Object

Title: Negatywy pozytywów, czyli rzecz o fotografiach pisarzy

Creator:

Olszański, Grzegorz

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2013)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. G. Agamben, Profanacje. Przeł., wstęp M. Kwaterko. Warszawa 2006. ; 2. J. Bachórz, O twarzach według fizjonomistów (fragmenty). W zb.: Twarz. Red. A. Chojecki, S. Rosiek. Gdańsk 2000. ; 3. S. Barańczak, Fotografia. W: Widokówka z tego świata i inne rymy z lat 1986–1988. Paryż 1988. ; 4. R. Barthes, Od nauki do literatury. W: Mit i znak. Eseje. Wybór, wstęp J. Błoński. Kraków 1970. ; 5. R. Barthes, The Photographic Message. W: Image – Music – Text. New York 1977. ; 6. R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola. Przeł. R. Lis. Warszawa 1996. ; 7. R. Barthes, Śmierć autora. Przeł. M. P. Markowski. „Teksty Drugie” 1999, nr 1/2. ; 8. R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Przeł. J. Trznadel. Warszawa 1995. ; 9. A. Bazin, Ontologia obrazu fotograficznego. W: Film i rzeczywistość. Wybór, przeł., posł. B. Michałek. Warszawa 1963. ; 10. H. Belting, Obraz i śmierć. Wcielenie we wczesnych kulturach. (Z epilogiem dotyczącym fotografii). Przeł. M. Bryl. Kraków 2007. ; 11. W. Benjamin, Mała historia fotografii. W: Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Wybór, oprac. H. Orłowski. Przeł. J. Sikorski. Poznań 1996. ; 12. W. Benjamin, Ulica jednokierunkowa. Przeł. A. Kopacki. Warszawa 1997. ; 13. J. Berger, Użycia fotografii. W: O patrzeniu. Przeł. S. Sikora. Warszawa 1999. ; 14. M. Bieńczyk, Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci. Gdańsk 2001. ; 15. J. Biles, Ecce Monstrum. Georges Bataille and the Sacrifice of Form. New York 2007. ; 16. B. Bodzioch-Bryła, „Sfotografować wierszem” – w obszarach fascynacji młodej poezji. W: Poezja polska po 1939 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości. Kraków 2006. ; 17. G. Bonsiepe, Retoryka wizualno-werbalna. W zb.: Ut pictura poesis. Red. M. Skwara, S. Wysłołuch. Przeł. M. B. Fedewicz. Gdańsk 2006. ; 18. G. Borkowska, Skrzypek z Abony. Uwagi o fotografii i literaturze najnowszej. W zb.: Co dalej, literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury. Red. A. Brodzka-Wald, H. Gosk, A. Werner. Warszawa 2008. ; 19. F. Brunet, Photography and Literature. London 2009. ; 20. M. Buchowski, Edward Stachura. Biografia i legenda. Opole 1992. ; 21. A. Burzyńska, Ciało w bibliotece. W: Anty-teoria literatury. Kraków 2006. ; 22. A. Burzyńska, Dekonstrukcja i interpretacja. Kraków 2001. ; 23. J.-J. Courtine, C. Haroche, Historia twarzy. Wyrażanie i ukrywanie emocji od XVI do początku XIX wieku. Przeł. T. Swoboda. Gdańsk 2007. ; 24. D. Davenport, Successful Photography for Writers. London 2002. ; 25. J. Derrida, Memoirs of the Blind: The Self Portrait and the Other Ruins. Transl. P.-A. Brault, M. Naas. Chicago–London 1993. ; 26. T. Eagleton, Iluzje postmodernizmu. Przeł. P. Rymarczyk. Warszawa 1998. ; 27. Th. S. Eliot, Tradycja i talent indywidualny. W: Kto to jest klasyk i inne eseje. Kraków 1998. ; 28. E. Franczak, S. Osołowicz, Przeciw nicości. Fotografie Stanisława Ignacego Witkiewicza. Kraków 1986. ; 29. J. Gondowicz, Dlaczego Kafka nie fotografował się nigdy z profilu? http://franzkafka.ovh.org/main.htm (data dostępu: 1 III 2012). ; 30. W. Godzica, Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów. Warszawa 2007. ; 31. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego. Przeł. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak. Oprac., wstęp J. Szacki. Warszawa 2000. ; 32. J. Guze, Laur dla pisarza. W: Twarze z portretów. Warszawa 1974. ; 33. M. Havelin, Photography for Writers: Using Photography to Increase Your Writing Income. New York 1998. ; 34. N. Isenberg, Dym w kinematografii: od Weimaru do Hollywood. W zb.: Dym. Powszechna historia palenia. Red. S. L. Gilman, Z. Xun. Przeł. J. Sochoń-Jasnorzewska. Kraków 2009. ; 35. J. Janin, La Daguerotype. „L’Artiste” 1938, nr 11. ; 36. T. Karpowicz, Poradnik fotografa. W: W imię znaczenia. Wrocław 1962. ; 37. J. C. Lavater, Fragmenty fizjognomiczne. W zb.: Maski. Wybór, oprac., red. M. Janion, S. Rosiek. T. 1. Gdańsk 1986. (Przeł. K. Toeplitz). ; 38. E. Lempp, Krajobrazy literackie. Fotografie 1985–2007. Kraków 2008. ; 39. J. Limon, Czytanie twarzy. W zb.: Twarz. Red. A. Chojecki, S. Rosiek. Gdańsk 2000. ; 40. E. Lipska, Ja. Kraków 2003. ; 41. A. Lubaszewska, „W daguerotyp raczej pióro zamieniam”. „Teksty Drugie” 1999, nr 4. ; 42. A. Łebkowska, Fotografia jako empatyczna mediacja. W: Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku. Kraków 2008. ; 43. A. Łebkowska, Fotografia jako empatyczna mediacja. W zb.: Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź. Kraków 2004. ; 44. S. Magala, Fotografia jako element teatralizacji życia społecznego. „Fotografia” 1978, nr 4, s. 6. ; 45. M. P. Markowski, Nieobliczalne. W: Nieobliczalne. Eseje. Kraków 2007. ; 46. M. P. Markowski, Proust i twarze. W zb.: Twarz. Red. A. Chojecki, S. Rosiek. Gdańsk 2000. ; 47. M. McLuhan, Burdel bez ścian. W: Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka. Przeł. N. Szczucka. Warszawa 2004. ; 48. J.-L. Nancy, Le Regard du portrait. Paris 2000. ; 49. A. Nasiłowska, Zwrot biograficzny. http://www.dwutygodnik.com/artykul/553-biografie-zwrot-biograficzny.html (data dostępu: 3 XI 2010). ; 50. D. Nowacki, Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90. Kraków 1999. ; 51. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności. W: Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001. ; 52. K. Olechnicki, Fotografia: cytat z rzeczywistości czy parafraza? O dylematach fotograficznego realizmu. W: Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych. Warszawa 2003. ; 53. K. Olechnicki, Teoria i praktyka eseju fotograficznego. W: Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych. Warszawa 2003. ; 54. M. A. Potocka, Prawda w fotografii. W: Fotografia. Warszawa 2010. ; 55. R. K. Przybylski, Jak fotografia zahacza o rzeczywistość? A jak literatura wiąże się z fotografią. W zb.: Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź. Kraków 2004. ; 56. A. Rouillé, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną. Przeł. O. Hedemann. Kraków 2007. ; 57. T. Różewicz, „Teatralizacja” poezji, poetów i... innych. W: Proza. T. 2. Kraków 1990. ; 58. D. Różycka, Autorzy i ich maski. O fotografiach pisarzy współczesnych. W zb.: Teatr wielki, mniejszy i codzienny. Red. P. Kowalski. Opole 2002. ; 59. J.-P. Sartre, Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich. Wybór A. Tatarkiewicz. Przeł. J. Lalewicz. Wstęp T. M. Jaroszewski. Warszawa 1968. ; 60. A. Sekula, Ciało i archiwum. W: Społeczne użycia fotografii. Przeł. K. Pijarski. Warszawa 2010. ; 61. S. Sikora, Autobiografia stworzona z fotografii. Metafora w fotografii. W: Fotografia. Między dokumentem a symbolem. Izabelin 2004. ; 62. S. Sikora, Kłopoty z fotografią. W: Fotografia. Między dokumentem a symbolem. Izabelin 2004. ; 63. S. Sontag, O fotografii. Przeł. S. Magala. Warszawa 1986. ; 64. F. Soulages, Od przedmiotu portretu do ogólnego przedmiotu fotografii: „to, co zostało odegrane”. W: Estetyka fotografii. Strata i zysk. Przeł. B. Mytych-Forajter, W. Forajter. Kraków 2007. ; 65. A. Stasiuk, Jadąc do Babadag. Wołowiec 2004. ; 66. A. Stasiuk, Przez rzekę. Czarne 1996. ; 67. A. Stasiuk, Twarz Samuela Becketta. W: Tekturowy samolot. Wołowiec 2000, s. 10. ; 68. T. Stępień, Kabaret Juliana Tuwima. Katowice 1989. ; 69. T. Stępień, Zabawa – poetyka – polityka. Katowice 2002. ; 70. B. Stiegler, Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych. Przeł. J. Czudec. Kraków 2009. ; 71. T. Swoboda, Oko widzialne. „Konteksty” 2010, nr 1, s. 84. ; 72. J. Szarkowski, Mirrors and Images. American Photography since 1960. New York 1978. ; 73. P. Sztompka, Obraz fotograficzny jako przedmiot interpretacji. W: Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa 2005. ; 74. S. Szymutko, Trud pokrzepiania serc, albo samotność pozytywisty. W: Przeciw marzeniu? Jedenaście przykładów, ośmioro pisarzy. Katowice 2006. ; 75. W. H. F. Talbot, The Pencil of Nature (1844). ; 76. B. Tempel, Symbolika i obrazowanie: palenie w sztuce począwszy od XVII wieku. W zb.: Dym. Powszechna historia palenia. Red. S. L. Gilman, Z. Xun. Przeł. J. Sochoń-Jasnorzewska. Kraków 2009. ; 77. D. Ugrešić, Aura glamouru. W: Czytanie wzbronione. Przeł. D. J. Ćirlić. Izabelin 2004. ; 78. K. Varga, Życie to klęska. Z Krzysztofem Vargą rozmawia Marcin Sendecki. „Przekrój” 2010, nr 10, s. 62. ; 79. G. Vattimo, Filosofia al presente. Milano 1990. ; 80. Witkacy. Psycholizm. Red. A. M. Potocka. Kraków 2009. ; 81. M. Witkowski, Pisarz w medialnej sieczce. „Polityka” 2009, nr 42, s. 76. ; 82. M. Witkowski, T. Kwaśniewski, Witkowski jedzie tirem. „Duży Format” 2009, nr z 21 VIII. ; 83. B. Witosz, Opis a fotografia. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” 1998, nr 25. ; 84. D. Wojda, Borat literatury. „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 39, s. 18. ; 85. C. Zalewski, Pragnienie, poznanie, przemijanie. Fotograficzne reprezentacje w literaturze polskiej. Kraków 2010. ; 86. A. Zawadzki, Zarysowanie autora. W: Literatura a myśl słaba. Kraków 2009.

Issue:

1

Start page:

135

End page:

164

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63948 ; oai:rcin.org.pl:63948 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Dec 6, 2017

Number of object content hits:

412

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/82142

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information