Wóycickiego wykład powielony

Creator:

Adamski, Maciej

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2014)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. S. Agrell, Aspektänderung und Aktionsartbildung beim polnischen Zeitworte. Ein Beitrag zum Studium der indogermanischen Präverbia und ihrer Bedeutungsfunktionen. Lund 1908.
2. M. Bachtin, Problem gatunków mowy. W: Estetyka twórczości słownej. Przeł. D. Ulicka. Oprac. przekładu, wstęp E. Czaplejewicz. Warszawa 1986, s. 348-402.
3. S. Balbus, „Zagłada gatunków”. W zb.: Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000, s. 19-32.
4. E. Balcerzan, W stronę genologii multimedialnej. W zb.: Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000, s. 86-101.
5. B. Cywiński, Rodowody niepokornych. Warszawa 1971.
6. M. Dąbrowska, Warszawa mojej młodości. W zb.: Warszawa naszej młodości. Red. A. Mauersberger. Warszawa 1954, s. 33-58.
7. U. Dąmbska-Prokop, Stylistyka Bally’ego w tekstach zamieszczonych w wyborze. W zb.: Stylistyka Bally’ego. Wybór tekstów. Red. M. R. Mayenowa. Przeł., oprac. przypisy U. Dąmbska-Prokop. Warszawa 1966, s. 25-38.
8. Dziesięciolecie Wolnej Wszechnicy Polskiej TKN. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Kursów Naukowych 1906–1916. Oprac. R. Błędowski [i in.]. Red. S. Orłowski. Warszawa 1917.
9. Dziesięciolecie Wolnej Wszechnicy Polskiej. – Sprawozdanie z działalności Wolnej Wszechnicy Polskiej w latach 1916/1917 – 1918/1919. Warszawa 1919.
10. S. Gajda, Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym. Warszawa 1982.
11. P. Graff, Poglądy estetyczne Jakuba Segała. W zb.: Studia z dziejów estetyki polskiej 1890–1918. Red. S. Krzemień-Ojak, K. Rosner. Warszawa 1972, s. 261-286.
12. M. C. Hippeau, Wychowanie publiczne w Niemczech. Przeł. S. Bełza. Warszawa 1874.
13. R. Ingarden, Wykłady i dyskusje z estetyki. Wybór, oprac. A. Szczepańska. Wstęp W. Stróżewski. Warszawa 1981.
14. L. Jazownik, Dzieło literackie w ujęciu Kazimierza Wóycickiego. W: W kręgu historii i teorii edukacji literackiej. Studia i szkice. Zielona Góra 2011.
15. L. Jazownik, Kazimierza Wóycickiego „Wykłady ze stylistyki historii literatury”. W zb.: Horyzonty polonistyki. W kręgu edukacji, języka i kultury. Księga dedykowana profesor Barbarze Myrdzik. Red. M. Karwatowska, M. Latoch-Zielińska, I. Morawska. Lublin 2010, s. 107-120.
16. L. Krzywicki, Tajne kursy naukowe. W zb.: Nasza walka o szkołę polską, 1901–1917. Opracowania, wspomnienia, dokumenty. Zebr. Komisja Historyczna, pod przewodnictwem B. Nawroczyńskiego. T. 2. Lwów–Warszawa 1934, s. 301-310.
17. Ph. Lejeune, Koronka. Dziennik jako seria datowanych śladów. Przekł. i przypisy M. Rodak, P. Rodak. „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 4, s. 17-27.
18. A. Liebfeld, Działalność inżyniera Witolda Zglenickiego w Baku w latach 1890–1904 i jego zapis testamentarny dla Kasy im. Mianowskiego. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1977, nr 2, s. 311-315.
19. Z. Łempicki, "Filologia, jej zakres i zadania", Karol Appel, "Sprawozdanie z posiedzeń Tow. Nauk. Warsz.", R. VIII, 1915, z. 3 ; "Historya literatury i poetyka", Kazimierz Wóycicki, "Prace naukowe Tow. Nauk. Warsz. Wydz. I", 1914, nr 4 ; "Jedność stylowa utworu", Kazimierz Wóycicki, "Sprawozdanie z posiedzeń Tow. Nauk. Warsz.", R. VII, 1914 ; "O literaturze porównawczej", Maurycy Mann, "Rok Polski", 1917: [recenzja]. „Pamiętnik Literacki” 1918, z. 1/2, s. 159-161.
20. Z. Łempicki, Nauka literatury w szkole średniej a uniwersytet. W zb.: Pamiętnik 1-go Ogólnopolskiego Zjazdu Polonistów w Warszawie, w dniach 24, 25 i 26 kwietnia 1924 roku. Red. W. Kopczewski. Lwów–Warszawa 1925, s. 20-39.
21. Z. Łempicki, Uzasadnienia metody obiektywnej w estetyce M. Sobeskiego. „Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft” 1911, t. 6.
22. J. Mackiewicz-Wojciechowska, Uniwersytet „Latający“. Karta z dziejów tajnej pracy oświatowej. Warszawa 1933.
23. H. Markiewicz, O terminologii gatunkowej literaturoznawstwa polskiego. W: Dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. Kraków 2000, s. 102-111.
24. J. Michalski, 55 lat wśród książek. Wspomnienia, wrażenia, rozważania. Przedm. B. Borowy. Warszawa 1950.
25. A. Mickiewicz, Pan Tadeusza. Dzieła wszystkie. T. 4. Oprac. K. Górski. Wrocław 1969.
26. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997.
27. W. J. Ong, Oralność języka. W: Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przeł., wstęp J. Japola. Lublin 1992, s. 25-37.
28. J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej. Wrocław 1967.
29. Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu. Wstęp M. Kridl. Wilno 1937.
30. F. de Saussure, Szkice z językoznawstwa ogólnego. Oprac. S. Bouquet, R. Engler, przy współpr. A. Weil. Przeł., wstęp, red. nauk. M. Danielewiczowa. Warszawa 2004.
31. J. Segal, Psychologische und normative Ästhetik. „Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft” 1907, t. 2.
32. J. Segał, O charakterze psychologicznym zasadniczych zagadnień estetyki. „Przegląd Filozoficzny” 1911.
33. Słownik badaczy literatury polskiej. Red. J. Starnawski. T. 8. Łódź 2006.
34. Słownik języka polskiego. Red. W. Doroszewski. T. 8. Warszawa 1966.
35. A. Szałagan, Wóycicki Kazimierz. Hasło w zb.: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Oprac. zespół pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan. T. 9. Warszawa 2004, s. 291-292.
36. W. Tatarkiewicz, Jakub Segał. „Przegląd Filozoficzny” 1946, z. 3/4, s. 327-328.
37. J. Tenner, Über Versmelodie. „Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft” 1913, t. 8.
38. Tz. Todorov, O pochodzeniu gatunków. Przeł. A. Labuda. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 3, s. 307-321.
39. M. Waldmann, Hektograf. Aparat do powielania pism i rysunków, jego wyrób i użycie. Cieszyn, [b.r.]
40. Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana. T. 27–28. Warszawa 1901.
41. K. Wóycicki, Ćwiczenia porównawcze z dziedziny poetyki. Cz. 1: Wypisy. Wyd. 3. Warszawa, [b.r.]
42. K. Wóycicki, Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego. Warszawa 1912.
43. K. Wóycicki, Historia literatury i poetyka. Warszawa 1914.
44. K. Wóycicki, Jedność stylowa utworu poetyckiego. „Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”. Wydz. I i II, 1914, z. 3, s. 5-36.
45. K. Wóycicki, O nauczaniu języka polskiego w klasach niższych szkoły średniej. „Nowe Tory” 1908, t. 1, nr 5.
46. K. Wóycicki, Rozbiór literacki w szkole. B.m.r. [zapis pod tekstem: Warszawa 1920–1921].
47. K. Wóycicki, Stylistyka i rytmika polska. Podręcznik dla szkół i samouków. Warszawa 1917.
48. K. Wóycicki, Walka na Parnasie i o Parnas. Warszawa 1928.
49. K. Wóycicki, Wykłady ze stylistyki i historii literatury. Warszawa 1916/17.
50. K. Wóycicki, Z pogranicza gramatyki i stylistyki. (Mowa zależna, niezależna i pozornie zależna). „Przegląd Humanistyczny” 1922, t. 1, s. 75-100.

Issue:

3

Start page:

197

End page:

222

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64140 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 12, 2019

In our library since:

Jan 4, 2018

Number of object content hits:

177

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/82104

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Adamski M. - Wóycickiego wykład powielony Apr 12, 2019

This page uses 'cookies'. More information